thumbnail
thumbnail
Kwartiermaker verkennend onderzoek Regio Deal Zuidoost Friesland

Hoofdstraat 82, 9244 CR Beetsterzwaag, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen limieten
20 uur Friesland

Begindatum:

2 jan 2023

Einddatum:

31 mrt 2023

Uren per week:

20 uur

Publicatiedatum:

15 nov 2022

Aanleiding

De regio Zuidoost Friesland heeft op 1 juli 2020 een Regio Deal van € 30 miljoen gesloten met het rijk om de brede welvaart en leefbaarheid in de regio te versterken. Door ontwikkelingen als bevolkingsdaling, vergrijzing, klimaatverandering en energietransitie staan deze onder druk.

Onze ambitie? Een regio met vitale kernen en een veerkrachtig landschap. De regiopartners, de gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Weststellingwerf, het Wetterskip Fryslân en de provincie Fryslân, hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten, met daarin de onderlinge werkafspraken voor de uitvoering van de Regio Deal.

De Regio Deal is een katalysator gebleken voor de regionale samenwerking tussen de partijen. Deelnemers hebben uitgesproken de meerwaarde van de regionale samenwerking te zien en willen onderzoeken of de regionale samenwerking na de Regio Deal een vervolg kan krijgen als een regionale opgave hierom vraagt.

Bovenstaande is aanleiding voor het regiobestuur om een verkenning te starten naar urgente regionale opgaven en de ambitie hierin. Uitgangspunt hierbij is de probleemstelling die aan de huidige Regio Deal ten grondslag ligt en de monitoring van het FSP.

De Regio Deal loopt tot 1 oktober 2024. Het Ministerie BZK heeft aangegeven dat bestaande Regio Deals in staat worden gesteld om opnieuw een propositie in te dienen voor een Regio Deal. De verkenning kan een eerste stap zijn in het indienen van een propositie voor een nieuwe Regio Deal. De aanbevelingen van de minister zijn daarom belangrijk als kader van de zoektocht.

De toekomstige regionale samenwerking wordt gezocht binnen de opgaven rondom 'Vitale Kernen'. De opgaven rondom 'Veerkrachtig Landschap' zullen voor een belangrijk deel hun plek vinden in het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Daarin wordt een gebiedsgerichte aanpak voorzien rondom de thema’s Water & Bodem, Stikstof, Energietransitie en Klimaat, onder regie van  de provincie Fryslân.

Opdracht

Voer een verkenning uit over regionale opgaven rondom brede welvaart in de regio Zuidoost Friesland. Bepaal de regionale ambitie hierin en wat er nodig is om die ambitie vorm te geven. Hou hierbij rekening met criteria voor een eventuele propositie voor een nieuwe Regio Deal.

 • Wat is de meest urgente opgave in Zuidoost Friesland met betrekking tot brede welvaart en wat is de gezamenlijke ambitie van huidige partijen hierin?
 • Welke onderwijsinstellingen of maatschappelijke partijen zijn betrokken bij het aanpakken van deze opgaven en zijn geïnteresseerd in een vorm van samenwerking?
 • Wat kan de rol van het bedrijfsleven hierin zijn?
 • Welke samenwerkingsvorm is wenselijk en wat is nodig om de samenwerking tot stand te brengen?

De verkenning leidt tot een besluitvormingsdocument voor het regiobestuur waarin ook een plan van aanpak is opgenomen om de samenwerking daadwerkelijk tot stand te brengen.

Om tot het plan van aanpak te komen zijn de volgende ingrediënten van belang;

 • Uitvoeren van een tussentijdse evaluatie bij deelnemende partijen (interviews) met aandacht voor behoeftes/belangen;
 • Werkbezoek aan twee andere Regio Deals waar ondernemers/maatschappelijke partijen nauw bij betrokken zijn. Voorstel: Regio Deal Zuidoost Drenthe en Regio Deal Noordoost Friesland;
 • Analyse van het FSP en/of andere kennisinstituten op kansrijke thema's;
 • Gesprekken/kennissessie met vertegenwoordigers van onderwijs/bedrijfsleven om samenwerking te verkennen.

De resultaten van de verkenning worden uiterlijk eind Q1 2023 in de vorm van een notitie voorgelegd aan het regiobestuur. Voorafgaande wordt de notitie besproken met het regioteam en het directeurenoverleg.

Organisatie

De kwartiermaker werkt in opdracht van de gezamenlijke directeuren van de regiodeal. Namens hem zal de gemeente Opsterland, als penvoerder van de regio deal, deze rol vervullen. De kwartiermaker wordt toegevoegd aan het regio team waarin vertegenwoordigers van de deelnemende partijen samenwerken aan de uitvoering van de regio deal. De kwartiermaker werkt naast, maar niet in opdracht van, de regio coördinator. De regio coördinator begeleidt de dagelijkse gang van zaken en zorgt voor de afronding van de huidige regio deal. Daarmee is het belangrijk dat de kwartiermaker en de regio coördinator goed samenwerking en afstemmen.

 • De kwartiermaker heeft ervaring met het tot stand brengen en/of begeleiden van  bestuurlijke samenwerking tussen overheden en bedrijfsleven;
 • De kwartiermaker heeft een uitgebreid netwerk binnen Friesland / Zuidoost Friesland;
 • De kwartiermaker weet wat er speelt in de regio Zuidoost Friesland en heeft een visie op de grote opgaven;
 • De kwartiermaker komt daarom bij voorkeur uit de regio of heeft op een andere manier feeling met het gebied.
 • De kwartiermaker weet mensen samen te brengen en te enthousiasmeren.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Kwartiermaker verkennend onderzoek Regio Deal Zuidoost Friesland die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.