thumbnail
thumbnail
Teamleider Veiligheid en Handhaving

Pijnacker-Nootdorp

Oranjeplein 1, 2641 EZ Pijnacker, Nederland

Overig
Sluit over 3 dagen
€125
24 tot 32 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

21-09-2022

Sluitingsdatum:

30-09-2022

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

24 tot 32

Organisatie
De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een groeigemeente, de komende jaren neemt het inwoneraantal toe van 55.000 naar 65.000. We werken de komende jaren aan grote projecten op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructuur, voorzieningen, natuur en recreatie. Het ondernemersklimaat wordt gekenmerkt door innovatieve ondernemers die vooruitlopen op het gebied van warmtetransitie en duurzaamheid. Wonen in Pijnacker-Nootdorp is aantrekkelijk vanwege de goede voorzieningen en de prettige ligging in het groen met uitstekende verbindingen naar Den Haag en Rotterdam.

De ambtelijke organisatie bestaat uit circa 400 medewerkers. De organisatiecultuur kenmerkt zich door een informeel karakter, vertrouwen en veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling. Onze medewerkers voelen zich gewaardeerd en zijn trots op de organisatie waarvoor zij werken.

Opdracht
Het team Veiligheid en Handhaving is in ontwikkeling. Komende periode wordt er hard gewerkt aan het professionaliseren van het cluster handhaving (BOA’s). De eerste stappen om de basis op orde te krijgen zijn gezet. Daarbij faciliteer je de doorontwikkeling van de medewerkers. Binnen het cluster Veiligheid werken we hard aan het op orde krijgen van een aantal onderwerpen. Ondermijning, aanpak van jeugdgroepen, zorg en veiligheid staan hoog op de agenda. Ook is er aandacht voor wijkgericht samenwerken. Daarnaast vind de beweging plaats van ‘taken naar thema’s. Hiermee maken we de veelzijdigheid van het werk inzichtelijk maar ook de capaciteit en brengen we structuur aan. Je geeft integraal leiding aan het team en bent hun dagelijks aanspreekpunt. Daarnaast ben je voor Veiligheid en Handhaving het eerste aanspreekpunt voor de burgemeester. Voor iedereen ben je sparringpartner op basis van je inhoudelijke deskundigheid. Daarnaast maak je deel uit van de afdeling MT Wijkzaken. In samenwerkingsrelaties ben je het gezicht vanuit je rol als leidinggevende. Samen met de teamchef van de politie en de strategisch adviseur veiligheid, vervul je een belangrijke rol in de doorontwikkeling van het IVP.  Het cluster milieu komt terug bij dit team. Voor dit cluster moet ook de opgave in beeld gebracht worden en actie op essentiële onderdelen.

- Sturen op lange termijn visieontwikkeling en de strategische beleidsontwikkeling op veiligheid en handhaving en milieu.
- Kaders stellen en verder door ontwikkelen naar BOA 2.0.
- Zorgdragen voor een goed uitvoeringsplan (IVP, Jaarplan en HUP) Handhaving en Veiligheid (eventueel deelplannen).
- Bestuurlijke afstemming organiseren met betrekking tot herprioritering taken/thema’s en daaraan gekoppelde capacitaire vraagstuk.
- Herinrichten bestuurlijke overleggen.
- Herinrichten van het team (rollen, taken en verantwoordelijkheden), o. de strategische rol
- Leiding geven aan het veranderproces en in beeld brengen van de resultaten.
- Sturen op houding en gedrag en de gewenste werkcultuur
- In zetten op persoonlijke (door)ontwikkeling van het team als geheel en individueel, w.o. functioneren en beoordelen.
- Samenwerkingsrelaties in/extern verbeteren. W.o Samenwerking sociaal domein, beleid, de samenwerking met de Politie (veiligheid en handhaving) en de wijkmanagers.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een maximaal uurtarief van €125,00 inclusief reiskosten en fee Flextender / exclusief BTW.
2. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
3. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.

Gunningscriteria (weging)
4. Een afgeronde hbo bachelor opleiding in de richting van Integrale Veiligheidskunde of Bestuurskunde (20 punten).
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar op het gebied van openbare orde en veiligheid, wijkmanagement of handhaving bij een gemeente (30 punten).
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als leidinggevende van een team Veiligheid en/of Handhaving (20 punten).
7. Aantoonbare werkervaring binnen de domeinen veiligheid en/of handhaving in middelgrote gemeenten (30.000 tot 80.000 inwoners) (20 punten).
8. Aantoonbare werkervaring als teamleider met de doorontwikkeling en professionaliseren van handhavingsteams (BOA’s) (Duidelijk weergegeven in het CV) (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet. Wordt aan het betreffende gunningscriterium voldaan dan wordt in de eerste beoordelingsfase het bijbehorende puntenaantal geheel toegekend. De kandidaten worden vervolgens aan de hand van de scores die op de gunningscriteria zijn behaald gerangschikt. De tien kandidaten met de hoogste score op de gunningscriteria gaan door naar de tweede beoordelingsfase. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend om door te gaan naar de tweede beoordelingsfase. De eerste beoordelingsfase wordt door Flextender uitgevoerd.

In de tweede beoordelingsfase worden de cv’s van de betreffende tien kandidaten met elkaar vergeleken op basis van de gunningscriteria door de opdrachtgever. De kandidaten die in deze vergelijking als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek, waarin wordt getoetst of de kandidaat voldoet aan de hierna te noemen competenties:
- Empatisch vermogen;
- Resultaatgericht;
- Verbindend;
- Communicatief sterk;
- Overtuigen;
- Samenwerken;
- Resultaatgericht;
- Innovatief;
- Politiek bestuurlijk sensitief.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Maandag t/m Donderdag.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 4 oktober 2022 van 13.00 uur tot 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 3 oktober 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • De gemeente zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

‘Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi)’.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 27 september 2022, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 28 september 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer  035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 30 september 2022, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Teamleider Veiligheid en Handhaving die deze organisatie zoekt?