thumbnail
thumbnail

Business Controller

Doelwater 5, 3011 AH Rotterdam, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 100,00
36 Zuid-Holland

Begindatum:

1 apr 2024

Einddatum:

31 mrt 2025

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

1 feb 2024

Type inzet
Kijkende naar de inhoud van deze aanvraag en de wet DBA, leent deze aanvraag zich er niet voor om door een ZZP'er uitgevoerd te worden.

Voor deze opdracht is een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) van toepassing. Een positief besluit is een vereiste voor het uitvoeren van deze opdracht.

Opdracht omschrijving
De Politieacademie is in een transitiefase waarbij de vertaling van operationele processen naar efficiënte en effectieve bedrijfsvoering centraal staat. Voor deze belangrijke taak zoekt de academie een senior businesscontroller. Deze rol omvat het bieden van inhoudelijke input aan de integrale controlfunctie, het adviseren over bedrijfsvoeringsvraagstukken en organisatieontwikkelingen, en het coördineren en coachen binnen de cluster Control.

Doelstelling
De senior businesscontroller zal acteren als een cruciale sparringpartner voor het management, gericht op het verbeteren van operationele en bedrijfsvoeringsprocessen.

De doelstelling is om door middel van gedegen (data-)analyses en adviezen het management te ondersteunen bij besluitvorming, risicobeheersing en implementatie van businesscases. De focus ligt op het realiseren van een efficiënte, effectieve en financieel gezonde organisatie.

Verantwoordelijkheden

 • Adviseren over en het coördineren van bedrijfsvoeringsvraagstukken;

 • Ontwikkelen en implementeren van businesscases en bijdragen aan landelijk beleid;

 • Regisseren van de planning- en controlcyclus, inclusief het opstellen van managementsamenvattingen en annotaties;

 • Initiëren van kwalitatieve monitoring en controlsystemen voor risicosignalering en advisering bij organisatieontwikkelingen;

 • Implementeren van integrale businesscontrol en het vervullen van de rol van businesspartner.

Contacten
Zowel interne -  als externe contacten. 

Opleiding

Eis
De kandidaat is in het bezit van een erkend, volwaardig en volledig afgerond diploma op minimaal HBO niveau op het gebied van control, bestuur,  economie of bedrijfskunde.

Professionele kennis en werkervaring

Eisen:

 • De kandidaat heeft in de afgelopen 8 jaar aantoonbaar minimaal vijf jaar werkervaring in een soortgelijke functie, bij een onderwijs- / kennisinstelling en/of (rijks) overheidsorganisatie;

 • De kandidaat heeft aantoobaar kennis van en werkervaring met effectsturing (monitoring van kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen);

 • De kandidaat heeft aantoobaar kennis van en werkervaring met veranderprocessen.

Wens:

 • De kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring met het organiseren en inrichten van administratieve werkprocessen voor de verwerking van bestelopdrachten en goedkeuring facturen.

 • De kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring met functionele aansturing van administratief medewerkers

 • De kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring met het ontwerpen van standaard managementoverzichten.

 • De kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring binnen de (Semi-)/overheid en/of Politie.

Competenties
Accuratesse
Besluitvaardigheid
Coachen
Delegeren
Integriteit
Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
Oordeelsvorming
Samenbindend leiding geven
Vakmanschap

Beschikbaarheid
De Externe is inzetbaar vanaf 01-04-2024 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-03-2025 voor 36 uur per week. Het contract kan door de Opdrachtgever optioneel worden verlengd. Dit zoals wordt aangegeven in het profiel. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de Opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Maximaal: € 100,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Eisen

 • Eis 1. Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de Externe. Dit in het Nederlands gesteld in PDF-formaat, van maximaal 7 pagina's A4. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd. Sjabloon : CV template 1.9.doc

 • Eis 2. De aangeboden kandidaat is in loondienst en geen ZZP’er. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. Tevens zijn uitgesloten ondernemers in dienst van een eigen BV. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet kan voldoen aan deze eis, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag.

 • Eis 3. De kandidaat is in het bezit van een erkend, volwaardig en volledig afgerond diploma op minimaal HBO niveau op het gebied van control, bestuur, economie of bedrijfskunde. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag.

 • Eis 4. De kandidaat heeft in de afgelopen 8 jaar aantoonbaar minimaal vijf jaar werkervaring in een soortgelijke functie, bij een onderwijs- / kennisinstelling en/of (rijks) overheidsorganisatie. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

 • Eis 5. De kandidaat heeft aantoobaar kennis van en werkervaring met effectsturing (monitoring van kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen) Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

 • Eis 6. De kandidaat heeft aantoobaar kennis van en werkervaring met veranderprocessen Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

 • Eis 7. Vereiste competenties/vaardigheden: Accuratesse Werkt nauwkeurig en zorgvuldig, heeft oog voor detail en maakt weinig fouten. Besluitvaardigheid Neemt eigenstandig beslissingen of spreekt zijn mening uit, ook wanneer zaken onzeker zijn of risico’s inhouden. Toont zich op zijn handelen aanspreekbaar. Coachen Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen. Delegeren Draagt onderdelen van de eigen taak en de daarbij behorende bevoegdheden over aan anderen en stimuleert en instrueert de ander om deze taken en verantwoordelijkheden goed te vervullen. Integriteit Geeft invulling aan het werk, op een manier die in overeenstemming is met maatschappelijke waarden en normen, die relevant zijn voor de politie. Oordeelsvorming Weegt (nieuwe) gegevens en mogelijke handelwijzen tegen elkaar af in het licht van relevante criteria en komt tot een realistische en onderbouwde beoordeling. Samenbindend leiding geven Geeft richting en sturing aan een groep, onder meer door het stellen en het verbinden van mensen aan doelen en het tot stand brengen en handhaven van doeltreffende samenwerkingsverbanden. Vakmanschap Beschikt over en past inhoudelijke kennis en vaardigheden op een adequate wijze in zijn vak toe. Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijk Nederlandse taal mondeling en schriftelijk duidelijk. Bovenstaande competenties, gevraagde werk -en denkniveau en/of vaardigheden hoeven niet in het CV te worden benoemd/uitgeschreven maar dienen middels concrete voorbeelden duidelijk aangetoond te worden tijdens het verificatiegesprek. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde competenties beschikt, zal dit leiden tot het terzijde leggen van de bieding.

Wensen

 • Wens 1. De kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring met het organiseren en inrichten van administratieve werkprocessen voor de verwerking van bestelopdrachten en goedkeuring facturen. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen (35%)

 • Wens 2. De kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring met functionele aansturing van administratief medewerkers. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen (30%)

 • Wens 3. De kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring met het ontwerpen van standaard managementoverzichten. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen (20%)

 • Wens 4. De kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring binnen de (Semi-)/overheid en/of Politie. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= De kandidaat heeft geen aantoonbare werkervaring binnen de (Semi-)/overheid en/of Politie. 3/5= De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen de (Semi-)/overheid. 5/5= De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen de Politie. (15%)

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Hibo Abdi via hibo.abdi@kbenp.nl of via 06 433 634 42

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Business Controller die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.