thumbnail
thumbnail
Adviseur Casuïstiek

Nassaulaan 12, 2514 JS Den Haag, Nederland

Beleidsadvies
Sluit over 5 dagen
€110,-
24 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

23-11-2022

Sluitingsdatum:

06-12-2022

Begindatum:

01-01-2023

Einddatum:

06-12-2023

Uren per week:

24

Omschrijving van de opdracht

Over VNG
De VNG representeert de 344 Nederlandse gemeenten. Dat doet de VNG ook binnen het
actieprogramma Zorg voor de Jeugd, met als doel de jeugdhulp, jeugdbescherming en
jeugdreclassering merkbaar en meetbaar steeds beter te maken voor kinderen, jongeren
en gezinnen, zodat ze op tijd passende hulp ontvangen. Het programma is een
gezamenlijk initiatief van de gezamenlijke branches Zorg voor de Jeugd, de
cliëntorganisaties, de gezamenlijke beroepsgroepen, de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten en de ministeries van VWS, J&V en OCW.


Over het Samenwerkingsplatform Jeugd en Gezin
Bij de VNG is een samenwerkingsplatform in oprichting. Daarin zullen de opbrengsten en
het vervolg van de vijf veranderopgaven binnen het Ondersteuningsteam Zorg voor de
Jeugd (OZJ) hun plek vinden. De veranderopgave ‘Aanpak Wachttijden’ is er daar één
van.
We zijn een lerend team, dat werkt vanuit een ‘groei-mindset’. Onze ambitie is ‘Elke dag
beter’. Dat geldt zowel voor de jeugdregio’s als voor onszelf. We stellen ons daarom
continu de vraag waar we staan, wat we kunnen verbeteren en of we met de goede
dingen bezig zijn. Meer informatie over het OZJ is hier te vinden.

Over de Aanpak Wachttijden
In maart 2021 concludeerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd dat er onvoldoende
hulp was voor jongeren met ernstige psychische problemen. Op 22 april 2021 besloot het
Kabinet € 613 miljoen extra beschikbaar te stellen voor de jeugdzorg. Hiervan was €255
miljoen bedoeld voor wachttijden in de jeugdzorg, waarvan een bedrag van € 3 miljoen is
ingezet voor een opdracht aan het OZJ voor het verkrijgen van inzicht en overzicht van
wachttijden. In juni 2021 is het OZJ van start gegaan met de Aanpak Wachttijden die
loopt tot eind 2025.
De doelstelling van de aanpak is het verkrijgen van inzicht en overzicht in wachttijden
om uiteindelijk een landelijk beeld te kunnen vormen. Om te komen tot dit inzicht en
overzicht ondersteunen we jeugdregio’s. Dit doen we via drie doelen waaraan we werken
met de Aanpak Wachttijden:
We ondersteunen jeugdregio's om wachttijdbeleid te maken zodat zij blijvend
tijdige en juiste professionele ondersteuning kunnen bieden aan jeugdigen en
ouders;

2. We ondersteunen jeugdregio's om de praktijk te vertalen naar duurzaam
wachttijdbeleid wat aansluit bij de laatste stand van kennis over oorzaken van
wachttijden;
3. We helpen jeugdigen en ouders meteen de juiste zorg te krijgen wanneer we
individuele casussen analyseren om wachttijden te onderzoeken.
We werken aan de doelstelling in jeugdregio’s omdat wachttijden voortkomen uit een
complex geheel van onderling samenhangende factoren. Wachttijden ontstaan namelijk
door onderliggende oorzaken die (lokaal of regionaal) kunnen verschillen, waardoor er
geen ‘quick fix’ of uniforme oplossing is. Om de oorzaak van wachttijden duurzaam aan
te pakken is een regionale werkwijze nodig waarmee een wezenlijke en blijvende
verandering teweeg wordt gebracht in het systeem.

De opdracht
Tot 2023 is in het kader van de Aanpak Wachttijden veel informatie verzameld over
wachttijden in pilotprojecten en een regionale werkwijze ontwikkeld. Deze werkwijze is
het vertrekpunt van de aanpak vanaf 2023.
Als adviseur casuïstiek wordt je ingezet door de projectleider aanpak wachttijden. Je
werkt als adviseur casuïstiek in een duo, waarbinnen de een zich meer bezig houdt met
het proces en ook eerste aanspreekpunt is voor de projectleider aanpak wachttijden, en
de ander zich meer richt op het daadwerkelijk aan de slag gaan met de inhoud in een
regio. Via welke vorm wordt ingezet is afhankelijk van wat wordt besloten in
gezamenlijkheid met de regio. Er wordt ingezet op specifieke wachttijden thema’s zoals
bijvoorbeeld de verklarende analyse of samenwerkingsrelaties. . Overstijgende patronen
die hieruit zichtbaar worden, worden onderverdeeld in drie categorieën (inhoud, proces
en houding en gedrag), deze verwerk jij in een rode draden analyse. Als adviseur wordt
je ingezet om te observeren, te bevragen en nieuwsgierig te zijn. Jouw observaties zijn
ervaringsgericht en feitelijk, worden nauwkeurig gerapporteerd. De verslaglegging op
casuïstiek wordt samengebracht en met de regio gedeeld in een verslag over de rode-
draden.


Werkzaamheden en verantwoordelijkheden
Werkzaamheden en verantwoordelijkheden:
• In deze rol sluit je goed aan op de regio en communiceer je duidelijk over de
bedoeling van de aanpak op casuïstiek.
• Samen met de betrokkenen uit de regio en projectleider van de aanpak
wachttijden maak je een plan voor de inzet op casuïstiek over hoe aan de slag te
gaan.
• Je fungeert als sparringpartner voor de projectleider aanpak wachttijden en
betrekt, in afstemming met projectleider aanpak wachttijden, aanvullende
expertise waar nodig.
• Je draagt er zorg voor dat er een rode draden rapportage wordt opgesteld en
betrekt, waar nodig, extra expertise om de rapportage goed aan te laten sluiten
op de regio.
• Je legt verantwoording af over de voortgang van je werkzaamheden en inzet van
uren bij de projectleider Aanpak Wachttijden (PAW).
• De lessen die je leert in de regio’s deel je met de coördinator van het leernetwerk,
zodat deze gedeeld kunnen worden met andere regio’s. Zo draag je eraan bij dat
de ervaringen en informatie die je opdoet in de regio’s bijdragen aan de opzet van
het leernetwerk.


Deze aanpak vraagt om een gezamenlijke inzet van aanbieders en gemeenten, en op
landelijk niveau samenwerking met VNG en het Rijk.


Resultaat van de opdracht
Met jouw inzet in de regio heb je ervoor gezorgd dat middels casuïstiek er via de inhoud
meer zichtbaar wordt over wachttijden in de regio en er is een rode draden rapportage
opgeleverd en belangrijke lessen zijn binnen het team gedeeld.

Deze inhuuropdracht verloopt via een aanbesteding. De opdrachtgever heeft eisen en wensen opgegeven. Aan de eisen moet je voldoen om kans te maken. Op de wensen kun je punten scoren.

De Eisen

 • De kandidaat is op de in de profieltekst genoemde datum en tijdstip beschikbaar voor een matchgesprek.

 • De aangeboden kandidaat is beschikbaar voor de functie gedurende de periode en het aantal uur zoals beschreven in de offerteaanvraag.

 • Door de inschrijver is één CV en één (door de kandidaat geschreven motivatiebrief) van de aangeboden kandidaat aangeleverd.

De aangeboden kandidaat voldoet aan alle genoemde eisen. Uit het cv en of de aangeleverde motivatiebrief blijkt minimaal dat de aangeboden kandidaat aantoonbaar (door opleidingen, cursussen, werkervaring, voorbeeldprojecten et cetera.) beschikt over:

 • Beschikt over een afgeronde HBO-opleiding.

 • Minimaal 5 jaar werkervaring binnen verschillende jeugdhulpinstanties en/of het sociaal domein in de rol als procesbegeleider, teammanager, beleidsadviseur of soortgelijk.

 • We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

 • 2 relevante referenties, die de volgende gegevens bevatten: naam referent, functie, organisatie, e-mailadres en/of telefoonnummer.

De Wensen

 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring als begeleider/adviseur in de praktijk met jeugdzorg.

 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met leidinggeven aan een projectteam, werkend met politiek gevoelige onderwerpen.

De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met stakeholdermanagement in complexe omgeving binnen de Jeugdzorg Samenwerking met onder andere de volgende organisaties:

 • Gemeenten

 • Jeugdzorg Nederland

 • Gecertificeerde instellingen

 • Jeugdzorg aanbieders

 • Cliënten zorg

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Adviseur Casuïstiek die deze organisatie zoekt?