thumbnail
thumbnail

Preventiemedewerker

Wij Groningen

Floresplein 19, 9715 HH Groningen, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
120
24 Groningen

Begindatum:

25 apr 2024

Einddatum:

24 okt 2024

Uren per week:

24

Publicatiedatum:

27 mrt 2024

Opdrachtomschrijving
WIJ Groningen adviseert en ondersteunt mensen in de gemeente Groningen om zelf grip te krijgen en te houden op hun leven. Als het kan met hulp van familie en vrienden zo dichtbij mogelijk. We stimuleren dat inwoners hun talenten en mogelijkheden benutten en we versterken de sociale samenhang in de wijken.

We verzorgen de indicaties voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet. Onze medewerkers ondersteunen inwoners bij het regie voeren over de zorg en ondersteuning die zij krijgen.

Onze buurt-, opbouw- en jeugdwerkers werken in de wijken en buurten samen met groepen inwoners, sociale netwerken en met andere organisaties. Zij verbinden inwoners en netwerken met elkaar.

Omschrijving team of project waarbinnen de medewerker te werk wordt gesteld:

Binnen het team HRM & Organisatieontwikkeling en Facilitair.

De opdracht bestaat uit 2 delen:

 • Het oppakken van de wettelijke taken van preventiemedewerker en zorgen voor een passende rapportage.

 • Een advies voor het structureel inrichten van de functie preventiemedewerker binnen WIJ Groningen en de ondersteuning bij de implementatie. Het advies zal binnen 4 maanden moeten zijn opgesteld, zodat er voldoende tijd is voor de inrichting en implementatie.

Taken en verantwoordelijkheden
De opdracht betreft:

 • Uitvoeren van de (wettelijke) taken van preventiemedewerker

Actieve betrokkenheid bij het identificeren, analyseren en oplossen van veiligheids- en gezondheidsrisico's binnen WIJ Groningen. Maatregelen en acties voortkomende uit de RI&E oppakken, borgen en monitoren. Adviseren en implementeren van andere, passende (preventieve) maatregelen. Aanspreekpunt en contactpersoon voor diverse stakeholders en netwerken. Geeft voorlichting op het gebied van veiligheid. Faciliterend in de ruimste zin van het woord.

 • Rapportage en evaluatie

Uitvoeren van reguliere controles en rapportages conform wettelijke vereisten. Regelmatige rapportage over de voortgang van de taken van de preventiemedewerker. Evaluatie van de geleverde diensten en implementatie van aanpassingen indien nodig.

 • Advies en aanbevelingen

Grondige analyse van WIJ Groningen op het gebied van veiligheid en gezondheid. Gedetailleerd advies over een duurzame en structurele inrichting van de preventiemedewerker functie binnen WIJ Groningen. Aanbevelingen voor structurele verbeteringen op het gebied van arbeidsomstandigheden.

 • Inrichten preventiemedewerker functie

Ondersteuning bij de implementatie; functieprofiel opstellen, ondersteunen bij werving & selectieprocedure en zorgdragen voor overdracht.

Interviewplanning

Toelichting methodiek

 1. De documenten worden gecontroleerd. De gevraagde documenten dienen zodanig te zijn beschreven, dat de WIJ Groningen voldoende inzicht krijgt, om te kunnen beoordelen of aan de eisen is voldaan. Mocht uit documenten of het interview blijken dat de kandidaat niet aan de gestelde eisen of aangegeven wensen voldoet, dan wordt deze als nog knock-out verklaard en niet verder meegenomen in de beoordelingsprocedure.

 2. Uitsluitend de kandidaten die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes zich in de top rangorde plaatsen, zullen worden uitgenodigd voor een interview. Indien na de schriftelijke beoordeling van de Offertes blijkt dat er kandidaten op dezelfde plek eindigen, zal eerst de score op (sub)gunningcriterium kwaliteit CV van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

 3. In het interview worden de eisen en wensen geverifieerd en de aangeboden kandidaat beoordeeld op werk/opdrachtinhoudelijke aspecten, de match met de organisatie en de aangegeven competenties. Op basis van de uitkomst van deze gesprekken vindt het besluit over (voorlopige) gunning van de opdracht plaats.

Mocht aan de hand van het interview blijken dat de toelichting niet in overeenstemming is met de ingediende offerte op zowel de eisen als wensen, kan zulks naar rato tot mindering van punten leiden voor het betreffende gunningscriterium of leidt dit tot uitsluiting.

De interviews zullen plaatsvinden op 18 april 2024 vanaf 09:00 uur. Wij vragen u hier alvast rekening mee te houden.
Er worden maximaal 3 personen uitgenodigd.

Eisen

 • Voeg een CV toe van maximaal 3 A4. Uit het CV blijkt:

 • een behaald diploma HBO integrale veiligheid of post-HBO diploma integraal Arbo management – of een aantoonbaar vergelijkbare HBO opleiding.

 • minimaal 5 jaar ervaring als Preventiemedewerker of aantoonbaar vergelijkbare functie.

 • ervaring met advisering aan organisaties mbt preventie, RI&E.

 • vakkennis op het gebied van Arbo, Milieu en Veiligheid.

 • ervaring met en kennis van meetinstrumenten (RI&E) en van specifieke gevaargebieden, gerelateerd aan de locatie, voortkomend uit de RI&E.

 • ervaring met en kennis van relevante wet- en regelgeving op het gebied van Arbo (veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu).

 • ervaring met en kennis van certificering.

 • ervaring met en vaardigheid in het uitvoeren van audits.

 • ervaring met en vaardigheid in het opstellen van rapportages.

 • inzicht in de samenhang van Arbo en milieu met aangrenzende terreinen, waaronder BHV en facilitaire dienstverlening. ? communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk.

 • beschikt over uitstekende adviesvaardigheden. Ervaringen zijn maximaal 1 jaar geleden opgedaan. Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Benoem en beschrijf concreet in uw CV de relevante ervaring waaruit blijkt dat u aan deze eis(en) voldoet. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum en beschrijving van de werkzaamheden te zijn vermeld.

Gunningscriteria

 • Weging prijsdeel: 30 %

Motivatiebrief
Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

Inschrijver dient een motivatiebrief aan te leveren, waarin wordt ingegaan op onderstaande punten. De motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

 • Visie en aanpak op de opdracht.

 • Visie op het vak van de preventiemedewerker.

 • Beschikbare ervaring passend bij WIJ Groningen.

 • Motivatie waarom kandidaat past bij de organisatie en bij de opdracht.

 • De motivatie van de kandidaat sluit uitstekend aan (25%)

De motivatie van de kandidaat onderscheidt zich op uitstekende wijze. Ook sluit de motivatie van de kandidaat uitstekend aan bij voorliggende opdracht.

 • De motivatie van de kandidaat sluit goed aan (17,5%)

De motivatie van de kandidaat onderscheidt zich op een aantal aspecten. Ook sluit de motivatie van de kandidaat goed aan bij voorliggende opdracht.

 • De motivatie van de kandidaat sluit voldoende aan  (7,5%)

De motivatie van de kandidaat onderscheidt op enkele of geen aspecten. De motivatie van de kandidaat sluit nog wel voldoende aan bij voorliggende opdracht.

De motivatie van de kandidaat is onvolledig en sluit niet aan bij onze uitvraag  (knock-out)
Weging: 25 %

CV
Voeg uw CV toe en ga hierbij specifiek in op de gevraagde eisen. De CV’s worden beoordeeld op basis van onderstaande: - Het CV van de kandidaat sluit uitstekend aan (25%) De kandidaat onderscheidt zich op uitstekende wijze kijkend naar de wijze van invulling van zijn rol bij opdrachten én door de diversiteit en complexiteit van opdrachten en daarbij behorende opdrachtgevers. - Het CV van de kandidaat sluit goed aan (17,5 %) De kandidaat onderscheidt zich op een aantal aspecten kijkend naar de wijze van invulling van zijn rol bij opdrachten én door de diversiteit en complexiteit van opdrachten en daarbij behorende opdrachtgevers. - Het CV van de kandidaat sluit voldoende aan (7,5%) De kandidaat onderscheidt zich op enkele of geen aspecten kijkend naar de wijze van invulling van zijn rol bij opdrachten én door de diversiteit en complexiteit van opdrachten en daarbij behorende opdrachtgevers. Maar het CV sluit nog wel voldoende aan en voldoet aan de gestelde eisen. - Het CV van kandidaat is onvolledig en sluit niet aan bij onze uitvraag (knock-out)

Weging: 25 %

Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met drie partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen (de top 3) interviews afgenomen. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

In het gesprek met de kandidaat zullen de volgende competenties worden getoetst. Per competentie is 4% te behalen, totaal 20%. 

 • 4%  Sterke communicatieve-  en sociale vaardigheden (verbaal en schriftelijk) om te instrueren, voorlichting te geven en stimuleren en is in staat anderen te overtuigen en draagvlak te creëren:
  Heeft zicht op de wijze waarop de verschillende werkprocessen van de verschillende afdelingen op elkaar aansluiten en elkaar beïnvloeden. Weet welke personen formeel en informeel invloed hebben op het nemen van beslissingen. Heeft zicht op de machtsverhoudingen binnen de organisatie

 • 4% Adviserend vermogen aan organisaties m.b.t. preventie, RI&E & analytisch vermogen:
  Signaleert trends en anticipeert daarmee op de toekomst. Legt verbanden tussen ogenschijnlijk los van elkaar staande problemen en gebeurtenissen. Plaatst de ontwikkeling van gerezen problemen in de tijd (korte en langere termijn). Signaleert problemen die zich voordoen in de dagelijkse gang van zaken en onderkent de gevolgen voor de voortgang van de werkzaamheden

 • 4% Innoverend vermogen:
  Is bezig met vernieuwing en met diensten die nog niet aangeboden worden. Treedt buiten de gangbare paden en doet voorstellen die niet altijd voor de hand liggen, maar wel haalbaar zijn. Luistert alert naar ideeën van anderen en schat deze juist in op hun innoverende waarde.

 • 4% Voortgangscontrole:
  Maakt afspraken met anderen over de terugkoppeling van de werkzaamheden. Beoordeelt de voortgang van de werkzaamheden vanuit verschillende invalshoeken, zoals kosten, tempo, kwaliteit, inzet en mensen. Plant follow-upactiviteiten voor ondernomen acties.

 • 4% Klantgerichtheid:
  Is op de hoogte van de belangen en wensen van de klant en anticipeert hierop. Komt met nieuwe manieren waarop klanten nu en in de toekomst tegemoet gekomen kunnen worden. Is op de hoogte van de belangen en wensen van de klant en anticipeert hierop.

De kandidaat wordt tijdens het gesprek op deze competenties beoordeeld. Bij elke competentie worden de volgende beoordelingsopties aangehouden:

 • Geeft (nagenoeg) goede invulling aan competentie – 4%

 • Geeft voldoende invulling aan competentie – 2%

 • Geeft onvoldoende invulling aan competentie - 0%

In totaal zijn er vijf (5) competenties. De kandidaat kan op deze vraag daardoor maximaal 20% scoren.
Weging: 20 %

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met een van onze opdracht adviseurs.
Opdracht Adviseur
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Preventiemedewerker die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.