thumbnail
thumbnail

Projectleider Doorfietsroutes

Brinklaan 35, 1404 EP Bussum, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€120
16 Noord-Holland

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

16

Publicatiedatum:

7 feb 2024

Organisatie
Bussum, Naarden en Muiden vormen samen gemeente Gooise Meren met ruim 60.000 inwoners. Onze organisatie is plat en overzichtelijk met 450 medewerkers. We vertrouwen elkaar, zijn wendbaar en werken doelgericht met impact voor het bestuur, de inwoners en collega’s.

We stimuleren medewerkers zichzelf te zijn en te vertrouwen op hun kennis en intuïtie. Als je leergierig bent zijn er vele mogelijkheden om te experimenteren en jezelf te ontwikkelen. Onze medewerkers hebben een open blik naar buiten en naar elkaar. Ze durven vragen te stellen en kritisch te zijn. En bovenal: ze hebben plezier in hun werk.

Ook Gooise Meren staat gesteld voor complexe vraagstukken. We proberen die vraagstukken zo simpel mogelijk te houden. Door bij de essentie van de opgave te blijven, is het voor medewerkers duidelijk wat hun aandeel is en welke rol ze daarin hebben. Ze voelen zich mede eigenaar van de oplossing.

We hebben een stevige organisatie die zichzelf continue ontwikkelt. Dat doen we geleidelijk en op een zo natuurlijk mogelijke manier. Soms hebben we tijdelijk mensen nodig voor projecten, nieuwe opgaven of vervanging. Daarvoor zoeken we inspirerende teamspelers die effectief werken: doortastend, ondernemend, besluitvaardig. Passend bij onze organisatie.

Opdracht
Op 27 september 2019 hebben de provincie Noord-Holland, de regiogemeenten en Regio Gooi en Vechtstreek een intentie-verklaring ondertekend waarin zij zich sterk maken om het netwerk van doorfietsroutes in de regio verder te ontwikkelen. De totale kosten voor het aanleggen van de verschillende doorfietsroutes binnen Goose Meren bedragen ruim € 10 mln. Het grootste deel hiervan moet komen uit provinciale subsidies. Op de begroting van Gooise Meren is € 1,5 mln gereserveerd. De filosofie is om aan te haken op plekken waar we toch al aan het werk gaan, maar in praktijk gaat dit niet snel genoeg. Daarmee lopen we ook het risico dat de subsidiegelden mislopen. Een projectleider moet de verschillende ideeën die er zijn vertalen naar concrete plannen en subsidie-aanvragen zodat we daadwerkelijk aan de slag kunnen. De € 1,5 mln kan worden ingezet als co-financiering vanuit Gooise Meren.

De projectleider is ook verantwoordelijk voor een gedegen voorbereiding van de bestuurlijke besluitvorming hierover: welke delen van de route willen we eerst aanleggen en welke later? Daarnaast zal de projectleider ook zelf de subsidie-aanvragen voor de verschillende deelprojecten moeten opstellen en indienen. Als deze subsidie-aanvragen zijn gehonoreerd, zal de projectleider het voortouw nemen in de daadwerkelijke aanleg van de betreffende onderdelen van de doorfietsroute.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Uiterlijk beschikbaar per 1 maart 2024 voor 16 uur per week;
2. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
3. Een maximum uurtarief € 120,00 exclusief BTW / inclusief reiskosten woon – werk verkeer;

Gunningscriteria (weging totaal 100 punten)
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar in de rol van projectleider bij het aanleggen van infrastructuur binnen gemeenten (benoem dit duidelijk in het cv) (30 punten);
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met beleid inzake het stimuleren van fietsgebruik (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het voorbereiden van bestuurlijke besluitvorming binnen een gemeente (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met bewonersparticipatie en stakeholder management op gemeentelijk niveau (benoem dit duidelijk in het cv) (15 punten);
8. Aantoonbare werkervaring in het aanvragen van subsidies t.b.v. infrastructurele projecten (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet. 

Competenties

 • Je bent aantoonbaar proactief in de aanpak van je projecten;

 • Je bent een ‘doener’, iemand die voortvarend aan de slag gaat en zelfredzaam is; 

 • Je kan goed omgaan met weerstand of tegendruk, je weet dit te managen blijft in gesprek;

 • Je vindt het vanzelfsprekend om integraal te werken, je zoekt actief afstemming met de andere beleidsvelden en de uitvoerende afdelingen;

 • Je bent stressbestendig;

 • Je bent flexibel, verbindend en volhardend;

 • Je hebt bent omgevingsbewust en hebt een uitstekend ontwikkelde bestuurlijke antenne en gevoel voor de politiek-bestuurlijke verhoudingen;

 • Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke adviesvaardigheden;

 • Je kan de verschillende belangen goed inschatten en verwerken in een integraal advies;

 • Je kunt strategisch denken en een strategie vertalen in concrete activiteiten en deelprojecten;

 • Het creëren van draagvlak en het betrekken van inwoners en externe partijen is voor jou een vanzelfsprekendheid;

 • je hebt humor.

Beoordelingssystematiek
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen.
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen/knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd.
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 •        Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;

 •        Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De beste 3 kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat (of kandidaten) die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet(of voldoen) aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 5 kalenderdagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina's, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen 
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: flexibel

Gooise Meren hanteert hybride werken als formele werkvorm. Richtlijn hierbij is een verdeling van 50/50 betreffende thuiswerken en op kantoor werken. Digitaal vergaderen vindt plaats via MS Teams. Als afspraken naar mening van de opdrachtgever het best live/ op kantoor plaats vinden, wordt van inschrijver verwacht dat hij daartoe bereid is en haar/zijn agenda voldoende flexibel is.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland van op dinsdag 27 februari 2024 tussen 09.30 uur en 12.30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 26 februari 2024 bericht. De gesprekken vinden bij voorkeur fysiek/digitaal plaats. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de inhuuropdracht.

Overige informatie 

 1. Opdrachtnemer moet na gunning een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. Voor start van de opdracht voldoet een bewijs van aanvraag van de VOG. De kosten voor de aanvraag van een VOG zijn voor Opdrachtnemer.

 2. Deze opdracht kan uitgebreid worden tot maximaal 32 uren per week als dit past bij de functie/rol of omdat collega's uit het team (deels) uitvallen.

 3. Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

 4. We vergoeden geen parkeerkosten en reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Gooise Meren komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkwverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten is. 

 5. Het tarief van de aangeboden kandidaat staat vast tot 01-03-2025. Daarna kan er maximaal éénmaal per jaar een voorstel tot prijsaanpassingen aan de Opdrachtgever plaatsvinden van maximaal 2,5 %. 

 6. Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculptatie als gesteld in de wijziging leidraag invordering nr. BLKB2023/1062M.ind

o    U dient te beschikken over een G-rekening en NEN Certificering, 25% wordt er gestort op deze rekening. Bij geen NED-certificering wordt er 55% gestort op deze rekening.

 1. 'Bring your own device' is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. Ipad. 

 2. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (Conform Waadi). 

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 16 februari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 20 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 22 februari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren. 

 

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Projectleider Doorfietsroutes die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.