thumbnail
thumbnail
Omgevingsmanager Dijkversterking Cuijk-Ravenstein

Waterschap Aa en Maas

Pettelaarpark 70, 5216 PP 's-Hertogenbosch, Nederland

Overig
Sluit over 20 dagen
140
24 Noord-Brabant

Publicatiedatum:

21-09-2022

Sluitingsdatum:

17-10-2022

Begindatum:

01-12-2022

Einddatum:

30-11-2023

Waterschap Aa en Maas
Wij werken 24 uur per dag met water. Dat doen we voor ruim 744.000 inwoners en bedrijven in Oost-Brabant. Hoogste prioriteit is veiligheid, gezondheid en welzijn. Bovendien staan wij voor innovatief en duurzaam waterbeheer. Dit doen wij voor nu en later zodat ook onze kinderen en kleinkinderen hier de vruchten van kunnen plukken.

Het waterschap biedt veiligheid tegen overstromingen aan burgers en bedrijven door de dijken goed te beheren. Ook onderhouden wij beken, weteringen en sloten om wateroverlast te voorkomen. Voor ruim 700.000 inwoners en bedrijven maken wij het afvalwater weer schoon. Wij zorgen voor voldoende water voor de land- en tuinbouw én natuurgebieden. Ook controleren wij de waterkwaliteit van recreatieplassen. Bovendien zorgen wij dat beken, sloten en weteringen schoon zijn. Wij werken aan fraaie waterrijke gebieden in de natuur en in de stad en controleren de waterkwaliteit van recreatieplassen. We verbeteren de leefomgeving van planten en dieren bij het inrichten van waterlopen. Dat is belangrijk voor alle leven.

Het project: De dijkverbetering tussen Cuijk en Ravenstein
Het klimaat verandert. Dat betekent dat het water in de Maas in de toekomst steeds vaker erg hoog staat. De dijken moeten daarom voldoen aan de waterveiligheidseisen voor het beschermen van de inwoners en de economische waarden in het achterland. De normen voor waterveiligheid zijn in 2017 vastgelegd in de Waterwet. De dijk tussen Cuijk en Ravenstein is één van de trajecten met de strengste norm langs de Maas vanwege de grote gevolgen bij een dijkdoorbraak. Het gebied dat zou overstromen bij een dijkdoorbraak strekt zich uit tot en met ’s-Hertogenbosch.

Het verbeteren van de waterveiligheid aan de Brabantse zijde van de Maas heeft prioriteit. Voor deze dijk geldt dat in 2050 een minimaal beschermingsniveau gegarandeerd dient te zijn met een overstromingskans van 1:10.000 per jaar. Het projectgebied heeft een lengte van ongeveer 21 km en ligt aan de zuidzijde van de Maas vanaf de spoorbrug nabij Katwijk tot direct westelijk van de autosnelweg A50 over de Maas nabij Ravenstein. De dijkring Keent valt buiten de scope. Langs het traject liggen een aantal kernen, waarvan Grave de grootste is.

Het HWBP project Cuijk - Ravenstein is in 2019 gestart met een voorverkenning. Eind 2022 wordt de verkenningsfase afgerond met het vaststellen van het voorkeursalternatief. In 2023 en 2024 wordt dit nader uitgewerkt zodat in 2025 de realisatie kan starten. Eind 2028 moet de versterkte dijk worden opgeleverd.

Voor meer informatie zie de projectwebsite:
www.aaenmaas.nl/in-jouw-buurt/projectenkaart/dijkverbetering-cuijk-ravenstein


Voor het project Dijkversterking Cuijk-Ravenstein zijn we op zoek naar een ervaren omgevingsmanager. De huidige inschatting is dat er gemiddeld ca. 24 uur per week gemoeid zijn met de uitvoering van de werkzaamheden door de omgevingsmanager.  

Voorwaarden
Op de opdracht is Nederlands recht van toepassing, evenals de Algemene Waterschapsinkoopvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten 2018 (AWVODI-2018).Met de Opdrachtnemer wordt een overeenkomst van opdracht gesloten conform het bij deze aankondiging gevoegde model. Elke kandidaat dient een geheimhoudings- en integriteitsverklaring, alsmede een verwerkersovereenkomst te ondertekenen conform het bij deze aankondiging gevoegde model. 

Rechtsbescherming
Indien inschrijver het niet eens is met de gunningsbeslissing kan beroep ingesteld worden tegen deze beslissing bij de rechtbank Oost-Brabant locatie 's-Hertogenbosch. Postbus 70584, 5201 CZ ’s-Hertogenbosch. De mededeling van het waterschap van een voorgenomen gunningsbeslissing houdt geen aanvaarding in, als bedoeld in artikel 6:217, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, van het aanbod van de Inschrijver.
Bedrijfsvertrouwelijke gegevens niet zullen worden gedeeld met derden, tenzij daartoe gehouden door wettelijk voorschrift. Het waterschap sluit niet eerder de overeenkomst op basis van een gunningsbeslissing dan nadat een termijn van vijf (5) kalenderdagen na (digitale) bekendmaking van de mededeling van die gunningsbeslissing is verstreken.

Een inschrijver verliest zijn recht om op te komen tegen de gunningsbeslissing wanneer het waterschap niet binnen bovenstaande termijn na de (digitale) bekendmaking van de gunningsbeslissing is gedagvaard in kort geding voor de bevoegde voorzieningenrechter. De opschortende termijn dient inschrijver derhalve ook als een vervaltermijn te zien waarbinnen hij tegen de gunningsbeslissing in rechte kan opkomen.

Het volgende dient in acht te worden genomen:

 • Indien een afgewezen inschrijver voor het verstrijken van de opschortende termijn een kort geding aanhangig heeft gemaakt en de dagvaarding daarvan betekend is op het adres van het waterschap, zal het waterschap in beginsel de uitkomst van deze procedure (in eerste aanleg) afwachten voordat er verder uitvoering wordt gegeven aan de gunningsbeslissing en ondertekening van de opdracht.
 • Inschrijvers die een voorziening in rechte willen vragen tegen de gunningsbeslissing dienen dit tijdig voor de afloop van de hierboven vermelde opschortende termijn schriftelijk mede te delen aan het waterschap onder gelijktijdige toezending van een conceptdagvaarding en met vermelding van de datum waarop de rechter de zaak zal behandelen.
 • Om te voorkomen dat een uitgebrachte dagvaarding het waterschap niet tijdig bereikt verzoeken wij Inschrijver zo spoedig mogelijk een afschrift van de dagvaarding te mailen naar: inkoop@aaenmaas.nl.


Overige voorwaarden

 1. Indiening: Het niet tijdig indienen van de Inschrijving leidt tot uitsluiting van verdere deelname aan deze aanbestedingsprocedure.
 2. Schadevergoeding: Het waterschap behoudt zich het recht voor de opdracht uiteindelijk niet te gunnen. In dat geval hebben de inschrijvers geen recht op schadevergoeding betreffende de gemaakte kosten in het kader van deze aanbesteding.
 3. Eisen, voorwaarden en voorbehoud: De Inschrijving dient te voldoen aan de gestelde eisen. De (algemene) leveringsvoorwaarden van inschrijver zijn niet van toepassing. Het waterschap wijst deze van de hand. Er mogen geen voorbehouden worden gesteld aan de ingediende inschrijving.
 4. Gunning: Indien de geoffreerde prijs boven de vastgestelde raming komt kan het waterschap besluiten niet tot gunning over te gaan.
 5. Gestanddoeningstermijn: De Inschrijving dient een gestanddoeningstermijn te hebben van 60 dagen na de dag waarop de uiterste termijn voor het indienen van de inschrijvingen is verstreken. Het waterschap kan verzoeken de termijn van gestanddoening te verlengen. Aan een zodanig verzoek kan door de inschrijver geen aanspraak op de opdracht worden ontleend. In geval door een (afgewezen) inschrijver een kort geding wordt aangespannen tegen de gunningsbeslissing van het waterschap, gaat de inschrijver door indiening van een inschrijving akkoord met een automatische verlenging van de gestanddoeningstermijn tot 14 kalenderdagen na vonnis in kort geding.
 6. Onjuistheden: Alle documenten zijn met zorg samengesteld. Mocht Inschrijver desondanks tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden tegenkomen, dan maakt Inschrijver deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op het uiterste tijdstip voor het indienen van vragen, bekend met een opgave van de correctievoorstellen en eventuele onderbouwing. Ook eventuele bezwaren tegen (delen van) dit document dient u zo spoedig mogelijk schriftelijk kenbaar te maken. Van inschrijvers wordt een proactieve houding verwacht. Dit betekent dat een inschrijver geen rechtsgeldig beroep kan doen op onvolkomenheden of tegenstrijdigheden die door hem niet binnen de hiervoor genoemde termijn aan de orde zijn gesteld, terwijl dit redelijkerwijs wel mogelijk was geweest. Ten aanzien van deze onvolkomenheden of tegenstrijdigheden heeft de inschrijver in die situatie zijn rechten verwerkt.


Kandidaatomschrijving

Voor het project Dijkversterking Cuijk-Ravenstein zijn we op zoek naar een ervaren omgevingsmanager. De huidige inschatting is dat er gemiddeld ca. 24 uur per week gemoeid zijn met de uitvoering van de werkzaamheden door de omgevingsmanager.

De Omgevingsmanager is verantwoordelijk voor de acceptatie van het project bij alle (externe) stakeholders en draagt zorg voor de maatschappelijke inbedding van het project. Daarmee is de Omgevingsmanager de intermediair tussen de projectorganisatie en de stakeholders in de projectomgeving. Deze omgeving wordt gevormd door alle partijen die een belang hebben bij het project, zoals omwonenden. De Omgevingsmanager anticipeert op deze omgeving. Hij/zij communiceert met het technisch management over de eisen van en de afspraken met deze stakeholders. De omgevingsmanager werkt daarom intensief samen met het technisch management.

De Omgevingsmanager is verantwoordelijk voor de volgende werkprocessen:

 • Verantwoordelijk binnen IPM-model voor omgevingsmanagent van het project
 • stakeholdermanagement
 • interne en externe communicatie
 • uitvoeren conditionerende onderzoeken
 • vergunningen
 • grondverwerving

De omgevingsmanager vervult binnen het project een essentiële rol om de belangen van interne en externe stakeholders te behartigen, waarbij communicatie en participatie een speerpunt is. De omgevingsmanager dient gedurende de looptijd van de opdracht zorg te dragen voor het goed betrekken van bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Hetzelfde geldt ten aanzien van het betrekken van de bestuurlijke en ambtelijke achterban, zodat belangen van alle partijen geborgd worden in het uiteindelijke projectresultaat.

Taken:

 • het invullen van de rol omgevingsmanager in het IPM team;
 • Geeft leiding aan het omgevingsteam met diverse specialisten (circa vier personen);
 • zorgen dat relevante conditionerende onderzoeken tijdig zijn uitgevoerd;
 • zorgen dat relevante vergunningaanvragen tijdig worden aangevraagd;
 • voeren van benodigd overleg met derden (omwonenden en bevoegde gezagen) en ook interne stakeholders binnen het waterschap voor wat betreft omgeving gerelateerde thema’s.
 • bewaken van risico’s en inzetten van bijhorende beheersmaatregelen op gebied van omgeving, stakeholders en milieu;
 • zorgdragen voor projectcommunicatie;
 • het in overleg met de contractmanager aansturen van de ingenieursbureaus op de aspecten van omgevingsmanagement;
 • Bewaakt de in de overeenkomst vastgelegde afspraken met de betreffende eigenaren en verzorgt daarvoor de nodige administratieve verslaglegging of notulen;
 • Is gedurende het project namens het waterschap het aanspreekpunt voor de betreffende eigenaren;
 • Neemt deel aan in- en externe overleggen waarbij omgevingsmanagement aan de orde is;
 • Aanwezig op locatie bij de vooropnamen voorafgaand aan de start van de werkzaamheden;
 • Bezoekt tijdens de uitvoering van mitigerende maatregelen regelmatig de betreffende locaties.


Eisen:

 • De kandidaat dient zelfstandig bovenstaande taken in te kunnen vullen;
 • De hiervoor genoemde werkzaamheden mogen worden uitgevoerd door maximaal 1 persoon;
 • Circa 3 dagen per week beschikbaar, nader in te vullen in afstemming met de projectmanager;
 • De kandidaat dient binnen 1 maand na definitieve gunning van de opdracht inzetbaar te zijn;
 • Er dient gewerkt te worden volgens de processen en procedures van het waterschap;
 • Indien er sprake is van vervanging van de zijde van de inschrijver, dient dit vooraf ter goedkeuring aan het waterschap te worden voorgelegd. Kosten voor het eventueel inwerken van een vervanger, komen voor rekening van de opdrachtnemer;
 • Indien de kandidaat van de Opdrachtnemer niet inzetbaar is, niet voldoet aan de gestelde competenties en/of de benodigde expertise of geen match heeft met het opdrachtgeversteam dient Opdrachtnemer binnen 30 dagen een vervangende adviseur van minimaal gelijkwaardig niveau aan te bieden. Indien Opdrachtnemer niet aan dit vereiste kan voldoen is het waterschap na deze periode gerechtigd de opdracht te ontbinden en aan een andere partij de opdracht te verstrekken; 
 • Plaats van uitvoering is ten kantore van waterschap Aa en Maas te ‘s-Hertogenbosch of op een locatie nabij de dijkverzwaring.
 • Halfjaarlijks vindt er een evaluatiegesprek plaats.

Interviewplanning

We nodigen 5 kandidaten uit voor een gesprek. De gesprekken vinden plaats in de week van 31 oktober tot en met 4 november op het hoofdkantoor van waterschap Aa en Maas te ‘s-Hertogenbosch.

Dienstencategorie

Andere diensten

CPV code

79000000-4 - Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Omgevingsmanager Dijkversterking Cuijk-Ravenstein die deze organisatie zoekt?