thumbnail
thumbnail

Senior IT Projectmanager

Hofstraat 110, 7311 KZ Apeldoorn, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 125,00
32 - 40 Gelderland

Begindatum:

22 apr 2024

Einddatum:

31 okt 2024

Uren per week:

32 - 40

Publicatiedatum:

29 mrt 2024

Opdracht omschrijving

Het Kadaster
Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand.

Voor meer informatie over het Kadaster zie www.kadaster.nl.

Opdrachtomschrijving
De primaire verantwoordelijkheid van de Senior IT Projectmanager is er voor te zorgen dat het project de vastgestelde resultaatdoelstellingen binnen de gespecificeerde toleranties (van tijd, kosten, kwaliteit, scope, voordelen (benefits) en risico’s) realiseert die in het plan dan wel de business case zijn gedefinieerd. Dit doet de projectmanager door te structureren, actief invulling te geven aan het managen van de verwachtingen, sturing te geven aan de teams en het organiseren van de besluitvorming.

De Senior IT Projectmanager is in staat (grote) projecten te organiseren, te managen en resultaten te leveren die de beoogde verandering moet realiseren. Hij/zij heeft de regie over alle activiteiten die nodig zijn om resultaten voor de geplande verandering te realiseren. Hij/zij maakt hierbij continu de afweging tussen tijd, kosten, kwaliteit, scope, voordelen (benefits) en risico’s. De Senior IT Projectmanager legt verantwoording af aan de opdrachtgever/stuurgroep en heeft de dagelijkse leiding van het project, binnen de vastgelegde beperkingen. De Senior IT Projectmanager onderhoudt het contact met productowner(s)/productmanager/programmamanager/opdrachtgever en overige stakeholders om een vloeiend proces te waarborgen en beslissingen conform de project governance voor te bereiden. Projecten zijn veelal gericht op het behalen van resultaten voor doelstellingen zoals geformuleerd in een business case of op het voorbereiden dan wel doorvoeren van veranderingen in de lijnorganisatie en het uitvoerbaar maken van innovaties.

Opdrachtomschrijving specifiek
Het Kadaster is bezig met het vervangen van haar gehele SAP landschap. Dit wordt uitgevoerd onder coördinatie van het programma Verbetering Informatievoorziening Bedrijfsvoering en klantregistratie (VIBE-K). In dit programma zijn 6 (clusters van) projecten gedefinieerd:

 • ERP-Core (Inkoop, Finance en HR)

 • Ordermanagement

 • Klantregistratie

 • Datawarehouse & business Intelligence

 • Techniek

 • Uitfaseren SAP

Deze projecten worden gefaseerd volgens een plateauplanning gerealiseerd. Voor ERP-Core, Ordermanagement en Klantregistratie zullen aanbestedingen uitgevoerd worden. De overige worden gerealiseerd met reeds bestaande middelen die elders in het Kadaster al gebruikt worden.

Voor de (clusters van) projecten Ordermanagement, Data warehouse & business intelligence en Techniek zoeken we een senior projectmanager. De projectmanager coördineert de activiteiten van business, architectuur en techniek startend met de business case fase. Per project is een BCS vereist, dit betekent dus 3 business cases. De gevraagde projectmanager zal deze drie business cases waar nodig nog coördineren en vervolgens sturen op de daaraan gerelateerd werkzaamheden.

 1. Datawarehouse & Business Intelligence

Binnen het project Vervanging Datawarehouse & Business Intelligence is het de doelstelling om SAP BW en SAP SAC te vervangen door Databricks als DW en PowerBI als visualisatietool. Het betreft de sturing op de technische realisatie van Databricks i.c.m PowerBI en de business implementatie voor het opleiden van gebruikers en het ombouwen van de bestaande SAC rapportages. Dit project kent een sterke afhankelijkheid met de tijdslijnen voor het vervangen van de ERP-Core.

 

 1. Ordermanagement

Momenteel wordt ordermanagement binnen het Kadaster gerealiseerd binnen SAP SD, SAP MM en SAP CRM. De doelstelling is om naar Nieuwe CRM en OMS systemen te gaan en dit project focust zich op de uitfasering van de ordermanagementcomponenten in SAP CRM en ECC en deze te borgen in een nieuw te implementeren OMS oplossing (te selecteren d.m.v. aanbestedingstraject). Dit project betreft een BCS fase, aanbesteding en implementatie. Er is een sterke afhankelijkheid met de vervanging van het klantregistratie systeem wat betreft de uitfasering en implementatie.

 1. Techniek

Dit project behelst het vervangen van een aantal technologiecomponenten welke middels SAP geïmplementeerd zijn. De grote componenten betreffen het vervangen van SAP PO als Enterprise service bus door Azure integration services en het ombouwen van de bestaande interfaces. Een andere grote component is de uitfasering van het Business Transformation Platform binnen SAP. De werkzaamheden betreffen coördinatie op implementatie en uitfasering.

Verantwoordelijkheden

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden voor de Senior IT Projectmanager zijn: 

 • Definieert samen met de opdrachtgever de doelstelling(en), scope en deliverables van het project en legt deze vast.

 • Stelt in overleg met stakeholders vast wat de voor het betreffende project meest optimale projectaanpak is.

 • Richt de projectorganisatie in en maakt daarbij waar mogelijk gebruik van bestaande organisatiestructuren.

 • Inventariseert, analyseert en rapporteert over projectrisico’s en -issues richting opdrachtgever en/of stuurgroep, formuleert beheersmaatregelen en managet risico’s en issues.

 • Rapporteert over voortgang, bestedingen en afwijkingen ten opzichte van de kaders die zijn vastgesteld (in de business case of het projectplan).

 • Bewaakt de scope van het project (samen met productowner/productmanager/procesmanager en/of opdrachtgever) en rapporteert over afwijkingen ten opzichte van het vastgestelde plan.

 • Initieert en onderhoudt proactief relaties met verschillende stakeholders. Kent en managet hun verwachtingen en informeert hen op de juiste momenten om zodoende de projectdoelstellingen te realiseren.

 • Zorgt voor communicatie via de meest effectieve lijn(en) van en naar opdrachtgever en stakeholders. Stimuleert en adviseert over besluitvorming conform de projectgovernance.

De kandidaat is inzetbaar vanaf 22 april 2024 tot en met 31 oktober 2024 inzetbaar voor 32-40 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 2 keer 6 maanden. De opdrachtgever kan de overeenkomst eenzijdig tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van één (1) maand. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Volgens Kadaster richtlijn dient iedere medewerker minimaal 2 dagen per week op kantoor aanwezig te zijn. Welke dagen dit zijn gaat in overleg met de manager en het team.

Verplichte opgave van uw gewaarmerkte KVK-uittreksel. Hieruit moet de tekenbevoegdheid van de ondertekenaar van de onderhavige overeenkomst blijken.

U voegt slechts één Nederlandstalig curriculum vitae (cv) van maximaal 5 pagina's A4 toe. Uit dit cv dient te blijken dat u voldoet aan onderstaande eisen. Indien u naar oordeel van het Kadaster niet voldoet aan de gestelde eisen, of uw cv uit meer dan 5 pagina's bestaat, zal uw offerte terzijde worden gelegd en niet worden meegenomen in de beoordeling van de gunningscriteria. Onderstaand de eisen waar de kandidaat aan moet voldoen. Per eis (kort) toelichten waarom de kandidaat in uw ogen aan de eis voldoet. Verwijzen naar het CV volstaat niet.

Minimaal HBO/WO werk- en denkniveau.

Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als IT Projectmanager.

Kennis van- en minimaal 3 jaar ervaring met PRINCE2 en Agile.

Aantoonbare kennis en ervaring met ERP.

Aantoonbare ervaring met het opstellen en succesvol begeleiden van business cases voor ERP systemen.

Aantoonbare ervaring met succesvol samenwerken in multidisciplinaire (agile) teams en omgevingen, met een politiek/bestuurlijk karakter.

Aantoonbare ervaring met een overheidsorganisatie die wettelijke taken uitvoert en werkt in een breed stakeholderveld.

Competenties waar de kandidaat over dient te beschikken: • Resultaatgerichtheid • Plannen en organiseren • Analytisch vermogen • Netwerken • Helicopterview • Overtuigingskracht • Sturend vermogen • Onafhankelijkheid • Communicatieve vaardigheden

60 %

U geeft een beschrijving van aanpak (max. 400 woorden) voor een project waaruit blijkt dat u ervaring heeft met het opstellen van business cases voor ERP systemen en de uit te voeren werkzaamheden gezien het specifieke vraagstuk van het Kadaster (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden). Beoordeling: De mate waarin de beschrijving van aanpak aansluit bij de wensen van het Kadaster.

40 %

U toont duidelijk aan (max. 300 woorden) welke wijze de door u geleverde expertise en competenties binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan te behalen resultaten (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden Beoordeling: Hoe beter de expertise en competenties aansluiten bij de wensen van het Kadaster en de geschetste situatie hoe hoger de score.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met een van onze opdracht adviseurs.
Opdracht Adviseur
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Senior IT Projectmanager die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.