thumbnail
thumbnail

kwartiermaker strategische kennisfunctie naleving sociaal domein VNGR

Nassaulaan 12, 2514 JS Den Haag, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
135
32 Zuid-Holland

Begindatum:

1 mrt 2024

Einddatum:

31 jan 2027

Uren per week:

32

Publicatiedatum:

6 feb 2024

Over VNG Realisatie
De VNG representeert de ruim 300 Nederlandse gemeenten en werkt samen met haar afdelingen aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij vanuit de uitgangspunten van VNG beleid de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door in nauwe afstemming met VNG beleid actief te participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, door samenwerking te stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die de dienstverlening van gemeenten verbeteren.

VNG Realisatie draagt in opdracht van VNG beleid bij aan vier gemeentelijke speerpunten:

 • werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op sociaal, fysiek en veiligheidsdomein;

 • verbeteren van de dienstverlening;

 • een efficiënte en wendbare organisatie;

 • anticiperen op de toekomst.

Over Naleving
De teams van het cluster Naleving ondersteunen gemeenten bij toezicht en handhaving in het sociaal domein: de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), Participatiewet en de Wet kinderopvang. Door kennis van de wetgeving, de praktijk en ons brede netwerk vormen wij de verbindende schakel tussen beleid en uitvoering. Daarbij werken we samen met gemeenten, ministeries en ketenpartners. Samen bevorderen we naleving in het sociaal domein. Het cluster naleving wordt gevormd door ruim 50 professionals. Zij delen energie, betrokkenheid en passie voor hun vak en de goede onderlinge sfeer heeft een herkenbare positieve uitstraling op de omgeving.

Omschrijving van de opdracht
Gemeenten spelen een belangrijke rol bij de uitvoering van diverse wettelijke taken binnen het sociaal domein. Naast het goed organiseren van de dienstverlening aan burgers en bedrijven hoort hier ook een adequate invulling van de toezichts- en handhavingsfunctie bij: is de kwaliteit van de dienstverlening op orde en worden budgetten in het sociaal domein rechtmatig ingezet? Samenwerking tussen zowel afdelingen binnen de gemeente als met ketenpartners is daarbij belangrijk. Vanuit verschillende programma’s en projecten richten de teams van het cluster naleving zich op het versterken van de toezichts- en handhavingsfunctie van gemeenten door het ondersteunen van gemeenten in de uitvoeringspraktijk door middel van kennisdeling, productontwikkeling en advies.

De gemeentelijke rol bij toezicht en handhaving in het sociaal domein is nog volop in ontwikkeling en is na de decentralisaties in 2015 met name ontstaan vanuit de gemeentelijke praktijk. Actuele wetenschappelijke inzichten over ‘wat werkt bij toezicht en handhaving’, kennis over gedragsbeïnvloeding om naleving te versterken en de kennis vanuit met name de rijksinspecties vinden niet automatisch hun weg naar de gemeentelijke toezichts- en handhavingspraktijk.

De Kinderopvangtoeslagenaffaire brengt met zich mee dat de aandacht voor de menselijke maat, juist ook bij handhaving, is vergroot. Door meer in te zetten op voorkomen van fouten en fraude, moet handhaving worden vermeden. Wanneer handhaving nodig is, is er aandacht voor proportionaliteit. Ook de brede aandacht voor privacyvraagstukken heeft effect op de wijze waarop ketenpartners binnen de verschillende programma’s samenwerken.

De onlangs vastgestelde VNG-brede verenigingsstrategie 2030 leidt tot een versterking van het onderling leren van gemeenten. De komende tijd zal die strategie vertaald moeten worden naar werkelijkheid, ook bij het thema preventie, toezicht en handhaving. Bovenstaande ontwikkelingen zijn aanleiding voor het opstellen van deze opdracht voor een kwartiermaker strategische kennisfunctie naleving sociaal domein. Doel van deze opdracht is:

 • het formuleren van een strategie op ‘goed gemeentelijk toezicht’ in het sociaal domein;

 • het versterken van het draagvlak voor de doorontwikkeling van gemeentelijk toezicht in het sociaal domein;

 • het versterken van het lerend vermogen van gemeenten op het gebied van toezicht en handhaving sociaal domein;

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden
Als kwartiermaker strategische kennisfunctie naleving sociaal domein ga je aan de slag met een ontwikkel- en leerstrategie voor de gemeentelijke functies van toezicht en handhaving in het sociaal domein.

 • Je helpt de vijf projectteams (kinderopvang en voorschoolse educatie, toezicht wmo en jeugdwet, naleving werk en inkomen, multidisciplinaire aanpak rechtmatigheid sociale zekerheid en het ondersteuningsprogramma arbeidsmigranten) om hun eigen activiteiten aan te scherpen en door te ontwikkelen;

 • Je brengt het strategisch stakeholdersnetwerk in kaart en haalt verwachtingen en behoeften op;

 • Je legt de verbinding met de wetenschap en draagt zorg voor wetenschappelijke reflectie op het gebied van gemeentelijk toezicht sociaal domein;

 • Je ziet kansen en legt dwarsverbanden gemeentelijk toezicht verder te professionaliseren;

 • Je legt verbindingen met andere organisatieonderdelen binnen de VNG die werken aan kennis, leren en ontwikkelen;

 • Je functioneert als adviseur en verbindingsofficier tussen de verschillende projectteams, de teamleiders naleving en andere afdelingen van VNG Realisatie;

Eisen

 • Afgeronde Wo opleiding werk en denkniveau;

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als strategisch adviseur in de publieke sector;

 • Kennis van de trends en ontwikkelingen binnen het vakgebied van toezicht en handhaving en de plek van toezicht in de beleidscyclus

Wensen

 • Werkervaring bij een landelijke inspectie, een autoriteit of andere overheidsorganisatie met een taak op het gebied van toezicht en handhaving

 • Gemeentelijke werkervaring

 • Werkervaring in de wetenschap in een voor toezicht en handhaving relevant vakgebied zoals bestuurskunde, rechten of criminologie

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Hibo Abdi via hibo.abdi@kbenp.nl of via 06 433 634 42

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de kwartiermaker strategische kennisfunctie naleving sociaal domein VNGR die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.