thumbnail
thumbnail

Klantmanager

Claudius Prinsenlaan 10, 4811 DJ Breda, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
36 Noord-Brabant

Begindatum:

1 jun 2023

Einddatum:

1 feb 2024

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

26 mei 2023

Procesregisseur Jeugd
De Procesregisseurs Jeugd geven mede uitvoering aan het primaire proces binnen het team.
Zij worden op basis van deskundigheid ingezet op casuïstiek, waarbij er een noodzaak bestaat voor het voeren van procesregie. Het betreffen situaties waarbij er sprake is van complexe vraagstukken bij meervoudige problematiek en veiligheidscasuïstiek.

De Procesregisseur Jeugd heeft een verbindende rol in de samenwerking met netwerk en keten partners, om snel samen te komen tot passende oplossingen èn daarnaast een taak in het sturen op de kwaliteit van de zorg.

Wat ga je doen?

1. Onderzoek bij complexe meervoudige casuïstiek en daarop passende specialistische ondersteuning inzetten.

Onderzoek doen binnen de wettelijke termijn van 8 weken een besluit nemen en zorg toekennen of afwijzen:

 • Dossieronderzoek binnen complexe, meervoudige casuïstiek op basis van de aangeleverde informatie en verzamelen van ontbrekende informatie.

 • Integrale hulpvraag/hulpvragen vaststellen, zowel op het gebied van jeugdhulp als daarbuiten om de juiste hulp te kunnen inroepen. Deze integrale vraagverkenning waar nodig bespreken in de casuïstiekbespreking met collega Procesregisseurs Jeugd en gedragswetenschapper.

 • In kaart brengen van de problematiek en/of beperkingen en mate van eigen kracht (zelfredzaamheid) toetsen.

 • Gevoelige onderwerpen bespreekbaar maken en omgaan met situaties waarbij agressie plaatsvindt.

 • Ingrijpende besluiten initiëren en tevens bespreekbaar maken met het kind en het gezin.

 • Ondersteuningsplan schrijven.

 • De stappen in het proces van besluitvorming navolgbaar vastleggen in het dossier.

Het nemen van rechtmatige en doelmatige beslissingen voor alle maatwerkdienstverlening:

 • Het toe- of afwijzen van een verzoek voor inzet specialistische jeugdhulp, zowel bij Zorg in Natura (ZiN) als bij een persoonsgebonden budget (pgb).

 • Opdrachtgeverschap vanuit gemeente naar een meervoud aan zorgaanbieders passend bij de complexiteit.

 • Het signaleren van daar waar de hulpverlening stagneert en opschalen met als doel het forceren van een doorbraak.

 • Kernbesluitvorming (Bijv. crisis- of uithuisplaatsing) volgens protocol en werkafspraken/richtlijnen (afwegingskader) in samenwerking met Jeugd Adviesteam (JAT) en Procescoördinator Jeugd.

 • Kennis van de sociale kaart, passend hulpaanbod en de noodzaak van de inzet om tot een besluit voor een maatwerkvoorziening te komen.

2. Voeren van procesregie

Multidisciplinair werken:

 • Zorgdragen voor een totaalbeeld van de situatie en de aanwezigheid van de noodzakelijk betrokken partijen.

 • Er wordt ten alle tijden een risicotaxatie uitgevoerd (Zie 4.3 Zicht hebben op en borgen van de veiligheid onderdeel ‘Risicotaxatie’).

 • Faciliteren van de samenwerking tussen professionals of meerdere organisaties en sturen op het resultaat van de ondersteuning.

 • Het bewerkstelligen van het tot stand laten komen van één gezamenlijk plan, waarbij taken en verantwoordelijkheden beleggen bij de juiste partijen (positioneren). Daarbij

 • worden afspraken gemaakt en vastgelegd over hoe de regie binnen het gezin is of wordt geborgd.

 • Sturen op de uitvoering van het plan en vastgestelde doelen en waar nodig bijsturen in het proces (toetsen voortgang plan).

 • De regie pakken, besluiten nemen en verantwoordelijkheden delegeren ten behoeve van het kind, ook daar waar niet alle partijen dezelfde visie delen.

 • Procesregie bij UHA-zaken; Uniform Hulp Aanbod, regie houdende functie in de samenwerkingsdriehoek tussen rechtbank, Raad voor de Kinderbescherming en gemeente in complexe scheidingscasuïstiek.

 • Als eindverantwoordelijke ten aanzien van zicht op veiligheid, volgens geldende richtlijnen, veiligheidscasuïstiek actief monitoren met alle betrokken partijen.

Monitoren op de resultaten:

 • Toetsen van de resultaten van de gestelde doelen en waar nodig doelen bijstellen of het hulpaanbod aanpassen.

 • Schriftelijk, dan wel mondeling de voortgang evalueren.

 • Benutten van de eigen kracht en toewerken naar normalisatie, waarbij voorkomen dat onrechtmatig langdurig zorg ingezet wordt.

 • Casuïstiekbespreking met Jeugd Adviesteam, collega Procesregisseurs Jeugd en Procescoördinator Jeugd.

 • Het bespreken van (tegenvallende) resultaten, met zowel ouder(s) als aanbieders en vervolg bepalen.

3. Zicht hebben op en borgen van de veiligheid.

Risicotaxatie

 • Risico's in kaart brengen wat de ontwikkeling en/of veiligheid van het kind bedreigd.

 • Wegen op urgentie en complexiteit wat wijze van handelen bepaald.

 • Afwegen of de veiligheid binnen de mogelijkheden van het vrijwillig kader nog geborgd kunnen worden en waar nodig verzoek tot onderzoek (VTO) indienen bij het Kr8 collectief (jeugdbeschermingstafel) en/of verzoek tot gesloten plaatsing indienen bij de Rechtbank.

 • Passende afweging maken in crisissituaties en/of bij acute onveiligheid en waar nodig crisisplaatsing inzetten.

 • Risicotaxatie van het veilig een gesprek kunnen voeren (fysieke als verbale agressie, bedreiging, beschuldigingen, klachten).

Besluitvorming over op- of afschalen ten aanzien van veiligheid:

 • Het dragen van de verantwoordelijkheid van zicht op veiligheid, waarbij de signaalfunctie beleggen bij de zorgaanbieder. De voortgang hiervan terugkoppelen aan Veilig Thuis.

 • Melden bij Veilig Thuis daar waar het niet lukt middels de voorliggende mogelijkheden de veiligheid te borgen.

 • Tijdig de juiste partners om tafel zetten om tot kernbesluitvorming te komen betreffende zorgen aangaande de veiligheid en/of ontwikkeling van een kind.

 • Actief acteren bij crisissituaties om zorg te dragen voor stabilisatie of het creëren van een veilige plek voor één of meerdere personen.

 • Volgens de geldende richtlijnen, verantwoordelijkheid voor het oppakken, op de juiste plek beleggen en monitoren van Veilgheidscasuïstiek. (Via Veilig Thuis)

Bereikbaarheidsdiensten

 • Als team Procesregisseurs Jeugd tijdens kantooruren verantwoordelijk voor bereikbaarheid en inzetbaarheid in crisissituaties aangaande onveiligheid o.a. gemeld door CJG of Veilig Thuis.

4. Sturen op kwaliteit.

 • Gesprekken voeren met kind en of gezin en aanbieders over de ingezette ondersteuning en verbetervoorstellen doen en besluiten nemen voor het vervolg.

 • Indien nodig stopzetten van de inzet van een zorgaanbieder en beter passende zorg(aanbieder|) inzetten.

 • Inventariseren van signalen en ervaringen in de uitvoering en delen via de afgesproken kanalen.

 • De procesregisseur richt zich op één of meerdere aandachtsgebieden waarin men, als expert, vraagbaak kan zijn voor directe collega’s, alsook een actieve rol heeft door input te leveren ten aanzien van ontwikkelingen en projecten binnen de keten (maar mogelijk ook daarbuiten).

We zoeken jou!
Jij bent een stevige jeugdprofessional die vanuit verbinding in staat is met een kritische blik de situatie te beoordelen. Je hebt daarbij oog voor veiligheid, maar ook voor eigen kracht. Je weet hoe te de-escaleren, maar bent ook daadkrachtig en schaalt op waar nodig. Daarbij ben je communicatief vaardig op alle niveau's, van klant tot rechtbank.

Je bent zelfstandig èn je weet goed in teamverband te werken. Openheid en vertrouwen zijn een basis in jou manier van denken en doen, waardoor je zowel individueel als in teamverband blijft ontwikkelen.

Omdat het een tijdelijke functie betreft, is het noodzakelijk dat je de nodige ervaring meeneemt uit soortgelijke werkzaamheden. Daarbij vragen we een SKJ-registratie en daarnaast heb je kennis en inzicht in:

 • Wet en regelgeving (Jeugdwet, maar ook in grote lijn WLZ – ZVW - Onderwijs)

 • Sociale kaart (Zorgaanbieders, CJG/ Zorg voor Elkaar, Veilig Thuis etc.)

 • Afdelingen binnen de gemeente Breda om op procesniveau te betrekken ( WMO/Participatie etc.).

 • Maatwerkvoorzieningen

 • Registratiesysteem en het zorgvuldig registreren

 • Gesprekstechnieken

 • Regiekaart ‘De-escaleren’

 • Meldcode

 • Methodieken Signs of Safety, Sociale Netwerkversterking en Oplossingsgericht werken

 • Diversiteit doelgroepen en ziektebeelden

 • Dwang- en drangkader

 • Gesloten jeugdzorg

Organisatie
De gemeente Breda voert als centrum gemeente regie voor meerdere omliggende gemeentes over de jeugdzorg en Regionaal Bureau Leren. De keten Jeugd is onderdeel van het Sociaal Economisch Domein. Het Sociaal Economisch Domein wil burgers tijdig, nabij, integraal en op maat ondersteunen bij het vinden van een oplossing, dat kan zijn een uitkering, schuldhulpverlening, zorgmiddelen of direct en indirecte hulp.

Het werkgebied van de keten Jeugd behelst werkzaamheden zoals beleidsontwikkeling, toegang tot en kwaliteit van de jeugdhulp in Breda, procesregie en afhandeling van complexere casuïstiek op gebied van Jeugdhulp. Gedragswetenschappers, beleidsadviseurs, Procesregisseurs Jeugd en een enthousiast team aan ondersteuning werken elke dag aan de verbetering van de positie van onze jeugd.

De Procesregisseur Jeugd valt onder Team Regisseurs Jeugd (TRJ), als onderdeel van de Keten Jeugd, gemeente Breda.

TRJ is verantwoordelijk voor de toegang tot de tweedelijns jeugdhulp en het voeren van procesregie bij complexe casuïstiek voor de inwoners van de gemeente Breda. Daarnaast sturen zij op de kwaliteit van de jeugdhulp en dragen bij aan de verbetering van de kwaliteit jeugdzorg voor Breda en de Regio.

TRJ als geheel wordt vormgegeven uit een subteam van Regisseurs Jeugdhulp Frontoffice en Procesregisseurs Jeugd welke verantwoordelijk zijn voor het primaire proces. Zij worden daarbij ondersteund door de Administratie, Kwaliteitsmedewerkers, Procescoördinatoren Jeugd en Teamleider.

De medewerkers binnen dit team werken vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid aan onze Missie:
‘Onze burgers, kind en gezin, zo snel en dichtbij als mogelijk van passende ondersteuning voorzien.’

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Britt Emmen via 06 39 84 53 67 of per mail via britt.emmen@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Britt Emmen via 06 39 84 53 67 of per mail via britt.emmen@kbenp.nl.
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Help
Contact

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Klantmanager die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.