thumbnail
thumbnail

Beleidsontwikkelaar Water en Bodemsysteem - 064977

Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 130,00
24 - 32 uur Overijssel

Begindatum:

8 jan 2024

Einddatum:

31 aug 2024

Uren per week:

24 - 32 uur

Publicatiedatum:

17 nov 2023

Optie tot verlening
De opdracht kan na de initiële looptijd, in overleg tussen de Provincie Overijssel en de opdrachtnemer/kandidaat één of meerdere malen verlengd worden. De duur en de inzet worden in gezamenlijk overleg bepaald. De voorwaarden worden bij een eventuele verlenging niet aangepast en zijn niet onderhandelbaar. Het tarief kan niet op verzoek van leverancier aangepast worden (zie aanvullende informatie voor voorwaarden). De eventuele verlenging is altijd voor een bepaalde tijd en door de Provincie Overijssel schriftelijk kenbaar gemaakt aan de opdrachtnemer/kandidaat.

Organisatie
De eenheid Ruimte en Bereikbaarheid is verantwoordelijk voor de strategie, beleidsontwikkeling en beleidsrealisatie in het fysiek ruimtelijke domein: ruimte, water, ondergrond en infrastructuur.

Als beleidsontwikkelaar ga je aan de slag binnen het team Fysiek. Dit team werkt doorlopend aan de Omgevingsvisie, regionaal waterprogramma en omgevingsverordening. Het team richt zicht op ruimtelijke vraagstukken op rijks- en provinciaal en bovenregionaal niveau en zet dit -samen met onze partners - om in beleid.

Project
Bodem en ondergrond is geen zelfstandige opgave, maar een belangrijk bouwsteen en randvoorwaarde voor de realisatie van de maatschappelijke opgave. Als beleidsontwikkelaar werk je samen met collega’s binnen en buiten de eenheid als ook met gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen. Daarbij ligt de focus op bodem en ondergrond en ben je aanspreekpunt voor de beleidsmatige ontwikkelingen (o.a. Omgevingswet, zeer zorgwekkende stoffen). Ben je verantwoordelijk voor de juiste inbedding van bodem en ondergrond in de Omgevingsvisie en regionaal waterprogramma. Tot slot ben je trekker van de agenda bodem en ondergrond en uitvoeringsagenda 2024.

Binnen de provincie is er geen eigenstandig bodem en ondergrond team. Vanuit de historie zijn de eenheden ruimte en bereikbaarheid, publieke dienstverlening en wegen en kanalen nauw betrokken bij en bevlogen met bodem en ondergrond. De eenheid RB is verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling op bodem en ondergrond. Hierbij ligt de nadruk op het verbinden van bodem en ondergrond met de diverse maatschappelijke opgave. De activiteiten worden ingezet als versterking van bestaande trajecten en programma’s zoals Herziening Omgevingsvisie, Strategieontwikkeling landelijk gebied, nieuwe energie Overijssel (en RES-en) en klimaatadaptatie. Ook de netwerkvorming en -versterking behoort tot de primaire verantwoordelijkheid van RB.

Opdracht omschrijving
De beoogde opdracht bestaat uit:

 • Bodem en ondergrond borgen in de omgevingsvisie en regionaal waterprogramma

 • In samenwerking met gemeenten en omgevingsdiensten knelpunten bij de inwerkingtreding Omgevingswet voor bodem (i.r.t. overgangsrecht en provinciale verordening) tackelen.

 • Het inhoudelijk trekken van het Overijssel netwerk Zeer zorgwekkende stoffen

 • Projectleider voor (kennis)projecten van de uitvoeringsagenda bodem en ondergrond 2024 - Deelname aan IPO-BOOG

Ad1. in 2024 wordt inhoudelijk door collega’s water en jou gewerkt aan het regionaal waterprogramma. Hierbij wordt de opgave klimaatadaptatie, drinkwateropgave, water-bodemsturend en KRW in samenhang beschreven als mede de acties die provincie uitvoert in de komende periode. De agenda bodem en ondergrond wordt hierin geïntegreerd.

Ad 2. Bij de Omgevingswet wordt gemeente bevoegd gezag voor de bodem. Als provincie hebben we in Omgevingsverordening regels opgenomen voor de aanpak van bodemverontreiniging in grond en grondwater. Bij de uitvoering kunnen knelpunten ontstaan die opgepakt moeten worden. Hierbij zoeken we met gemeenten en omgevingsdiensten naar een praktische en werkbare oplossing.

Ad 3. Vanuit de werkvelden milieu, circulaire economie, water en bodem is er een Overijssels kennisnetwerk actief. Dit is gericht op kennisdeling (intern) en bewustwording (extern). Provincie vervult hierin een inhoudelijk trekkende rol.

Ad 4. In de uitvoeringsagenda 2024 staan diverse beleids- en kennisprojecten die aanbesteed en begeleid moeten worden. Je vervult de rol van opdrachtgever en projectleider.

Ad 5. Een regulier afstemmingsoverleg tussen provincies. Hierin vertolk je de Overijsselse stem.

Verantwoordelijkheden / Resultaten
Beleidsontwikkelaar Water en Bodemsysteem ben je verantwoordelijk voor:

 • goede samenwerking met gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen om opgave en uitdagingen in te vullen vanuit gezamenlijk belang;

 • de voorbereiding en implementatie van de Omgevingswet

 • onderdeel bodem en ondergrond;

 • vergroten van de bewustwording over bodem en ondergrond binnen en buiten de organisatie;

 • een juiste verbinding met eigen organisatie en de politiek;

 • het uitvoeren van de toevertrouwde projecten binnen de vooraf gestelde randvoorwaarden uit;

Beschikbaarheid
De Kandidaat is inzetbaar vanaf 8 januari 2024 tot en met 31 augustus 2024 voor 24 tot 32 uur per week. Voor de mogelijkheid of de inhuuropdracht (Overeenkomst) kan worden verlengd wordt verwezen naar hetgeen hierover is opgenomen in het functieprofiel. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in deze offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Eisen

 • U voegt een CV van maximaal 3 pagina's A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe. Indien het CV (incl. figuren, tabellen, voorblad en inhoudsopgave) langer is dan het toegestane aantal A4's, wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4's beoordeeld, waarna de overige A4's buiten de beoordeling worden gehouden. Het CV is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.

  Waar van toepassing dient u bij alle eisen en wensen het veld "Toelichting" in de applicatie in te vullen. De provincie Overijssel beoordeelt uw offerte uitsluitend op de informatie die u bij deze toelichtingen invult. Als uit de toelichting bij een eis blijkt dat u niet voldoet aan de eis dan wordt u uitgesloten. Als uit de toelichting bij een wens niet blijkt dat u punten verdient voor deze wens dan ontvangt u geen punten. Wanneer u in deze toelichtingen alleen maar verwijst naar het CV en / of naar overige documenten, dan wordt u uitgesloten (eis) of ontvangt u geen punten (wens). Het ingediende CV en / of overige documenten dienen louter ter verificatie van hetgeen u in de toelichtingen heeft opgeschreven.

 • De aanbieder gaat zonder voorbehoud akkoord met de bepalingen in deze offerteaanvraag en verklaart dat alle aangeleverde gegevens en antwoorden juist en volledig zijn.

 • De kandidaat heeft de afgelopen twee jaar geen arbeidsovereenkomst of geen tijdelijke arbeidsovereenkomst bij de provincie Overijssel gehad.

 • De Aanbieder levert de onderstaande gegevens aan.

  1. Naam aangeboden Kandidaat: Naam: ...

  2. Naam, adres en woonplaats van de aanbiedende organisatie. Naam organisatie: ...
  Adres: ...
  Woonplaats: ...

  3. Naam, e-mailadres en telefoonnummer van de contactpersoon bij Aanbieder voor deze offerteaanvraag.

  Naam: ... E-mailadres: ... Telefoonnummer: ...

  4. Naam en functie van de handelingsbevoegde (blijkend uit de in te dienen KvK uittreksel) ondertekenaar van aanbieder ten behoeve van de eventuele overeenkomst.

  Naam: ... Functie: ..

  5. Indien externe eerder een interim opdracht bij de provincie Overijssel heeft uitgevoerd vult u de gegevens hiervan dan hieronder in (bij meerdere opdrachten de onderstaande gegevens voor elke opdracht vermelden).

  Opdracht: ...
  Periode: ...
  Eenheid / team / contactpersoon: ...

 • Gezocht wordt naar een opdrachtnemer, niet zijnde een zzp'er

 • De kandidaat beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde hbo/wo opleiding op het gebied van bodem, mijnbouw, archeologie, fysische geografie of vergelijkbaar.

  Benoem de naam van het opleidingsinstituut, de plaats, de afstudeerrichting en het afstudeerjaar.

 • De kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar werkervaring als beleidsadviseur of beleidsmedewerker in de periode: 2010-heden

  Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting dat u met betrekking tot de gevraagde werkervaring aan deze eis voldoet.

 • De kandidaat beschikt over aantoonbaar door middel van opleiding of werkervaring over kennis van de Wet bodembescherming, Omgevingswet en zeer zorgwekkende stoffen.

  Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting dat u met betrekking tot de gevraagde kennis aan deze eis voldoet en/of benoem de naam van het opleidingsinstituut, de plaats, de afstudeerrichting en het afstudeerjaar.

Gunningscriteria

 • De kandidaat beschikt aantoonbaar over werkervaring als opdrachtgever/projectleider op minimaal 5 projecten in de periode 2010-heden.

  Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw toegevoegde waarde met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens.

 • De kandidaat beschikt aantoonbaar over werkervaring als beleidsmedewerker/adviseur op netwerkvorming in combinatie met beleidsontwikkeling op minimaal 3 projecten.

  Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw toegevoegde waarde met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens.

 • De kandidaat heeft aantoonbare kennis van bredere bodem en ondergrond aspecten (ondergrondkwaliteiten, bodemenergie, vitale bodem, ondergrondse ordening).

  Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw toegevoegde waarde met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens.

 • Beschrijf een beknopte motivatie waarin naar voren komt hoe de kandidaat maatschappelijke meerwaarde creëert op het gebied van bodem en ondergrond in Overijssel.

  Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw motivatie met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens.

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Hibo Abdi via 06 43 36 34 42 / hibo.abdi@kbenp.nl.
Help
Contact
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Wil je even sparren met een van onze adviseurs?
Neem contact op met onze opdracht adviseur over de opdracht. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen via de contact pagina.
Opdracht Adviseur Hibo Abdi
Hibo Abdi
Opdracht Adviseur

Ben jij de Beleidsontwikkelaar Water en Bodemsysteem - 064977 die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.