thumbnail
thumbnail

Projectleiding inkoop Veilig Thuis, jeugdbescherming en jeugdreclassering

Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€125
16-24 Utrecht

Begindatum:

3 feb 2024

Einddatum:

31 dec 2025

Uren per week:

16-24

Publicatiedatum:

2 feb 2024

Projectleiding inkoop Veilig Thuis, jeugdbescherming en jeugdreclassering
Periode: zsm/ per direct, tot 31 december 2025 (met verlengingsopties)
Belasting: 16-24 uur per week gemiddeld
Tarief: max. 125,- euro per uur inclusief reiskosten, exclusief BTW

Korte beschrijving speelveld
De 26 samenwerkende gemeenten van Utrecht staan aan de start van een nieuwe uitvraag voor Veilig Thuis, jeugdbescherming en jeugdreclassering. De huidige afspraken lopen eind 2024 af. Het afgelopen jaar zijn stappen gezet om de nieuwe uitvraag voor te bereiden. Om voldoende tijd te kunnen nemen voor het bepalen van de kaders, hebben de wethouders in bovenregionaal verband besloten voor 2025 een beleidsarme subsidietender uit te zetten, en de nieuwe kaders een plek te geven in de uitvraag gericht voor de periode vanaf 2026. Op die manier kunnen we actuele ontwikkelingen zoals het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming, de landelijk tarieven voor de gecertificeerde instellingen en de Hervormingsagenda beter meenemen, en is er voldoende ruimte voor uitwerking in partnerschap en participatie.

Wij zoeken een projectleider die de 26 gemeenten gaat ondersteunen en samen met de bovenregionale werkgroep [1] het proces richting nieuwe uitvraag gaat uitvoeren voor de Utrechtse regios.

De regios hebben een gezamenlijk belang om:

 • Veilig Thuis, jeugdbescherming en jeugdreclassering samen in te kopen zodat kennis en expertise op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling beschikbaar is en jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen vakkundig en zorgvuldig worden uitgevoerd.

 • Dat op een toekomstbestendige wijze te doen met oog voor de ontwikkelingen.

 • Veilig Thuis, jeugdbescherming en jeugdreclassering samen te bekostigen op een manier die toekomstgericht en betaalbaar is en past bij de beschikbare (structurele) budgetten in de jeugdzorg.

 • Ondanks de verschillen in lokale en regionale werkwijzen, gezamenlijk de nieuwe contractering vorm te geven en zo onder andere administratieve belasting van de aanbieders van Veilig Thuis en jeugdbescherming en jeugdreclassering te voorkomen.


In de uitvraag moeten ook de recent gemaakte landelijke bestuurlijke afspraken een plek krijgen, die gaan over landelijke tarieven voor de jeugdbescherming en jeugdreclassering en daarmee samenhangende onderwerpen.

[1] De werkgroep is de ambtelijke samenwerking rond Veilig Thuis en de GI, bestaande uit een afvaardiging van de 6 jeugdhulpregios.

Je taken zijn:
De projectleider neemt de aansturing, organisatie en uitvoering van de uitvraag op zich. Het resultaat is nieuwe afspraken met een aanbieder/aanbieders van deze diensten vanaf 1 januari 2026. Er is een routekaart op hoofdlijnen opgesteld met de verschillende stappen en resultaten om te komen tot een geslaagde uitvraag.
De bovenregionale samenwerking vraagt om ervaring in sturen op resultaten in een complexe context. De visies in de regios verschillen op hoofdlijnen bijna niet, maar elke gemeente heeft wel een eigen specifieke kleur ten aanzien van de uitvoering van- en de ervaringen met het huidige contract. De uitdaging is ervoor zorgen dat alle regios (of 26 gemeenten) zich gehoord voelen en we ondanks de verschillen tussen de 26 gemeenten komen tot besluitvorming.

De projectleider:

 • Heeft een coordinerende rol en houdt het overzicht over het proces en de voortgang;

 • Is voorzitter van een (op te zetten) projectteam uitvraag, samen met de administratieve ondersteuner en met de bovenregionale werkgroep;

 • Schakelt met de juridische, financiele en communicatie experts (van de gemeenten of extern in te huren) wanneer nodig. En bepaalt wanneer in het proces deze juridische, inkoop- of financiele expertise nodig is.

 • Is voorzitter van de verschillende overleggen die rond de uitvraag worden georganiseerd.

 • Zorgt dat alle stappen zorgvuldig worden doorlopen om tot een nieuwe overeenkomst te komen en heeft kennis van de verschillende opties die hierin mogelijk zijn, wat daarvoor uitgewerkt moet worden en welke besluiten genomen moeten worden. Stelt voor dit proces een heldere planning op voor alle betrokken geledingen die betrokken zijn en actualiseert die planning tussentijds waar nodig.

 • Bereidt deze stukken voor/schrijft deze stukken) en benut daarbij de denkkracht van alle betrokken professionals.

 • Werkt nauw samen met de bovenregionale werkgroep van de Utrechtse gemeenten en stemt af met de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever voorafgaand aan belangrijke schakelmomenten. Stemt af met de bovenregionaal procesbegeleider over agendering en besluitvorming.

 • Bewaakt de planning en zorgt dat de besluitvorming op de juiste wijze en tijdig plaatsvindt.

 • Maakt gebruik van de uitkomsten van de evaluatie van de bovenregionale samenwerking.

 • Zorgt concreet dat de volgende producten tot stand komen:

  • Subsidietender dan wel inkoopstukken;

  • Uiteindelijke overeenkomst met de geworven partij(en);

  • Samenwerkingsafspraken tussen de 26 gemeenten, inclusief mandaatregeling;

  • Samenwerkingsafspraken tussen de Gecertificeerde Instelling(en), Veilig Thuis en de ketenpartners.

Jij bent:
We vragen van je dat je:

 • Beschikt over HBO+/academisch werk- en denkniveau;

 • Recente, omvangrijke en meerdere opdrachten als projectleider hebt afgerond op het gebied van contractering (inkoop, aanbesteding, subsidie, anderszins), waarbij je verantwoordelijk bent geweest voor het proces van A tot Z;

 • Ervaring hebt met gemeentelijke besluitvorming;

 • In ieder geval kennis hebt van het sociaal domein, en bij voorkeur kennis van de wereld van jeugdbescherming/jeugdreclassering/Veilig Thuis;

 • Goed kunt samenwerken, ook in complexe besluitvormingsprocessen;

 • Goed kunt plannen en organiseren;

 • Zowel mondeling als schriftelijk sterk bent;

 • Besluitvaardig, pro-actief en resultaatgericht bent.

Goed om te weten:
Deze gesprekken vinden plaats op 26 of 29 februari. Het gesprek kan of fysiek of digitaal plaatsvinden.

Toelichting op de procedure: We trekken de projectleider aan via een inhuurconstructie met de gemeente Utrecht. Belangstelling kan via Marktplein kenbaar worden gemaakt tot en met 19 februari. Na een selectie op basis van objectieve criteria nodigen we enkele partijen uit voor een gesprek. We vragen deze partijen in dit gesprek hun aanpak te pitchen.

Hybride werken is een optie. Aanwezigheid wordt van jou verwacht wanneer er belangrijke bijeenkomsten zijn.

Deze opdracht kan in een duo worden uitgevoerd.

Door de weging van de antwoorden op de vragen in de uitvraag wordt de rangorde van de offertes in prijs/kwaliteit bepaald. Alleen van de 5 hoogst scorende offertes worden nader gewogen op de kwaliteit. Indien het aantal offertes de 10 niet overstijgt kunnen alle offertes nader op de kwaliteit beoordeeld worden.

Bij gebleken geschiktheid bestaat er een kans dat er nog een kandidaat uit deze procedure wordt aangenomen.

Wanneer de hierboven beschreven opdracht door omstandigheden niet binnen de voorziene periode kan worden afgerond behoudt Gemeente Utrecht zich in alle geval het recht voor de opdracht te verlengen tot het moment dat een zorgvuldige afronding en overdracht kan worden gerealiseerd.

De gemeente Utrecht behoudt zich het recht voor om gedurende de eerste 3 maanden na gunning, bij gebleken ongeschiktheid of tussentijdse beeindiging, de opdracht te gunnen aan de nummer 2 aanbieder of opvolgend.

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Hibo Abdi via hibo.abdi@kbenp.nl of via 06 433 634 42

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Jan de Vries via 06 36 51 04 90 / opdrachtoverheid@kbenp.nl.
Help
Contact
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Wil je even sparren met een van onze adviseurs?
Neem contact op met onze opdracht adviseur over de opdracht. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen via de contact pagina.
Opdracht Adviseur
Opdracht Adviseur
Opdracht Adviseur

Ben jij de Projectleiding inkoop Veilig Thuis, jeugdbescherming en jeugdreclassering die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.