thumbnail
Adviseur organisatieontwikkeling

Leidschendam-Voorburg

Kon. Wilhelminalaan 2, 2264 BM Leidschendam, Nederland

Beleidsadvies
Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
24 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

21-06-2022

Sluitingsdatum:

28-06-2022

Begindatum:

01-09-2022

Einddatum:

01-03-2023

Uren per week:

24

Werken bij Leidschendam-Voorburg
Leidschendam-Voorburg is een sociale en ondernemende gemeente met ruim 75.000 inwoners. We werken met zo’n 680 mensen aan de gezamenlijke ambitie om ons te ontwikkelen naar een wendbare en sensitieve organisatie. We stellen onze inwoners en maatschappelijke opgaven centraal en zijn een zelfbewuste samenwerkingspartner voor de lokale en regionale partners. We doen dat door verbinding te maken, vertrouwen te geven en verantwoordelijkheid te nemen.

De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. We werken informatiegestuurd, klantgericht en er is veel ruimte voor initiatief. We bieden onze medewerkers de faciliteiten om hybride te werken. Dit maakt het mogelijk om te werken waar en wanneer dat het beste past bij het type werk dat we doen.

Opdracht
Voor advisering en ondersteuning bij onze veranderopgave zijn wij op zoek naar een veelzijdige en vakkundige adviseur organisatieontwikkeling. De opdracht houdt het volgende in:

 • Je helpt ons bij het ontwikkelen van een heldere strategie om de veranderopgave voor LV te realiseren;
 • Je adviseert en ondersteunt het DT bij het in gang zetten van de juiste interventies, passend bij onze rol en bij de manier waarop we die invullen;
 • Je brengt een advies uit over wat wij structureel aan ondersteuning nodig hebben om onze veranderopgave te realiseren.

Aanleiding voor deze opdracht
In de afgelopen maanden zijn er verschillende opdrachten uitgevoerd naar de stand van de organisatie. Er is een doorlichting van de totale organisatie gedaan door Twijnstra Gudde met als hoofdvraag: wat is er nodig om de gemeentelijke organisatie van Leidschendam-Voorburg toekomstbestendiger te maken? Ook heeft APPM een advies uitgebracht over de sturing en organisatie van ruimtelijke projecten. En binnen de afdeling Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg is er door Deloitte een audit uitgevoerd naar de financiële transactiestromen binnen de afdeling.

Daarnaast heeft het directieteam (DT) vorig jaar een directie werkplan opgesteld waarin de koers voor de organisatie is geactualiseerd. Dit heeft geleid tot de volgende ambitie voor onze organisatie:

Wij ontwikkelen ons naar een wendbare en sensitieve organisatie die onze inwoners en de maatschappelijke opgaven centraal stelt en een zelfbewuste samenwerkingspartner is voor lokale en regionale partners. We doen dat door verbinding te maken, vertrouwen te geven en verantwoordelijkheid te nemen.

Op basis van de uitkomsten van de opdrachten en ons directiewerkplan, hebben we de volgende uitgangspunten voor de ontwikkeling van onze organisatie geformuleerd:

 1. De inhoud van ons werk is leidend in onze sturing en de manier van werken en organiseren.
 2. We hebben aandacht voor zakelijke verhoudingen, binnen en buiten.
 3. We verstevigen de samenwerking binnen de organisatie en we escaleren gevoelige dossiers, belangenafwegingen en dilemma’s expliciet en samen.
 4. We zijn in control én wendbaar.
 5. We hebben een open houding richting onze lokale samenleving en de regio.

Dit betekent dat we stevig inzetten op een verandering in houding en gedrag, waarbij we de goede en sterke punten van de organisatie willen behouden. Ook betekent het dat de structuur van de organisatie ondersteunend moet zijn aan deze verandering (en niet leidend). Belangrijke kenmerken van de verandering die we voorstaan zijn:

 • De organisatie is herkenbaar in onze manier van werken en organiseren.
 • Management is verantwoordelijk voor inhoud, integraliteit, bedrijfsvoering en proces.
 • We stellen en houden ons aan duidelijke inhoudelijke kaders.
 • We maken duidelijke afspraken over prioriteiten en inzet, houden daaraan vast of sturen in overleg bij.
 • Gevoelige dossiers, belangenafwegingen en dilemma’s escaleren we gezamenlijk, tijdig en expliciet naar management en bestuur.
 • De positionering van beleid en uitvoering wordt verder verstevigd, zodanig dat de (politiek en maatschappelijk gestuurde) beleidsontwikkeling én de uitvoering optimaal functioneren.
 • We bieden mensgerichte dienstverlening aan onze inwoners en betrekken de omgeving in een vroeg stadium bij plannen en projecten.
 • We hebben een naar buiten gerichte houding, ook in de regio.

Deze veranderopgave vraagt om een heldere strategie, aanpak en sturing vanuit ons DT. Bestuur en organisatie moeten kunnen volgen welke veranderopgave we voorstaan en op welke manier we dit realiseren. Bij het opstellen van die strategie en aanpak hebben we deskundige advisering en ondersteuning nodig.

Jouw profiel
Je bent een veelzijdige en vakkundige adviseur op academisch niveau die moeiteloos schakelt in verschillende rollen. Vanuit kennis en ervaring weet je wat er nodig is om een veranderopgave te realiseren. Je hebt de vaardigheid om ons directieteam bij te staan in onze rol en ons hier feedback op te geven. Dit doe je overtuigend, oprecht en met flair. Je weet overzicht aan te brengen in vraagstukken en bent analytisch en conceptueel sterk.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uiterlijk beschikbaar per 1 september 2022 voor 24 uur per week gedurende de gehele looptijd van de opdracht incl. mogelijke verlengingsoptie(s);
2. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad;

Gunningscriteria (weging)
3. Minimaal een afgeronde wo bachelor opleiding op het gebied van organisatieontwikkeling / verandermanagement (25 punten);
4. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als Adviseur op het gebied van organisatieontwikkeling en verandermanagement (duidelijk weergegeven in het cv middels een toelichting/voorbeelden) (40 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 4 jaar met veranderprocessen en organisatie inrichting binnen een overheidsinstelling (35 punten).

Competenties

 • Verbindend;
 • Stevig;
 • Onafhankelijk;
 • Samenwerkingsgericht;
 • Visie;
 • Gevoel voor context en belangen;
 • Communicatief zeer vaardig.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op knock-outcriteria 
Flextender beoordeelt de CV’s op de knock-outcriteria die in de marktplaatsuitvraag worden omschreven. Kandidaten die voldoen aan de knock-outcriteria worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld. 

Stap 2: Selectie CV’s 
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de knockoutcriteria in onderlinge vergelijking op de gunningscriteria uit de marktplaatsuitvraag. De (maximaal) tien kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde gunningscriteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek 
Leidschendam-Voorburg beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria. 

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De (minimaal 2) kandidaten die op basis van deze criteria als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek. 

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt nader getoetst in hoeverre de geselecteerde kandidaten voldoen aan de competenties uit de marktplaatsuitvraag. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald. 

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar ons oordeel het beste voldoet aan het gevraagde profiel in de marktplaatsuitvraag. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Leidschendam-Voorburg behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. 

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 4 juli 2022 tussen 14.00 uur en 17.00 uur, gevolgd door een klikgesprek op vrijdag 8 juli 2022 om 14.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 1 juli 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.

‘Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi)’.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 22 juni 2022, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden uiterlijk op vrijdag 24 juni 2022 juni 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot dinsdag 28 juni 2022, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Adviseur organisatieontwikkeling die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.