thumbnail
thumbnail

Projectbeheersing Blackbelt Lean

Pettelaarpark 70, 5216 PP 's-Hertogenbosch, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
105
32 Noord-Brabant

Begindatum:

20 jun 2023

Einddatum:

20 jun 2025

Uren per week:

32

Publicatiedatum:

5 mei 2023

Waterschap Aa en Maas
Wij werken 24 uur per dag met water. Dat doen we voor ruim 744.000 inwoners en bedrijven in Oost-Brabant. Hoogste prioriteit is veiligheid, gezondheid en welzijn. Bovendien staan wij voor innovatief en duurzaam waterbeheer. Dit doen wij voor nu en later zodat ook onze kinderen en kleinkinderen hier de vruchten van kunnen plukken.

Het waterschap biedt veiligheid tegen overstromingen aan burgers en bedrijven door de dijken goed te beheren. Ook onderhouden wij beken, weteringen en sloten om wateroverlast te voorkomen. Voor ruim 700.000 inwoners en bedrijven maken wij het afvalwater weer schoon. Wij zorgen voor voldoende water voor de land- en tuinbouw én natuurgebieden. Ook controleren wij de waterkwaliteit van recreatieplassen. Bovendien zorgen wij dat beken, sloten en weteringen schoon zijn. Wij werken aan fraaie waterrijke gebieden in de natuur en in de stad en controleren de waterkwaliteit van recreatieplassen. We verbeteren de leefomgeving van planten en dieren bij het inrichten van waterlopen. Dat is belangrijk voor alle leven.

Voorwaarden

Op de opdracht is Nederlands recht van toepassing, evenals de Algemene Waterschapsinkoopvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten 2018 (AWVODI-2018). Als de beoogd Projectondersteuner/-medewerker een zogenaamde ZZP’er is, zal met deze persoon een overeenkomst gesloten worden zoals bijgevoegd, in verband met het voldoen aan de Wet DBA. Elke kandidaat dient een geheimhoudings- en integriteitsverklaring, alsmede een verwerkersovereenkomst te ondertekenen.

Rechtsbescherming

Indien inschrijver het niet eens is met de gunningsbeslissing kan beroep ingesteld worden tegen deze beslissing bij de rechtbank Oost-Brabant locatie 's-Hertogenbosch. Postbus 70584, 5201 CZ ’s-Hertogenbosch. De mededeling van het waterschap van een voorgenomen gunningsbeslissing houdt geen aanvaarding in, als bedoeld in artikel 6:217, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, van het aanbod van de Inschrijver.

Bedrijfsvertrouwelijke gegevens niet zullen worden gedeeld met derden, tenzij daartoe gehouden door wettelijk voorschrift. Het waterschap sluit niet eerder de overeenkomst op basis van een gunningsbeslissing dan nadat een termijn van vijf (5) kalenderdagen na (digitale) bekendmaking van de mededeling van die gunningsbeslissing is verstreken.

Een inschrijver verliest zijn recht om op te komen tegen de gunningsbeslissing wanneer het waterschap niet binnen bovenstaande termijn na de (digitale) bekendmaking van de gunningsbeslissing is gedagvaard in kort geding voor de bevoegde voorzieningenrechter. De opschortende termijn dient inschrijver derhalve ook als een vervaltermijn te zien waarbinnen hij tegen de gunningsbeslissing in rechte kan opkomen.

Het volgende tot de opschortende termijn dienen in acht te worden genomen:

 • Indien een afgewezen inschrijver voor het verstrijken van de opschortende termijn een kort geding aanhangig heeft gemaakt en de dagvaarding daarvan betekend is op het adres van het waterschap, zal het waterschap in beginsel de uitkomst van deze procedure (in eerste aanleg) afwachten voordat er verder uitvoering wordt gegeven aan de gunningsbeslissing en ondertekening van de opdracht.
 •  Inschrijvers die een voorziening in rechte willen vragen tegen de gunningsbeslissing dienen dit tijdig voor de afloop van de hierboven vermelde opschortende termijn schriftelijk mede te delen aan het waterschap onder gelijktijdige toezending van een conceptdagvaarding en met vermelding van de datum waarop de rechter de zaak zal behandelen.
 • Om te voorkomen dat een uitgebrachte dagvaarding het waterschap niet tijdig bereikt verzoeken wij Inschrijver zo spoedig mogelijk een afschrift van de dagvaarding te mailen naar: inkoop@aaenmaas.nl.

Wijze van beoordeling Inschrijvingen

De aanbestedende dienst beoordeelt de inschrijvingen als volgt:

 1. De procesleider van het waterschap controleert de inschrijvingen op volledigheid. Indien Inschrijver één of meerdere (gevraagde) documenten niet heeft ingestuurd of op één of meerdere documenten gevraagde informatie ontbreekt, dan kan het waterschap Inschrijver uitsluiten van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure.
 2. De procesleider van het waterschap controleert of Inschrijver de eisen en bepalingen, die zijn omschreven in deze nadere uitvraag en de overige aanbestedingsdocumenten, gelezen en begrepen heeft. Indien Inschrijver inschrijft gaat het waterschap ervan uit dat u akkoord gaat met deze eisen en bepalingen.
 3. Daarna verspreid de procesleider van het waterschap de kwalitatieve stukken aan het beoordelingsteam. De inschrijvingen worden als eerste individueel beoordeeld. De resultaten zullen worden gebundeld door de procesleider. Daarna belegd de procesleider een consensusmeeting en zit deze voor om te komen tot een gezamenlijk kwalitatief oordeel. Als het kwalitatieve oordeel is gemaakt, worden de prijzen door de procesleider bekend gemaakt aan het beoordelingsteam waarna de definitieve BPKV wordt bepaald. De procesleider begeleidt de beoordeling, maar beoordeelt zelf niet mee.


Mededeling van de gunningsbeslissing

Gelijktijdig met het bekendmaken van de gunningsbeslissing aan de inschrijver met wie de aanbestedende dienst de overeenkomst wil sluiten, zullen de overige inschrijvers eveneens een mededeling van deze gunningsbeslissing ontvangen.

Zij ontvangen hiertoe een mededeling met tevens een motivering voor de redenen van de afwijzing. Het waterschap verzendt de motivering digitaal naar de contactpersoon van de aanbesteding.

Zolang er niet op alle punten volledige overeenstemming is bereikt, is er geen sprake van enige gebondenheid van Waterschap Aa en Maas. In dat geval is er ook geen enkele verplichting tot vergoeding van welke schade of kosten.

Randvoorwaarden opdracht

 • De in te zetten adviseur mag niet in meerdere personen met dezelfde ervaring verdeeld te worden;
 • Een meestergezelconstructie (senior en junior) is niet toegestaan;
 • Aanvang opdracht dient binnen 14 dagen na definitieve gunning te geschieden;
 • Er dient gewerkt te worden volgens de processen en procedures van het waterschap;
 • Indien Adviseur niet voldoet gedurende de duur van de nadere opdracht aan de gestelde competenties, de benodigde expertise of geen match heeft met het opdrachtgeversteam is het waterschap gerechtigd om de Adviseur te laten vervangen;
 • Continuïteit van Adviseur dient gewaarborgd te zijn middels vervanging van tenminste hetzelfde kwaliteitsniveau welke binnen 14 dagen ingeschakeld dient te worden. Indien er sprake is van vervanging vanuit de zijde van Opdrachtnemer dient dit vooraf ter goedkeuring aan Opdrachtgever worden voorgelegd. Kosten voor het eventueel inwerken van een vervanger, komen voor rekening van de Opdrachtnemer;
 • Halfjaarlijks vindt er een evaluatiegesprek met de betreffende Adviseur plaats.


Overige voorwaarden

 1. Indiening: Het niet tijdig indienen van de Inschrijving leidt tot uitsluiting van verdere deelname aan deze aanbestedingsprocedure.
 2. Schadevergoeding: Het waterschap behoudt zich het recht voor de opdracht uiteindelijk niet te gunnen. In dat geval hebben de inschrijvers geen recht op schadevergoeding betreffende de gemaakte kosten in het kader van deze aanbesteding.
 3. Eisen, voorwaarden en voorbehoud: De Inschrijving voldoet aan de gestelde eisen. De (algemene) leveringsvoorwaarden van inschrijver zijn niet van toepassing. Het waterschap wijst deze van de hand. Er zijn geen voorbehouden gesteld aan de ingediende inschrijving.
 4. Gunning: Indien de geoffreerde prijs boven de vastgestelde raming komt kan het waterschap besluiten niet tot gunning over te gaan.
 5. Gestanddoeningstermijn: De Inschrijving dient een gestanddoeningstermijn te hebben van 30 dagen na de dag waarop de uiterste termijn voor het indienen van de inschrijvingen is verstreken. Het waterschap kan verzoeken de termijn van gestanddoening te verlengen. Aan een zodanig verzoek kan door de inschrijver geen aanspraak op de opdracht worden ontleend. In geval door een (afgewezen) inschrijver een kort geding wordt aangespannen tegen de gunningsbeslissing van het waterschap, gaat de inschrijver door indiening van een inschrijving akkoord met een automatische verlenging van de gestanddoeningstermijn tot 14 kalenderdagen na vonnis in kort geding.
 6. Onjuistheden: Alle documenten zijn met zorg samengesteld. Mocht Inschrijver desondanks tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden tegenkomen, dan maakt Inschrijver deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op het uiterste tijdstip voor het indienen van vragen, bekend met een opgave van de correctievoorstellen en eventuele onderbouwing. Ook eventuele bezwaren tegen (delen van) dit document dient u zo spoedig mogelijk schriftelijk kenbaar te maken. Van inschrijvers wordt een proactieve houding verwacht. Dit betekent dat een inschrijver geen rechtsgeldig beroep kan doen op onvolkomenheden of tegenstrijdigheden die door hem niet binnen de hiervoor genoemde termijn aan de orde zijn gesteld, terwijl dit redelijkerwijs wel mogelijk was geweest. Ten aanzien van deze onvolkomenheden of tegenstrijdigheden heeft de inschrijver in die situatie zijn rechten verwerkt.


Opdrachtomschrijving
Wij zoeken een projectbeheerser die zich bezig gaat houden met het toepassen van verschillende managementkwaliteitstechnieken voor grote bouwprojecten. Deze persoon moet zeer ervaren zijn met het coachen, begeleiden en trainen van medewerkers in het kader van projectbeheersing.  Let op, de zittende kandidaat staat vrij mee te dingen met de betreffende uitvraag. 

Je hebt een gedegen technische achtergrond waardoor je snapt wat de klant zich mee bezighoudt en welke problemen hij tegenkomt. Je hebt veel ervaring met het toepassen van Lean Six Sigma en changemanagement. De combinatie van een sterk technische achtergrond in combinatie met ruime ervaring.

Kandidaatomschrijving

Het profiel van de door u aangeboden kandidaat ziet er als volgt uit:
 1. Sterk ontwikkelde project management vaardigheden als projectleider en projectmanager.
 2. Ervaring als onderhoudsmanager van een multidisciplinair team met minimaal 15FTE.
 3. Facilitator van workshops met groepen, variërend van 3 tot 50 personen.
 4. Coach voor individuen en groepen/afdelingen.
 5. Minimaal 5 jaar werkervaring in het leiden en succesvol afronden van projectmatige verbetertrajecten in een industriële omgeving.
 6. Implementatie van Lean trajecten in diverse omgevingen (productie en zeker ook andersoortig)
 7. Lean trainer en praktijkcoach (o.a. dagstart, Hoshin, kata).
 8. Ruime kennis en ervaring met continu verbetermethodieken.
 9. Sterk ontwikkelde communicatie vaardigheden; van Management Team tot en met de werkvloer.
 10. Analytische inzicht, in staat een helicopterview te vormen en op een abstract niveau verbanden te leggen.
 11. In staat om uitvoering te geven aan een theoretisch model tot en met een uitvoering in de dagelijkse praktijk.
 12. In staat om met weerstand tegen veranderingen om te gaan.

Interviewplanning

We nodigen 3 kandidaten uit voor een gesprek. De gesprekken vinden naar alle waarschijnlijkheid plaats op hoofdkantoor van het waterschap Aa en Maas te ‘s-Hertogenbosch.

Toelichting op rooster

24 – 32 uur flexibel in te zetten binnen kantoortijden. Hierbij is geen rooster van toepassing. Optioneel uit te breiden met aanvullende werkzaamheden.

Dienstencategorie

Diensten voor bedrijfsadvisering en aanverwante diensten
Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Britt Emmen via 06 39 84 53 67 of per mail via britt.emmen@kbenp.nl.
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Help
Contact

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Projectbeheersing Blackbelt Lean die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.