thumbnail
Beleidsadviseur Ecologie, Water en Ruimte

Waterschap Noorderzijlvest

Grasdijkweg 2, 9798 TC Garmerwolde, Nederland

Beleidsadvies
Sluit vandaag
100
24 Groningen

Publicatiedatum:

23-06-2022

Sluitingsdatum:

04-07-2022

Begindatum:

01-08-2022

Einddatum:

31-03-2023
Waterschap Noorderzijlvest zorgt in een groot gedeelte van Groningen en in Noord- en Midden-Drenthe voor droge voeten, voldoende en schoon water. Voor onze 300 medewerkers gaat een gezonde en toekomstbestendige leef-, woon- en werkomgeving van de circa 400.000 inwoners in ons gebied boven alles. Dit vraagt om gedreven professionals die uitblinken in hun eigen vakgebied en passie. 

Wij zoeken een 
                                           Beleidsadviseur Ecologie, Water en Ruimte

In het Lauwersmeergebied werken we, in samenspraak met onze gebiedspartners, aan veilig en schoon water en 
daarmee voldoen aan Europese verplichtingen vanuit de Kaderrichtlijn Water. Het Lauwersmeer dient echter ook recreatieve en economische belangen. Het waterschap is met gebiedspartners (inwoners, overheden, NGO's) in gesprek over de uitvoering van deze maatregelen. Er zijn afspraken gemaakt over het vervolg van het proces. Dat omvat het uitwerken en opzetten van een waterkwaliteitsmeetnet. De opzet van dit project  is voorbereid. Dit moet nu verder gebracht worden onder leiding van een beleidsadviseur met kennis en ervaring in het leiden van samenwerkingsprojecten. Je leidt een project waarbij draagvlak moet ontstaan voor het meetnet wat we moeten realiseren. Met het meetnet monitoren we gedurende een jaar. Op basis van de uitkomsten bepalen we wat goede maatregelen zijn in het kader van de kaderrichtlijn water. Zodanig dat er geen schadelijke effecten op het zoutgehalte van het Lauwersmeer zijn (denk daarbij aan vismigratie en alle andere functies die afhankelijk zijn van zoet water Lauwersmeer). 

Aan de eind van deze opdracht staat er een ingericht chloride meetnet. De opdracht omvat het maken van een plan van aanpak het uitzoeken van een bureau en interne samenwerking met de experts van Noorderzijlvest.


Daarnaast is ten behoeve van de KaderRichtlijnWater (KRW) voor een aantal onderwerpen verder uitwerking nodig om deze om te zetten naar beleid of projecten. Deze werkzaamheden worden gedaan binnen en met het KRW waterkwaliteitsteam. Dusdanig dat kennis over hoe dergelijke werkzaamheden aan te pakken aan het KRW waterkwaliteitsteam wordt overgebracht (meester-gezel / coaching). 
Onderwerpen waar je leidend in bent zijn: Werkingsgebieden Waterkwaliteit (definiëren ecologisch kwetsbare wateren + aangewezen wateren), definiëren van streefbeelden t.b.v. KRW inrichtingsmaatregelen, advisering t.b.v. de beveropgave (zowel intern als met o.a. de provincie). Daarnaast zijn we bezig het formuleren van het uitvoeringsprogramma voor de KRW3 (2022-2027). Hierin ben je adviseur en lever je input t.b.v. het opstellen van een realistische prioritering en planning.

Kandidaatomschrijving

 • Je hebt minimaal een relevante afgeronde WO-opleiding, bij voorkeur Biologie;
 • Je hebt kennis  en ervaring in het leiden van samenwerkingsprocessen;
 • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring als projectleider en beleidsadviseur;
 • Je hebt aantoonbare kennis van en affiniteit met ecologie, water en ruimte (waterkwaliteit en vismigratie);
 • Je hebt ervaring in gebiedsprocessen (gericht op water, ecologie en ruimte) waarbij meerdere partners een rol spelen;
 • Kennis en ervaring in acteren in een gebiedsproces met een hoog afbreukrisico;
 • Je hebt aantoonbaar bestuurlijke sensitiviteit en kunt constructief verbinding leggen met de gebiedspartners (inwoners, overheden, NGO's);
 • Je hebt gevoel bij wat de discussie doet met betrokkenen in het Lauwersmeergebied.


Compententies

 • Je weet hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden;
 • Je behoudt overzicht en houdt je hoofd koel in (soms lastige) processen;
 • Je bent zelfstartend en zelfsturend, kan de regie nemen en houden;
 • Je hebt een hands on mentaliteit. Je zorgt dat het voor elkaar komt;
 • We zoeken een praktisch ingesteld persoon met een goed ontwikkeld analytisch vermogen met kennis en ervaring op het gebied van samenwerkingsprojecten in het domein ecologie, ruimte en water. 


Detacherings-/payrollbureau, intermediair of ZZP

Bij deze opdracht is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Het gevolg hiervan is dat er in de praktijk sprake zal zijn van een dienstbetrekking, waardoor deze opdracht niet uitgevoerd kan worden door een zzp'er / DGA.
Zzp'ers die voor deze opdracht in aanmerking willen komen kunnen zich laten detacheren via een detacheringsbureau of payroll-bedrijf, dat dan de offerte indient.

1. Een overeenkomst kan worden ontbonden, indien gewijzigde regelgeving dit noodzakelijk maakt.

2. Ook bij ziekte van de medewerker, die naar verwachting langduriger (langer dan 10 werkdagen) zal zijn, en in geval van andere zeer ernstige omstandigheden, heeft de opdrachtgever het recht de opdrachtnemer te verzoeken een vervangende medewerker aan te bieden dan wel het contract conform de algemene voorwaarden van het DAS te ontbinden. Iedere vervanging geschiedt slechts na voorafgaand overleg en toestemming van de opdrachtgever. De vervangende medewerker dient aan dezelfde kwalificaties te voldoen als de oorspronkelijk werkzame medewerker van de opdrachtnemer. Indien er een inwerkperiode noodzakelijk is, zal vooraf in overleg worden bepaald hoeveel dagen door de opdrachtnemer niet in rekening gebracht zullen worden, zulks echter met een maximum van 5 werkdagen

3. Tussentijdse ontbinding van de overeenkomst is mogelijk met instemming van alle partijen, tenzij één der partijen gemotiveerd kan aantonen dat het niet van haar verlangd kan worden dat deze detachering voortgezet wordt. In deze situatie nemen partijen een opzegtermijn van 1 maand in acht.

4. Voor deze opdracht zijn de AWVOODI 2018 van toepassing deze zijn beschikbaar op de website via onderstaande link:

https://www.noorderzijlvest.nl/inkoop-en-aanbesteding 

Indexering tarief:
Het door u aangegeven tarief kan na minimaal 12 maanden jaarlijks worden geïndexeerd op basis van de CBS prijsindex (CBS indexering, Dienstenprijzen, commerciële dienstverlening en transport, Architecten en Ingenieurs (71), waterbouw (711216)). 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83760NED/table?ts=1533643636692


Interviewplanning

Het waterschap nodigt maximaal 3 kandidaten uit voor een sollicitatiegesprek in de week 28 2022. Wij verzoeken de kandidaten uitdrukkelijk rekening te houden met deze periode.

Wanneer u op 7 juli 2022 voor 12.00 uur nog geen uitnodiging heeft ontvangen via het DAS Groningenhuurtin.nl, behoort u niet tot de eerste selectie voor de gespreksronde.
Contact over de opdracht en/of de procedure loopt uitsluitend via het DAS Groningenhuurtin.nl. Wij verzoeken u dan ook geen contact met het waterschap op te nemen.

Heeft u zich nog niet geregistreerd als aanbieder op www.Groningenhuurtin.nl, dan adviseren wij u hiervoor op korte termijn zorg te dragen. U kunt helaas zonder registratie géén offertes indienen voor de lopende opdrachten. Na goedkeuring van de registratie kunt u via www.Groningenhuurtin.nl offertes indienen voor nieuwe opdrachten.

Toelichting op rooster

Gemiddeld 8 uur per week al projectleider Lauwersmeer en gemiddeld 16 uur per week t.b.v. uitwerking KRW maatregelen. Bij een eventuele verlenging zullen er minder uren benodigd zijn.

Dienstencategorie

Diensten voor plaatsing van personeel en personeelsverschaffing

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Beleidsadviseur Ecologie, Water en Ruimte die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.