thumbnail
thumbnail
Verkeerskundige Adviseur

Gemeente Maasdriel

Kerkstraat 45, 5331 CB Kerkdriel, Nederland

Sluit over 15 dagen
€ 110,00
gemiddeld 8- 12 uur. Alleen gedeclareerde en geaccordeerde uren worden betaald. Gelderland

Begindatum:

1 jul 2023

Einddatum:

30 jun 2024

Uren per week:

gemiddeld 8- 12 uur. Alleen gedeclareerde en geaccordeerde uren worden betaald.

Publicatiedatum:

23 mei 2023

Omschrijving van de opdracht
De aanleg van de Zuidelijke Ontsluitingsroute (ZOR) betreft de realisatie van een nieuwe rondweg om de kernen Kerkdriel en Velddriel van de gemeente Maasdriel. Zie voor meer informatie over het project www.maasdriel.nl/zor

De projectvoorbereiding voor de Zuidelijke Ontsluitingsroute (ZOR) is vanaf 2022 opgestart. Binnenkort start de juridische procedure voor het bestemmingsplan, dat einde 2024 eindigt. De verkeerskundige adviseert over het doorstromings- en inrichtings- en civieltechnische vraagstukken. Daarvoor dient de expertise tenminste geborgd te worden gedurende de projectvoorbereiding tot 1 juli 2024. Het is wenselijk om in juli 2023, in overleg, een warme overdracht van de werkzaamheden plaats te laten vinden.

Van de verkeerskundig adviseur wordt gevraagd zelfstandig de werkzaamheden uit te voeren op het verkeerskundig en civieltechnisch gebied van het project, waarbij de hoofdzaak civieltechnisch is. Daarvoor verzocht de adviseur de begeleiding en aansturing, als deelprojectleider, bij het opstellen door derden van het civieltechnisch, waterhuishoudkundige en inpassingsontwerp van de ZOR. De adviseur is de verbindende schakel tussen de afdeling realisatie en beheer en met het project. Hij stemt daarvoor af met de betrokken beleidsadviseurs en teamleider van deze afdeling.

Wat verwachten wij van u/uw kandidaat?

 • U/uw kandidaat bent/is een verkeerskundig adviseur met aantoonbare ervaring in civieltechnische projecten van een infrastructureel project.

 • U/uw kandidaat werkt in een kleine gemeente waar de lijnen kort zijn en de betrokkenheid van de verantwoordelijk wethouder groot is. Politieke sensitiviteit past u/uw kandidaat en u/uw kandidaat  bent/is in staat daarop te anticiperen. Je weet hoe je een boodschap moet brengen.

 • U/uw kandidaat bent/is in staat, en hebt in het verleden bewezen, samen te werken met betrokken overheden. Denk hierbij aan de Provincie, Waterschap, Rijk en Rijkswaterstaat.

De intentie is dat u/uw kandidaat zich verbindt aan de opdracht tot tenminste tot vaststelling van het bestemmingsplan.

Beschikbaarheid
De kandidaat is inzetbaar vanaf 1 juli 2023 tot 1 juli 2024 voor gemiddeld 8-12 uur per week. Alleen gedeclareerde en geaccordeerde uren worden betaald. Voor afloop van de contractduur kan opdrachtgever eenzijdig besluiten de overeenkomst voor deze opdracht, optioneel te verlengen met maximaal 6 x 6 maanden. In geval van maximale verlenging eindigt de overeenkomst uiterlijk per 1 juli 2027. Aan het einde van deze opdracht is de overeenkomst van rechtswege beëindigd. Op deze aanbesteding en de overeenkomst zijn de VNG model algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van toepassing.

De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure.

Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Eisen

 • U voegt een cv van maximaal 5 pagina's A4 toe.

  • Indien het CV (incl. figuren, tabellen, voorblad en inhoudsopgave) langer is dan het toegestane aantal A4's, wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4's beoordeeld, waarna de overige A4's buiten de beoordeling worden gehouden.

  • Het CV is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (MAAND EN JAAR) van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.

  • Het CV dient louter ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden. Daarnaast dient u, indien van toepassing, bij alle eisen de antwoorden/beschrijvingen in het bijbehorende veld "toelichting" van de applicatie in te vullen.

  • Verwijzingen naar ALLEEN het CV en/of andere documenten bij de toelichting op de eisen ZAL leiden tot uitsluiting.

  • Toelichting eisen: De werkervaring zoals gevraagd in de eisen moet duidelijk zijn benoemd in het CV van de kandidaat. Benoem de functie, bij welke opdrachtgever deze werkervaring is opgedaan en de periode [mm-jjjj]. Bij het niet benoemen van de functie, het aantal jaren werkervaring en bij welke opdrachtgever deze gevraagde ervaring / kennis is opgedaan, zal de aanbieding terzijde worden gelegd.

  • Er is geen format voor de CV. U dient zelf een CV te uploaden.

 • Uit het CV blijkt dat de kandidaat minimaal 5 jaar* ervaring heeft als verkeerskundig adviseur met deeltaken als projectleider van een vergelijkbaar infrastructureel project binnen de (semi)overheid of vergelijkbaar. Dit blijkt duidelijk uit het CV en is bij voorkeur aangevuld met een referentie (met een contactpersoon) van één of meer opdrachtgevers.

  *Dit mogen losse projecten zijn echter het totaal dient 5 jaar te zijn.

 • De kandidaat heeft een relevante opleiding op HBO-niveau in de richting van verkeerskunde of civiele techniek voor infrastructuur/mobiliteit. Geef in de toelichting aan welke opleiding u heeft afgerond die hieraan voldoet.

 • Bewijsmiddelen

  De inschrijver dient binnen 5 kalenderdagen na ontvangst van het voornemen tot gunning de volgende bewijsmiddelen aan te leveren:

  • Een recent bewijs (< 6 maanden) van inschrijving in het beroeps-/handelsregister als bedoeld in artikel 2.98 van de Aanbestedingswet 2012, waaruit het bestaan van de onderneming blijkt, volgens de eisen die gelden in het land waarin de inschrijver is gevestigd, dan wel een verklaring of attest onder ede. Tevens dient uit het bewijs van inschrijving de tekenbevoegdheid te blijken van de ondertekenaar van de inschrijving.

  • Er dient na de voorlopige gunning door de kandidaat aan wie aanbestedende dienst voornemens is de opdracht te gunnen, bewijs te worden aangeleverd dat hij beschikt over een VOG dan wel dat hij een VOG heeft aangevraagd. De volgende screeningsprofielen uit het VOG zijn vereist:

   • 11 - bevoegdheid hebben tot het raadplegen en/of bewerken van systemen;

   • 12 - met gevoelige informatie/vertrouwelijke informatie omgaan;

   • 53 - beslissen over offertes (het voeren van onderhandelingen en het afsluiten van contracten) en het doen van aanbestedingen.

 • Akkoordverklaring documenten Toelichting: Wij verwijzen naar de geldende voorwaarden die als bijlage zijn toegevoegd op Werken in Gelderland. Deze documenten vormen samen de offerteaanvraag.

Gunningscriteria

 • Kandidaat heeft aantoonbare ervaring in de advisering van mobiliteitsvraagstukken voor infrastructurele projecten van wegen, met taken van deelprojectleider voor het begeleiden en aansturen van het door derden op te stellen ontwerp (civieltechnisch, waterhuishoudkundige en inpassing). Dit blijkt duidelijk uit het CV en is bij voorkeur aangevuld met een tevredenheidsverklaring van één of meer opdrachtgevers.

 • Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met samenwerking met betrokken interne en externe partijen.

  Intern: betrokkenheid met projectteam, stuurgroep en veelvuldig contact met de collega’s van de afdeling Realisatie en beheer.

  Extern: denk aan Provincie, Waterschap, Rijk en Rijkswaterstaat.

 • Kandidaat heeft aantoonbare (inhoudelijke) affiniteit met civiel technische vraagstukken. Dat blijkt uit opleiding, kennis en/of werkervaring met deze vraagstukken.

Competenties
Zie omschrijving van de opdracht.

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Britt Emmen via 06 39 84 53 67 of per mail via britt.emmen@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Verkeerskundige Adviseur die deze organisatie zoekt?