thumbnail
thumbnail

Coördinator - Projectleider Kabels & Leidingen

Brinklaan 35, 1404 EP Bussum, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€95
36 Noord-Holland

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

29 mrt 2024

Organisatie
Bussum, Naarden en Muiden vormen samen gemeente Gooise Meren met ruim 60.000 inwoners. Onze organisatie is plat en overzichtelijk met 450 medewerkers. We vertrouwen elkaar, zijn wendbaar en werken doelgericht met impact voor het bestuur, de inwoners en collega’s.

We stimuleren medewerkers zichzelf te zijn en te vertrouwen op hun kennis en intuïtie. Als je leergierig bent zijn er vele mogelijkheden om te experimenteren en jezelf te ontwikkelen. Onze medewerkers hebben een open blik naar buiten en naar elkaar. Ze durven vragen te stellen en kritisch te zijn. En bovenal: ze hebben plezier in hun werk.

Ook Gooise Meren staat gesteld voor complexe vraagstukken. We proberen die vraagstukken zo simpel mogelijk te houden. Door bij de essentie van de opgave te blijven, is het voor medewerkers duidelijk wat hun aandeel is en welke rol ze daarin hebben. Ze voelen zich mede eigenaar van de oplossing.

We hebben een stevige organisatie die zichzelf continue ontwikkelt. Dat doen we geleidelijk en op een zo natuurlijk mogelijke manier. Soms hebben we tijdelijk mensen nodig voor projecten, nieuwe opgaven of vervanging. Daarvoor zoeken we inspirerende teamspelers die effectief werken: doortastend, ondernemend, besluitvaardig. Passend bij onze organisatie.

Opdracht
Coördinator / Projectleider Kabels en Leidingen
Als gemotiveerde collega in een combinatie functie Coördinator / projectleider Kabels en Leidingen ga jij - met jouw vakkennis en inzicht – aan de slag met het op een verantwoorde, duurzame manier toewijzen van de ondergrondse ruimte aan gebruikers. Daarnaast hou je toezicht op specifieke projecten zoals de aanleg van glasvezeltracés en energienetten.

Kan jij goed luisteren, kijk je verder dan het geijkte pad en weet jij als geen ander op integere en creatieve wijze resultaten te behalen?

Werkzaamheden
Als rode draad adviseer en behandel je binnen het platform MOOR alle vergunningsaanvragen en werkzaamheden. Eén van de voornaamste doelen van jouw werk is het beheren van de ondergrond in eigendom van de gemeente Gooise Meren. Als aanspreekpunt binnen onze gemeente heb je veel externe contacten, waaronder met nutsbedrijven. Je bent communicatief sterk, schakelt snel en vindt het leuk om alle losse ad hoc verzoeken snel en vakkundig op te pakken. Je pakt vragen integraal op, overziet de diverse belangen die er spelen en durft op basis van jouw kennis en kunde weloverwogen besluiten te nemen.

Je controleert buiten als toezichthouder op specifieke werkzaamheden in de openbare ruimte zoals een glasvezeltracé. Ook neem je deel aan projectteams of ondersteun je het assetmanagement binnen de afdeling Beheer Openbare Ruimte en Gebouwen (BORG), gericht op onderhoudsprojecten en herinrichtingsprojecten. Je adviseert de Assetmanager, Projectmanager, Technisch manager en Omgevingsmanager over de verleggingswerkzaamheden in een project in termen van geld, tijd, kwaliteit en risico’s.

Twee Toezichthouders Kabels & Leidingen maken ook onderdeel uit van het team Assetmanagement en zijn mede de oren en ogen tijdens de uitvoering van diverse werkzaamheden; van kleine breekwerkzaamheden tot de grote nutswerkzaamheden. 

Eisen

 • Je hebt het creatieve denkvermogen om makkelijk problemen te tackelen;

 • Je bent sociaal vaardig en kunt snel schakelen

 • Je kijkt verder dan de grenzen van jouw vakgebied

 • Integraal werken gaat je van nature goed af

 • Je werkt zorgvuldig en gestructureerd

 • Je bent samenwerkingsgericht en kan goed communiceren

 • Je bent benaderbaar voor jouw collega’s en relaties

 • Je bent ontwikkelgericht en vertrouwt op je eigen kennis en inzicht

 • Je voelt je verantwoordelijk voor je werk, durft knopen door te hakken en bent besluitvaardig

Jouw verantwoordelijkheden
Je bent onderdeel van het Assetteam Wegen met als standplaats het gemeentehuis in Bussum. Je hebt veel contacten intern en extern en krijgt veel vrijheid en verantwoordelijkheid om je eigen werk vorm te geven.

Een greep uit jouw takenpakket:

 • Je stemt structureel af met nutsbedrijven en/of K&L eigenaren en organiseert hiervoor vaste overlegmomenten. Daarnaast stel je ook de overeenkomsten (VTA/VTM/POS) met hen op en beoordeelt offertes, facturen en eindafrekeningen

 • Je adviseert vergunningverleners en begeleidt toezichthouders bij MOOR meldingen en vergunningen

 • Je adviseert in projecten over randvoorwaarden en uitgangspunten van kabels- en leidingen. Je stuurt op risico`s, voortgang en kwaliteit van de geleverde producten en financiën

 • Je participeert namens de afdeling Beheer Openbare Ruimte en Gebouwen in de Regietafel en Energietafel en bewaakt de belangen voor het plaatsen van ondergrondse infrastructuur en trafohuisjes

 • Je adviseert Assetmanagers bij de uitvoering onderhoudswerkzaamheden in relatie tot nutsbedrijven en/of K&L en werkt samen met de werkvoorbereider Civiel

 • Je houdt toezicht op specifieke projecten zoals aanleg glasvezeltracé

 • Je stemt samen met de nutsbedrijven complexe tracé uitvoeringswerkzaamheden in het veld af

 • Je bent verantwoordelijk voor het adviseren en behandelen van alle vergunning-tracé-aanvragen, de financiële afwikkeling, leges en straatwerk, binnen het platform MOOR

 • Je adviseert in de totstandkoming van wijzigingstracés van kabels en leidingen, definitieve ontwerpen, technische contracteisen voor verleggingen

 • Je organiseert nutsgerelateerde bouw- en voortgangsvergaderingen

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Een door de kandidaat zelf geschreven motivatie toegeschreven op de functie, bijgevoegd aan het CV (max 1 A4);
2. Een afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau 4;
3. Aantoonbaar in het bezit van een geldig VCA certificaat of bereid dit binnen 3 maanden te behalen;
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar binnen de vakgebieden van kabels en leidingen;
5. Uurtarief van maximaal €95,- exclusief BTW / inclusief reiskostenwoon-werkverkeer, werk-werkverkeer en parkeerkosten. 

Gunningscriteria (weging totaal 100 punten)
6. Minimaal een afgeronde mbo opleiding niveau 4 in de richting civiele techniek of specialisatie vakgebied ondergrondse infrastructuur (35 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als Coördinator / projectleider in vakgebied van kabels en leidingen (30 punten);
8. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als Toezichthouder kabels en leidingen of civiele werkzaamheden (15 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met het programma MOOR in de afgelopen 2 jaar (20 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet. 

Competenties

 • Samenwerken in teams;

 • Kwaliteitsgerichtheid;

 • Zelfstandig;

 • Communicatief vaardig;

 • Klantgericht;

 • Besluitvaardig;

 • Standvastig.

Beoordelingssystematiek
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen.
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen/knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd.
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 •        Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;

 •        Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De beste 3 kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat (of kandidaten) die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet(of voldoen) aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 5 kalenderdagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functie is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning. 

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina's, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen 
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Maandag t/m vrijdag (afwijkingen in overleg)

Gooise Meren hanteert hybride werken als formele werkvorm. Richtlijn hierbij is een verdeling van 50/50 betreffende thuiswerken en op kantoor werken. Digitaal vergaderen vindt plaats via MS Teams. Als afspraken naar mening van de opdrachtgever het best live/ op kantoor plaats vinden, wordt van inschrijver verwacht dat hij daartoe bereid is en haar/zijn agenda voldoende flexibel is.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland van op vrijdag 19 april 2024 van 09.00 uur tot 13.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn er 3, ontvangen uiterlijk op maandag 15 april 2024 bericht. De gesprekken vinden bij voorkeur fysiek/digitaal plaats. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de inhuuropdracht.

Overige informatie 

 1. Opdrachtgever moet na gunning een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. Voor start van de opdracht voldoet een bewijs van aanvraag van de VOG. De kosten voor de aanvraag van een VOG zijn voor Opdrachtnemer.

 2. nvt.

 3. Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

 4. We vergoeden geen parkeerkosten en reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Gooise Meren komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten is. 

 5. Het tarief van de aangeboden kandidaat staat vast tot en met 31.12.2025. Daarna kan er maximaal éénmaal per jaar een voorstel tot prijsaanpassingen aan de Opdrachtgever plaatsvinden van maximaal 2,5 %. 

 6. Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2023/1062M.ind

o    U dient te beschikken over een G-rekening en NEN Certificering, 25% wordt er gestort op deze rekening. Bij geen NED-certificering wordt er 55% gestort op deze rekening.

 1. 'Bring your own device' is van toe passing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. Ipad. 

 2. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (Conform Waadi). 

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 5 april 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 8 april 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 11 april, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met een van onze opdracht adviseurs.
Opdracht Adviseur
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Coördinator - Projectleider Kabels & Leidingen die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.