thumbnail
thumbnail
Regionaal projectleider Integraal Zorgakkoord (IZA)

Wijk bij Duurstede

Karel de Grotestraat 30, 3962 CL Wijk bij Duurstede, Nederland

Project- en Programmamanagement
Deze inhuuropdracht is verlopen
€110
8 tot 16 Utrecht

Publicatiedatum:

14-03-2023

Sluitingsdatum:

21-03-2023

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Organisatie
In regio Zuid-Oost Utrecht (ZOU) werken 5 gemeenten intensief samen op het gebied van Jeugd, Wmo en Participatie. We kopen alle jeugdhulp samen in en (een steeds groter deel van) de Wmo-ondersteuning. Bovendien hebben we de verstrekking van uitkeringen i.h.k.v. de Participatiewet en de begeleiding bij re-integratie naar werk belegd bij een gezamenlijke sociale dienst.

Ook op het gebied van doelgroepenvervoer en leerplicht werken we samen en in de samenwerking met de zorgverzekeraars.

Omdat regio ZOU als netwerkorganisatie geen rechtspersoonlijkheid heeft, wordt het inhuurcontract altijd aangegaan door één van de 5 deelnemende gemeenten. In dit geval gemeente Wijk bij Duurstede. Deze gemeente beheert het contract, betaalt de facturen en regelt een account.

Opdracht
In het Integraal Zorgakkoord (IZA) maken zorgverzekeraars, zorgaanbieders en gemeenten afspraken over te bereiken doelen in de komende jaren. IZA heeft overlap en raakvlakken met het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Via het GALA en de bijbehorende financiering kunnen gemeenten aan de slag met integraal preventief gezondheidsbeleid in brede zin.

Al deze akkoorden zijn bedoeld voor het betaalbaar, werkbaar en toegankelijk houden van de zorg en ze sluiten aan bij VNG propositie Winst van het Sociaal Domein.

Betrokken partijen onderschrijven de beweging van cure naar care en van individuele zorg naar collectieve verantwoordelijkheid voor een gezonde en vitale samenleving. Evenals de focus op positieve gezondheid in brede zin, met aandacht voor zowel de fysieke als de mentale als de welzijnscomponent. En het streven om de gezondheidsverschillen tussen groepen inwoners te verkleinen.

De perspectieven van het medisch en sociaal domein laten echter ook verschillen zien. Vanuit het medisch domein wil men inzetten op de-medicaliseren en gemeenten zouden dan met de juiste voorzieningen en interventies (welzijn op recept) hieraan moeten bijdragen. Verder moeten verpleeghuizen en GGZ-instellingen inkrimpen, waardoor de wens van deze sectoren is om inwoners zolang mogelijk thuis te laten wonen met (uitgebreide) ondersteuning van onder meer gemeenten.  

Het is nodig om deze verschillende perspectieven bij elkaar te brengen, gezamenlijke doelen te formuleren en te bespreken wat de verschillende partijen daaraan bijdragen

Er loopt een proces om op niveau van de zorgkantoren tot een regiobeeld en een regioplan/koersplan te komen. Vervolgens dienen betrokken partijen (zorgverzekeraars, zorgaanbieders en gemeenten) op Wmo-regioniveau afspraken te maken over de samenwerking en de te bereiken doelen. Op U16-niveau (en zorgkantoorniveau) zal voor het programma een governance structuur worden opgezet.

Er is een regionale opgave IZA opgesteld met een verdere uitwerking van taken, betrokken partijen en de planning.

De opdracht valt uiteen in 2 fasen:

Fase 1: maart – september (16 uur per week)

- de regionale opgave IZA namens ZOU voorleggen voor akkoord aan de bestuurstafel ZOU en ter informatie met een raadsmemo sturen naar de 5 colleges;

- optreden als regio-coördinator, incl voortgangsoverleg met de regio-coördinatoren van de regio’s West, Lekstroom en Utrecht-stad. Via dit overleg worden op U16 niveau ambtelijk de lijnen uitgezet en afgestemd met de zorgverzekeraar en evt VWS.

- optreden als trekker en voorzitter van ambtelijke werkgroep ter voorbereiding van de bestuurlijke overleggen in ZOU met zorgverzekeraar en zorgpartijen (regiegroep en breed netwerk ZOU Verbonden)

- adviseren van en afstemmen met de bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgever (gouden driehoek).

- adviseren over de financiële mogelijkheden, m.n. het aanvragen van middelen voor een transformatieopgave en / of de brede SPUKuitkering IZA.

Fase 2: september – december (8 tot 12 uur per week)

-komen tot goede, d.w.z. uitvoerbare en gedragen, afspraken tussen de ZOU-gemeenten, de zorgverzekeraar en zorgpartijen. Hierin mee te nemen wat er al ligt aan samenwerkingsafspraken met de zorgverzekeraars.

-zorgen voor een verantwoorde financiële onderbouwing en verdeling van lasten voor de gemaakte afspraken.

-opstellen van een uitvoeringsplan als kader voor de 5 gemeenten

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectmanager bij of in opdracht van een overheidsorganisatie;
2. Aantoonbare werkervaring als projectmanager binnen het sociaal domein;
3. Aantoonbare werkervaring met bestuurlijke advisering.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als projectmanager bij, of in opdracht van een overheidsorganisatie (35 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring  als projectmanager binnen het sociaal domein (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met- en/of kennis van gezondheidsbeleid en/of IZA (15 punten)
7. Maximum uurtarief van €110,- exclusief BTW, inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender (10 punten).
8. Bekendheid met de U16 en/of regio Zuid-Oost Utrecht (blijkend uit werkervaring of een korte toelichting) (10 punten)

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

CV-eisen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg
Is hybride werken mogelijk:  ja deels, in overleg

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op vrijdag 24 maart 2023 (in de ochtend). De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 23 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Voor de zzp'er

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.

  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Britt Emmen via 06 39 84 53 67 of per mail via britt.emmen@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Regionaal projectleider Integraal Zorgakkoord (IZA) die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.