thumbnail

Medewerker Verbijzonderde Interne Controle (VIC)

Westland

Verdilaan 7, 2671 VW Naaldwijk, Nederland

Overig ACTIEF

Publicatiedatum:

14-01-2022

Sluitingsdatum:

21-01-2022

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

36 uur
€ 79,30
36 uur Zuid-Holland

Organisatie
Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. De medewerkers zijn onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit concern control en eenheid bureau gemeentesecretaris.

Cluster Bedrijfsvoering
De collega's die werkzaam zijn binnen dit cluster zorgen voor solide bedrijfsvoering. Het cluster voorziet hiertoe in de informatiebehoefte, advisering, kaderstelling en ondersteuning van de andere clusters op alle taakvelden van bedrijfsvoering (personeel, financiën, informatievoorziening, automatisering, belastingen, juridische en facilitaire zaken). Met de klantvraag centraal werken zij aan integrale oplossingen en wordt er aangestuurd vanuit de 1ste , 2de en 3de lijn.

Taakveld
Financiële Concerntaken (FC) verbindt de organisatie en het bestuur en is verantwoordelijk voor de planning en control cyclus. Het team stelt onder andere de programmabegroting en de tussentijdse rapportages op. Bovendien ontwikkelt en implementeert team FC het financieel beleid van de gemeente en verzorgt het de volledige financiële advisering aan alle afdelingen binnen gemeente Westland. Integraal wordt er getoetst en geadviseerd op het gebied van; financiën, personeel en organisatie, juridisch en communicatie.

Opdracht
Als medewerker VIC vorm je samen met jouw directe collega een belangrijk team binnen onze organisatie. Zeker nu er als gevolg van wetswijzigingen een doorontwikkeling dient plaats te vinden van de Verbijzonderde Interne Controle (VIC). Voor een aantal processen zullen de controles aangepast of aangescherpt moeten worden. Ook dienen processen (opnieuw) beschreven te worden, zal het aantal controles worden uitgebreid en moet er periodiek gerapporteerd worden over bevindingen. Tezamen met het doen van aanbevelingen en het geven van advies over (verbeteringen in) processen, worden dit dan ook jouw hoofdtaken. Als medewerker VIC draag je bij aan de uitvoering van het VIC-jaarplan en het actualiseren van risicoanalyses. Dit vormt de basis voor de te beschrijven processen en uit te voeren controles.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 79,30 (schaal 10) incl. reiskosten, fee Flextender/excl. btw.
2. Aantoonbare kennis van de accountants controle binnen een gemeente (duidelijk weergeven in het cv).
3. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding.

Gunningscriteria (weging)
4. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding in financieel-economische richting (25 punten).
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met Verbijzonderde Interne Controle in de afgelopen 5 jaar (VIC) (35 punten).
6. Aantoonbare werkervaring met Verbijzonderde Interne Controles binnen een overheidsorganisatie (20 punten).
7. Aantoonbare werkervaring binnen een gemeentelijke instelling op het gebied van AO / IC (15 punten).
8. Bij naar tevreden functioneren ben je bereid om kosteloos in dienst te treden na de periode van inhuur inclusief verlenging (5 punten).

Competenties
- Je bent een zelfstandige en doortastende verbinder;
- Je beschikt over een sterk analytisch vermogen;
- Je bent accuraat;
- Je durft te zeggen waar het op staat en je komt op voor de belangen binnen het team;
- Je stijl van werken en denken is open, proactief en resultaatgericht;
- Je bent politiek sensitief en hebt gevoel voor verhoudingen.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie [of ander aantal] kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: ma. t/m vr.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 25 januari 2022, tussen 13.30 uur en 14.30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 24 januari 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • De gemeente zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
  • Het aantal te declareren uren mag het maximum van 1620 uur per jaar niet overschrijden. Er geldt een terugbetalingsverplichting voor het teveel gedeclareerde.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 19 januari 2022, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 20 januari 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 21 januari 2022, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Medewerker Verbijzonderde Interne Controle (VIC) die deze organisatie zoekt?