thumbnail
thumbnail

Projectcoördinator Energie Diensten Centrum

Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
28-36 Utrecht

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

28-36

Publicatiedatum:

13 feb 2024

Organisatie

Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. 

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

SLO
Vanuit het domein Stedelijke Leefomgeving (SLO) dragen we bij aan een aantrekkelijk en vitaal stedelijk gebied. Daar hoort ook het uitloopgebied bij. Samen met onze partners binnen én buiten de organisatie werken we aan een fijne en gezonde leefomgeving, met levendige steden en dorpen en een sterke economie, waarin we sneller naar duurzame energie willen voor iedereen. We verbinden opgaven op het vlak van wonen, werken, natuur en recreatie met elkaar om tot kwalitatieve oplossingen te komen. Dit beleid voeren we zelf uit in programma’s zoals de Omgevingswet/visie, Nieuwe Hollandse Waterlinie, Binnenstedelijke Ontwikkeling, Gezonde Leefomgeving en Energietransitie. 

Programma Energietransitie
We willen zo spoedig mogelijk en uiterlijk in 2050 CO2-neutraal zijn. Dat betekent dat de energievoorziening ver vóór 2050 al CO2-neutraal dient te zijn. Vanuit het programma Energietransitie leveren we hier met dertig enthousiaste en deskundige collega’s een bijdrage aan. We richten ons op het stimuleren van energiebesparing, het mogelijk maken van duurzame opwek van energie en een toekomstbestendige energie-infrastructuur. De aard van de opgave vraagt om een innovatieve en inclusieve aanpak.

Energie Diensten Centrum
Het Energie Diensten Centrum (EDC) is een samenwerkingsverband van in deze fase rond de twintig Utrechtse gemeenten en Provincie Utrecht om de uitvoering van woningverduurzaming te ondersteunen en versnellen. Het EDC wordt de centrale plek waar deelnemende gemeenten samenwerken aan het realiseren van concrete projecten om woningen te verduurzamen. Dat bespaart niet alleen geld en mankracht, maar vergroot ook de slagvaardigheid. Ze kunnen er kennis delen (bijvoorbeeld over aanpakken die succesvol zijn gebleken), maar ook data, tools en (communicatie)middelen. Het EDC biedt ook de mogelijkheid om samen op te trekken bij het aanvragen van landelijke of Europese subsidies en het afsluiten van contracten met marktpartijen (bijvoorbeeld met marktpartijen die een lokale aanpak kunnen uitvoeren of die medewerkers kunnen leveren om gemeenten te ondersteunen). Om snel te kunnen starten met de samenwerking is gekozen voor een ingroeimodel. We starten met een aantal concrete projecten die kansen bieden voor samenwerking en synergie. Aan de hand van de ervaringen uit deze projecten werken de samenwerkende partijen het governance- en financieringsmodel voor het EDC in 2024 verder uit en verwachten we dat het aantal deelnemende gemeenten verder groeit.

Opdracht
Onder de noemer Energie Diensten Centrum werken Utrechtse gemeenten en de provincie samen aan concrete projecten om woningen te verduurzamen. Een van die projecten is een meerjarige collectieve ontzorgingsaanpak voor huiseigenaren in elf Utrechtse gemeenten. Het doel van de aanpak is om met de beperkte beschikbare financiële middelen, zo veel mogelijk huiseigenaren in beweging te krijgen. De Provincie Utrecht - onder de vlag van het EDC- is penvoerder voor elf gemeenten die gezamenlijk opdracht geven aan één intermediair, die huiseigenaren de komende zes jaar begeleidt bij het verduurzamen van hun woningen. De intermediair voorziet huiseigenaren van persoonlijk technisch én financieel advies en van offertes voor een passend aanbod (zoals spouwmuurisolatie, kierdichting of zonnepanelen). De intermediair monitort de voortgang op woningniveau zodat gemeenten op ieder moment weten hoe de opgave in hun gemeente vordert.

Tijdens de uitvoeringsfase wordt er doorlopend gemeten, geleerd en wordt het programma (en betreffende actie) verbeterd of blijkt dat er nieuwe producten of diensten ontwikkeld moeten worden.

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de marketing en communicatie richting hun huiseigenaren. In samenspraak met de intermediair ontwikkelen de provincie en de elf gemeenten een marketing- en communicatieaanpak, inclusief communicatiemiddelen. Medio 2024 worden eerst eigenaar-bewoners van grondgebonden woningen benaderd. Mogelijk wordt de aanpak later uitgebreid met meer gemeenten, andere doelgroepen en ander aanbod. Tijdens de aanpak trekken gemeenten, provincie en intermediair intensief met elkaar op. Ze gaan met en van elkaar leren, met als doel de aanpak continu te verbeteren.

Als projectcoördinator zorg je dat de samenwerking op rolletjes loopt. Je signaleert uiteenlopende en en/of tegenstrijdige belangen en behartigt het belang van de gezamenlijke samenwerking. Je bent hierin de verbindende factie die tegelijktijdig verbeterpunten en kansen signaleert en mobiliseert hierin de juiste mensen en/of samenwerkingspartners. Je bent eindverantwoordelijk voor de leer en verbeterstroom in het programma en beheert het budget hiervoor. Daarbij ben je verantwoordelijk dat het proces rondom samenwerking in de marketing en communicatie zoveel mogelijk synergie heeft en ben je verantwoordelijk voor het budget wat hiervoor regionaal beschikbaar is. Verder onderhoud je de contacten met de deelnemende gemeenten, de intermediair en eventuele derden. Je stuurt eventuele opdrachtnemers aan rondom marketing en communicatie. Je bereidt vergaderingen en kennisuitwisselingen voor.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen een overheidsomgeving;
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als projectcoördinator;
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met subsidieregelingen en financieringsmogelijkheden;
5. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar  met projecten gericht op woningverduurzaming;
6. Aantoonbare werkervaring met bestuurlijke advisering binnen een overheidsinstelling;

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
7. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als met projecten gericht op woningverduurzaming; (15 punten)
8. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring bij een gemeente; (20 punten)
9.  Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als programmamanager; (20 punten)
10. Aantoonbare werkervaring  als projectleider met het aansturen van externe stakeholders; (15 punten)
11. Een afgeronde opleiding op minimaal wo niveau; (10 punten)
12. Aantoonbare werkervaring met het bewaken en beheren  van programmabudgetten; (20 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Kennis van (Europese) subsidieprocedures is een pré.

  • Je bent communicatief sterk en kunt effectief samenwerken met diverse stakeholders.

  • Je hebt een proactieve en resultaatgerichte instelling.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

- Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
- Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: ma – di – wo – do – vr
Is hybride werken mogelijk:  ja/nee

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever worden op donderdag 29 februari 2024 . De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen hierover bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.

  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 16 februari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 19 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 22 februari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Projectcoördinator Energie Diensten Centrum die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.