thumbnail
thumbnail

Ondersteuner externe financiering Natura 2000 - 068909

Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 90,00
14-18 uur Overijssel

Begindatum:

22 apr 2024

Einddatum:

31 mrt 2025

Uren per week:

14-18 uur

Publicatiedatum:

26 mrt 2024

Optie tot verlenging

De opdracht kan na de initiële looptijd, in overleg tussen de Provincie Overijssel en de opdrachtnemer/kandidaat één of meerdere malen verlengd worden. De duur en de inzet worden in gezamenlijk overleg bepaald. De voorwaarden worden bij een eventuele verlenging niet aangepast en zijn niet onderhandelbaar. Het tarief kan wel op verzoek van leverancier aangepast worden (zie aanvullende informatie voor voorwaarden). De eventuele verlenging is altijd voor een bepaalde tijd en door de Provincie Overijssel schriftelijk kenbaar gemaakt aan de opdrachtnemer/kandidaat.

Organisatie

De functie valt binnen de eenheid Natuur en Milieu, team Projecten en Uitvoering (NMPU) waarin de uitvoering van de Ontwikkelopgave Natura2000 is ondergebracht. De eenheid kent nog vier andere teams (Strategie en bestuur, Landelijk gebied / milieu, Natuurbeleid en Contractering).

Het team NMPU bestaat hoofdzakelijk uit projectleiders, projectsecretarissen en technisch/inhoudelijke medewerkers die aan de Ontwikkelopgave Natura2000 werken.

De eenheid Natuur en Milieu geeft inhoud aan provinciaal beleid op het gebied van natuur en milieu, inspelend op landelijke en Europese kaders. Het gaat er om tijdig relevante externe ontwikkelingen te signaleren, en oog te hebben voor de verbanden die er liggen om tot succesvolle coalities te komen.

Daarnaast werkt de eenheid aan de uitvoering van beleid en regelgeving op dat gebied. Het opstellen en actueel houden van verordeningen, beleidsregels en uitvoeringsbesluiten gericht op een goed gebruik en beheer van natuur en landschap in Overijssel en het behouden en indien nodig bereiken van een gezond en veilig leefmilieu.

Binnen het werkveld van de eenheid NM ligt het opstellen van beleid en het ontwikkelen en toepassen van instrumenten (beleidskaders)

Project

Bij natuur en landelijk gebied betrokken organisaties werken samen aan natuurherstel via het bestuurlijk verband “Samen werkt beter”. Het programma Ontwikkelopgave Natura2000 is binnen de provincie Overijssel verantwoordelijk voor de uitvoering van de natuurherstelmaatregelen. Het programma wordt aangestuurd vanuit een programmabureau. De projecten binnen het programma worden aangestuurd door partners vanuit Samen werkt beter-verband, waaronder ook de provincie zelf. De projecten worden bemenst door medewerkers van de betrokken organisaties en extern ingehuurde medewerkers. Het programma is ingericht via Integraal Project Management (IPM)-rollen, zowel op programmaniveau als binnen de projecten. Een van die rollen binnen de projecten is projectbeheersing, naast b.v. omgevingsmanagement en contractmanagement.

Projectdoel

Zie beneden

Inhoud van het project

De provincie Overijssel staat de komende jaren voor een grote opgave in het landelijk gebied, de Ontwikkelopgave Natura2000. Via dit programma wordt uitvoering gegeven aan de maatregelen die nodig zijn voor een goed evenwicht tussen economie en ecologie in 24 Natura2000-gebieden. De maatregelen moeten er toe leiden dat de natuurkwaliteit wordt verbeterd, soortendiversiteit wordt beschermd en de effecten van de stikstofuitstoot van bestaande activiteiten (b.v. landbouw en verkeer) op de natuur worden verminderd. De Ontwikkelopgave is verbonden aan het Provinciaal Programma Landelijk Gebied, dat gericht is op het formuleren van een duurzame toekomst voor de landbouw en het landelijk gebied in zijn algemeenheid. Daarbij spelen naast natuurherstel en stikstof ook CO2 reductie en herstel van de waterkwaliteit een grote rol.

Tot de uitspraak van de Raad van State in mei 2019 vormde de Wet PAS het wettelijk kader voor de uitvoering van natuurherstel in de Natura2000-gebieden. Het PAS kende drie wettelijke 6-jarige perioden waarbinnen

uiteindelijk de opgave gerealiseerd moet zijn. De eerste periode eindigt medio 2021. Voor Overijssel vallen veel maatregelen in die eerste periode.
 

Na de uitspraak van de RvS is de opgave van het programma Ontwikkelopgave nog steeds uitvoering van natuurherstel. Versnelling ten opzichte van de oorspronkelijke PAS-termijnen is daarbij heel belangrij geworden, gezien de discussies m.b.t. de stikstof-problematiek.

Binnen het programma maken we onderscheid tussen interne maatregelen (binnen bestaande natuur, vooral op gronden van terreinbeherende organisaties als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Landschap Overijssel) en externe maatregelen (buiten bestaande natuur, vooral op gronden van agrariërs en andere particuliere eigenaren).

Er wordt intensief samengewerkt met projectteams en specialisten op het gebied van ecologie, hydrologie, grondzaken en GIS.

In sommige projecten worden ook doelen uit de KaderRichtlijn Water gerealiseerd.

Projectfasering

Wij werken aan natuurherstel met een horizon die gaat tot 2030. Voor andere doelen wordt op nog langere termijn gedacht.

Opdracht omschrijving

Sinds 2019 vragen we voor het programma Ontwikkelopgave N2000 Subsidie aan om de projectdoelen te financieren.

We hebben het dan in hoofdzaak de subsidieregelingen LIFE, POP3 en Interreg Duitsland-Nederland.

Binnen het programma Ontwikkelopgave N2000 is ervaring aanwezig met Europese subsidietrajecten. Naast een ondersteunend medewerker is er een specialistisch medewerker binnen het programma actief. Er is om die

reden behoefte aan een medewerker die met name op niveau van ondersteuner operationeel is. Het financiële deel van de subsidietrajecten valt niet onder deze functie.

Hiervoor is reeds capaciteit binnen het programma Ontwikkelopgave N2000 aanwezig.

Er is voor deze functie sprake van een flexibele tijdsinzet, afhankelijk van de penstellingstermijnen van de subsidieregelingen. Het genoemde aantal uren per week voor deze functie is daarom een verwachte gemiddelde tijdsinzet.

Verantwoordelijkheden / Resultaten

Ondersteunend aan de specialist en Projecten

- Het ondersteunen van Projectteams in de verantwoording en toepassing van de subsidieregelingen

- Het periodiek scannen van geschikte subsidieregelingen; Operationeel:

- Het uitvoeren van administratieve handelingen;

- Het begeleiden van verkregen subsidies (o.a. de interne borging dat binnen de subsidiekaders 
  wordt gewerkt en de verantwoording richting de subsidieverstrekker).

De Kandidaat is inzetbaar vanaf 22 april 2024 tot en met 31 maart 2025 voor 14 tot 18 uur per week. Voor de mogelijkheid of de inhuuropdracht (Overeenkomst) kan worden verlengd wordt verwezen naar hetgeen hierover is opgenomen in het functieprofiel. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in deze offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

U voegt een CV van maximaal 3 pagina's A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe. Indien het CV (incl. figuren, tabellen, voorblad en inhoudsopgave) langer is dan het toegestane aantal A4's, wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4's beoordeeld, waarna de overige A4's buiten de beoordeling worden gehouden. Het CV is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. Waar van toepassing dient u bij alle eisen en wensen het veld "Toelichting" in de applicatie in te vullen. De provincie Overijssel beoordeelt uw offerte uitsluitend op de informatie die u bij deze toelichtingen invult. Als uit de toelichting bij een eis blijkt dat u niet voldoet aan de eis dan wordt u uitgesloten. Als uit de toelichting bij een wens niet blijkt dat u punten verdient voor deze wens dan ontvangt u geen punten. Wanneer u in deze toelichtingen alleen maar verwijst naar het CV en / of naar overige documenten, dan wordt u uitgesloten (eis) of ontvangt u geen punten (wens). Het ingediende CV en / of overige documenten dienen louter ter verificatie van hetgeen u in de toelichtingen heeft opgeschreven.

De aanbieder gaat zonder voorbehoud akkoord met de bepalingen in deze offerteaanvraag en verklaart dat alle aangeleverde gegevens en antwoorden juist en volledig zijn.

De kandidaat heeft de afgelopen twee jaar geen arbeidsovereenkomst of geen tijdelijke arbeidsovereenkomst bij de provincie Overijssel gehad.

De Aanbieder levert de onderstaande gegevens aan. 1. Naam aangeboden Kandidaat: Naam: ... 2. Naam, adres en woonplaats van de aanbiedende organisatie. Naam organisatie: ... Adres: ... Woonplaats: ... 3. Naam, e-mailadres en telefoonnummer van de contactpersoon bij Aanbieder voor deze offerteaanvraag. Naam: ... E-mailadres: ... Telefoonnummer: ... 4. Naam en functie van de handelingsbevoegde (blijkend uit de in te dienen KvK uittreksel) ondertekenaar van aanbieder ten behoeve van de eventuele overeenkomst. Naam: ... Functie: .. 5. Indien externe eerder een interim opdracht bij de provincie Overijssel heeft uitgevoerd vult u de gegevens hiervan dan hieronder in (bij meerdere opdrachten de onderstaande gegevens voor elke opdracht vermelden). Opdracht: ... Periode: ... Eenheid / team / contactpersoon: ...

Gezocht wordt naar een opdrachtnemer, niet zijnde een zzp'er

De Kandidaat beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde MBO/HBO opleiding

De Kandidaat beschikt aantoonbaar ervaring met Europese subsidieaanvragen in de periode van 2015-2024

30 %

Externe heeft ervaring met het ondersteunen bij toegekende Europese subsidies in de uitvoering en verantwoording ervan in de periode van 2015-heden. Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw antwoord met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens.

25 %

Externe heeft ervaring met subsidietrajecten in dienst van (danwel ingehuurd door) een overheidsorganisatie. Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw antwoord met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens.

25 %

MOTIVATIE (optioneel) Beschrijf in de toelichting beknopt waarom u deze opdracht graag wilt doen en welke aspecten deze opdracht aantrekkelijk voor u maken. Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw motivatie met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens.

20 %

ERVARING (optioneel) Beschrijf in de toelichting beknopt 2 opdrachten die u eerder heeft uitgevoerd die vergelijkbaar zijn met deze opdracht. Beschrijf per genoemde opdracht op welke manier deze vergelijkbaar is met onze opdracht, uw verantwoordelijkheden, het door u behaalde resultaat en de door u verrichte werkzaamheden. Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw antwoord met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met een van onze opdracht adviseurs.
Opdracht Adviseur
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Ondersteuner externe financiering Natura 2000 - 068909 die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.