thumbnail

Programmasecretaris Deltaprogramma Maas

Waterschap Aa en Maas

Pettelaarpark 70, 5216 PP 's-Hertogenbosch, Nederland

ACTIEF

Publicatiedatum:

15-01-2022

Sluitingsdatum:

03-02-2022

Begindatum:

01-03-2022

Einddatum:

28-02-2023
80
18 Noord-Brabant

Voorwaarden

Op de opdracht is Nederlands recht van toepassing, evenals de Algemene Waterschapsinkoopvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten 2018 (AWVODI-2018). Als de beoogd Projectondersteuner/-medewerker een zogenaamde ZZP’er is, zal met deze persoon een overeenkomst gesloten worden zoals bijgevoegd, in verband met het voldoen aan de Wet DBA. Elke kandidaat dient een geheimhoudings- en integriteitsverklaring, alsmede een verwerkersovereenkomst te ondertekenen.

 

Rechtsbescherming

Indien inschrijver het niet eens is met de gunningsbeslissing kan beroep ingesteld worden tegen deze beslissing bij de rechtbank Oost-Brabant locatie 's-Hertogenbosch. Postbus 70584, 5201 CZ ’s-Hertogenbosch. De mededeling van het waterschap van een voorgenomen gunningsbeslissing houdt geen aanvaarding in, als bedoeld in artikel 6:217, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, van het aanbod van de Inschrijver. Het waterschap sluit niet eerder de overeenkomst op basis van een gunningsbeslissing dan nadat een termijn van vijf (5) kalenderdagen na (digitale) bekendmaking van de mededeling van die gunningsbeslissing is verstreken. Een inschrijver verliest zijn recht om op te komen tegen de gunningsbeslissing wanneer het waterschap niet binnen bovenstaande termijn na de (digitale) bekendmaking van de gunningsbeslissing is gedagvaard in kort geding voor de bevoegde voorzieningenrechter. De opschortende termijn dient inschrijver derhalve ook als een vervaltermijn te zien waarbinnen hij tegen de gunningsbeslissing in rechte kan opkomen.

 

Het volgende tot de opschortende termijn dienen in acht te worden genomen:  • Indien een afgewezen inschrijver voor het verstrijken van de opschortende termijn een kort geding aanhangig heeft gemaakt en de dagvaarding daarvan betekend is op het adres van het waterschap, zal het waterschap in beginsel de uitkomst van deze procedure (in eerste aanleg) afwachten voordat er verder uitvoering wordt gegeven aan de gunningsbeslissing en ondertekening van de opdracht.


  • Inschrijvers die een voorziening in rechte willen vragen tegen de gunningsbeslissing dienen dit tijdig voor de afloop van de hierboven vermelde opschortende termijn schriftelijk mede te delen aan het waterschap onder gelijktijdige toezending van een conceptdagvaarding en met vermelding van de datum waarop de rechter de zaak zal behandelen.


  • Om te voorkomen dat een uitgebrachte dagvaarding het waterschap niet tijdig bereikt verzoeken wij Inschrijver zo spoedig mogelijk een afschrift van de dagvaarding te mailen naar: inkoop@aaenmaas.nl.


Deltaprogramma Maas

De Stuurgroep Deltaprogramma Maas (SDM) is de Maasbrede alliantie van overheden die besluiten neemt in het kader van het nationale Deltaprogramma en het programma Integraal Riviermanagement. In een meerjarige programmering wordt beleid ontwikkeld en worden projecten voorbereid die doelen voor hoogwaterveiligheid, zoetwatervoorziening, natuur en bevaarbaarheid, waar mogelijk, combineren. Lange termijn strategie en korte termijn projecten voor de klimaatadaptatie van de Maas komen hier bij elkaar. De coördinatie en voorbereiding van besluitvorming in de SDM is belegd bij het programmateam Deltaprogramma Maas. De werkwijze is gebaseerd op een netwerk van de samenwerkende professionals bij alle deelnemende partijen. Het programmateam is een faciliterende organisatie (ca. 3 fte) die de bevoegde en belanghebbende partijen helpt bij de ontwikkeling en uitvoering van samenhangend beleid voor een klimaatbestendige Maas. Het beleid wordt verankerd op nationaal (Nationaal Waterplan 2016-2021, het jaarlijks verschijnend Deltaprogramma) en regionaal niveau. Op dit moment werken wij ook mee aan de ontwikkeling van het programma Integraal Riviermanagement, dat nauw aansluit op de Omgevingsvisies en Omgevingsagenda’s op nationale en regionale schaal.

 

Jij bent lid van het programmateam Deltaprogramma Maas en werkt binnen de Maascommunity, een samenwerking van overheden die beleid en tranches van projecten voor de Maas voorbereiden. Het programmateam is een zelfstandig opererend team dat over de grenzen van organisaties heen werkt en de besluitvorming in de Stuurgroep Deltaprogramma Maas coördineert voor een klimaatbestendige Maas als drager van economisch florerende regio’s aan deze rivier.

 

Meer informatie over Deltaprogramma Maas is te vinden op de website: www.deltaprogrammamaas.nl en in de bijlage ‘Deltaprogramma Maas Werkplan 2022’ die mee is gepubliceerd bij deze uitvraag.

 

Dit ga je doen:

• Draagt binnen het programmateam bij aan de overall strategie en het werkprogramma van het DP Maas.

• Bereidt het wekelijkse overleg van het programmateam voor en adviseert over werkgroepbijeenkomsten vanuit het Programmateam gericht op proces en inhoud.

• Organiseert de periodieke overleggen van het Opdrachtgeversoverleg DP Maas, de Klankbordgroep Maas, de Ambtelijke Begeleidingsgroep DP Maas en de Stuurgroep DP Maas (SDM), bereidt deze overleggen samen met het Programmateam voor en verzorgt (deels) verslaglegging en administratieve afhandeling.

• Stelt brieven op die namens de SDM worden verzonden naar de partners of het ministerie.

• Coördineert binnen het Programmateam en/of het Maasnetwerk vraagstukken die te maken hebben met de communicatie en informatievoorziening over Deltaprogramma en Integraal Riviermanagement, zoals de bijdrage aan het jaarlijkse Deltaprogramma en de deelname aan het Deltacongres.

• Zorgt voor administratieve beheer/archivering van het Programmateam bij de Provincie N-Brabant in de bestaande digitale werkomgeving Deltaprogramma Maas (SharePoint).


Kandidaatomschrijving

Je hebt een luisterend oor en weet snel te komen tot de essentie. Je bent een teamspeler, je werkt vanuit gelijkwaardigheid en durft mensen aan te spreken. Je staat open voor feedback en gebruikt dit om jezelf verder te kunnen ontwikkelen. Eerlijkheid, openheid en plezier staan bij jou hoog in het vaandel. Je bent een kei in het verbinden van partijen en belangen. Ook beschik je over voldoende zelfstartend vermogen.

Interviewplanning

We nodigen 3 kandidaten uit voor een gesprek. De gesprekken vinden naar alle waarschijnlijkheid plaats op 15-02-2022. Gezien de planning is het slechts in uitzonderlijke gevallen mogelijk hiervan af te wijken.

Toelichting op rooster

De eigen woonplaats is de standplaats, er wordt veel gewerkt vanuit eigen locatie. Tenminste één dag in de week komt het programmateam samen voor o.a. teamoverleg (op woensdag), dit kan in Roermond (WS Limburg) of in Den Bosch (WS Aa en Maas/Provincie Noord-Brabant) zijn. Door Covid-beperkingen vinden vergaderingen en overleggen al lange tijd online plaats. De opdracht bedraagt naar verwachting gemiddeld 18 uur per week

Dienstencategorie

Andere diensten

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Programmasecretaris Deltaprogramma Maas die deze organisatie zoekt?