thumbnail
thumbnail
Groen-/Cultuurtechnisch werkvoorbereider/adviseur (rechtstreeks ZZP niet toegestaan)

Taurusavenue 100, 2130 LS Hoofddorp, Nederland

Sluit over 6 dagen
90
36 Zuid-Holland

Begindatum:

1 feb 2024

Einddatum:

31 jul 2024

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

16 nov 2023

Omschrijving van de opdracht
De functie betreft het adviseren en voorbereiden van groen- en civiele werkzaamheden van ontwerp- tot uitvoeringsfase met het zwaartepunt op groen. De kandidaat is verantwoordelijk voor de groen/cultuurtechnische voorbereiding van werken/projecten in de openbare ruimte. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het Team groen van het ingenieursbureau. 

In de projecten regisseert en coördineert de kandidaat als rechterhand van de projectleider, samen met collega’s van andere diverse vakinhoudelijke expertises, alle voorbereidende werkzaamheden. Dit betreft de aanleg van nieuw areaal, renovaties en onderhoudswerkzaamheden. Daarnaast wordt de kandidaat ook ingezet als adviseur op het gebied van groen in (civiele) projecten.

De kandidaat coördineert het toetsen van plannen t.b.v. de openbare buitenruimte in verschillende fases, opdrachten aan ontwerp- c.q. ingenieursbureaus voor het opstellen van onderzoeken, bestekken en tekeningen. Tevens toetst hij/zij ook alle inhoudelijke producten op de groen- en cultuurtechnische uitgangspunten conform de gemeentelijke leidraad. De kandidaat begeleidt de uitbesteding van werkzaamheden aan derden, stelt hiervoor programma’s van eisen op en toetst de producten op kwaliteit, kosten en uitvoerbaarheid. 

Daarnaast worden door het projectteam zelf ook diverse werkzaamheden voorbereid en draagt de kandidaat zorg voor de realisatie van (besteks-)tekeningen en werkomschrijvingen/RAW bestekken en de aanbesteding daarvan. De kandidaat verzorgt de aanvraag van vergunningen en stemt plannen af met andere disciplines binnen gemeente Haarlemmermeer, het Hoogheemraadschap van Rijnland, Provincie Noord-Holland en de Omgevingsdiensten Noordzeekanaal Gebied en Noord-Holland Noord.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in projectteamverband. Binnen het team wordt aan een veelvoud van plannen gelijktijdig gewerkt, dit vereist een flexibele instelling. Vakinhoudelijke (groen) expertise is handig, maar geen vereiste. Van de kandidaat wordt verwacht basis kennis te hebben van groen. En bereid te zijn zich hier verder in te verdiepen.

Deeltaken en korte uitwerking 

 • toetsen van en adviseren bij ontwerpen, bestekken en werkomschrijvingen op juistheid, volledigheid en uitvoerbaarheid ten aanzien van de groen inrichting in diverse (civiele) projecten;

 • uitzetten van toetsen van de producten gemaakt door interne en externe partijen, verzamelen van toets resultaten en (laten) verwerken toets resultaten;

 • opstellen van programma’s van eisen, plannen van aanpak en risicoanalyses;

 • het maken van bestekstekeningen, bestekken en werkomschrijvingen;

 • samenstellen van shapes uit het beheerprogramma Gisib;

 • verzorgen van technische/vakinhoudelijke advisering met financiële consequenties aan projectleider;

 • coördineren werkzaamheden door derden en afstemming met interne en externe partijen;

 • aanvragen van vergunningen (keurontheffing, omgevingsvergunning, wet natuurbescherming etc.);

 • deelnemen aan interne en externe overleggen als gemeentelijk vertegenwoordiger;

 • tijdig rapporteren aan de projectleider over de voortgang, meer- en minderwerk en afwijkingen (GROTICK-aspecten);

 • het uitvoeren van flora en fauna inventarisaties op basis van de wet natuurbescherming inclusief de rapportage daarvan;

 • het toetsen van ontwerpen aan de wet natuurbescherming inclusief de advisering daarvan.  

Aanvullende informatie

 • maximaal 2 aanbiedingen per leverancier;

 • er geldt een wederzijdse opzegtermijn van vier weken en een proefperiode van vier weken;

 • facturering met betrekking tot inhuurkrachten aan gemeente Haarlemmermeer moet digitaal en per kalendermaand te gebeuren;

 • het uurtarief is inclusief reis- en verblijfkosten (woon-/werkverkeer) en exclusief btw;

 • voor werk gerelateerde kilometers kan gebruik gemaakt worden van de voertuigen van gemeente Haarlemmermeer. Gebruik eigen motorvoertuig voor werk gerelateerde kilometers is in overleg met de teammanager. Hiervoor wordt een vergoeding verstrekt van € 0,25 per kilometer (incl. parkeerkosten);

 • de uitvraag betreft een all-in uurtarief met uitzondering van eventuele uren gemaakt buiten dagvenster (dagvenster: maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 22.00 uur). De buitendagvenstertoelage bedraagt: op maandag t/m vrijdag voor de uren buiten het dagvenster 50% van het uurtarief; op zaterdag 75% van het uurtarief; op zondag 100% van het uurtarief;

 • de gemeente Haarlemmermeer behoudt zich het recht voor om, in voorkomend geval, de gedetacheerde kandidaat na één jaar detachering kosteloos over te nemen in dienst van gemeente Haarlemmermeer;

 • eventuele indexering vindt plaats op 1 januari, na minimaal 1 jaar inhuurovereenkomst, conform CBS, CAO lonen per uur particuliere bedrijven;

 • bij vakantieperiodes en eventuele vorstperiodes, waarbij het werk vanuit het Ingenieursbureau stil komt te liggen, wordt de aannemer gevolgd en het aantal te werken uren gedurende die periode eventueel teruggebracht tot nul;

 • Een eventuele opleiding ten behoeve voor het algemeen nut van het Ingenieursbureau van gemeente Haarlemmermeer, wordt betaald door de gemeente. Opleidingen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de functie worden door de opdrachtnemer geregeld. De gemeente kan de opdrachtnemer hierom vragen als (achteraf) blijkt dat kandidaat toch niet over de juiste ervaring beschikt voor het uitoefenen van de functie. De kosten/uren voor andere opleidingen en trainingen gaan in overleg met de teammanager;

 • Zie modelovereenkomst: als de situatie zich voordoet zoals in artikel 5, lid 3 is benoemd én zich voordoet binnen 18 maanden na ingangsdatum overeenkomst, behoudt Opdrachtgever het recht om de kosten die ze maakt met het zelf zoeken naar een geschikte vervanger, in rekening te brengen bij Opdrachtnemer. Deze kosten worden gemaximeerd tot € 5.000,--;

 • van toepassing zijn de Standaardafwijkingen Haarlemmermeer op DNR 2011 (herzien juli 2013) - versie 2021.   Toepasselijkheid van uw (leverings-)voorwaarden wordt door gemeente Haarlemmermeer nadrukkelijk uitgesloten.

Kandidaatomschrijving
De kandidaat voldoet aan:

 • De gevraagde inzet en is beschikbaar op de gewenste startdatum. Eerder kunnen beginnen is een pré. Later is bespreekbaar;

 • is flexibel ten aanzien van het aantal te werken uren en werktijden;

 • beschikt over een afgeronde MBO-opleiding Cultuur- of Groentechniek. En heeft aantoonbaar HBO-werk- en denkniveau;

 • heeft relevante ervaring met voorbereiden en/of geven van advies op groen- en cultuurtechnische opdrachten;

 • heeft ervaring met projectmatig werken;

 • gedraagt zich integer en houdt zich aan correcte omgangsvormen (bereid tot ondertekening integriteitverklaring conform de gedragscode van de gemeente Haarlemmermeer).

De kandidaat heeft een pré als hij/zij aan één of meerdere van de hieronder genoemde aspecten voldoet:

 • kennis van RAW systematiek, RAW beeldsystematiek, RAW raamcontracten , UAV en UAV-GC;

 • ervaring heeft met opstellen van bestekken;

 • aantoonbaar kennis en ervaring heeft met de wet natuurbescherming en het uitvoeren/opstellen van flora en fauna inventarisaties;

 • in het bezit is van een geldig certificaat Wet natuurbeschermingswet, niveau 3 ruimtelijke ontwikkeling en/of Wet natuurbescherming, niveau 3 bestendig beheer;

 • in het bezit is van een geldig ETT certificaat;

 • in het bezit is van geldig certificaat Flora- en fauna controleur of inspecteur.

Eisen

 • De Wet Deregulering Arbeidsverhoudingen (Wet DBA) is beoordeeld of sprake is van een arbeidsovereenkomst indien een zzp’er de opdracht zou verwerven. Aangezien er een aanmerkelijk risico op de aanwezigheid van een gezagsverhouding is en vrije vervanging van de inhuurkracht niet wenselijk/realistisch is, is de gemeente van oordeel dat het risico op een arbeidsovereenkomst te hoog is. Daarom kan een zzp’er niet rechtstreeks inschrijven op deze opdracht. Het begrip zzp’er dekt de lading overigens niet geheel. Hieronder wordt bijvoorbeeld ook een BV begrepen, die de directeur/groot aandeelhouder (DGA) wil detacheren, zonder dat er een gezagsverhouding bestaat tussen de BV en de te detacheren persoon. In verband met de Wet Deregulering Arbeidsverhoudingen (Wet DBA) moet de te plaatsen medewerker bij de opdrachtnemer in dienst zijn op basis van een arbeidsovereenkomst of de opdrachtnemer heeft met de te plaatsen medewerker een door de fiscus goedgekeurde tussenkomstovereenkomst gesloten. (Het detacheringbureau of het payrollbedrijf dienen op het moment van het publiceren van de offerteaanvraag al wel voor deze categorie te zijn toegelaten tot het DAS) Een zzp’er als hierboven bedoeld kan niet zelf / rechtstreeks inschrijven op de opdracht. Kies Ja indien u zich hieraan conformeert

 • Op CV aantoonbaar minimaal een afgeronde MBO opleiding richting Cultuur- of Groentechniek. En aantoonbaar minimaal HBO-werk- en denkniveau.

 • Op CV aantoonbaar ervaring met voorbereiden en/of geven van advies op groen- en cultuurtechnische opdrachten in projecten in de buitenruimte.

 • Voldoet aan de gevraagde inzet en is beschikbaar op de gewenste startdatum (of eerder) . Is flexibel ten aanzien van het aantal te werken uren en werktijden (eventueel uren buitenkantoortijden).

 • Gedraagt zich integer en is bereid de integriteitsverklaring van de gemeente te ondertekenen.

 • Indien niet in bezit moet de kandidaat binnen 9 maanden na start van de opdracht in bezit zijn van een geldig certificaat Wet natuurbeschermingswet, niveau 3 ruimtelijke ontwikkeling en/of Wet natuurbescherming, niveau 3 bestendig beheer.

Gunningscriteria

 • Op CV aantoonbaar minimaal 2 jaar ervaring met projecten binnen een middelgrote of grote gemeentelijke organisatie (minimaal 100.000 inwoners).

 • Op CV aantoonbaar minimaal 2 jaar ervaring met voorbereiden en/of geven van advies op groen- en cultuurtechnische opdrachten in projecten in de buitenruimte.

 • Ervaring heeft met het (samen-)werken met diverse in- en externe partijen (Hoogheemraadschap, Omgevingsdienst, ingenieursbureau, ontwerpbureau, bewoners en belangenorganisaties.

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Groen-/Cultuurtechnisch werkvoorbereider/adviseur (rechtstreeks ZZP niet toegestaan) die deze organisatie zoekt?