thumbnail

Medewerker verbijzonderde interne controle (VIC)

Soest

Raadhuisplein 1, 3762 AV Soest, Nederland

Financieel-administratief ACTIEF

Publicatiedatum:

06-01-2022

Sluitingsdatum:

18-01-2022

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

32 tot 36 uur
Geen maximum
32 tot 36 uur Utrecht

Organisatie
We vormen samen met 230 professionals onze organisatie. We zijn open, sociaal en ontwikkelingsgericht. De organisatievisie is voor ons een belangrijke basis. Om onze inwoner, maatschappelijke partijen en ondernemers zo goed mogelijk te helpen, houden we de lijnen kort, het werk efficiënt en de oplossingen professioneel. Het ontwikkelen van onszelf en de organisatie vinden we erg belangrijk. Ons doel is om een wendbare en rolbewuste organisatie te zijn die in verbinding staat met de omgeving.

Als gemeentelijke organisatie werken we voor een diverse samenleving. Daarom vinden we het belangrijk dat onze organisatie net zo divers is.

Werken voor Soest betekent dat je in contact staat met onze inwoners, het bestuur en partners. Van onze medewerkers vragen we dus dat ze makkelijk de verbinding leggen en hun expertise en actuele vakkennis inbrengen bij diverse vraagstukken.
Als gemeente ondersteunen we op allerlei gebieden de samenleving. Wij werken aan de leefbaarheid van onze gemeente en kijken daarbij naar de lange termijn. Op dit moment spelen een aantal belangrijke projecten. Zo werken we hard aan de energietransitie voor een duurzame, toekomstbestendige gemeente. We zijn bezig met het maken van een omgevingsvisie als onderdeel van de Omgevingswet. Verschillende bouwprojecten zijn in ontwikkeling en ook versterken we de sport in onze gemeente met allerlei projecten. Meer weten over wat er speelt in Soest? Lees het Coalitieakkoord 2018-2022.

Het team financiën/ control
Op dit moment is een vacature voor de medewerker VIC. Vooruitlopend hier op wordt nu voor een tijdelijke invulling gekozen. Ook de positie van concerncontroller is vacant. Mede hierdoor zoeken wij een ervaren en zelfstandig werkend medewerker VIC.

Opdracht
1. Zelfstandig uitvoeren van de verbijzonderde interne controle (VIC) op basis van het jaarplan resulterend in het twee keer per jaar opstellen van controleverslagen.
2. Actieve signalering en bespreekbaar maken kansen/mogelijkheden/noodzaak voor verbetering van de interne beheersing.
3. Aan de hand van de uitkomsten van de VIC de controller adviseren over de formulering en de inhoud van de rechtmatigheids-verantwoording.
4. Brede coördinatie en afstemmingsfunctie t.b.v. de accountantscontrole: aanspreekpunt voor de accountant, uitzetten van de accountantsvragen en beoordelen van de aangeleverde info voor de accountantscontrole
5. Volgen landelijke ontwikkelingen m.b.t. de VIC-functie en deze voor Soest omzetten in informatievoorziening, afstemmingsgesprekken en concrete advisering.
6. Werken binnen globale, niet vastomlijnde kaders. Werkzaamheden komen in hoge mate neer op zelfstandig werken en op toepassen van ‘professional judgement’.
7. Aanvullende werkzaamheden:
- Opstellen en actualisatie normenkader 2022; tevens verzamelen nieuwe verordeningen en beleidsregels.
- Aanleveren info voor jaarrekeningcontrole op het gebied van Governance integriteit en fraudebeheersing.
- A.d.h.v. decentrale VIC-rapportage VIC-medewerker opstellen concernrapportage VIC die aangeboden wordt aan MT en B&W, iom concern control.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van interne controles.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van bedrijfseconomie (15 punten);
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met op het gebied van interne controles (35 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het uitvoeren van verbijzonderde interne controles (VIC) (35 punten);
6. Aantoonbare ervaring met accountantscontroles, moet uit het cv blijken (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
- Analytisch.
- Zelfstandig.
- Teamplayer.
- Accuraat.
- Resultaatgericht.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10a. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg met de kandidaat.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op vrijdag 21 januari 2022 van 9.00 uur tot 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 19 januari 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 12 januari 2022, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 13 januari 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 18 januari 2022, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Medewerker verbijzonderde interne controle (VIC) die deze organisatie zoekt?