thumbnail

Adviseur invoering Omgevingswet bevoegdheden gemeenteraad

Bunnik

Singelpark 1, 3984 NC Odijk, Nederland

Beleidsadvies ACTIEF

Publicatiedatum:

10-01-2022

Sluitingsdatum:

17-01-2022

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

8
Geen maximum
8 Utrecht

Organisatie
Gemeente Bunnik is een veelzijdige en ambitieuze gemeente die zich graag als een krachtige partner opstelt in regionale netwerken. Al onze medewerkers leveren hun bijdrage aan de Bunnikse kwaliteit in een groene, gezonde en slimme regio. Dat doen wij aan de hand van het collegeprogramma ‘Bunnik bouwen voor elkaar’ waarin voor de komende jaren de belangrijkste opgaven voor gemeente Bunnik staan geformuleerd.

Werken bij gemeente Bunnik betekent steengoed zijn in je vak. We worden geïnspireerd en uitgedaagd door de rol van de lokale overheid in het midden van de samenleving. We durven nieuwe wegen te bewandelen, houden van aanpakken en kunnen snel inspelen op relevante geluiden in onze samenleving. In dialoog zoeken we naar oplossingen. Dat doen we met inwoners, ondernemers en de partners in de regio.

Opdracht
Op 1 juli 2022 wordt de Omgevingswet ingevoerd. De afgelopen jaren heeft Bunnik al grote stappen gezet in de voorbereiding op deze wet. In algemene zin loopt dat goed op schema. Voordat de wet in werking treedt, is het noodzakelijk om de (nieuwe) gemeenteraad voor te bereiden op de komst van de Omgevingswet. Concreet houdt dit in dat zij de Omgevingswet in hun inwerkprogramma opnemen en een aantal noodzakelijke besluiten nemen, voorafgaand aan de invoering van de Omgevingswet. Voor dit concrete project zoeken wij iemand om de projectleiding op zich te nemen. Projectbeschrijving: - Ontwikkelen en uitvoeren inwerkprogramma ‘Omgevingswet’ gemeenteraad 2022-2026 - Voorbereiding en begeleiding ‘noodzakelijke besluitvorming invoering Omgevingswet Bunnik’ waarbij in ieder geval de volgende onderdelen worden meegenomen (conform minimale acties VNG): o Adviesrecht gemeenteraad o Gevallen verplichte participatie o Gemeentelijke adviescommissie ruimtelijke kwaliteit o Verordening nadeelcompensatie o Verordening kwaliteit VTH Omgevingsrecht o Delegatie en mandaatbesluiten o Legesverordening - De noodzakelijke besluitvorming vindt plaats uiterlijk voordat de wet wordt ingevoerd (1 juli 2022) - De werkzaamheden vinden in nauw overleg plaats met griffie, de betrokken adviseurs en gebruikmakend van landelijke en regionale kennis.

Vereisten / knock-outcriteria

 1. Een afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau;
 2. Aantoonbare werkervaring met de implementatie Omgevingswet kleine gemeenten (max 25.000 inwoners).

Gunningscriteria (weging)

 1. Aantoonbare werkervaring met het geven van trainingen Omgevingswet (20 punten);
 2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als adviseur Omgevingswet bij een gemeentelijke instelling (40 punten);
 3. Aantoonbare kennis van de WRO, Awb, en overige relevante wet- en regelgeving opgedaan in de afgelopen 3 jaar (20 punten);
 4. Een motivatie dient in het cv te worden verwerkt. De motivatie dient geschreven te zijn door de kandidaat (10 punten);
 5. Een aantoonbaar netwerk op het gebied van de Omgevingswet (benoem dit duidelijk in het cv) (10 punten).

Competenties

 • Je bent creatief in het vinden van oplossingen en past dit ook toe;
 • Je denkt en werkt in oplossingen en/of mogelijkheden;
 • je bent ook een netwerker, zowel binnen de organisatie als daarbuiten en je bent in staat verbindingen te leggen;
 • Je bent organisatie- en bestuurlijk sensitief en werkt graag samen;
 • Je bent besluitvaardig, je stelt prioriteiten en je werkt gestructureerd;
 • Je bent sociaal- en communicatief vaardig, zowel mondeling, als schriftelijk;
 • Je bent integer en bereidt een integriteitsverklaring te ondertekenen.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
De functieschaal op basis van CAR UWO is vastgesteld op 11/12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt flexibel vervuld, dat wil zeggen in nader overleg met elkaar worden de werkdagen bepaald.

Planning
De gesprekken worden digitaal gevoerd en zijn bij de gemeente gepland op woensdag 19 januari 2022 van 13.30 uur tot 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 18 januari 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De aanbestedende dienst kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 13 januari 2022, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 14 januari 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot maandag 17 januari 2022, 9.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Adviseur invoering Omgevingswet bevoegdheden gemeenteraad die deze organisatie zoekt?