thumbnail
thumbnail

Manager projectbeheersing Dijkverbetering Doeveren

Pettelaarpark 70, 5216 PP 's-Hertogenbosch, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
125
16 Noord-Brabant

Begindatum:

1 apr 2024

Einddatum:

31 dec 2024

Uren per week:

16

Publicatiedatum:

1 feb 2024

Opdrachtomschrijving

Waterschap Aa en Maas
Wij werken 24 uur per dag met water. Dat doen we voor ruim 744.000 inwoners en bedrijven in Oost-Brabant. Hoogste prioriteit is veiligheid, gezondheid en welzijn. Bovendien staan wij voor innovatief en duurzaam waterbeheer. Dit doen wij voor nu en later zodat ook onze kinderen en kleinkinderen hier de vruchten van kunnen plukken.

Het waterschap biedt veiligheid tegen overstromingen aan burgers en bedrijven door de dijken goed te beheren. Ook onderhouden wij beken, weteringen en sloten om wateroverlast te voorkomen. Voor ruim 700.000 inwoners en bedrijven maken wij het afvalwater weer schoon. Wij zorgen voor voldoende water voor de land- en tuinbouw én natuurgebieden. Ook controleren wij de waterkwaliteit van recreatieplassen. Bovendien zorgen wij dat beken, sloten en weteringen schoon zijn. Wij werken aan fraaie waterrijke gebieden in de natuur en in de stad en controleren de waterkwaliteit van recreatieplassen. We verbeteren de leefomgeving van planten en dieren bij het inrichten van waterlopen. Dat is belangrijk voor alle leven.

Voorwaarden
Op de opdracht is Nederlands recht van toepassing, evenals de Algemene Waterschapsinkoopvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten 2018 (AWVODI-2018). Met de Opdrachtnemer wordt een overeenkomst van opdracht gesloten conform het bij deze aankondiging gevoegde model. De kandidaat dient een geheimhoudings- en integriteitsverklaring te ondertekenen conform het bij deze aankondiging gevoegde model. Indien de betreffende adviseur in de functie waarop de Overeenkomst betrekking heeft, omgang met persoonsgegevens heeft, dan zal het adviesbureaus dat of intermediair die de adviseur ter beschikking stelt als verwerker worden aangemerkt en dient een verwerkersovereenkomst ondertekend te worden conform het bij deze aankondiging gevoegde model.

Overige voorwaarden

 1. Indiening: Het niet tijdig indienen van de Inschrijving leidt tot uitsluiting van verdere deelname aan deze aanbestedingsprocedure.

 2. Gestanddoeningstermijn: De Inschrijving dient een gestanddoeningstermijn te hebben van 50 dagen na de dag waarop de uiterste termijn voor het indienen van de inschrijvingen is verstreken. Het waterschap kan verzoeken de termijn van gestanddoening te verlengen. Aan een zodanig verzoek kan door de inschrijver geen aanspraak op de opdracht worden ontleend. In geval door een (afgewezen) inschrijver een kort geding wordt aangespannen tegen de gunningsbeslissing van het waterschap, gaat de inschrijver door indiening van een inschrijving akkoord met een automatische verlenging van de gestanddoeningstermijn tot 14 kalenderdagen na vonnis in kort geding.

 3. Eisen, voorwaarden en voorbehoud: De Inschrijving voldoet aan de gestelde eisen. De (algemene) leveringsvoorwaarden van inschrijver zijn niet van toepassing. Het waterschap wijst deze van de hand. Er zijn geen voorbehouden gesteld aan de ingediende inschrijving.

 4. Onjuistheden: Alle documenten zijn met zorg samengesteld. Mocht Inschrijver desondanks tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden tegenkomen, dan maakt Inschrijver deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op het uiterste tijdstip voor het indienen van vragen, bekend met een opgave van de correctievoorstellen en eventuele onderbouwing. Ook eventuele bezwaren tegen (delen van) dit document dient u zo spoedig mogelijk schriftelijk kenbaar te maken. Van inschrijvers wordt een proactieve houding verwacht. Dit betekent dat een inschrijver geen rechtsgeldig beroep kan doen op onvolkomenheden of tegenstrijdigheden die door hem niet binnen de hiervoor genoemde termijn aan de orde zijn gesteld, terwijl dit redelijkerwijs wel mogelijk was geweest. Ten aanzien van deze onvolkomenheden of tegenstrijdigheden heeft de inschrijver in die situatie zijn rechten verwerkt.

 5. Schadevergoeding: Het waterschap behoudt zich het recht voor de opdracht uiteindelijk niet te gunnen. In dat geval hebben de inschrijvers geen recht op schadevergoeding betreffende de gemaakte kosten in het kader van deze aanbesteding.

 6. Op de opdracht is Nederlands recht van toepassing.Wijze van beoordeling Inschrijvingen

Het waterschap beoordeelt de inschrijvingen als volgt:

 • De procesleider van het waterschap controleert de inschrijvingen op volledigheid. Indien Inschrijver één of meerdere (gevraagde) documenten niet heeft ingestuurd of op één of meerdere documenten gevraagde informatie ontbreekt, dan kan het waterschap Inschrijver uitsluiten van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure.

 • De procesleider van het waterschap controleert of Inschrijver de eisen en bepalingen, die zijn omschreven in deze nadere uitvraag en de overige aanbestedingsdocumenten, gelezen en begrepen heeft. Indien Inschrijver inschrijft gaat het waterschap ervan uit dat u akkoord gaat met deze eisen en bepalingen.

 • Daarna verspreidt de procesleider van het waterschap de kwalitatieve stukken aan het beoordelingsteam. De inschrijvingen worden als eerste individueel beoordeeld. De resultaten worden gebundeld door de procesleider. Daarna belegt de procesleider een consensusmeeting en zit deze voor om te komen tot een gezamenlijk kwalitatief oordeel. Als het kwalitatieve oordeel is gemaakt, worden de prijzen door de procesleider bekend gemaakt aan het beoordelingsteam waarna de definitieve BPKV wordt bepaald. De procesleider begeleidt de beoordeling, maar beoordeelt zelf niet mee.


Mededeling van de gunningsbeslissing

Gelijktijdig met het bekendmaken van de gunningsbeslissing aan de inschrijver met wie het waterschap de overeenkomst wil sluiten, zullen de overige inschrijvers eveneens een mededeling van deze gunningsbeslissing ontvangen.

Zij ontvangen hiertoe een mededeling met tevens een motivering voor de redenen van de afwijzing. Het waterschap verzendt de motivering digitaal naar de contactpersoon van de aanbesteding.

Zolang er niet op alle punten volledige overeenstemming is bereikt, is er geen sprake van enige gebondenheid van Waterschap Aa en Maas. In dat geval is er ook geen enkele verplichting tot vergoeding van welke schade of kosten.


Rechtsbescherming

Indien inschrijver het niet eens is met de gunningsbeslissing kan beroep ingesteld worden tegen deze beslissing bij de rechtbank Oost-Brabant locatie 's-Hertogenbosch. Postbus 70584, 5201 CZ ’s-Hertogenbosch. De mededeling van het waterschap van een voorgenomen gunningsbeslissing houdt geen aanvaarding in, als bedoeld in artikel 6:217, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, van het aanbod van de Inschrijver.

Het waterschap sluit niet eerder de overeenkomst op basis van een gunningsbeslissing dan nadat een termijn van vijf (5) kalenderdagen na (digitale) bekendmaking van de mededeling van die gunningsbeslissing is verstreken.

Een inschrijver verliest zijn recht om op te komen tegen de gunningsbeslissing wanneer het waterschap niet binnen bovenstaande termijn na de (digitale) bekendmaking van de gunningsbeslissing is gedagvaard in kort geding voor de bevoegde voorzieningenrechter. De opschortende termijn dient inschrijver derhalve ook als een vervaltermijn te zien waarbinnen hij tegen de gunningsbeslissing in rechte kan opkomen.

Het volgende tot de opschortende termijn dienen in acht te worden genomen:

 • Indien een afgewezen inschrijver voor het verstrijken van de opschortende termijn een kort geding aanhangig heeft gemaakt en de dagvaarding daarvan betekend is op het adres van het waterschap, zal het waterschap in beginsel de uitkomst van deze procedure (in eerste aanleg) afwachten voordat er verder uitvoering wordt


 • gegeven aan de gunningsbeslissing en ondertekening van de opdracht.

 • Inschrijvers die een voorziening in rechte willen vragen tegen de gunningsbeslissing dienen dit tijdig voor de afloop van de hierboven vermelde opschortende termijn schriftelijk mede te delen aan het waterschap onder gelijktijdige toezending van een conceptdagvaarding en met vermelding van de datum waarop de rechter de zaak zal behandelen.

 • Om te voorkomen dat een uitgebrachte dagvaarding het waterschap niet tijdig bereikt verzoeken wij Inschrijver zo spoedig mogelijk een afschrift van de dagvaarding te mailen naar: inkoop@aaenmaas.nl.

Kandidaatomschrijving

De opdracht en dit ga je doen
Wij zoeken een gedreven manager projectbeheersing voor het project Dijkverbetering Doeveren.

Je maakt onderdeel uit van het reeds bestaande IPM-team dat zich momenteel richt het afronden van de verkenningfase van het project. Je bent besluitvaardig en resultaatgericht en hebt gevoel voor verhoudingen binnen een politieke organisatie en de samenwerking tussen het HWBP als subsidieverlener en het bestuur. Projectmatig werken is voor jou vanzelfsprekend en weet te sturen op datgene waar het project bij gebaat is.

De manager projectbeheersing zorgt in het kader van project dijkverbetering Doeveren ervoor dat de puntjes op de ‘i’ worden gezet op de verkenning, planuitwerkingsfase en realisatiefase zodat deze succesvol worden gerealiseerd binnen de kaders van tijd, geld en kwaliteit. Als manager projectbeheersing bewaak je GOTIK-aspecten en ondersteun je bij het bestuurlijke proces om tot besluiten te komen. Je bent sparringpartner voor de projectmanager en houdt hem proactief op de hoogte van wat er speelt in het project. Ook draag je  zorg voor de informatie aan en communicatie met het begeleidingsteam van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Daarnaast dient de manager projectbeheersing de volgende werkzaamheden uit te voeren:

 • De manager projectbeheersing organiseert en geeft actief leiding aan het projectbeheersingsteam en de medewerkers binnen projectbeheersing.

 • De manager projectbeheersing zorgt voor tijdige terugkoppeling naar de projectmanager en waar nodig het lijnmanagement.

 • De manager projectbeheersing zorgt voor een (geactualiseerd) projectplan, planning, probabilistische raming, kostenraming, documentbeheer, risicomanagement en kwaliteitssysteem.

 • De manager projectbeheersing stelt voortgangsrapportages op, beheerst het proces van scopewijzigingen en stuurt het risicomanagementproces aan.

 • De manager projectbeheersing is het eerste aanspreekpunt voor reviews, (interne) audits e.d.

Het waterschap hecht aan een prettig werkklimaat; als manager projectbeheersing stuur je op een goede en prettige en veilige werksfeer binnen het projectteam.

Over het project

De kenmerken van het project zijn te vinden op de website van Aa en Maas: https://www.aaenmaas.nl/in-jouw-buurt/projectenkaart/dijkverbetering-doeveren/.

Interviewplanning

We nodigen maximaal 3 kandidaten uit voor een gesprek. De gesprekken vinden op 13 maart 2024 12:30 – 15:30 plaats op het hoofdkantoor van waterschap Aa en Maas te ‘s-Hertogenbosch. Gezien de planning is het slechts in uitzonderlijke gevallen mogelijk hiervan af te wijken.

Toelichting op rooster

Gemiddeld 16 uur per week waarvan de aanwezigheid op locatie op de woensdag verplicht is. Het daadwerkelijke aantal uren per week kan verschillen. Er dient rekening mee gehouden te worden dat deze uren incidenteel ook ’s-avonds en zeer incidenteel ook in het weekend of op feestdagen kunnen vallen. Daarnaast dient naar de aard van de functie rekening gehouden te worden met bereikbaarheid (telefoon, app, mail) die buiten de geplande werkdagen en-tijden valt.

Dienstencategorie

Bouwkundige diensten, technische diensten, diensten van stedenbouw en landschapsarchitectuur, e.d.

CPV code

71000000-8 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

Bijlagen

Download bijlage

Bijlage 1 Geheimhoudings- en integriteitsverklaring.pdf

Download bijlage

Bijlage 2 AWVODI-2018.pdf

Download bijlage

Bureau en ZZP Overeenkomst.pdf

Eisen

Voorwaarden voor deelname

Download bijlage

Bureau en ZZP Overeenkomst.pdf

Download bijlage

Bijlage 2 AWVODI-2018.pdf

Download bijlage

Bijlage 1 Geheimhoudings- en integriteitsverklaring.pdf

Opleiding

De kandidaat beschikt over een aantoonbare afgeronde opleiding op minimaal Hbo-niveau.

Werkervaring overheidsorganisaties

De kandidaat beschikt over minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met de verkenningsfase, planuitwerkingsfase en/of realisatiefase van (integraal) waterveiligheidsproject van het Hoog Water Beschermingsprogramma (HWBP), waarbinnen minimaal 3 jaar in de rol van manager projectbeheersing. Dit blijkt uit het CV en dient te worden toegelicht in de motivatiebrief.

Beschikbaarheid op de startdatum

De door u aangeboden kandidaat is beschikbaar per 1 april 2024 voor gemiddeld 16 uur per week waarvan u minimaal op de woensdag fysiek aanwezig moet kunnen zijn.

Gunningscriteria

Weging prijsdeel: 20 %

Motivatiebrief

Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgende de hieronder aangegeven criteria:

 • In welke mate de kandidaat de rol die gevraagd wordt doorgrond; (max 10%)

 • Aansluiting van deze opdracht op kennis en ervaring van de kandidaat, waaronder een toelichting op de gestelde eisen; (max 5% )

 • Motivatie van de kandidaat om op deze opdracht in te schrijven. (max 5%)

De motivatiebrief mag maximaal 1 A4 pagina’s bevatten. Hoe beter de toelichting, hoe hoger de kandidaat scoort op betreffende gunningscriteria. 

Weging: 25 %

Werkervaring als manager projectbeheersing in HWBP-dijkversterkingsprojecten

Licht de mate van werkervaring op onderstaande punten toe in maximaal 1 A4. Maak hierbij de link van de eerdere werkervaring naar het project Doeveren waaruit blijkt dat de kandidaat in een vergelijkbare opgave gehandeld heeft. Hoe meer relevant en concreet de werkervaring is toegelicht, des te hoger de score. - Aantoonbare werkervaring met het vervullen van de rol van manager projectbeheersing bij projecten op basis van een HWBP-subsidie/projectfinanciering. Dit moet blijken uit de CV van de kandidaat. (max. 10 punten) - Mate van (minimaal 5 jaar) aantoonbare relevante werkervaring met de verkenningsfase, planuitwerkingsfase en/of realisatiefase van (integraal) waterveiligheidsproject van het Hoog Water Beschermingsprogramma (HWBP), waarbinnen minimaal 3 jaar in de rol van manager projectbeheersing (eis). (max. 15 punten)

Weging: 30 %

Interview

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

 • Mondelinge toelichting op de werkervaring bij de eisen en gunningscriteria en in welke mate de ervaring relevant is voor betreffende opdracht; (max 15%)

 • De kandidaat kan de motivatie voor sollicitatie nader toelichten, waarbij gelet zal worden op enthousiasme, resultaatgerichtheid en samenwerking. (max 10%)

Hoe beter de toelichting, hoe hoger de kandidaat scoort op betreffende gunningscriteria.

Weging: 25 %

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Manager projectbeheersing Dijkverbetering Doeveren die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.