thumbnail
thumbnail
Interim-Directeur Bedrijfsvoering (0.5 - 1 fte), vanaf april 2023

Gem regeling DCMR Milieudienst Rijnmond

Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam, Nederland

Overig
Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
24-32 uur Zuid-Holland

Publicatiedatum:

03-03-2023

Sluitingsdatum:

20-03-2023

Begindatum:

10-04-2023

Einddatum:

31-12-2023

Omschrijving van de opdracht
Voor ruim 1,2 miljoen inwoners in het werkgebied streeft DCMR Milieudienst Rijnmond naar een goede leefomgevingskwaliteit.

DCMR is de gezamenlijke milieudienst van de provincie Zuid-Holland en 15 gemeenten.
Het is een regio met veel industrie en een hoge bevolkingsdichtheid. In dit gebied bewaakt DCMR de milieukwaliteit in nauwe samenwerking met andere overheidsinstellingen, zoals de Veiligheidsregio, politie, brandweer, arbeidsinspectie en GGD. DCMR voert deze taak al 50 jaar uit.

DCMR werkt in opdracht van lokale en regionale overheden aan een leefbare en veilige regio voor de mensen die er wonen en werken. Dat doen we door:

 • opleggen van en toezicht houden op milieuregels en veiligheidsregels;

 • maken van vergunningen;

 • monitoren van milieukwaliteit;

 • adviseren over milieu en veiligheid;

 • optreden bij overlast en incidenten.

Bij DCMR werken ruim 500 medewerkers, verdeeld over 3 afdelingen.DCMR is bij de inkoop van goederen, diensten en werken als Aanbestedende Dienst gehouden aan de Aanbestedingswet 2012.

Afdeling
De afdeling Bedrijfsvoering is met ingang van 1 januari 2021 opnieuw samengesteld en bestaat uit 9 teams (expertises) : Financiën & Inkoop, Regie en Advisering Bedrijfsvoering ( RAB), Datamanagement, HR, Communicatie, Management ondersteuning, Informatievoorziening, Automatisering en Facilitair management. Deze teams bestaan gezamenlijk uit 144,5 fte Hoofdtaak van de afdeling bedrijfsvoering is de interne dienstverlening, advisering en ondersteuning van de gehele DCMR organisatie.

Missie bedrijfsvoering:
We zijn het kloppend hart van DCMR en werken mee aan een optimaal presterend DCMR. Wij faciliteren de organisatie efficiënt en effectief, dus zo optimaal mogelijk, bij het bereiken van haar doelstellingen en denken mee met innovatievraagstukken van de organisatie.

Succesbepalende factoren van de 2023

De Succesbepalende factoren voor Bedrijfsvoering vormen de focus voor het komend jaren:

 • Efficiency: in de processen & producten van BV en in de sturing van DCMR, bijdrage aan innovatie en technologie om ons werk optimaal uit te voeren.

 • Transparantie: een transparante dienstverlening, inzicht en overzicht bieden, open en toegankelijk en zichtbaar zijn binnen DCMR.

 • (Ver)binden: het onderling verbinden van medewerkers en het boeien en binden van hen aan de organisatie en organisatiedoelen, incl. doorontwikkeling hybride werken( slimmer samen-werken).

Het management team van bedrijfsvoering heeft daarom voor 2023 op management de volgende 3 jaardoelen geformuleerd :

 • Verbeteren sturingsinformatie. Dit betreft het verbeteren van de managementinformatie, zowel intern als naar de opdrachtgevers, waarbij de inzet in uren en financiën wordt verbonden met informatie over de geleverde producten en bijdragen aan de meerjarige milieudoelen. In overleg met de andere afdelingen wordt het proces van financiële bewaking en prognoses verbeterd.

 • Doorontwikkeling dienstverleningsmodel. De samenwerking tussen BV en de andere afdelingen wordt herijkt in een dienstverleningsmodel waarbij verwachtingen beter gemanaged kunnen worden en BV op een efficiënte wijze de ondersteunende en adviserende rollen kan vervullen.

 • Hybride werken en borging van de verbinding zijn DCMR-breed een prioriteit waarmee beoogd wordt om tijd- en plaatsonafhankelijk werken zo goed mogelijk te laten samengaan met samenwerking en verbinding tussen collega’s. BV heeft hierin een belangrijke voorwaardenscheppende rol.

Behoefte
Het directieteam van de DCMR zoekt een interim-directielid die als teamgenoot bijdraagt aan de ambities van DCMR om onze omgeving gezond, veilig en duurzaam te houden en de afdeling Bedrijfsvoering aanstuurt en ontwikkelt. De behoefte is ontstaan door tijdelijke afwezigheid van de huidige directeur bedrijfsvoering.

Dit is wat je gaat doen
Taken en verantwoordelijkheden

De interim-directeur bedrijfsvoering is lid van het directieteam (DT) en voorzitter van het managementteam bedrijfsvoering en is in die rol bepalend voor de koers die de afdeling vaart. Het DT bestaat uit de directeur en 2 andere directieleden (afdeling Toezicht en Handhaving en afdeling Reguleren, Advies en omgeving)

 • Samen met de andere DT leden is de interim-directeur verantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie als geheel en de uitvoering van de door het bestuur en directie opgedragen taken. De interim-directeur is in staat om op het hoogste niveau de DCMR te vertegenwoordigen;

 • De interim-directeur is in staat om inhoudelijk positie in te nemen zonder op de inhoud expert te zijn;

 • In samenwerking met de concerncontroller zorgt de interim-directeur voor een goede afstemming met het Dagelijks en Algemeen bestuur van DCMR, en in het bijzonder met de bestuurlijk portefeuillehouder voor financiën;

 • De interim-directeur geeft leiding aan (coachen en faciliteren) de teammanagers binnen Bedrijfsvoering en geeft integraal sturing aan de ontwikkeling en de dienstverlening van de afdeling bedrijfsvoering;

 • De interim-directeur stuurt op heldere kaders waarbinnen medewerkers hun werk kunnen uitvoeren;

 • En stimuleert samenwerking en het oppakken van nieuwe kansen en mogelijkheden om de afdeling verder te ontwikkelen. Hij/zij zorgt ervoor dat de taken en ambities in evenwicht blijven met de financiële en personele mogelijkheden van de afdeling.

Resultaatgebieden:
Inhoudelijk

 • Verantwoordelijk voor de aansturing van de bedrijfsvoeringstaken- en processen;

 • het inspelen op organisatie ontwikkelingen binnen DCMR en het vertalen ervan naar de aanpak en werkwijze voor de afdeling bedrijfsvoering;

 • het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen, processen en instrumenten binnen bedrijfsvoering.

  HR

 • het aansturen van het Human Resource beleid in de afdeling en leidinggeven aan teammanagers en de programmamanager Datagedreven werken;

 • werken aan behoud, overdracht en doorontwikkeling van top-experts;

 • voeren van regie op de afstemming van kwaliteit en kwantiteit van de medewerkers in de afdeling, waarbij duurzame inzetbaarheid van de medewerkers als uitgangspunt geldt.

  Interne processen

 • als integraal manager van de afdeling aansturen van de processen, financiën en formatie van de afdeling.

 • het beheersen en bewaken van de werkprocessen van de afdeling door het toepassen van planning- & controlsystemen en het versterken van de efficiency van werkprocessen;

 • in overleg met de collega-afdelingen verantwoordelijk voor de dienst-brede uitvoering van de werkplannen en voor de planning en verantwoording per participant.

  Externe netwerken

  • afstemming in het externe netwerk van Omgevingsdiensten in Zuid-Holland,

  • leidinggeven of deelname aan nationale, provinciale, gemeentelijke werkgroepen en

   overlegkaders.

   De specifieke opdracht voor het interim-directielid is gericht op:

   • De aansturing van de afdeling en leidinggeven aan het Managementteam van Bedrijfsvoering, waaronder klankbord voor en coaching van de MT Bedrijfsvoerings-leden;

   • Bijdragen aan de verbetering van de samenwerking en de onderlinge verbinding binnen het MT bedrijfsvoering;

   • Het vinden en creëren van een goede balans tussen stabiliteit en ontwikkeling van de afdeling, en een goed evenwicht tussen taken, ambities en het draagvermogen van de afdeling. Specifiek aan de slag met de teams Business control (RAB) en financiën zodat er een goede samenwerking en inrichting binnen deze functies bij de DCMR ontstaat;

   • Adviseren aan het managementteam en aan het directieteam over de positionering en ontwikkeling van de afdeling en adviseren over de aandachtspunten voor de toekomstige definitieve werving en invulling van de functie directielid BV.

Dit is wat we van je vragen
Voor wat betreft kennis en werkervaring vragen we het volgende:

 • Je bent daadkrachtig en heb je affiniteit en expertise op de brede bedrijfsvoering

 • Ruime ervaring in vergelijkbare positie is vereist.

 • Verbindend leider

 • Daarnaast herken je je in de volgende competenties:

  • Leiderschap: Staat stevig in zijn of haar schoenen. Geeft leiding aan de opgaven van de organisatie door gericht te zijn op de eigen ontwikkeling, de ontwikkeling van medewerkers en de ontwikkeling van de gehele DCMR. Geeft richting en beweegt niet enkel mee.

  • Rolbewustzijn: Is in staat om de DCMR naar buiten toe uit te dragen. Weet vanuit welke taak en verantwoordelijkheid vanuit de DCMR iets oppakt wordt. Draagt besluiten van het collectief DT binnen de DCMR uit als eigen besluiten (managementidentificatie).

  • Partnerschap: Kijkt over de grenzen heen en is gericht op ketensamenwerking. Beseft dat we het als DCMR niet alleen kunnen en ook niet willen. Ziet de DCMR als netwerkorganisatie.

  • Netwerken: Stelt zich proactief op en neemt initiatief om verbindingen te leggen, deuren te openen, netwerken op te bouwen en deze te onderhouden.

  • Politiek – en bestuurlijk sensitief

   Heeft gevoel voor hoe te bewegen in de politiek-bestuurlijke omgeving. Kent de omgeving, begrijpt deze en beweegt hier passend in. Kan in een politiek-bestuurlijke omgeving opereren, adviseren en sturen. Weet hierbij verschillende stijlen toe te passen.

  • Organisatiesensitiviteit: Heeft oog voor het absorptievermogen van de organisatie. Biedt ruimte aan de organisatie en voelt aan wat de organisatie en medewerkers aankunnen. Belegt daar waar mogelijk met vertrouwen verantwoordelijkheden lager in de organisatie.

  • Verandermanagement: Initieert veranderingen en jaagt deze aan. Heeft visie, durf en is het gezicht van ontwikkelingen die de DCMR nodig heeft. Kijkt vooruit en is nieuwsgierig. Krijgt de organisatie mee in ontwikkelingen.

  • Integraal afwegen: Maakt met een DCMR-brede visie afwegingen (ook voor wat betreft programma’s). Voelt de verantwoordelijkheid in brede zin (HR, financiën, etc.). Prefereert niet het belang van de eigen afdeling.

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Jan de Vries via 06 - 365 104 90 of per mail via jan.devries@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.
Documenten:

  Vind jouw droomopdracht

  Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

  Kies een opdracht

  Ben jij de Interim-Directeur Bedrijfsvoering (0.5 - 1 fte), vanaf april 2023 die deze organisatie zoekt?

  Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
  Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.