thumbnail
thumbnail
Senior juridisch adviseur

BIJ12

Leidseveer 2, 3511 SB Utrecht, Nederland

Juridisch
Sluit over 6 dagen
Geen maximum
24 Utrecht

Publicatiedatum:

25-11-2022

Sluitingsdatum:

07-12-2022

Begindatum:

02-01-2023

Einddatum:

29-12-2023

Uren per week:

24
Ben jij als jurist graag de schakel tussen beleid en uitvoering, heb jij een goed organiserend vermogen, heb je ervaring met de Wet natuurbescherming, houdt je van werken aan een zeer dynamisch en bestuurlijk dossier en ben je op korte termijn beschikbaar? Dan is BIJ12 in opdracht van de Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof en Natura 2000 (IPSN) op zoek naar jou!

Wie zijn wij?
BIJ12 werkt voor de provincies en brengt kennis en informatie bijeen over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving in Nederland. Wij zorgen voor uniformiteit in informatievoorziening en de uitvoering van provinciale regelingen. BIJ12 ondersteunt de provincies bij hun werk op het gebied van natuur en informatiesystemen en is opgericht door de provincies als onderdeel van het Interprovinciaal Overleg (IPO). Kijk voor meer informatie ook op www.BIJ12.nl Hieraan wordt gewerkt vanuit 4 units:
  • Faunazaken en ACSG (Advies Commissie Schade Grondwater)
  • Natuurinformatie en Natuurbeheer
  • GBO voor het beheer van gezamenlijke informatiesystemen
  • Het Expertiseteam Stikstof en Natura 2000
Expertiseteam Stikstof en Natura 2000
Het expertiseteam is één van de units binnen BIJ12. Vanuit deze unit ondersteunen wij provincies bij de uitvoering van het stikstofbeleid op het vlak van o.a. beleidsontwikkeling, vergunningverlening, natuur(herstel) en monitoring. Hiervoor voorzien wij in de benodigde specialistische kennis op het vlak van ecologie, juridisch en modelmatig, ondersteunen het delen / verspreiden van deze kennis en stellen expertise beschikbaar in de vorm van projectleiding of project-, dan wel procesondersteuning. In het licht hiervan verzorgen we in opdracht van de Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof en Natuur (IPSN) deze opdracht.

De opdracht
De IPSN is een coördinerend en ondersteunend programma. Het helpt de provincies in samenwerking met het Rijk te komen tot een uitvoerbare, haalbare en effectieve aanpak. Ons werk vindt plaats in het centrum van de bestuurlijke besluitvorming. We dragen daar zorg voor ordentelijke en transparante (interprovinciale en interbestuurlijke) besluitvorming in een duidelijk gestructureerd proces. Het programma IPSN opereert vanuit de vereniging IPO en brengt daarbij de belangenbehartiging en beleidsvorming door het IPO bureau samen met de uitvoerings- en ondersteunende kracht van BIJ12. De programmaorganisatie is daartoe opgebouwd uit zowel medewerkers vanuit IPO bureau als vanuit BIJ12 of worden vanuit deze organisatie op inhuurbasis beschikbaar gesteld en versterkt met detacheringen vanuit provincies.

De IPSN is georganiseerd langs drie programmalijnen, gericht op respectievelijk (1) uitvoeringsbeleid VTH, (2) de gebiedsgerichte aanpak en (3) transitie landelijk gebied. Elke programmalijn wordt aangestuurd door een programmamanager in nauwe samenwerking met een of meer opgavemanagers voor de tactisch operationele aansturing van de teams. Met monitoring en data, technisch instrumentarium, bedrijfsvoering en juridische kennis ondersteunen we deze programmalijnen.

Vanuit de programmalijn “Uitvoeringsbeleid VTH en ondersteunend instrumentarium” ondersteunen we bij de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van het beleid, regelgeving en instrumentarium voor VTH. Daarnaast dragen we zorg voor een proactieve toetsing en inbreng op uitvoerbaarheid en juridische houdbaarheid in de voorbereiding op bestuurlijke besluitvorming. Verder ondersteunen we programma breed bij kennisontwikkeling, -deling en -borging over Monitoring en Data stikstof en zorgen we voor programma brede provinciale inbreng in de doorontwikkeling en optimalisering van AERIUS als instrument voor natuurtoestemmingsverlening. Vanuit deze programmalijn voorzien de juristen van IPO en BIJ12 in de programma brede juridische advisering op het vlak van beleid, uitvoering, maar ook specifieke vraagstukken zoals staatssteun, subsidies en WOO verzoeken.

Wat ga jij doen?
In de functie van senior juridisch adviseur ben jij eerste aanspreekpunt voor IPSN met betrekking tot juridische advisering. Jij fungeert daarbij als IPO jurist en verzorgt naast een rol als juridisch adviseur, ook de coördinatie van de juridische werkzaamheden die het team (4 inclusief deze functie) aan juristen vanuit IPO en BIJ12 verzorgt. Hierbij kan de vraagstelling vanuit de verschillende programmalijnen komen en is jouw rol om ook pro actief het belang van tijdige juridische betrokkenheid te borgen. In het bijzonder kan je denken aan juridische vraagstukken die zich voordoen op het vlak van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Daarnaast zien we steeds breder vanuit IPSN juridische vraagstukken opkomen, zoals bijvoorbeeld op het vlak van de omgevingswet en wat deze betekent voor onze rol als gebiedsregisseur. Maar ook op het vlak van landbouw en nieuwe natuurbeleid, zoals actualisatie van de natuurdoelensystematiek. Daarbij heeft onze programmaorganisatie ter uitvoering van het kabinetsbeleid te maken met een verbreding naar het landelijke gebied, inclusief Kaderrichtlijn water en klimaat. Tenslotte doen zich steeds vaker meer thema overstijgende juridische vraagstukken voor, zoals op het vlak van staatssteun, subsidies en WOO verzoeken, waarvoor we met jouw inbreng gesteld willen staan.

Jij verzorgt de daarvoor benodigde advisering zelf of bepaalt met het team wie de betreffende advisering voor zijn of haar rekening neemt. Hierbij is nadrukkelijk de ambitie om meer aan de voorkant met deze advisering te komen en daarvoor onderhoud je pro actief de contacten met de andere programmalijnen, alsmede met onze interbestuurlijke omgeving. Samen met het team signaleer je daarmee de relevante ontwikkelingen in de wet- en regelgeving op Europees en nationaal niveau en speel je in op te verwachten jurisprudentie ter doorvertaling naar de opgaven van onze programmaorganisatie.


Resumerend ziet de functie van senior juridisch adviseur er intern als volgt uit:
  • Je bent eerste aanspreekpunt voor de juridische inbreng binnen IPSN en coördineert de werkzaamheden vanuit het juristenteam;
  • Je houdt je in het bijzonder bezig met de programma brede juridische advisering op het vlak van staatssteun, subsidieregelingen en WOO verzoeken en bent of wordt specialist op het gebied van de juridische kaders van Stikstof en Natura 2000;
  • Je bent sparringpartner voor collega’s en management op juridisch gebied;
  • Je signaleert kansen om de dienstverlening van de juristen te verbeteren;
  • En je fungeert als vertegenwoordiger namens IPSN in de interbestuurlijke overleggen met het Rijk.

Kortom je hebt een adviserende en coördinerende rol op het raakvlak tussen uitvoering en beleid in een dossier dat politiek-bestuurlijk volop in beweging is. De opdracht is in beginsel voor maximaal 24 uur per week. Afhankelijk van de ontwikkelingen binnen het dossier en breder IPO kan een uitbrieding van uren aan de orde zijn, maar deze is op dit moment nog niet in beeld.

Verlenging vindt plaats op basis van verder gelijkblijvende contractuele voorwaarden (waaronder het uurtarief).

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Senior juridisch adviseur die deze organisatie zoekt?