thumbnail
thumbnail

Interim Manager Dienstverlening

Hofstraat 110, 7311 KZ Apeldoorn, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 145,00
32 Gelderland

Begindatum:

1 mrt 2024

Einddatum:

1 okt 2024

Uren per week:

32

Publicatiedatum:

6 feb 2024

Omschrijving van de opdracht

Het Kadaster
Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand.

Omschrijving project waarbinnen de inhuurkracht te werk wordt gesteld
Het team TBO is op zoek naar een Interim Manager Dienstverlening.

De Omgevingswet (OW) bundelt wetgeving en regels voor de fysieke leefomgeving. De OW wordt ingevoerd op 1 januari 2024. De OW kent een complex stelsel van belanghebbenden: De Minister van Binnenlandse Zaken als stelselverantwoordelijke; de bevoegd gezagen in de vorm van gemeenten, waterschappen en provincies en vele Rijkspartijen, met ieder hun eigen belangen en tegelijk vertegenwoordigd door hun koepels; de burger, en het bedrijfsleven.

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening (DSO-LV) is het IT stelsel dat de nieuwe Omgevingswet ondersteunt. De DSO-LV is een complex stelsel van IT voorzieningen, ontwikkeld en onderhouden door meerdere partijen. Het stelsel kent koppelvlakken waar commerciële leveranciers IT pakketten op ontwikkelen die zowel door de bevoegd gezagen als commerciële partijen worden gebruikt in hun bedrijfsvoering.

De koepels (VNG, UvW, IPO, Rijkspartijen) en het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn opdrachtgever voor het DSO-LV. Opdrachtnemers zijn georganiseerd in de Strategische Beheer Organisatie (SBO), de Tactische Beheer Organisatie (TBO) en meerdere Operationele Beheer Organisaties (OBO’s), te weten Rijkswaterstaat, het Kadaster, KOOP (onderdeel van Logius) en Geonovum. De TBO voert namens het ministerie de regie op de ontwikkeling en het beheer van de DSO-LV. De TBO is ook verantwoordelijk voor het finaliseren van de  inrichting van de beheerprocessen op operationeel niveau op weg naar de Inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Huidige situatie
Het voortbrengingsproces dat de wensen van de opdrachtgevers in een SAFe/Agile proces doet ontwikkelen en implementeren door de OBO teams, onder aansturing van TBO productmanagement, is goed ingericht en verloopt vloeiend. Echter de inrichting van de tactische en operationele dienstverlening van TBO en OBO’s heeft als gevolg van de focus op ontwikkeling nog te weinig aandacht gehad. Nog niet alle facetten van de dienstverlening zijn goed onderkend, ingericht of belegd.

Opdrachtomschrijving
Daarom zoekt de TBO een interim professional die, in samenwerking met directie en productmanagement, concreet maakt wat DSO-LV dienstverlening in al haar facetten inhoudt, in de bredere context van de OW. Die vorm geeft aan de te sluiten meerpartijen-overeenkomst tussen SBO, TBO en OBO’s, waarin de gezamenlijk te leveren dienstverlening in de keten, en de onderlinge rolverdeling en samenwerking wordt uitgewerkt. Die de regie voert op het verder inrichten van de dienstverlening bij TBO en OBO's, en de daarvoor benodigde organisatorische ontwikkeling van de TBO naar een proces-gestuurde tactische beheerorganisatie. En die tegelijkertijd, met de inwerkingtreding van de OW in het verschiet, de voor die inwerkingtreding noodzakelijke maar nog niet of niet goed belegde verantwoordelijkheden organiseert, ook als dat hangende de meerpartijen-overeenkomst niet in de uiteindelijk gewenste definitieve vorm is.

Belangrijkste technieken, methoden en tools

 • SAFe®;

 • ITIL/BiSL;

 • ITSM/ISM;

 • SIAM.

Verantwoordelijkheden
De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn

De gezochte professional moet zich thuis voelen in een complexe (inter)bestuurlijke omgeving. In staat zijn om resultaten te boeken in soms weerbarstige verhoudingen. Bedreven zijn in (multi-) organisatieontwikkeling, en ervaren in het vormgeven en inrichten van dienstverlening en beheer in al haar facetten. Belangrijk is ook het vermogen om in dit complexe speelveld snel overzicht te kunnen ontwikkelen.

Taken o.a.

 • Concreet maken van wat de DSO-LV dienstverlening in al haar facetten inhoudt, in de bredere context van de Omgevingswet;

 • Vorm geven aan de te sluiten meerpartijen-overeenkomst tussen SBO, TBO en OBO’s, waarin de gezamenlijk te leveren dienstverlening in de keten, en de onderlinge rolverdeling en samenwerking wordt uitgewerkt;

 • Regie voeren op het verder inrichten van de dienstverlening bij TBO en OBO's, en de daarvoor benodigde organisatorische ontwikkeling van de TBO naar een proces-gestuurde tactische beheerorganisatie;

 • Organiseren van de voor die inwerkingtreding noodzakelijke maar nog niet of niet goed belegde verantwoordelijkheden, ook als dat hangende de meerpartijen-overeenkomst niet in de uiteindelijk gewenste definitieve vorm is.

Beschikbaarheid
De kandidaat is inzetbaar vanaf 1 maart 2024 tot en met 1 oktober 2024 voor 32 uur per week. De opdrachtgever kan de overeenkomst eenzijdig tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van één (1) maand. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Volgens Kadaster richtlijn dient iedere medewerker minimaal 2 dagen per week op kantoor aanwezig te zijn. Welke dagen dit zijn gaat in overleg met de manager en het team.

Eisen

 • Verplichte opgave van uw gewaarmerkte KVK-uittreksel. Hieruit moet de tekenbevoegdheid van de ondertekenaar van de onderhavige overeenkomst blijken.

 • U voegt slechts één Nederlandstalig curriculum vitae (cv) van maximaal vijf (5) pagina's A4 toe. Uit dit cv dient te blijken dat u voldoet aan onderstaande eisen. Indien u naar oordeel van het Kadaster niet voldoet aan de gestelde eisen, of uw cv uit meer dan vijf (5) pagina's bestaat, zal uw offerte terzijde worden gelegd en niet worden meegenomen in de beoordeling van de gunningscriteria. Onderstaand de eisen waar de kandidaat aan moet voldoen. Per eis (kort) toelichten waarom de kandidaat in uw ogen aan de eis voldoet. Verwijzen naar het CV volstaat niet.

 • Aantoonbaar academisch werk- en denkniveau.

 • Minimaal 10 jaar ervaring met het aansturen van veranderkundige opgaven.

 • Minimaal 10 jaar ervaring met de inrichting van complexe IT dienstverlening.

 • Minimaal 5 jaar ervaring als lijnmanager.

 • Aantoonbaar ervaring met de ontwikkeling en het beheer van (stelsel) diensten bij voorkeur binnen de overheid.

 • Aantoonbaar ervaring door uitgevoerde opdracht met het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

 • Aantoonbaar ervaring in een volgens SAFe® werkende organisatie.

 • Je beheerst gangbare IT beheermodellen als ITSM en ITIL/BiSL.

 • Je beheerst gangbare IT-Servicemanagement modellen als ITSM/ISM.

 • Je hebt affiniteit met regiemodellen als SIAM.

 • Competenties waar de kandidaat over dient te beschikken: • Resultaatgericht; • Helicopterview; • Adviesvaardigheid; • Overtuigingskracht; • Communicatief zowel schriftelijk als mondeling sterk; • Klantgericht; • Kwaliteitsgericht; • Proactief en initiatiefrijk.

Wensen

 • U geeft een beschrijving van aanpak (max. 400 woorden) voor de uit te voeren werkzaamheden gezien het specifieke vraagstuk van het Kadaster (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden). Beoordeling: De mate waarin de beschrijving van aanpak aansluit bij de wensen van het Kadaster. (40%)

 • U beschrijft minimaal 3 cruciale knelpunten (max. 400 woorden) die zich vaak voor doen in dit soort processen / opdrachten en geeft hierbij aan hoe u deze oplost (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden). Beoordeling: De mate waarin de knelpunten relevant zijn en de oplossingen aansluiten bij de wensen van het Kadaster. (30%)

 • U toont duidelijk aan (max. 300 woorden) welke wijze de door u geleverde expertise en competenties binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan te behalen resultaten (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden). Beoordeling: Hoe beter de expertise en competenties aansluiten bij de wensen van het Kadaster en de geschetste situatie hoe hoger de score. (30%)

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Hibo Abdi via hibo.abdi@kbenp.nl of via 06 433 634 42

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Interim Manager Dienstverlening die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.