thumbnail
thumbnail

Teammanager Business/Financial Control

Mosae Forum 10, 6211 DW Maastricht, Nederland

Sluit over 3 dagen
130
36 Limburg

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

1 jan 2025

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

3 jun 2024

Opdrachtomschrijving
In 2023 is binnen de gemeente Maastricht de bedrijfsvoering gecentraliseerd. Deze reorganisatie werd gelijktijdig uitgevoerd met de reorganisatie van het Sociaal Domein. Per 1 juli 2023 is de afdeling Financiën ontstaan. De afdeling bestaat sindsdien uit vier afdelingen:

 • Finance Operations (waar o.a. de financiële administratieve taken worden uitgevoerd);

 • Beleid en Ontwikkeling;

 • Financial control;

 • Business control.

De medewerkers uit deze laatste twee afdelingen zijn veelal overgeplaatst vanuit het Fysieke en Sociale Domein. Deze “nieuwe” afdelingen behoeven extra aandacht. Het betreft dan voornamelijk rolzuiverheid en de rol in de P&C-cyclus. Deze doorontwikkeling vindt momenteel plaats. Vanwege diverse omstandigheden staat deze doorontwikkeling nu onder druk. Derhalve zijn we op zoek naar een manager die deze doorontwikkeling mede vorm kan geven en de Financials/Businesscontrollers tijdelijk kan aansturen.

Er wordt per kandidaat uitgegaan van een inzet van 36 uur per week op werkdagen van maandag t/m vrijdag. Facturatie zal geschieden op basis van nacalculatie, van de daadwerkelijk gemaakte uren eenmaal per maand (urenstaat overleggen ter akkoord aan de gemeente Maastricht alvorens te facturen). Er mag niet meer dan 36 uur per week worden gedeclareerd. Overuren worden niet vergoed en maken deel uit van het geoffreerde tarief.

De kandidaat kan zowel vanuit een eigen locatie (kantoor-thuis) werkzaamheden voor de gemeente Maastricht uitvoeren, als op kantoor van de gemeente Maastricht. De kandidaat dient, indien deze niet werkzaam is op kantoor van de gemeente Maastricht, zelf zorg te dragen voor een veilige en gezonde werkplek, inclusief de beschikking over een computer/laptop en telefoon. Overleggen vinden veelal plaats op het gemeentekantoor van de gemeente Maastricht. Indien overleggen daadwerkelijk op kantoor plaatsvinden, dan dient de kandidaat hierbij fysiek aanwezig te zijn. De mate van fysieke aanwezigheid kan niet nader gespecificeerd worden.

Functieprofiel kandidaat
Er mag één kandidaat worden aangeboden en er mogen ook meerdere kandidaten worden aangeboden. Iedere kandidaat wordt apart beoordeeld op de knock-out en gunningscriteria. De opdracht wordt gegund aan één kandidaat. Het is niet mogelijk deze opdracht met meerdere kandidaten in te vullen.

 • Opleiding: De kandidaat heeft minimaal opleiding afgerond op hbo-niveau middels het behalen van een diploma.

 • Kennis: De kandidaat heeft kennis van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en alle financiële processen die bij een gemeente aanwezig zijn.

 • Ervaring: Gelet op het belang van de opdracht, die een gemeente brede impact heeft, is de opdrachtgever op zoek naar een ervaren expert die onder tijdsdruk resultaten kan realiseren. De kandidaat moet in de afgelopen tien (10) jaar teruggerekend vanaf de inschrijfdatum minimaal vier (4) jaar aantoonbare werkervaring hebben met het leidinggeven aan een financieel gerelateerde afdeling binnen een gemeente of een samenwerkingsverband van gemeentes.

 • Competenties: overtuigingskracht, toont initiatief, oordeelsvorming, besluitvaardigheid, flexibel gedrag, resultaatgerichtheid

Duur van de overeenkomst
De overeenkomst vanuit deze uitvraag zal worden aangegaan met één (1) opdrachtnemer. De beoogde ingangsdatum is gesteld op 1 juli 2024 of zo spoedig mogelijk (in nadere afstemming met opdrachtgever). De overeenkomst heeft een initiële contractperiode tot 1 januari 2025. De overeenkomst biedt na de initiële contractperiode de mogelijkheid tot drie optionele verlengingen van zes (6) maanden tot uiterlijk 1 juli 2026. De optie tot wel of niet verlengen van de overeenkomst ligt uitsluitend bij de Opdrachtgever en niet bij de opdrachtnemer.

Knock-out criteria

 • Maximaal uurtarief
  Het maximum uurtarief is € 130,- per uur exclusief btw en inclusief reis-, verblijf- en alle andere overige kosten. Wanneer wordt ingeschreven met een uurtarief hoger dan € 130,- dan zal de inschrijving ter zijde worden gelegd en zal er geen verdere beoordeling plaatsvinden.

 • Verklaring Omtrent Gedrag
  De opdrachtnemer moet een geldige verklaring omtrent gedrag van de kandidaat kunnen aantonen. De opdrachtnemer dient bij aanvang van de werkzaamheden of indien dit redelijkheid niet mogelijk is, binnen uiterlijk vier (4) weken na aanvang van de bij de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden, een toepasselijke verklaring omtrent gedrag van de kandidaat aan te tonen.

 • Afgeronde opleiding
  De kandidaat die wordt voorgesteld en ook daadwerkelijk de opdracht zal uitvoeren dient minimaal een hboopleiding volledig te hebben afgerond en met succes zijn of haar diploma te hebben behaald. Het Cv van uw kandidaat dient bijgevoegd te zijn bij uw inschrijving waaruit blijkt dat de kandidaat minimaal deze opleiding heeft afgerond. Indien uw inschrijving niet is voorzien van het Cv van uw kandidaat en/of dat hieruit niet blijkt dat kandidaat over de vereiste opleiding beschikt valt uw inschrijving af en zal niet verder worden beoordeeld. Het staat de aanbestedende dienst vrij om nadere bewijsmiddelen te vragen zoals het daadwerkelijk overleggen van de diploma’s.

 • Ervaring
  Gelet op het belang van de opdracht, die een gemeente brede impact heeft, is de opdrachtgever op zoek naar een ervaren expert die onder tijdsdruk resultaten kan realiseren. De kandidaat moet in de afgelopen tien (10) jaar teruggerekend vanaf de inschrijfdatum minimaal vier (4) jaar aantoonbare werkervaring hebben met het leidinggeven aan een financieel gerelateerde afdeling binnen een gemeente of een samenwerkingsverband van gemeentes.

  Let op: De ervaring mag niet aangetoond worden door de ervaring van meer dan één kandidaat.

  Bewijsmiddelen voor de bovenstaande ervaring: Voor het aantonen van de ervaring dient per kandidaat bijlage 2 ingevuld ingediend te worden bij uw inschrijving. Indien uw inschrijving niet is voorzien van de bijlage of uit de ingevulde bijlage blijkt niet of onvoldoende dat de kandidaat over de vereiste ervaring beschikt valt uw inschrijving af en zal niet verder worden beoordeeld. Het staat de opdrachtgever vrij om een nadere verificatie uit te vragen. Hiertoe is opdrachtgever echter niet verplicht.

Gunningscriteria
Het gunningscriterium is de beste prijskwaliteitsverhouding (BPKV). Dit wordt vastgesteld op de hierna genoemde sub-gunningcriteria en de daarbij behorende wegingsfactoren. De beste-prijskwaliteitsverhouding (BPKV) inschrijving wordt bepaald door de optelsom van de scores. De twee (2) kandidaten die het hoogste scoren op Prijs (P1) en K1 worden uitgenodigd voor een interview (K2). Indien minder dan twee (2) kandidaten worden aangeboden of kunnen voldoen aan het gestelde in onderhavige uitvraag dan is aanbesteder gerechtigd om met minder kandidaten het interviewgesprek aan te gaan.

Subgunningscriteria P1: Uurtarief maximaal 25 punten
Op bijlage 1 ‘Prijzenblad’ dient u het uurtarief exclusief btw aan te geven. Eventuele overige kosten (reis-, verblijfen administratieve kosten, administratiekosten, brandstoftoeslag, bureaukosten, studiemateriaal overheadkosten (o.a. huisvesting en salariskosten van niet declarabel personeel), kosten voor ondersteunend werk, kosten voor het gebruik van apparatuur (o.a.: pc’s, faxen, (mobiele) telefoons etc.), parkeerkosten, opleidingskosten, werving- en selectiekosten, vervanging, verzekeringspremies, winst, en alle andere mogelijke bijkomende kosten) dienen geheel en volledig te zijn inbegrepen (verdisconteerd) in de op te geven prijs.

Voor het onderdeel prijs kan in totaal maximaal vijf en twintig (25) punten worden verdiend. Het maximaal aantal punten van vijf en twintig (25) wordt toegekend aan het laagste uurtarief. De uurtarieven van andere inschrijvingen krijgen punten toegekend op basis van de relatieve verhouding tot het laagste uurtarief. Indien u één of meerdere kandidaten aanbiedt, dient u per kandidaat het prijzenblad in te vullen. U dient op het prijzenblad aan te geven op welke kandidaat het betreffende uurtarief van toepassing is.

Sub gunningcriterium K1: Ervaring maximaal 25 punten
Als knock-out criterium Ervaring I dient de kandidaat in de afgelopen tien (10) jaar teruggerekend vanaf de inschrijfdatum minimaal vier (4) jaar aantoonbare werkervaring te hebben met het leidinggeven aan een financieel gerelateerde afdeling binnen een gemeente of een samenwerkingsverband van gemeentes.

Indien meer dan vier (4) jaar aantoonbare werkervaring met het leidinggeven aan een financieel gerelateerde afdeling binnen een gemeente of een samenwerkingsverband van gemeentes kan worden aangetoond dan zal dit extra punten opleveren. Voor de minimumvereiste van vier (4) jaar ervaring zijn geen punten te behalen. Uitgaande van de terugkijkperiode van tien (10) jaar dient de start van de werkervaring te hebben plaatsgevonden na 17 juni 2014.

Sub gunningcriterium K2: Interview 50 punten
Er worden maximaal twee (2) kandidaten voor een interview uitgenodigd. De selectie van deze twee (2) kandidaten komt als volgt tot stand: de scores van P1 en K1 worden bij elkaar opgeteld. De twee (2) kandidaten met de hoogste scores worden uitgenodigd voor het interview. De voorgestelde kandidaten die daadwerkelijk de werkzaamheden bij gemeente Maastricht mogelijk gaan uitvoeren zullen gedurende het interview getoetst worden op ervaring, kennis, competenties en de aangeleverde stukken. Bij gelijke scores worden alle partijen met de gelijke scores uitgenodigd voor het interview.

De interviews zullen op locatie ten kantore van de gemeente Maastricht plaatsvinden1 op de datum zoals opgenomen in de planning (hoofdstuk 9). Partijen worden uitdrukkelijk verzocht rekening te houden met deze planning. De interviewcriteria zijn als volgt:

 • Toetsing van de kennis en ervaring van de kandidaten zoals opgenomen onder hoofdstuk 3 Functieprofiel kandidaat;

 • Toetsing van de gevraagde competenties.

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Hibo Abdi via 06 43 36 34 42 of per mail via hibo.abdi@kbenp.nl.
Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om je in te schrijven.
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Help
Contact

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Teammanager Business/Financial Control die deze organisatie zoekt?