thumbnail
thumbnail
Dealmaker korte ketens

Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, Nederland

Overig
Sluit morgen
€100
16 tot 28 Utrecht

Publicatiedatum:

23-11-2022

Sluitingsdatum:

02-12-2022

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

16 tot 28

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. 

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Opdracht
LLO
Vanuit het domein Landelijke Leefomgeving (LLO) dragen we bij aan een aantrekkelijk, vitaal landelijk gebied en een schoon en robuust bodem- en grondwatersysteem. Onze kerntaken zijn natuur (inclusief groene vergunningverlening), landbouw, water en bodem(-sanering). Samen met onze partners binnen én buiten de organisatie werken we aan een sterke verbinding tussen de natuur, de mensen en maatschappij, een duurzame landbouw en een robuust Natuurnetwerk. Zo zorgen we met onze teams samen met waterschappen en drinkwaterbedrijven voor waterveiligheid, aanpak droogtebestrijding en drinkwatervoorziening. We versterken de leefbaarheid van het landelijk gebied door uit te gaan van de kracht van een gebied, en lokale initiatieven te ondersteunen. En geven uitvoering aan programma’s zoals Klimaatadaptatie, Bodemdaling en Agenda Vitaal Platteland.

Team Natuur en landbouw
Het team Natuur en Landbouw (NEL) binnen het Domein LLO is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het beleid voor natuur en landbouw. De provincie heeft haar ambities met betrekking tot de landbouw vastgelegd in de Landbouwvisie. In de Samenwerkingsagenda Landbouw wordt nader invulling gegeven aan het transitieproces op weg naar een duurzame, circulaire, natuurinclusieve en klimaatneutrale landbouw

Wat ga je doen
Als Dealmaker kom je te werken in team Voedselagenda met een fulltime projectleider en deeltijd projectleider waarmee je wekelijks overleg hebt. Met de Voedselagenda richten we ons op een regionaal voedselaanbod, een gezonde voedselomgeving en het versterken van de verbinding tussen stad-land. Deze voedselagenda is aanvullend op de Samenwerkingsagenda Landbouw en hangt samen met andere provinciale programma’s zoals Gezonde Leefomgeving en Circulaire economie. De Dealmaker gaat aan de slag voor de Voedselagenda om deals te sluiten met lokale overheden, bedrijven en andere organisaties om meer inkoop en zichtbaarheid van lokaal voedsel te stimuleren.

Je bent zelf vooral extern actief en veel op pad om contacten te leggen met food service partijen, groothandels, korte keten initiatieven, lokale overheden en bedrijven. Hiermee vorm je de verbinding tussen het team van de Voedselagenda en de actoren in het Utrechtse voedselsysteem. Zo help je bij de vertaalslag van beleid naar praktische uitvoering.

Verantwoordelijkheden en taken

           De Dealmaker zal beginnen met het maken van een actieplan met resultaatdoelstellingen (aantal beoogde deals en doelgroep). Het actieplan dient binnen drie maanden gereed te zijn.

-          Onderdeel van het actieplan is een verkenning naar het opstellen van een intentieverklaring omtrent inkoop uit de korte keten voor publieke en semipublieke organisaties en bedrijven binnen de provincie Utrecht. Onderdeel van de verkenning is ook hoe dit raakt aan ambitieakkoorden/intentieverklaringen richting duurzame en gezonde kantines.  

-          Inventarisatie van huidige speelveld van food service, groothandels en korte keten initiatieven in de provincie.

-          Verkenning naar vraag/behoefte vanuit lokale voedselbanken om lokaal in te kopen, en de verbinding met korte keten initiatieven (groothandels, coöperaties en lokale producenten) mogelijk te maken.

·         Op basis van het actieplan gaat de Dealmaker concreet op pad om deals in gang te zetten en af te sluiten. We denken bijvoorbeeld aan het tot stand brengen van deals met partijen als (in ieder geval) lokale overheden, semipublieke organisaties en bedrijven waarin er intenties omtrent inkoop uit korte keten en het meer zichtbaar maken van korte keten producten wordt vastgelegd.

·         Om de deals te ondersteunen adviseert de Dealmaker hoe leverende partijen zoals (samenwerkende) producenten en korte keten initiatieven een invulling kunnen geven aan de deals. Hierbij is er oog voor bestaand inkoopbeleid en lopende contracten vanuit food service/groothandels, en de wisselwerking tussen politiek, beleid en facilitair/ inkoop.

·         Bij deals ook meekijken wat betreft kansen/knelpunten die er zijn richting logistiek en communicatie. Meedenken hoe dat efficiënt en betaalbaar georganiseerd kan worden en advies geven bij inkooptrajecten. Mogelijkheden van samenwerking tussen korte keten initiatieven verkennen.

           Matchmakingsbijeenkomsten, bijeenkomsten voor inkopers, communicatie acties en andere ondersteunende activiteiten kunnen onderdeel uitmaken van het actieplan.

·                     Aansluiten en verbindingen leggen met aangrenzende thema’s als gezonde en duurzame voedselkeuzes en met bestaande projecten en initiatieven in de provincie die door de Voedselagenda ondersteund worden als regionale uitwerking Biodiversiteit op je Bord van Dutch cuisine en platform Lokaal Voedsel Utrecht (LVU).

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als accountmanager / verbinder die verschillende organisaties samenbrengt;  
3. Aantoonbare werkervaring als accountmanager / verbinder / intermediair binnen de Agri-food sector;

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met accountmanagement /verbinden met als doel het  verkorten van de keten (Individuele en groepen agrariërs verbinden aan afnemers als franchise supermarkten, restaurants, winkeliers en/of foodservice) (40 punten);
5. Aantoonbare werkervaring bij de publieke sector en/of commerciële sector met inkoopbeleid op het gebied van catering en/of evenementen (25 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het versterken van korte keten partners op het gebied van logistiek en marketing/communicatie (25 punten);
7. Uurtarief maximaal €100,- exclusief BTW inclusief reiskosten woon-werkverkeer (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

·     Je bent in staat om daadkrachtig, zelfstandig en proactief te opereren;

 

·     Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;

 

·     Je spreekt de taal van zowel de publieke als de commerciële sector;

 

·     Je kan onafhankelijk en verbindend opereren;

 

·      Je beschikt over overtuigingskracht.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

- Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
- Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1 (Geef aantal in te huren professionals aan voor deze opdracht]

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 8 december 2022 van 11:00 uur tot 15:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 7 december 2022. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

·         De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.

 

·         Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

 

·         Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 25 november 2022, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 28 november 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 2 december 2022, 12:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Publicatie:

Betreffende termijnbepaling uitzetten opdracht/Doorlooptijd opdracht
Uitvragen worden in principe met een reactietermijn van 10 kalenderdagen uitgezet. Bij specialistische functies, oftewel non-generieke functies, die onder normale marktomstandigheden worden uitgezet, zal er dientengevolge gekozen worden voor een reactietermijn van 10 kalenderdagen. Bij generieke functies of een non-generieke functies die onder afwijkende marktomstandigheden worden uitgezet of waarvan de opdrachtwaarde onder de Europese aanbestedingsdrempel blijft, kan er gekozen worden voor een kortere reactietermijn.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Dealmaker korte ketens die deze organisatie zoekt?