thumbnail
thumbnail

Groen-/Cultuurtechnisch adviseur en directievoerder (rechtstreeks ZZP niet toegestaan)

Taurusavenue 100, 2130 LS Hoofddorp, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
105
36 Zuid-Holland

Begindatum:

1 apr 2024

Einddatum:

30 sept 2024

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

7 feb 2024

De functie betreft het leveren van vakinhoudelijke expertise en het, als rechterhand van de technisch projectleider, organiseren van alle werkzaamheden in de uitvoeringsfase van diverse groen-/cultuurtechnische werken in de openbare buitenruimte.

Functieprofiel:
De kandidaat is verantwoordelijk voor de integrale groen-/cultuurtechnische uitvoeringsfase van werken in de openbare buitenruimte, waarbij ook civieltechnische en openbare verlichting/VRI aspecten aan de orde zijn. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het vaste  projectteam "Groen”.  

In de projecten levert de kandidaat vakinhoudelijke expertise en organiseert  als rechterhand van de technisch projectleider alle werkzaamheden in de uitvoeringsfase. De directievoerder is voorzitter van de bouw- en Nutsvergaderingen, verzorgt de overdracht aan de cluster Beheer en Onderhoud en begeleidt de nazorgfase. De kandidaat verricht de bestek administratie en beoordeelt het meer- en minderwerk. Hij/zij bewaakt de uitvoeringsplanning, rapporteert aan de technisch projectleider en stuurt de toezichthouders functioneel aan. Je toetst de bestekken op technische uitvoerbaarheidsaspecten. Ook stemt hij/zij plannen af met andere disciplines binnen de gemeente, met bewoners en gebruikers. De werkzaamheden worden uitgevoerd in projectteamverband. De kandidaat heeft een flexibele instelling en verricht ook werkzaamheden en geeft (boom technisch) advies in de voorbereidingsfase.

Deeltaken en korte uitwerking

 • Het behartigen van de belangen van de opdrachtgever tijdens de uitvoering. En toezien op naleving (zowel procesmatig als inhoudelijk) van de contractstukken;

  Adviseren en rapporteren aan de organisatie ten aanzien van meldingen, voortgang en afwegingen op de aspecten tijd, kosten en kwaliteit;

  Het vertegenwoordigen van de gemeente naar zowel bewoners als professionele partijen;

  Beoordelen van meer- en minderwerk opgaven en bestek wijzigingen van de aannemer;

  Adviseren van projectleider, werkvoorbereider en beheerders rondom cultuurtechnische gerelateerde vraagstukken;

  Adviseren bij opstellen EMVI criteria en beoordelen tijdens voorbereidings- en uitvoeringsfase;

  Verzorgen van de volledige besteksadministratie en opstellen bouwverslagen;

  Adviseren bij het opstellen en het toetsen van ontwerpen, tekeningen, bestek en werkomschrijvingen op juistheid, volledigheid en uitvoerbaarheid;

  Doen van startmelding en gereedmeldingen bij start/eind project;

  Coördineren van de uitvoering en alle bij de uitvoeringsproces betrokken partijen (nutsbedrijven, coördinator bereikbaarheid, etc.) om de uitvoering volgens planning te laten verlopen;

  Melden en aansturen milieukundige werkzaamheden;

  Behandelen vragen en afhandelen klachten van bewoners en bedrijven tijdens de uitvoeringsfase;

  Functioneel aansturen van 1 of meerdere toezichthouders;

  Beoordelen van de eindoplevering met aannemer;

  Verzorgen van de interne overdracht aan cluster Beheer en Onderhoud.

  Geven van (technisch)advies over groen en bomen met betrekking tot (boom) beheer, onderhoud en (boom) veiligheid. 

Aanvullende informatie

 • maximaal 1 aanbieding per leverancier;

 • er geldt een wederzijdse opzegtermijn van vier weken en een proefperiode van vier weken;

 • facturering met betrekking tot inhuurkrachten aan de gemeente Haarlemmermeer moet digitaal en per kalendermaand te gebeuren;

 • het uurtarief is inclusief reis- en verblijfkosten (woon-/werkverkeer) en exclusief btw;

 • voor werk gerelateerde kilometers (eigen motorvoertuig) wordt een vergoeding verstrekt van € 0,25 per kilometer (incl. parkeerkosten). De werkkilometers worden geregistreerd via een rittenregistratiekastje met een OBD  aansluiting dat de gemeente ter beschikking stelt tijdens de inhuurperiode;

 • de uitvraag betreft een all-in uurtarief met uitzondering van eventuele uren gemaakt buiten dagvenster (dagvenster: maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 22.00 uur). De buitendagvenstertoelage bedraagt: op maandag t/m vrijdag voor de uren buiten het dagvenster 50% van het uurtarief; op zaterdag 75% van het uurtarief; op zondag 100% van het uurtarief;

 • bij vakantieperiodes en eventuele vorstperiodes, waarbij het werk vanuit het Ingenieursbureau stil komt te liggen, wordt de aannemer gevolgd en het aantal te werken uren gedurende die periode eventueel teruggebracht tot nul;

 • de gemeente Haarlemmermeer behoudt zich het recht voor om, in voorkomend geval, de gedetacheerde kandidaat na één jaar detachering kosteloos over te nemen in dienst van gemeente Haarlemmermeer;

 • eventuele indexering vindt plaats op 1 januari 2025 conform CBS, CAO lonen per uur particuliere bedrijven;

 • Een eventuele opleiding ten behoeve voor het algemeen nut van het Ingenieursbureau van gemeente Haarlemmermeer, wordt betaald door de gemeente. Opleidingen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de functie worden door de opdrachtnemer geregeld. De gemeente kan de opdrachtnemer hierom vragen als (achteraf) blijkt dat kandidaat toch niet over de juiste ervaring beschikt voor het uitoefenen van de functie. De kosten/uren voor andere opleidingen en trainingen gaan in overleg met de teammanager;

 • Zie modelovereenkomst: als de situatie zich voordoet zoals in artikel 5, lid 3 is benoemd én zich voordoet binnen 18 maanden na ingangsdatum overeenkomst, behoudt Opdrachtgever het recht om de kosten die ze maakt met het zelf zoeken naar een geschikte vervanger, in rekening te brengen bij Opdrachtnemer. Deze kosten worden gemaximeerd tot € 5.000,--;

 • van toepassing zijn de Standaardafwijkingen Haarlemmermeer op DNR 2011 (herzien juli 2013) - versie 2021.   Toepasselijkheid van uw (leverings-)voorwaarden wordt door gemeente Haarlemmermeer nadrukkelijk uitgesloten.

Kandidaatomschrijving

De kandidaat voldoet aan:

 • voldoet aan de gevraagde inzet en is beschikbaar op de gewenste startdatum. Eerder kunnen beginnen is een pré. Later beginnen is bespreekbaar;

 • is flexibel ten aanzien van het aantal te werken uren en werktijden;

 • beschikt over een afgeronde ETW en/of ETT-opleiding;

 • heeft goede kennis van RAW systematiek, UAV en UAV-GC, VISI en BetterPerformance;

 • heeft een VCA-VOL certificaat;

 • heeft een Wet Natuurbescherming  niveau 3 certificaat;

 • heeft minimaal 5 jaar relevante ervaring als groen-/cultuurtechnisch adviseur en directievoerder en heeft ervaring met projectmatig werken;

 • gedraagt zich integer en houdt zich aan correcte omgangsvormen (bereid tot ondertekening integriteitverklaring conform de gedragscode van gemeente Haarlemmermeer).

Interviewplanning

De sollicitatiegesprekken zijn op 27 februari 2024 in Hoofddorp.
Nadere afspraken over het tijdstip volgen na de eerste selectie.

Toelichting op rooster

Het genoemde aantal uren is een maximum. De contracturen liggen tussen de 32 en 36 uur per week. De duur en het aantal uren van de inzet wordt bepaald door de teammanager afhankelijk van het werkaanbod.

Dienstencategorie

Bouwkundige diensten, technische diensten, diensten van stedenbouw en landschapsarchitectuur, e.d.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Groen-/Cultuurtechnisch adviseur en directievoerder (rechtstreeks ZZP niet toegestaan) die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.