Bekijk de opdracht ook op opdrachtinformatiemanagement.nl voor aanvullende ondersteuning binnen het vakgebied Informatiemanagement.
thumbnail
thumbnail

Coordinator

Leidseveer 2, 3511 SB Utrecht, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
32 Utrecht

Begindatum:

22 apr 2024

Einddatum:

21 apr 2025

Uren per week:

32

Publicatiedatum:

15 mrt 2024

Wie zijn wij
BIJ12 is de uitvoeringsorganisatie voor de 12 provincies en brengt kennis en informatie bijeen over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving in Nederland. BIJ12 zorgt voor uniformiteit in informatievoorziening en de uitvoering van provinciale regelingen.
Hieraan wordt gewerkt vanuit 4 units:

 

 • Faunazaken en ACSG (Advies Commissie Schade Grondwater)

 • Natuurinformatie en Natuurbeheer (NiNb)

 • GBO voor het beheer van gezamenlijke informatiesystemen

 • Stikstof en Natura 2000
   

Wat ga je doen
Achtergrond Programma Verbetering VHR-monitoring
In het Verbeterprogramma VHR-monitoring (VVM) wordt invulling gegeven aan de noodzakelijke en urgente verbeteringen in het landelijk stelsel van natuurmonitoring, informatievoorzieningen en rapportage, die voortkomen uit de gezamenlijke informatiebehoefte van Programma Natuur (PN), Programma stikstofreductie en natuurverbetering (PSn) en het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). De uitvoering daarvan is een opgave voor Provincies en Rijk gezamenlijk.  

De activiteiten in dit programma zijn georganiseerd langs drie inhoudelijke pijlers, die voortkomen uit de verschillende vormen van monitoring:  Uitvoering natuurmaatregelen, Omgevingscondities en Doelbereik. De pijler ‘Doelbereik’ gaat over de natuurkwaliteit van habitattypen en soorten, in ecologisch opzicht in de gebieden. Het gaat in de werkpakketten binnen deze pijler om verbeterde monitoring omtrent de kwaliteit en omvang van habitattypen, populaties van soorten en de trends daarin, en leefgebieden.  Onder de pijler Doelbereik vallen zes ‘werkpakketten’.


Als projectcoördinator natuurmonitoring neem je graag de verantwoordelijkheid om de eerste stappen naar de benodigde monitoring, informatievoorziening en rapportage van doelbereik in gang te zetten. Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van enkele werkpakketten van de uitvoeringslijn Doelbereik. Daarbij kom je te werken onder leiding van de projectleider Doelbereik.

Opdrachtgever voor het programma VVM is de Stuurgroep Natuurmonitoring en -informatievoorziening van de ministeries van LNV, IenW, Defensie en de samenwerkende provincies. De uitvoering daarvan is ondergebracht bij BIJ12. Een programmateam van projectleiders, projectmedewerkers, een omgevingsmanager en een programmamanagement ondersteuner geven op dit moment invulling aan het programma, in nauwe samenwerking met een netwerk van medewerkers van de provincies, Rijk en betrokken ketenpartners.

Om de provincies op langere termijn nog beter te kunnen ondersteunen met betrouwbare natuurinformatie, zet BIJ12 in op een programma voor de periode 2024 – 2030 dat is gericht op versterking van bestaande en nieuwe instrumenten voor natuurmonitoring en op verbetering van de samenwerking tussen de partijen die samen invulling geven aan de keten van natuurinformatie.

Functieomschrijving
Wij zijn op zoek naar een projectcoördinator Natuurmonitoring. Ervaring met natuurwetgeving-gerelateerde projecten en begeleiding van opdrachtgevers is een pré.

Als projectcoördinator werk je samen met de andere projectleiders en inhoudelijk adviseurs binnen het programma. Je bent verantwoordelijk voor advies aan de Projectleider Doelbereik en de coördinatie van de werkpakketten die onderdeel zijn van het Verbeterprogramma VHR Monitoring.

Met jouw coördinerende vaardigheden begeleid je werksessies, (proces en de planning) waarbij het aanjagen van kennis, communicatie met de provincies, Rijk en betrokken ketenpartners, en de afstemming van gemaakte afspraken belangrijk is. Je begeleidt en ondersteunt op kwaliteit en haalbaarheid van de activiteiten die nodig zijn voor het verbeteren van de natuurmonitoring in Nederland vanuit de eisen van de VHR. Je helpt met het specificeren van de behoeften en uit te voeren stappen en neemt hierin een proactieve rol. Je zorgt, samen met het team, dat besluiten en processen zichtbaar zijn bij de interbestuurlijke werkgroepen.

In deze functie heb je ook een inhoudelijke rol, waarbij je adviseert en onderzoekt hoe de nieuwe activiteiten en instrumenten voor natuurmonitoring het beste getoetst kunnen worden door middel van pilots. Dit proces; de uitvraag en uitvoering van onderzoek en opstellen van pilots in samenwerking met externe partijen, begeleid je van A tot Z.

Taken

 • Je werkt samen met de projectleider en een adviseur doelbereik aan het uitvoeren van het Verbeterprogramma VHR-Monitoring langs de lijn doelbereik.

 • Je stuurt op proces, voortgang, doelen en draagvlak in de werkgroepen.

 • Je bent in staat complexe vraagstukken te vertalen en begeleidt de kwaliteit en haalbaarheid van de op te leveren producten binnen de werkpakketten.

 • Je hebt aandacht voor zowel de inhoud als het proces van het ontwikkelen van nieuwe instrumenten op gebied van monitoring van soorten, habitattypen en leefgebieden.

 • Je begeleidt de uitvraag en uitvoering van onderzoek en opzet van pilots, in samenwerking met externe partijen.

 • Je herkent belangen en bevordert effectieve communicatie en samenwerking tussen stakeholders (bestaande uit partijen zoals de provincies, ministeries, terreinbeheerders en soortenorganisaties).

 • Je geeft inhoudelijke input en ziet samenhang met aangrenzende programma's en projecten.

Aantal uur per week: 24 - 32 uur (deels op locatie van kantoor BIJ12 te Utrecht, deels thuis)
Verlengingsopties van 2 maal 12 maanden.

Verlenging vindt plaats op basis van verder gelijkblijvende contractuele voorwaarden (waaronder het uurtarief).
 

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met een van onze opdracht adviseurs.
Opdracht Adviseur
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Coordinator die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.