thumbnail
thumbnail
Ketenregisseur veiligheid en ondermijning - 060057

Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle, Nederland

Sluit over 3 dagen
€ 100,00
16 - 20 Overijssel

Begindatum:

15 jun 2023

Einddatum:

31 dec 2023

Uren per week:

16 - 20

Publicatiedatum:

22 mei 2023

Optie tot verlening
De opdracht kan na de initiële looptijd, in overleg tussen de Provincie Overijssel en de opdrachtnemer/kandidaat één of meerdere malen verlengd worden. De duur en de inzet worden in gezamenlijk overleg bepaald. De voorwaarden worden bij een eventuele verlenging niet aangepast en zijn niet onderhandelbaar. Het tarief kan niet op verzoek van leverancier aangepast worden (zie aanvullende informatie voor voorwaarden). De eventuele verlenging is altijd voor een bepaalde tijd en door de Provincie Overijssel schriftelijk kenbaar gemaakt aan de opdrachtnemer/kandidaat.

Organisatie
In Overijssel - maar ook landelijk - is er veel aandacht voor het thema Vitale Vakantieparken, ofwel vakantieparken die economisch gezond zijn. Deze parken dragen namelijk bij aan de lokale economie en leefbaarheid. Niet-vitale parken zijn vaker faciliterend aan een situatie van onveiligheid. We hebben het dan specifiek over (on)leefbaarheid, criminaliteit en ondermijning. Het Expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel ondersteunt gemeenten in hun aanpak van niet-vitale vakantieparken.

Binnen het expertisecentrum is ook aandacht voor een veiligheidsspoor omdat:

 1. Onveiligheid op vakantieparken de vitaliteit van het vakantiepark negatief beïnvloedt;

 2. In omliggende provincies problemen met veiligheid en de daarmee samenhangende sociale problematiek op vakantieparken geconstateerd worden;

 3. De omliggende provincies de veiligheidsproblemen op vakantieparken aanpakken en een waterbedeffect moet worden vermeden;

 4. In de rondgang langs Overijsselse gemeenten in meer of mindere mate zorgen of concrete problemen gedeeld zijn rondom veiligheid op vakantieparken.

Het expertisecentrum wordt gehost door de provincie. Een klein en ambitieus team van vijf personen is verbonden aan het expertisecentrum. Zij werken samen met ambtenaren en bestuurders van de provincie Overijssel en de Overijsselse gemeenten. Kijk voor een beknopt overzicht van onze doelen en taken ook op: www.expertisecentrumoverijssel.nl

Project
Vanwege zwangerschapsverlof is het expertisecentrum op zoek naar een ketenregisseur veiligheid en ondermijning. Hij/zij zal zorgdragen voor het veiligheidsspoor.

Gemeenten geven vaak aan dat zij geen of onvoldoende zicht te hebben op (mogelijke) problematiek of misstanden
op vakantieparken. Het expertisecentrum zoekt daarom iemand die kan voorzien in informatieverzameling, het analyseren van data en het delen hiervan op een wijze die aansluit bij gemeenten. Uitgangspunt hierbij is dat de vorm ook bijdraagt aan het enthousiasmeren van gemeenten om zelf of onder begeleiding van het expertisecentrum de informatiepositie verder te verbeteren en de eerste stappen te zetten in een aanpak naar vitalere en veiligere parken in de gemeente.

Tot eind 2023 zal de nadruk liggen op het aanjagen van de aanpak binnen gemeenten en het verbeteren van de informatiepositie op vakantieparken, door middel van het verzamelen en analyseren van diverse data en informatie, en het onder de aandacht brengen bij gemeenten van deze resultaten.

Onderzoek begeleiden
Het expertisecentrum biedt gemeenten de mogelijkheid om een veiligheidsonderzoek uit te laten voeren naar de aard en omvang van veiligheids-, leefbaarheids- en aanverwante (sociale) problematiek op vakantieparken en naar de weerbaarheid van gemeenten, vakantieparkondernemers en burgers (die op een vakantiepark verblijven) tegen ondermijning. In één regio is dit onderzoek al in vergevorderd stadium en wordt het van belang om vervolgstappen te zetten. De kandidaat dient gemeenten en ambtenaren te motiveren en inhoudelijk te ondersteunen om hiermee aan de slag te gaan.

In een andere regio gaat het onderzoek binnenkort opgestart worden. De kandidaat gaat het onderzoek begeleiden. Ook hier breekt, na oplevering van de onderzoeksresultaten een periode aan waarin de aanbevelingen in concrete acties omgezet moeten worden. De ketenregisseur zal ook hier een rol gaan spelen in de motivatie en inhoudelijke ondersteuning van gemeenten.

De ketenregisseur vervult een regisseursfunctie op de aanpak van veiligheid/ondermijning op vakantieparken. Hij/zij ontwikkelt staat in contact met de diverse partners en deelt leerervaringen met gemeenten en provincie.

Omschrijving van de opdracht

 • Je inventariseert aan vakantieparken gerelateerde kennis- en hulpvragen bij gemeenten op het gebied van veiligheid/ondermijning;

 • Je verbindt personen en organisaties bij de aanpak ervan;

 • Je inventariseert de mogelijkheden van het verbeteren van de informatiepositie over vakantieparken en past deze toe;

 • Je onderhoudt contact met diverse (veiligheids-)partners;

 • Je neemt actief deel aan werkgroepen en leerkringen op dit thema;

 • Je verzamelt, analyseert en deelt data en informatie over vakantieparken;

 • Je werkt methodieken en instrumenten uit die gemeenten ondersteunen in hun aanpak van veiligheid/ondermijning op vakantieparken en stemt deze af met ketenpartners.[WN(1]

Verantwoordelijkheden / Resultaten

 • Je bent onder eindverantwoordelijkheid van de betrokken gemeente (bevoegd gezag) regisseur voor de aanpak van veiligheid/ondermijning op vakantieparken;

 • Je levert een bijdrage aan het verbeteren van de informatiepositie bij concrete casussen;

 • Je motiveert, begeleidt en ondersteunt gemeenten en ketenpartners;

 • Je ontsluit kennis op het thema veiligheid/ ondermijning bij vakantieparken en deelt jouw kennis en ervaringen.

Beschikbaarheid
De Kandidaat is inzetbaar vanaf 15 juni 2023 tot en met 31 december 2023 voor 16 tot 20 uur per week. Voor de mogelijkheid of de inhuuropdracht (Overeenkomst) kan worden verlengd wordt verwezen naar hetgeen hierover is opgenomen in het functieprofiel. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in deze offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Eisen

 • U voegt een CV van maximaal 3 pagina's A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe. Indien het CV (incl. figuren, tabellen, voorblad en inhoudsopgave) langer is dan het toegestane aantal A4's, wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4's beoordeeld, waarna de overige A4's buiten de beoordeling worden gehouden. Het CV is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.

 • Waar van toepassing dient u bij alle eisen en wensen het veld "Toelichting" in de applicatie in te vullen. De provincie Overijssel beoordeelt uw offerte uitsluitend op de informatie die u bij deze toelichtingen invult. Als uit de toelichting bij een eis blijkt dat u niet voldoet aan de eis dan wordt u uitgesloten. Als uit de toelichting bij een wens niet blijkt dat u punten verdient voor deze wens dan ontvangt u geen punten. Wanneer u in deze toelichtingen alleen maar verwijst naar het CV en / of naar overige documenten, dan wordt u uitgesloten (eis) of ontvangt u geen punten (wens). Het ingediende CV en / of overige documenten dienen louter ter verificatie van hetgeen u in de toelichtingen heeft opgeschreven.

 • De aanbieder gaat zonder voorbehoud akkoord met de bepalingen in deze offerteaanvraag en verklaart dat alle aangeleverde gegevens en antwoorden juist en volledig zijn.

 • De kandidaat heeft de afgelopen twee jaar geen arbeidsovereenkomst of geen tijdelijke arbeidsovereenkomst bij de provincie Overijssel gehad.

 • De Aanbieder levert de onderstaande gegevens aan.

  1. Naam aangeboden Kandidaat: Naam: ...

  2. Naam, adres en woonplaats van de aanbiedende organisatie. Naam organisatie: ...
  Adres: ...
  Woonplaats: ...

  3. Naam, e-mailadres en telefoonnummer van de contactpersoon bij Aanbieder voor deze offerteaanvraag.

  Naam: ... E-mailadres: ... Telefoonnummer: ...

  4. Naam en functie van de handelingsbevoegde (blijkend uit de in te dienen KvK uittreksel) ondertekenaar van aanbieder ten behoeve van de eventuele overeenkomst.

  Naam: ... Functie: ..

  5. Indien externe eerder een interim opdracht bij de provincie Overijssel heeft uitgevoerd vult u de gegevens hiervan dan hieronder in (bij meerdere opdrachten de onderstaande gegevens voor elke opdracht vermelden).

  Opdracht: ...
  Periode: ...
  Eenheid / team / contactpersoon: ...

 • De kandidaat beschikt aantoonbaar overtenminste een afgeronde hbo opleiding.

 • De kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar werkervaring in het vakgebied ondermijning (algemeen) en/of specifiek leefbaarheids- en veiligheidsproblematiek op vakantieparken in de periode 2015-heden.

 • De kandidaat beschikt aantoonbaar over werkervaring met dataverzameling, -analyse en rapportage

 • De kandidaat beschikt aantoonbaar over werkervaring op het vlak van het adviseren en ondersteunen van gemeenten op bestuurlijk niveau en ambtelijk niveau.

Gunningscriteria

 • De Kandidaat heeft aantoonbare kennis en ervaring in een politiek bestuurlijke omgeving en samenwerking met partners in de veiligheidsketen (denk aan politie, belastingdienst, justitie en/of RIEC).

 • De Kandidaat heeft aantoonbare kennis van/ervaring met veiligheid/ ondermijning en leefbaarheid op vakantieparken en/of in het buitengebied/platteland.

 • Beschrijf in de toelichting beknopt waarom u deze opdracht graag wilt doen en welke aspecten deze opdracht aantrekkelijk voor u maken.

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Britt Emmen via 06 39 84 53 67 of per mail via britt.emmen@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Ketenregisseur veiligheid en ondermijning - 060057 die deze organisatie zoekt?