thumbnail
thumbnail
Strategisch communicatieadviseur Deltaprogramma Rijn - IRM

Markt 11, 6811 CG Arnhem, Nederland

Communicatie
Sluit over 8 dagen
€ 110,00
36 uur Gelderland

Publicatiedatum:

25-01-2023

Sluitingsdatum:

13-02-2023

Begindatum:

03-04-2023

Einddatum:

29-03-2024

Uren per week:

36 uur

Gelderland, de mooiste provincie van Nederland! Elke dag werken we in de grootste provincie van Nederland samen met 1500 medewerkers om Gelderland mooi, schoon, welvarend en gaaf te houden van en voor ons allemaal. We doen dit met veel inzet, motivatie, kennis en kunde en uiteraard samen met allerlei organisaties en andere partijen. Samen zoeken we telkens naar nieuwe passende oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, mobiliteit of milieu. Dit maakt ons werk uitdagend, interessant en zinvol.

Deltaprogramma Rijn (DP Rijn) /  Programma Integraal Riviermanagement (IRM)

Het Deltaprogramma Rijn is onderdeel van het Nationaal Deltaprogramma. Met het Nationaal Deltaprogramma bereiden de overheden met haar partners ons land voor op de gevolgen van klimaatverandering. Deltaprogramma Rijn werkt, onder andere via het Programma Integraal Riviermanagement (IRM), aan een toekomstbestendig Rijngebied.

Binnen het Deltaprogramma Rijn werken provincies, waterschappen en gemeenten samen. IRM is een gezamenlijk programma van het Rijk en de regionale overheden. We kunnen ons werk natuurlijk niet goed doen zonder de inbreng van onze overheidspartners, maatschappelijke organisaties, andere belangengroeperingen en individuele belanghebbenden. Kortom, ons werkgebied is in omvang uitgebreid, het aantal betrokkenen is groot en het beoogde communicatiebereik is zowel groot als breed. Een bijkomende uitdaging is dat er heel veel speelt in het rivierengebied. Denk aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), Programmatische aanpak Grote Wateren (PAGW0, Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG), regioarrangementen etc. Deze programma’s raken elkaar op diverse belangrijke dossiers. Afstemming van communicatieboodschappen en -momenten en ophalen van gezamenlijke kansen en risico’s is dan ook belangrijk.

Voor beide programma’s heeft de nadruk tot nu toe gelegen op stakeholdercommunicatie. In de loop van 2023 bewegen we steeds meer naar ook de communicatie met bewoners en ondernemers in de gebieden.

IRM is een innovatief programma in ontwikkeling en volgt een adaptief proces. Onder andere omdat het programma onder de nieuw in te voeren Omgevingswet valt. Geen gebaande paden dus. Het programma zit momenteel in de eerste ontwikkelfase waarin we een toekomstvisie tot 2050 maken, kaderstellende beleidskeuzes maken voor het riviersysteem en met elkaar bepalen waar we van 2024 – 2029 als eerste mee aan de slag gaan en hoe we dat organiseren.

DP Rijn zit op een belangrijk kantelpunt waarbij we onze rol en identiteit de komende tijd herijken om goed aan te sluiten bij integraal samenwerken in het Rijngebied en daarbij van meerwaarde te kunnen zijn. IRM heeft een belangrijk aandeel in de herijking van DP Rijn.

Voor zowel het DP Rijn als IRM ben je de strategisch communicatieadviseur. Bij DP Rijn maak je onderdeel uit van het programmateam en bij IRM van het omgevingsteam. Je hebt tussen beide programma’s voor de communicatie en participatie een belangrijke verbindende rol. Aan genoemde taken voor IRM werk je samen met beide teams.

In het geval van verlenging wordt de samenstelling van de opdracht en het aantal uren opnieuw bepaald in relatie tot het te verwachten werkaanbod.

Taken Deltaprogramma Rijn (DPR)

 • (Strategisch) adviseren programmateam Rijn en ambtelijke vertegenwoordigers van overheidspartners via bestaande DPR-overleggen;
 • Opstellen en uitvoeren van een strategisch plan van aanpak voor de doorstart van het DPR;
 • Ondersteunen van en verbinden met het IRM-proces met gebiedsgerichte uitingen en activiteiten met een participatief karakter;
 • Op basis van een doorlopende online en offline monitoring aanpassen van de strategie en de plannen;
 • Schakelen met communicatie Nationaal Deltaprogramma (Staf Deltacommisaris) en zorgen voor relevante verbindingen met en afstemming tussen communicatieprofessionals van partners, Rijks- en gebiedsprogramma’s en projecten;
 • Het schrijven van publicaties en tekstproductie t.b.v. diverse communicatiemiddelen en doelgroepen;
 • Conceptontwikkeling en aansturen van de productie van (visuele) on- en offline middelen;
 • Organiseren bijeenkomsten en werksessies op maat en (tekst-)productie informatiemateriaal;
 • Ontwikkelen en actueel houden van diverse interne middelen zoals een Q&A en particpatie- en communicatiekalender;
 • Perscoördinatie en organiseren van de woordvoeringslijn met woordvoerders;
 • Afstemming werkzaamheden met coördinator communicatie Waterprogramma’s DPR en IRM, Rijks- en gebiedsprogramma’s en projecten;
 • Deelnemen aan het wekelijkse programmateamoverleg (ca. 2 uur) en het tweewekelijkse riviertaktrekkersoverleg (ca 2-3 uur).

Doorkijk vanaf zomer 2023:

Het jaar 2023 staat in het teken van het herpositioneren van DPR. In de zomer van 2023 is duidelijk welke rol en taken DPR heeft bij de eerste uitvoeringsfase (2024 – 2029) van het Programma onder de Omgevingswet (POW) voor IRM (vaststelling voorzien eind juni waarna de bestuurlijke overeenkomsten worden opgesteld). Dit is medebepalend voor de identiteit en positionering van DPR. Vanaf deze zomer staat communicatie dan ook in het teken van de positionering van DPR en de communicatieve en participatieve voorbereidingen van de gebiedsgerichte uitvoering van het POW. Het deels nieuw leven inblazen van de Rijn-community en deze laten groeien in lijn met IRM-kaders en bestuurlijke afspraken, maken hier onderdeel vanuit.

Taken Programma Integraal Riviermanagement (IRM)

 • (Strategisch) adviseren omgevingsteam IRM. De omgevingsmanager neemt adviezen mee naar het programmateam IRM;
 • Op basis van doorlopende on- en offline monitoring aanpassen van de strategie en plannen;
 • Zorgen voor relevante verbindingen en afstemmingen met en tussen communicatieprofessionals van partners en gerelateerde dossiers. Het inrichten en coördineren van een communicatiecommunity voor IRM met als voornaamste doelen: betrokkenheid op de doelen IRM, inbreng, eenduidige communicatie, vergroten intern en extern communicatiebereik en afgestemde (publieks)communicatie en woordvoering;
 • Het schrijven van perspublicaties en andere publicaties en tekstproductie diverse communicatiemiddelen;
 • Conceptontwikkeling en laten produceren van (visuele) on- en offline middelen;
 • Bijdragen aan organisatie en invulling bijeenkomsten en sessies;
 • Beheer en doorontwikkelen zowel qua inhoud als qua structuur: www.bouwplaatsirm.nl;
 • Actueel houden van diverse interne middelen, zoals een toolkit, roadmap, Q&A en communicatiekalender;
 • Voorbereiden en ontwikkelen communicatiestrategie voor terinzagelegging Programma onder de Omgevingswet voor IRM. De focus heeft tot nu toe gelegen op stakeholdercommunicatie. Voor de terinzagelegging moet ook de publiekscommunicatie worden ingericht, in samenwerking met regionale partners, met als belangrijk nevendoel ‘waterbewustzijn’;
 • Perscoördinatie in samenwerking met woordvoerder(s) ministerie IenW (en zo nodig andere ministeries) en in afstemming met woordvoerders gerelateerde (rijks-)dossiers;
 • Aansturen communicatiebureau en het bureau dat de online Bouwplaats technisch beheert en doorontwikkelt;
 • Afstemming werkzaamheden met coördinator communicatie Waterprogramma’s Deltaprogramma Rijn en IRM, rijks- en gebiedsprogramma’s en projecten;
 • Vast onderdeel van het wekelijkse omgevingsoverleg;
 • Opstellen en laten vaststellen van een communicatieaanpak DPR n.a.v. vaststelling POW en inhoud bestuurlijke overeenkomsten;
 • Actualiseren en coördineren basispresentatie.

Doorkijk vanaf zomer 2023:

De tweede helft van 2023 en de eerste helft van 2024 staan in het teken van de terinzagelegging van en besluitvorming over het Programma onder de Omgevingswet (POW) voor IRM. Ook is rond de zomer bekend hoe en door wie het POW na vaststelling wordt uitgevoerd. Voorbereidingen voor daarbij passende participatie en communicatie starten deze zomer.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Strategisch communicatieadviseur Deltaprogramma Rijn - IRM die deze organisatie zoekt?