thumbnail
thumbnail
Voorzitter Opdrachtgever/-nemer platform reconstructies OB (rechtstreeks ZZP niet toegestaan)

Taurusavenue 100, 2130 LS Hoofddorp, Nederland

Overig
Deze inhuuropdracht is verlopen
135
24 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

15-03-2023

Sluitingsdatum:

29-03-2023

Begindatum:

01-05-2023

Einddatum:

31-10-2023

Omschrijving van de opdracht
Het gaat om de functie 'Tijdelijk Voorzitter Opdrachtgevers-/nemers platform reconstructies openbare buitenruimte'.

Jaarlijks reconstrueert de gemeente Haarlemmermeer veel straten en wijken om de buitenruimte weer aan de eisen van de tijd te laten voldoen, de assets optimaal te beheren en gelijktijdig invulling te geven aan nieuwe opgaven zoals de energietransitie en klimaatadaptatie.

Om het proces tussen opdrachtgevers (OG) en opdrachtnemers (ON) binnen de gemeente te stroomlijnen, richten we een OG-ON platform op. Het platform bestaat uit de opdracht gevende vakspecialisten en opdrachtgevers (vanuit het Cluster Beheer en Onderhoud) en de uitvoerende projectleiders en werkvoorbereiders (vanuit het Cluster Ingenieursbureau) en wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter. Het platform heeft tot doel om het proces van opdrachtvorming, scope bepaling en fasering te stroomlijnen en te versnellen. Ook willen we lang lopende kwesties beslechten d.m.v. het platform.

De opzet van het platform
Het proces:

Wekelijks worden 3 categorieën projecten geagendeerd bij het platform:

 1. Aankomende projecten en opdrachten;

 2. Stagnatie in lopende projecten (scope, onderzoek, overdracht);

 3. Evaluatie van aflopende projecten.

De projecten kunnen door zowel de OG, de ON als de voorzitter worden geagendeerd.

Eens per maand is er een planningsplatform dat de toekomstige werkzaamheden in beeld brengt. Dit platformoverleg vindt plaats in afstemming met het bedrijfsvoering team van het IB en moet hen input leveren om de middellange en lange termijn planning beter in te kunnen vullen. En, om de toestroom van opdrachten vanuit B&O op deze termijnen inzichtelijk maken.

Samenstelling platform

 • Opdrachtgevers

 • Beheerspecialisten

 • Projectleiders

 • Werkvoorbereiders

 • Voorzitter

Doel platform
Gemeente Haarlemmermeer kent een intern opdracht systeem (IOS) waarmee de projecten door vakspecialisten en opdrachtgevers worden geprogrammeerd en in de organisatie worden uitgezet ter voorbereiding en uitvoering. Het opdracht gevende cluster (Beheer en Onderhoud) formuleert hierbij een (deel)opdracht voor de verschillende fasen van (de voorbereiding) van een project. Het opdracht nemende cluster (ingenieursbureau) beoordeelt de opdrachten en in overleg wordt een definitieve opdracht formulering en uiteindelijk offerte vastgesteld.

Aanvullende informatie

 • maximaal 1 aanbiedingen per leverancier.

 • eerder/later kunnen starten is bespreekbaar.

 • er geldt een wederzijdse opzegtermijn van 1 kalendermaand en een proefperiode van vier weken;

 • facturering met betrekking tot inhuurkrachten aan gemeente Haarlemmermeer is digitaal en per kalendermaand;

 • het uurtarief is inclusief reis- en verblijfkosten (woon-/werkverkeer) en exclusief btw;

 • voor werk gerelateerde kilometers kan gebruik gemaakt worden van de voertuigen van gemeente Haarlemmermeer. Gebruik eigen motorvoertuig voor werk gerelateerde kilometers is in overleg met de teammanager. Hiervoor wordt een vergoeding verstrekt van € 0,25 per kilometer (incl. parkeerkosten);

 • de uitvraag betreft een all-in uurtarief met uitzondering van eventuele uren gemaakt buiten dagvenster.  Dagvenster: maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 22.00 uur. De buitendagvenstertoelage bedraagt: op maandag t/m vrijdag voor de uren buiten het dagvenster 50% van het uurtarief; op zaterdag 75% van het uurtarief; op zondag 100% van het uurtarief;

 • in vakantieperiodes, en eventuele vorstperiodes, waarbij het werk vanuit het Ingenieursbureau stil komt te liggen, kan het aantal te werken uren in deze periode eventueel teruggebracht worden tot nul;

 • de gemeente Haarlemmermeer behoudt zich het recht voor om, in voorkomend geval, de gedetacheerde kandidaat na één jaar detachering kosteloos over te nemen in dienst van gemeente Haarlemmermeer;

 • eventuele indexering vindt plaats op 1 januari, na minimaal 1 jaar inhuurovereenkomst, conform CBS, CAO lonen per uur particuliere bedrijven;

 • een eventuele opleiding ten behoeve voor het algemeen nut van het Ingenieursbureau van gemeente Haarlemmermeer, wordt betaald door de gemeente. Opleidingen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de functie worden door de opdrachtnemer geregeld. De gemeente kan de opdrachtnemer hierom vragen als (achteraf) blijkt dat kandidaat toch niet over de juiste ervaring beschikt voor het uitoefenen van de functie. De kosten/uren voor andere opleidingen en trainingen gaan in overleg met de teammanager;

 • zie modelovereenkomst: als de situatie zich voordoet zoals in artikel 5, lid 3 is benoemd én zich voordoet binnen 18 maanden na ingangsdatum overeenkomst, behoudt Opdrachtgever het recht om de kosten die ze maakt met het zelf zoeken naar een geschikte vervanger, in rekening te brengen bij Opdrachtnemer. Deze kosten worden gemaximeerd tot € 5.000,--;

 • van toepassing zijn de Standaardafwijkingen Haarlemmermeer op DNR 2011 (herzien juli 2013) - versie 2021.   Toepasselijkheid van uw (leverings-)voorwaarden wordt door gemeente Haarlemmermeer nadrukkelijk uitgesloten.

Kandidaatomschrijving

Functieprofiel

De rol van de voorzitter van het platform is primair het (bege)leiding geven aan het proces tussen de opdracht gevende en opdracht nemende clusters binnen de gemeente in projecten op het gebied van reconstructies. Hierbij vult de voorzitter een onafhankelijke rol op het proces maar ook op de inhoud. De voorzitter heeft de nadrukkelijke opdracht om, daar waar het proces stagneert keuzes te maken om de voortgang van projecten te verbeteren. De voorzitter krijgt dan ook vanuit het management van de twee clusters het mandaat om sturend op te treden als er geen consensus wordt bereikt vanuit de inhoud of het proces.

Het platform moet worden ontwikkeld en dus is de opdracht voor de voorzitter ook om de processen en afspraken tussen de clusters vorm te geven en te evalueren.

Het is de bedoeling dat het platform na 6  tot 9 maanden een structurele vorm aanneemt en dat de rol van voorzitter binnen de organisatie kan worden belegd. Het adviseren over het tot stand laten komen van deze structurele vorm is ook onderdeel van deze opdracht.

De voorzitter van het opdrachtgeversplatform rapporteert aan het gecombineerde MT B&O (Beheer en Onderhoud)/IB (ingenieursbureau) dat eens per maand samenkomt. De dagelijkse aansturing gebeurt door een koppel van Teammanagers van B&O en IB.

De kandidaat voldoet aan:

 • Voldoet aan de gevraagde inzet en is beschikbaar op de gewenste startdatum. Eerder kunnen beginnen is een pré. Later beginnen is bespreekbaar;

 • Is flexibel ten aanzien van het aantal te werken uren en werktijden;

 • Heeft aantoonbaar WO werk- en denkniveau richting technische en/of bedrijfskunde richting of vergelijkbaar;

 • Heeft minimaal 6 jaar relevante ervaring als civieltechnisch projectleider/projectmanager met complexe infrastructurele reconstructie projecten;

 • Heeft minimaal 6 jaar ervaring als (ambtelijk) opdrachtgever van multidisciplinaire reconstructie projecten, vanuit een assetmanagement/beheer&onderhoud organisatie;

 • Ervaring met het initiëren en realiseren van veranderingen op het gebied van professionalisering en cultuur;

 • beschikt over bestuurlijke sensitiviteit en heeft ervaring met het omgaan met ambtelijk opdrachtgevers;

 • Is besluitvaardig, kan besluiten (mondeling en schriftelijk) goed onderbouwen en weet ambtelijk draagvlak te creëren door deskundigheid, uitstraling, dynamiek en enthousiasme;

 • beschikt over zeer goede communicatieve- en onderhandelingsvaardigheden;

 • Gedraagt zich integer en houdt zich aan correcte omgangsvormen (bereid tot ondertekening integriteitsverklaring conform de gedragscode van gemeente Haarlemmermeer).

Eisen

 • Bent u een detacherings-/payrollbureau en/of intermediair of zzp’er? In verband met de Wet Deregulering Arbeidsverhoudingen (Wet DBA) is beoordeeld of sprake is van een arbeidsovereenkomst indien een zzp’er de opdracht zou verwerven. Aangezien er een aanmerkelijk risico op de aanwezigheid van een gezagsverhouding is en vrije vervanging van de inhuurkracht niet wenselijk/realistisch is, is gemeente Haarlemmermeer van oordeel dat het risico op een arbeidsovereenkomst te hoog is. Daarom kan een zzp’er niet rechtstreeks inschrijven op deze opdracht. Het begrip zzp’er dekt de lading overigens niet geheel. Hieronder wordt bijvoorbeeld ook een BV begrepen, die de directeur/groot aandeelhouder (DGA) wil detacheren, zonder dat er een gezagsverhouding bestaat tussen de BV en de te detacheren persoon. In verband met de Wet Deregulering Arbeidsverhoudingen (Wet DBA) moet de te plaatsen medewerker bij de opdrachtnemer in dienst zijn op basis van een arbeidsovereenkomst of de opdrachtnemer heeft met de te plaatsen medewerker een door de fiscus goedgekeurde tussenkomstovereenkomst gesloten.

 • Op CV aantoonbaar WO werk- en denkniveau richting Bouwkunde, Planologie, (civiele) techniek, technische en/of bedrijfskunde richting of vergelijkbaar;

 • Op CV aantoonbaar minimaal 12 jaar relevante ervaring in het publieke sector (zoals gemeente, provincie en Rijkswaterstaat) in een project- en beheerorganisatie gericht op aanleg van nieuwe infrastructuur, reconstructie en/of andere complexe projecten in het fysieke domein.

 • Voldoet aan de gevraagde inzet en is beschikbaar op de gewenste startdatum. Is flexibel ten aanzien van het aantal te werken uren en werktijden (eventueel uren buitenkantoortijden).

 • Gedraagt zich integer en is bereid integriteitsverklaring te ondertekenen.

Gunningscriteria

 • Op CV aantoonbaar minimaal 12 jaar ervaring als Projectleider/Projectmanager, Programmamanager, Teammanager, Assetmanager en/of (ambtelijk) Opdrachtgever, binnen en/of gedetacheerd bij een overheid of semi-overheid in het fysiek domein.

 • Op CV aantoonbare ervaring met waterbeheerders, gemeenten, ingenieursdiensten, RWS of provincie in de civieltechnische projecten. Hierbij kan het gaan om ervaring in de projectleiding e/o in een rol als (ambtelijk) opdrachtgever.

 • Ervaring met het aansturen van gemeentelijke belangen

Interviewplanning
De sollicitatiegesprekken zijn op 5 april 2023 in de ochtend in Hoofddorp.
Afspraken over het tijdstip volgen na de eerste selectie.

Toelichting op rooster
Het genoemde aantal uren is gemiddeld. De contracturen liggen tussen de 12 en 24 uur per week. De duur en het aantal uren van de inzet wordt bepaald door de teammanager, afhankelijk van het werkaanbod. Het platform zal wekelijks fysiek plaatsvinden. De verwachting is dat dit een dagdeel in beslag zal nemen. We gaan uit van eveneens een tot twee dagdelen voorbereiding per sessie. Daarnaast zal naar verwachting in de beginperiode een inwerktraject en later een evaluatie en rapportage traject eveneens een dagdeel per week vergen.

Dienstencategorie
Bouwkundige diensten, technische diensten, diensten van stedenbouw en landschapsarchitectuur, e.d.

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Britt Emmen via 06 39 84 53 67 of per mail via britt.emmen@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Voorzitter Opdrachtgever/-nemer platform reconstructies OB (rechtstreeks ZZP niet toegestaan) die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.