thumbnail

Teamleider Werken en Projecten

Edam-Volendam

W. van der Knoopdreef 1, 1132 KN Volendam, Nederland

Civiele Techniek ACTIEF

Publicatiedatum:

11-01-2022

Sluitingsdatum:

19-01-2022

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

32 tot 36
Geen maximum
32 tot 36 Noord-Holland

Organisatie
Edam-Volendam: een wereldmerk
Met meer dan 36.000 inwoners en een oppervlakte van ruim 8.000 hectare bestaat Edam-Volendam uit tien kernen en buurtschappen met een eigen verhaal, eigen tradities en een rijke cultuur. Vissers, boeren en stedelingen. Klederdracht, kaas, paling, veenweiden, polder, water, talloze monumenten, sport, toerisme en muziek. Nuchter, eigenwijs, sociaal, onafhankelijk, coöperatief, betrouwbaar, ambitieus, slagvaardig en werklustig. Een palet van verscheidenheid dat kleur geeft aan onze gemeente en het tevens aantrekkelijk maakt voor mensen van ver buiten de gemeentegrenzen om ons te bezoeken. Edam-Volendam is een wereldmerk.

Ondernemend en Betrokken
Samen met inwoners, bedrijven en instellingen bouwt het bestuur en de gemeentelijke organisatie aan een gemeenschap die bijdraagt aan het welzijn. De inwoners zijn makkelijk in contact, benaderbaar en hechten waarde aan gelijkwaardigheid. Mensen zijn zichzelf, voelen een onderlinge verbondenheid en houden van hard werken. Betrokkenheid en ondernemerschap zijn de belangrijkste ingrediënten voor onze ambities. Ze staan aan de basis van ons succes. Door onze saamhorigheid en onderlinge verbondenheid weten we wat er leeft en waar we elkaar kunnen helpen. Met onze ondernemende geest krijgen we dingen voor elkaar. We zetten onszelf in als mensen met ieder onze eigen kwaliteiten en bundelen zo onze krachten voor een betrokken en ondernemende gemeente. Onze missie luidt dan ook: ‘Ondernemend en Betrokken’.

De gemeente Edam-Volendam is een aantrekkelijke gemeente om in te leven, te wonen en te werken. Als gemeente kijken we van buiten naar binnen (samen met de inwoner), werken we volgens het principe Van Ik-naar-Wij, bouwen we op vertrouwen, zijn we resultaatgericht binnen een goede werksfeer en is er voor de medewerker ruimte voor ontwikkeling, opleiding en doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie.

Opdracht
Wij zoeken voor de sectie Werken en Projecten van de afdeling Openbare Werken een teamleider met een Civieltechnische achtergrond, die resultaatgericht, koersvast, toegankelijk en verbindend kan functioneren. Die kennis en ervaring op het gebied van civiele projecten en beheer en onderhoud van de openbare ruimte combineert met modern en coachend leiderschap. De sectie bestaat uit vakspecialisten op de verschillende beheerdisciplines van “grijs en groen”. Tevens verzorgt de sectie adviezen op het gebied van verkeer, van strategisch tot operationeel. De teamleider is verantwoordelijk voor het aansturen, coördineren en inhoudelijk dragen van medeverantwoordelijkheid voor de werkzaamheden van de sectie. Desgewenst kan ook de rol van inhoudelijk sparringpartner worden gepakt.

Daarnaast krijg je de opdracht om samen met het management van de afdeling de sectie verder in te richten en structuur te geven om daarmee een belangrijke bijdrage te leveren aan het verder professionaliseren van de afdeling Openbare Werken. De afdeling is recent doorgelicht voor wat betreft structuur, alsmede beschikbare en benodigde formatie. De uitkomsten hiervan vormen een belangrijk uitgangspunt bij de gewenste verdere doorontwikkeling van de afdeling. Zo dient er te worden gewerkt aan het door ontwikkelen van de afdeling volgens de principes van het proces-, plan- en projectmatig werken. Daarbij is ook een integrale benadering van ons werk een belangrijk aandachtspunt. De werkdruk binnen de sectie wordt als hoog ervaren. Eén van de wegen waarlangs we de werkdruk willen verlagen is het verder doorvoeren van proces- en planmatig werken met daarbij de opdracht om de administratieve processen opnieuw en goed in te richten. Dit zal tevens bijdragen aan een sectie, die een betrouwbare partner is voor onze externe en interne klanten. Het is aan jou om hier in opdracht van het afdelingshoofd  een plan voor op te stellen en te implementeren. Van de medewerkers kun je hiervoor draagvlak verwachten. Medewerkers willen graag, denken mee en zien een duidelijke koers die uitgezet is. Naast aandacht voor voornoemde zaken dient er ook oog te zijn voor een wijziging van de werkcultuur waarbij samenwerking, integraliteit, pro-activiteit en innovatief denken belangrijke aandachtspunten zijn. Aan jou de uitdaging om met afdelingshoofd, collega-teamleiders en medewerkers  verder te bouwen aan de sectie en daarbij een bijdrage te leveren aan een goed functionerende afdeling en een stabiel team van medewerkers.

Wie zoeken wij
Als ervaren interimmanager zie jij uitdaging in de hiervoor geschetste veranderopgave. Je vertaalt organisatiewensen naar een praktische uitvoering. Je bent voor je medewerkers een coach pur sang en je geeft richting aan medewerkers en de projecten die ze beheren.

Je bent een coachend en faciliterend leider die ruimte geeft waar mogelijk maar ook stevig stuurt waar nodig. Die medewerkers begeleidt in hun ontwikkeling, die heldere resultaatafspraken maakt  en die ervoor zorgt dat de afgesproken resultaten ook behaald worden. Een open, toegankelijke en spontane persoonlijkheid die helder is in verwachtingen, complimenten geeft en verbetermogelijkheden en oplossingen bespreekbaar maakt. Iemand die zowel vanuit inhoud als op proces en ontwikkeling een sparringpartner op verschillende niveaus is en dat alles combineert met een zakelijke en sectie-overstijgende blik.

Je zoekt aansluiting bij de centrale thema’s ter verbetering van de dienstverlening: dit zijn o.a. opgavegericht werken en participatie;  efficiency;  vermindering kwetsbaarheid;  aantrekkelijk werkgeverschap.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring met projecten en activiteiten op het gebied van beheer openbare ruimte/ civiele projecten;
3. Aantoonbare werkervaring als functioneel leidinggevende/ projectmanager;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Aantoonbare werkervaring met het stimuleren van participatie in de samenleving (van buiten naar binnen denken) (5 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met het implementeren van organisatieontwikkelingstrajecten en het doorvoeren van gedragsverandering (45 punten);
6. Aantoonbare werkervaring als gesprekspartner op een politiek-bestuurlijk niveau waarin geschakeld moet worden met verschillende stakeholders (20 punten);
7. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als teamleider/coördinator binnen het civieltechnische werkveld bij een gemeentelijke overheid, in de afgelopen 10 jaar (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Coachen;
  • Leidinggeven;
  • Omgevingsbewustzijn;
  • Overtuigingskracht;
  • Besluitvaardigheid;
  • Resultaatgericht en communicatievaardig.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag dinsdag 25 januari 2022. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 24 januari 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 13 januari 2022, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 14 januari 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 19 januari 2022, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Teamleider Werken en Projecten die deze organisatie zoekt?