thumbnail
thumbnail
Kwartiermaker natuurbescherming

Soest

Raadhuisplein 1, 3762 AV Soest, Nederland

Overig
Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
18 tot 32 Utrecht

Publicatiedatum:

22-11-2022

Sluitingsdatum:

29-11-2022

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

18 tot 32

Waar werken we aan in Soest
Werken voor de gemeente betekent werken voor onze 47.000 inwoners. Als gemeente ondersteunen we de samenleving op allerlei gebieden. Wij werken aan de leefbaarheid van onze gemeente en kijken daarbij naar de lange termijn. Op dit moment werken we o.a. hard aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Verschillende bouwprojecten zijn in ontwikkeling (zoals de transformatie van Soesterberg Noord, woningbouwlocatie Oude Tempel en de Dalwegvisie).

Dit zijn wij
We vormen samen met 275 professionals onze organisatie. Ons doel is een toekomstbestendige organisatie te zijn en mee te bewegen met wat de samenleving nodig heeft. Dat vraagt om flexibele, lerende professionals en leidinggevenden die hen daarin stimuleren, faciliteren en de ruimte geven. Daarom staan onze medewerkers centraal; zij leveren de resultaten aan onze inwoners, ondernemers en bestuur. Werken aan een toekomstbestendig Soest doen we volgens onze drie kernwaarden: samen (met collega’s, bestuur, samenleving en partners), met vertrouwen in elkaar en daarbij leren we van de dingen die we doen en van onze omgeving.

Als gemeentelijke organisatie werken we voor een diverse samenleving. Daarom vinden we het belangrijk dat onze organisatie net zo divers is.

Je voert je opdracht uit binnen het team Ruimtelijke Ontwikkeling van de afdeling Ruimte. In dit team zitten ca. 25 professionals die werken aan oa ruimtelijke plannen, de implementatie van de omgevingswet en beleid ten aanzien van wonen, water, groen, landschap, geluid.

Opdracht
Op dit moment heeft de gemeente Soest nog geen medewerker gericht op de uitvoering van de Wet Natuurbescherming (WNB). Er ligt een tijdelijke opdracht bij de Regionale Uitvoeringsdienst om ons – naast het beoordelen van quickscans – ook in de voorfase te adviseren op grond van de WNB. Inmiddels heeft de raad besloten om formatieruimte vrij te maken voor dit onderwerp. Om weloverwogen vorm te geven aan deze functie, zijn wij op zoek naar een kwartiermaker natuurbescherming.

We zoeken iemand die werkt aan 3 sporen:

1.    Zorgdragen voor de totstandkoming van een soortenmanagementplan (SMP) pre-smp (gevolgd door een smp), waaronder opdrachtformulering, selectie en aansturen van een ecologisch adviesbureau, met ondersteuning van de provincie

2.    Inhoudelijke advisering

o    Advisering over ruimtelijke plannen en projecten op grond van de WNB, inclusief deelname aan de omgevingstafel (integrale adviestafel) en projectteams

o    Maken van onderbouwingen over de vervolgstappen en (mitigerende) maatregelen op grond van de WNB

o    Overige werkzaamheden ter uitvoering van regelgeving rondom beschermde dieren en planten

3.    Kwartiermaken

o    Gestructureerd in kaart brengen wat er wettelijk nodig is binnen dit taakveld, waar integrale verbanden en kansen liggen voor Soest

o    Een voorstel doen hoe dit het beste structureel organisatorisch vorm te geven

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring op het gebied van de Wet natuurbescherming;
2. Afgeronde opleiding op minimala hbo bachelor niveau;
3. Kandidaat is beschikbaar voor minimaal 18 uur per week.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met de Wet natuurbescherming (40 punten);

5. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting Ecologie of Biologie (20 punten);

6. aantoonbare werkervaring met ruimtelijke ordening (20 punten);

7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar bij of voor een gemeentelijke instelling op het gebied van natuur (10 punten);

8. Kandidaat is beschikbaar op donderdag ivm de omgevingstafel (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

-          Daadkrachtig, initiatiefrijk en doelgericht

-          Communicatief vaardig en besluitvaardig

-          Analytisch sterk en grondig in werkwijze

Beoordeling 
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

1.       Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;

2.       Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10a. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: bij voorkeur de maandag (overleg wethouder) en donderdag (omgevingstafel)

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland in de week van 30 november 2022. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 30 november 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie
- De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
-   Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 25 november 2022, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 28 november 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 29 november 2022, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Kwartiermaker natuurbescherming die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.