thumbnail
Adviseur Energietransitie

Soest

Raadhuisplein 1, 3762 AV Soest, Nederland

Beleidsadvies
Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
16 Utrecht

Publicatiedatum:

17-06-2022

Sluitingsdatum:

24-06-2022

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

16

Organisatie
Waar werken we aan in Soest
Werken voor de gemeente betekent werken voor onze 47.000 inwoners. Als gemeente ondersteunen we de samenleving op allerlei gebieden. Wij werken aan de leefbaarheid van onze gemeente en kijken daarbij naar de lange termijn. Op dit moment werken we o.a. hard aan de energietransitie voor een duurzame, toekomstbestendige gemeente. Ook bereiden we ons voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Verschillende bouwprojecten zijn in ontwikkeling (zoals de transformatie van Soesterberg Noord, woningbouwlocatie Oude Tempel en de Dalwegvisie) en we stimuleren sporten met verschillende projecten.

Dit zijn wij
We vormen samen met 275 professionals onze organisatie. Ons doel is een toekomstbestendige organisatie te zijn en mee te bewegen met wat de samenleving nodig heeft. Dat vraagt om flexibele, lerende professionals en leidinggevenden die hen daarin stimuleren, faciliteren en de ruimte geven. Daarom staan onze medewerkers centraal; zij leveren de resultaten aan onze inwoners, ondernemers en bestuur. Werken aan een toekomstbestendig Soest doen we volgens onze drie kernwaarden: samen (met collega’s, bestuur, samenleving en partners), met vertrouwen in elkaar en daarbij leren we van de dingen die we doen en van onze omgeving.

Als gemeentelijke organisatie werken we voor een diverse samenleving. Daarom vinden we het belangrijk dat onze organisatie net zo divers is.

Opdracht
Het Programma Energietransitie Soest 2020-2025 staat en draait nu bijna twee jaar. Er zijn al veel mooie stappen gezet op weg naar een CO2-neutraal Soest in 2050 maar er is nog een lange weg te gaan totdat Soest haar einddoel heeft behaald. Dat maakt de energietransitie tot een uitdaging! Het team bestaat nu uit een regievoerder, en coördinatoren voor de pijlers wonen, werken, mobiliteit en de gemeente als voorbeeld. Het programma is nu op de helft in uitvoering. Met het nieuwe college met bijbehorend coalitieakkoord is een versnelling gewenst. Nu er middelen komen uit het Rijk voor de energietransitie en de verhoogde Rijks ambitie met als doel 55% CO2 reductie in 2030 in plaats van 49% is een evaluatie en actualisatie van het Programma  Energietransitie in Soest gewenst. Daarnaast is er ondersteuning nodig in het takenpakket van de regievoerder om deze ambities om te zetten concrete opdrachten met haalbare doelen inclusief hernieuwde projecten met KPI’s in dat herijkte programma.

Voor de periode van 6 maanden met opties op verlening zijn we op zoek naar een adviseur energietransitie met het volgende takenpakket:

 • Ondersteuning van en advisering aan de regievoerder energietransitie en bijbehorend team in bij de evaluatie en acualisatie van het programma op strategisch, tactische en operationeel niveau;
 • Ondersteuning van en advisering aan de regievoerder energietransitie en bijbehorend team bij de herijking van het Programma Energietransitie en daarin het omzetten van de nieuwe ambities in concrete projecten met KPI’s in het Programma inclusief de cijfermatige onderbouwing en het samen daadwerkelijk aanpassen van het Programma inclusief het traject van bestuurlijke besluitvorming;
 • Ondersteuning van en advisering aan de regievoerder energietransitie bij het doelmatig inzetten van de nieuwe Rijks middelen ten behoeve van de energietransitie;
 • Je volgt en anticipeert op de Rijks en Provinciale ontwikkelingen op gebied van Duurzaamheid en Energietransitie en gaat adequaat aan de slag met de eventuele effecten hiervan op Soest;
 • Ondersteuning van de regievoerder energietransitie in haar totale takenpakket met mogelijk het overnemen van (een deel van) haar taken in de regionale samenwerking op gebied van elektriciteitsopwekking (RES en Soester Uitnodigingskader);
 • Dit alles in samenspraak met de regievoerder, het team, de Ambtelijk Opdrachtgever en de (nieuwe) Bestuurlijk Opdrachtgever.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met strategische opgaven van de energietransitie;
2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in regionale samenwerkingen op strategisch en tactisch niveau;
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met het aan sturen van een programmatische opgave binnen een gemeentelijke organisatie;
4. Beschikbaar per 15 juli 2022 voor 16 uur per week.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau (20 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met strategische opgaven van de energietransitie (30 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 9 jaar bij een gemeentelijke organisatie (20 punten);
8. Aantoonbare kennis van en werkervaring met het opstellen van de cijfermatige onderbouwing van een aanpak voor de Energietransitie op gemeentelijk niveau (20 punten);
9. Een aantoonbaar lokaal/ regionaal netwerk (duidelijk weergeven in het cv) (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Strategisch denkvermogen;
 • Overtuigingskracht;
 • Resultaatgericht;
 • Communicatief vaardig;
 • Politieke sensitiviteit.

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10 A. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg, ma – di – wo – do – vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 28 juni 2022, 09:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 27 juni 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 22 juni 2022, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden donderdag 23 juni 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 24 juni 2022, 9:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Adviseur Energietransitie die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.