thumbnail
Juridisch Beleidsmedewerker

Gemeente Zwolle

Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle, Nederland

Juridisch
Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
20 Overijssel

Publicatiedatum:

22-07-2022

Sluitingsdatum:

12-08-2022

Begindatum:

01-09-2022

Einddatum:

31-12-2022

Uren per week:

20
Opdrachtbeschrijving Handhavingsnota Veiligheid en Openbare Ruimte

Aanleiding
Tot 2021 heeft de afdeling Fysieke leefomgeving van de gemeente Zwolle voor alle VTH-taken één programma en één jaarverslag gemaakt, op basis van de kwaliteitscriteria in de BOR. Aangezien het taakveld steeds groter werd is het zowel binnen de organisatie als in het verslag en programma sinds dit jaar WABO en VOR (Veiligheid en Openbare Ruimte) gesplitst.
De kwaliteitscriteria zijn formeel alleen van toepassing op de WABO-taken. Wij willen voor de VOR-taken op een zelfde wijze werken, dus met beleid, programma, uitvoering, monitoring en evaluatie op basis van de ‘Big 8’.
Het beleid is nu nog niet actueel en niet goed vastgelegd. We halen de input voor ons werk uit vele bronnen en vertalen dat rechtstreeks naar een programma.
Zowel tijdens de gesprekken met de provinciale regisseur als bij het recente rekenkameronderzoek kwam naar voren dat visie en meerjarenplan als goede onderleggers ontbreken.

Doel van de opdracht
Het doel van de opdracht is om een Handhavingsnota / T&H-beleidsplan op te stellen voor de VOR taken op basis van de kwaliteitscriteria uit de BOR. In dit plan worden de prioriteiten en doelen voor de VOR-taken opgenomen en wordt de strategie beschreven om die doelen te behalen. Bij strategie hoort in ieder geval het uitwerken van een toezichtplan en een algemene handhavings- en sanctiestrategie. Voor specifieke doelgroepen kunnen specifieke strategieën worden uitgewerkt, maar dat is geen onderdeel van de opdracht.

Om het Bestuur de keuzes expliciet vast te kunnen laten stellen en uniforme werkwijzen door alle Zwolse BOA’s te bevorderen, dient toezicht- en sanctiebeleid te worden opgesteld voor alle taakvelden van Toezicht Openbare Ruimte, in een integraal document dat de naam ‘Handhavingsnota’ meekrijgt.

Taakvelden in de Handhavingsnota
De beoogde nota dient betrekking te hebben op Toezicht & Handhaving op basis van:
 • Algemene Plaatselijke Verordening taken
 • Afvalstoffenverordening
 • Bomenverordening
 • Verordening Paracommercie
 • Alcoholwet en Wet op de kansspelen
 • Besluit nadere regels losse reclame
 • Besluit nadere regels terrassen
 • Besluit parkeren grote voertuigen
 • Wegsleepverordening
 • Wetgeving Natuur en milieu (Domein II)
 • En diverse specifieke beleidsregels
Parkeertoezicht kan in dit kader buiten beschouwing blijven.

Totstandkoming van de nota
Bij het opstellen van de nota kan als input  gebruik gemaakt worden van aanwezige visienota’s (o.a. Collegeprogramma, Veiligheidsvisie, Visie op de Openbare ruimte, Visie doorontwikkeling Toezicht Openbare Ruimte) etc. en geldende beleidsregels voor specifieke onderwerpen. Verder kunnen er gesprekken gevoerd worden met medewerkers van de afdeling (vergunningverleners, toezichthouders en boa’s, juridisch ondersteuners en leidinggevenden).

Teams om input van te vragen en mee af te stemmen, zijn:
•           Toezicht Openbare Ruimte (TOR)
•           Juridische Ondersteuning van de afdeling Fysieke Leefomgeving
•           Juridische zaken (waar onder meer bezwaar en beroep is belegd)

Uiteraard kan ook gekeken worden naar voorbeelden van andere gemeenten en het beleidsplan voor de WABO-taken.

Het eindresultaat
Het eindresultaat is een conceptnota die gereed is om ter vaststelling aan het college aan te bieden. Dit concept moet zijn afgestemd met een aantal teams en afdelingen van de gemeente Zwolle en aansluiten bij de bestuurlijke handhavingscultuur van Zwolle.

Gezochte ondersteuning
We zoeken een ervaren juridisch beleidsmedewerker die eerder voor grote gemeenten beleidsplannen heeft opgesteld, met kennis van de betreffende T & H-taken en kennis van de kwaliteitscriteria uit de BOR en ‘de big 8’ toezicht- en sanctiebeleid heeft opgesteld. De ideale kandidaat heeft ook kennis van en ervaring met het werkveld van TOR en is in staat om denkbeelden te verzamelen en diplomatiek te verenigen in de beoogde nota.


 

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Juridisch Beleidsmedewerker die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.