thumbnail
thumbnail
Procesbegeleider Wijkuitvoeringsplan Heveadorp

Generaal Urquhartlaan 4, 6861 GG Oosterbeek, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 140,00
6-8 Gelderland

Begindatum:

2 jan 2024

Einddatum:

2 jan 2025

Uren per week:

6-8

Publicatiedatum:

20 nov 2023

Aanleiding
In december 2018 heeft een groot aantal partijen het ‘nationale klimaatakkoord’ getekend. Een van de belangrijke doelen uit het klimaatakkoord is om Nederland voor 2050 geheel aardgasvrij te maken. De gebouwde omgeving zal dan geen gebruik meer maken van aardgas voor de warmtevoorziening of warm tapwater.

Om een aardgasvrije gebouwde omgeving te realiseren was één van de acties in het klimaatakkoord dat alle Nederlandse gemeenten voor het einde van 2021 een Transitievisie Warmte (TVW) vastgesteld zouden hebben. In vervolg op de Renkumse TVW (www.renkum.nl/Bestuur/Bekendmakingen_en_regelgeving/Beleidsregels_en_nota_s/Milieu_klimaat_en_energie/Transitievisie_Warmte_Renkum) en om ervoor te zorgen dat in 2040 alle wijken in de gemeente Renkum aardgasvrij en fossielvrij hun warmte kunnen opwekken, wordt er in opdracht van de gemeente Renkum per wijk een Wijkuitvoeringsplan (WUP) gemaakt. In een WUP wordt precies beschreven hoe een gemeente in samenwerking met de betrokken stakeholders van plan is haar wijken aardgasvrij te maken door over te stappen naar duurzame manieren van verwarmen en koken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wat de meest kostenefficiënte warmteoplossing is en hoe je de bewoners van de wijk meeneemt. Het WUP is de uitkomst van een samenwerking tussen gemeente, inwoners van de wijk en andere betrokken stakeholders. Hier zijn dus alle perspectieven in meegenomen.

Behoefte/Doelstelling
De gemeente Renkum en een aantal actieve bewoners van Heveadorp (actief in het wijkinitiatief genaamd de vereniging Heveadorp Duurzaam, website: www.heveadorpduurzaam.nl) zijn al een aantal jaar bezig met verduurzaming en de eerste stappen voor het aardgasvrij klaar maken van het dorp. Zo is er al een eerste technisch onderzoek gedaan en vindt er met enige regelmaat kennisuitwisseling plaats in de wijk. De behoefte van de vereniging Heveadorp Duurzaam is om ondersteund te worden bij hun lopende proces van verduurzaming en om in een samenwerkingsverband met de gemeente en procesbegeleider naar vermogen bij te dragen aan het opstellen van het Wijkuitvoeringsplan.

De procesbegeleider, de gemeente en het wijkinitiatief/de wijkbewoners versterken elkaar. In een vroeg stadium worden duidelijke afspraken gemaakt over de specifieke activiteiten van alle betrokken stakeholders en worden deze meegenomen in het plan van aanpak om te komen tot het WUP. In de loop van de opdracht vinden er reguliere afstemmingsmomenten plaats tussen procesbegeleider en de gemeente (en het wijkinitiatief/de bewoners) om alle activiteiten te stroomlijnen en de kennis en ervaringen van de procesbegeleider gedurende het traject ook intern te kunnen borgen.

Waar hier wordt gesproken over 'procesbegeleider' kan ook 'een team' worden gelezen.

 • De procesbegeleider is verantwoordelijk voor het uitvoeren van een proces gericht op het opstellen van een integraal wijkuitvoeringsplan. Hij neemt de kartrekkersrol en levert expertise, begeleidt het proces en werkt naar besluitvorming toe.

  • Onderdelen van het WUP zijn onder andere techniek, participatie, financiële haalbaarheid, koppelkansen en organisatie.

 • De procesbegeleider maakt een wijkanalyse waarin onder andere de sociale structuren van de wijk in kaart worden gebracht.

 • De procesbegeleider bekijkt bij aanvang van de opdracht de reeds uitgevoerde technische analyse van de wijk. De procesbegeleider actualiseert en verrijkt dit met eventueel aanvullend onderzoek. Dit advies zal ook worden gecommuniceerd en besproken met de bewoners en de vereniging Heveadorp Duurzaam.

 • De procesbegeleider is, samen met de gemeente en het wijkinitiatief, medeverantwoordelijk voor de communicatie naar de bewoners en formuleert een visie om de betrokkenheid van de bewoners te waarborgen en vergroten. Acceptatie van het WUP door de bewoners van Heveadorp is van essentieel belang.

 • Omdat de acceptatie van het WUP door de bewoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers van essentieel belang is, dient hun inbreng te worden gegarandeerd. De procesbegeleider dient, om de inbreng van de betrokken bewoners te borgen, een voorstel te doen over hoe dit gerealiseerd zal worden.

 • De procesbegeleider denkt in enkele bestuursvergaderingen van de vereniging Heveadorp Duurzaam mee over hoe zaken slimmer/effectiever gedaan kunnen worden en/of kunnen worden opgeschaald.

 • De procesbegeleider zorgt voor een goede samenwerking tussen de stakeholders d.m.v. het opzetten van een coalitie waarin duidelijke rollen en verantwoordelijkheden zijn benoemd voor het opstellen en de uitvoering van het WUP.

 • De procesbegeleider begeleidt de goedkeuring van het WUP in de diverse gremia: de projectgroep, het college, de gemeenteraad (bijvoorbeeld door het schrijven van een college-/raadsvoorstel) en geeft hier richting aan in overeenstemming met de wensen van de bewoners van Heveadorp.

 • De procesbegeleider coördineert en geeft advies over de communicatieactiviteiten om alle bewoners van de wijk te bereiken. Uitvoering gebeurt zowel door de procesbegeleider, Heveadorp Duurzaam als de gemeente. De procesbegeleider zorgt ervoor dat alle informatie begrijpelijk en navolgbaar voor iedereen gemaakt wordt.

 • Nationaal Programma Lokale Warmte (NPLW) werkt aan een format voor het WUP, dat eind dit jaar beschikbaar wordt gesteld. In overleg met de gemeente moet het WUP in lijn met dit format opgeleverd worden.

Beschikbaarheid
De kandidaat is inzetbaar vanaf 02-01-2024 tot en met 02-01-2025 voor 6 tot 8 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Eisen

 • U voegt een cv van maximaal 7 pagina's A4 toe. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden

 • Gevraagde werkervaring: minimaal 2 jaar in een relevante rol;

  Benoem deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jj t/m mm-jj).

 • Opleiding (minimale opleiding): Bachelor (hbo) en/of HBO werk- en denkniveau;

  Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde werk- en denkniveau beschikt, zal uw bieding terzijde worden gelegd.

 • U voegt een plan van aanpak van maximaal 3 pagina’s A4 toe. U dient hierbij specifiek aandacht te besteden aan:

  • Hoe ervoor wordt gezorgd dat de voortgang wordt gehouden in het proces.

  • Hoe ervoor wordt gezorgd dat er een WUP komt te liggen waar gemeente en wijkinitiatief ook daadwerkelijk wat mee kan.

  • Hoe het wijkinitiatief, de rest van de bewoners van Heveadorp en de overige stakeholders zullen worden betrokken in dit proces.

 • In de functiebeschrijving staat relevante informatie en links naar artikelen die kunnen helpen. Bij wensen staat deze vraag nog een keer, zodat er beoordeeld kan worden op kwaliteit van het toegevoegde PvA. Wordt er geen PvA meegestuurd, is de inschrijving ongeldig.

Gunningscriteria

 • De ingehuurde rapporteert gedurende de opdracht aan de opdrachtgever en Heveadorp Duurzaam over de inhoud, ieder kwartaal via een mondeling (telefonisch of fysiek) gesprek. Daarnaast is ingehuurde in de tussentijd betrokken bij de coalitie.

  Motiveer de rol/opgedane ervaring van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt.

  Middels deze toelichting zal de mate van vakbekwaamheid worden beoordeeld d.m.v. een puntenverdeling. Bij het niet duidelijk benoemen of alleen een verwijzing naar het CV, zal dit leiden tot geen toekenning van punten.

 • Minimale werkervaring: Minimaal 1 jaar (werk)ervaring met het opstellen van wijkuitvoeringsplannen of wijkplannen van vergelijkbare aard.

  Motiveer de rol/opgedane werkervaring van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt.

  Middels deze toelichting zal de mate van vakbekwaamheid worden beoordeeld d.m.v. een puntenverdeling. Bij het niet duidelijk benoemen of alleen een verwijzing naar het CV, zal dit leiden tot geen toekenning van punten.

 • U voegt een plan van aanpak van maximaal 3 pagina’s A4 toe. U dient hierbij specifiek aandacht te besteden aan:

  • Hoe ervoor wordt gezorgd dat de voortgang wordt gehouden in het proces.

  • Hoe ervoor wordt gezorgd dat er een WUP komt te liggen waar gemeente en wijkinitiatief ook daadwerkelijk wat mee kan.

  • Hoe het wijkinitiatief, de rest van de bewoners van Heveadorp en de overige stakeholders zullen worden betrokken in dit proces.

 • In de functiebeschrijving staat relevante informatie en links naar artikelen die kunnen helpen. Bij eisen staat deze vraag nog een keer, zodat men kan aangeven of het PvA daadwerkelijk is toegevoegd aan de offerte. Wordt er geen PvA meegestuurd, is de inschrijving ongeldig.

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Procesbegeleider Wijkuitvoeringsplan Heveadorp die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.