thumbnail
thumbnail
Adviseur contractbeheersing dijkverbetering Cuijk - Ravenstein

Pettelaarpark 70, 5216 PP 's-Hertogenbosch, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
125
8 Noord-Brabant

Begindatum:

21 dec 2023

Einddatum:

31 dec 2024

Uren per week:

8

Publicatiedatum:

16 nov 2023

Waterschap Aa en Maas
Wij werken 24 uur per dag met water. Dat doen we voor ruim 744.000 inwoners en bedrijven in Oost-Brabant. Hoogste prioriteit is veiligheid, gezondheid en welzijn. Bovendien staan wij voor innovatief en duurzaam waterbeheer. Dit doen wij voor nu en later zodat ook onze kinderen en kleinkinderen hier de vruchten van kunnen plukken.

Het waterschap biedt veiligheid tegen overstromingen aan burgers en bedrijven door de dijken goed te beheren. Ook onderhouden wij beken, weteringen en sloten om wateroverlast te voorkomen. Voor ruim 700.000 inwoners en bedrijven maken wij het afvalwater weer schoon. Wij zorgen voor voldoende water voor de land- en tuinbouw én natuurgebieden. Ook controleren wij de waterkwaliteit van recreatieplassen. Bovendien zorgen wij dat beken, sloten en weteringen schoon zijn. Wij werken aan fraaie waterrijke gebieden in de natuur en in de stad en controleren de waterkwaliteit van recreatieplassen. We verbeteren de leefomgeving van planten en dieren bij het inrichten van waterlopen. Dat is belangrijk voor alle leven.

Het project
Het project Dijkverbetering Cuijk - Ravenstein heeft betrekking op 21 kilometer primaire waterkering langs de Maas (Brabantse zijde) tussen Cuijk en Ravenstein (dijkvak 36-1). Gebleken is dat de dijk hier niet voldoet aan de norm en zowel de faalkans als de gevolgen van falen relatief groot zijn. Binnen het HWBP programma is daarom besloten om de versterking van dit dijkvak uit te voeren. Het doel is om de verbetering in 2030 op te leveren.

Voorwaarden
Op de opdracht is Nederlands recht van toepassing, evenals de Algemene Waterschapsinkoopvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten 2018 (AWVODI-2018). Met de Opdrachtnemer wordt een overeenkomst van opdracht gesloten conform het bij deze aankondiging gevoegde model. De kandidaat dient een geheimhoudings- en integriteitsverklaring te ondertekenen conform het bij deze aankondiging gevoegde model. Indien de betreffende adviseur in de functie waarop de Overeenkomst betrekking heeft, omgang met persoonsgegevens heeft, dan zal het adviesbureaus dat of intermediair die de adviseur ter beschikking stelt als verwerker worden aangemerkt en dient een verwerkersovereenkomst ondertekend te worden conform het bij deze aankondiging gevoegde model.

Overige voorwaarden

 1. Indiening: Het niet tijdig indienen van de Inschrijving leidt tot uitsluiting van verdere deelname aan deze aanbestedingsprocedure.

 2. Gestanddoeningstermijn: De Inschrijving dient een gestanddoeningstermijn te hebben van 50 dagen na de dag waarop de uiterste termijn voor het indienen van de inschrijvingen is verstreken. Het waterschap kan verzoeken de termijn van gestanddoening te verlengen. Aan een zodanig verzoek kan door de inschrijver geen aanspraak op de opdracht worden ontleend. In geval door een (afgewezen) inschrijver een kort geding wordt aangespannen tegen de gunningsbeslissing van het waterschap, gaat de inschrijver door indiening van een inschrijving akkoord met een automatische verlenging van de gestanddoeningstermijn tot 14 kalenderdagen na vonnis in kort geding.

 3. Eisen, voorwaarden en voorbehoud: De Inschrijving voldoet aan de gestelde eisen. De (algemene) leveringsvoorwaarden van inschrijver zijn niet van toepassing. Het waterschap wijst deze van de hand. Er zijn geen voorbehouden gesteld aan de ingediende inschrijving.

 4. Onjuistheden: Alle documenten zijn met zorg samengesteld. Mocht Inschrijver desondanks tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden tegenkomen, dan maakt Inschrijver deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op het uiterste tijdstip voor het indienen van vragen, bekend met een opgave van de correctievoorstellen en eventuele onderbouwing. Ook eventuele bezwaren tegen (delen van) dit document dient u zo spoedig mogelijk schriftelijk kenbaar te maken. Van inschrijvers wordt een proactieve houding verwacht. Dit betekent dat een inschrijver geen rechtsgeldig beroep kan doen op onvolkomenheden of tegenstrijdigheden die door hem niet binnen de hiervoor genoemde termijn aan de orde zijn gesteld, terwijl dit redelijkerwijs wel mogelijk was geweest. Ten aanzien van deze onvolkomenheden of tegenstrijdigheden heeft de inschrijver in die situatie zijn rechten verwerkt.

 5. Schadevergoeding: Het waterschap behoudt zich het recht voor de opdracht uiteindelijk niet te gunnen. In dat geval hebben de inschrijvers geen recht op schadevergoeding betreffende de gemaakte kosten in het kader van deze aanbesteding.

 6. Op de opdracht is Nederlands recht van toepassing.

 7. Het op te geven uurtarief exclusief omzetbelasting dient een all-in uurtarief te betreffen waarin alle kosten waaronder, maar niet gelimiteerd tot: salariskosten, reis- en verblijfkosten, overheadkosten, sociale lasten, algemene kosten, opleidingskosten, vervanging en winst en risico dienen te zijn inbegrepen.

Wijze van beoordeling Inschrijvingen
Het waterschap beoordeelt de inschrijvingen als volgt:

 • De procesleider van het waterschap controleert de inschrijvingen op volledigheid. Indien Inschrijver één of meerdere (gevraagde) documenten niet heeft ingestuurd of op één of meerdere documenten gevraagde informatie ontbreekt, dan kan het waterschap Inschrijver uitsluiten van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure.

 • De procesleider van het waterschap controleert of Inschrijver de eisen en bepalingen, die zijn omschreven in deze nadere uitvraag en de overige aanbestedingsdocumenten, gelezen en begrepen heeft. Indien Inschrijver inschrijft gaat het waterschap ervan uit dat u akkoord gaat met deze eisen en bepalingen.

 • Daarna verspreidt de procesleider van het waterschap de kwalitatieve stukken aan het beoordelingsteam. De inschrijvingen worden als eerste individueel beoordeeld. De resultaten worden gebundeld door de procesleider. Daarna belegt de procesleider een consensusmeeting en zit deze voor om te komen tot een gezamenlijk kwalitatief oordeel. Als het kwalitatieve oordeel is gemaakt, worden de prijzen door de procesleider bekend gemaakt aan het beoordelingsteam waarna de definitieve BPKV wordt bepaald. De procesleider begeleidt de beoordeling, maar beoordeelt zelf niet mee.

Rechtsbescherming
Indien inschrijver het niet eens is met de gunningsbeslissing kan beroep ingesteld worden tegen deze beslissing bij de rechtbank Oost-Brabant locatie 's-Hertogenbosch. Postbus 70584, 5201 CZ ’s-Hertogenbosch. De mededeling van het waterschap van een voorgenomen gunningsbeslissing houdt geen aanvaarding in, als bedoeld in artikel 6:217, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, van het aanbod van de Inschrijver.

Bedrijfsvertrouwelijke gegevens niet zullen worden gedeeld met derden, tenzij daartoe gehouden door wettelijk voorschrift. Het waterschap sluit niet eerder de overeenkomst op basis van een gunningsbeslissing dan nadat een termijn van vijf (5) kalenderdagen na (digitale) bekendmaking van de mededeling van die gunningsbeslissing is verstreken.

Een inschrijver verliest zijn recht om op te komen tegen de gunningsbeslissing wanneer het waterschap niet binnen bovenstaande termijn na de (digitale) bekendmaking van de gunningsbeslissing is gedagvaard in kort geding voor de bevoegde voorzieningenrechter. De opschortende termijn dient inschrijver derhalve ook als een vervaltermijn te zien waarbinnen hij tegen de gunningsbeslissing in rechte kan opkomen.

Het volgende tot de opschortende termijn dienen in acht te worden genomen:

Indien een afgewezen inschrijver voor het verstrijken van de opschortende termijn een kort geding aanhangig heeft gemaakt en de dagvaarding daarvan betekend is op het adres van het waterschap, zal het waterschap in beginsel de uitkomst van deze procedure (in eerste aanleg) afwachten voordat er verder uitvoering wordt gegeven aan de gunningsbeslissing en ondertekening van de opdracht.

Inschrijvers die een voorziening in rechte willen vragen tegen de gunningsbeslissing dienen dit tijdig voor de afloop van de hierboven vermelde opschortende termijn schriftelijk mede te delen aan het waterschap onder gelijktijdige toezending van een conceptdagvaarding en met vermelding van de datum waarop de rechter de zaak zal behandelen.

Om te voorkomen dat een uitgebrachte dagvaarding het waterschap niet tijdig bereikt verzoeken wij Inschrijver zo spoedig mogelijk een afschrift van de dagvaarding te mailen naar: inkoop@aaenmaas.nl.

Opdracht omschrijving
Voor het project Cuijk – Ravenstein zoeken we een ervaren contractadviseur dan wel -beheerser in het team contractmanagement. De opdracht bestaat uit de afhandeling van contractzaken met het reeds gecontracteerde ingenieursbureau, maar ook uit het invullen van de samenwerkingsrelatie en inhoudelijke bijsturing – in afstemming met verantwoordelijke collega IPM-rolhouders – op adviesproducten. De Adviseur contractbeheersing maakt onderdeel uit van het contractmanagement (CM)-team van het project en richt zich primair op de beheersing van het contract ‘ingenieursdiensten Planuitwerkingsfase dijkverbetering Cuijk-Ravenstein’ en/of daarop voortgezette contracten met het IB. Dit behelst de contractbeheersing in voorbereiding, uitvoering en afronding van het contract. De exacte invulling hiervan wordt nader uitgewerkt in overleg met de CM. Doel is om de contractbeheersing van dit contract efficiënt, doelgericht, fair en conform vigerende wet- en regelgeving te laten verlopen.

Taken:

 • Het invullen van de rol adviseur contractbeheersing in het CM-team;

 • Je denkt actief mee over het contractmanagement van het project;

 • Je toetst de voortgangsrapportages (VGR’s) van het ingenieursbureau (IB) en legt deze met advies voor aan het IPM-team;

 • Je neemt deel aan de voortgangsoverleggen (VGO’s) van het IB;

 • Je bent verantwoordelijk voor de prestatieverklaringen aan het IB;

 • Je bent sparringpartner voor zowel de CM als de PM en houdt hen proactief op de hoogte van wat er speelt in het contract.

Opties:
Taken kunnen optioneel aangepast of uitgebreid worden binnen het contractmanagement of daaraan verbonden of gerelateerde activiteiten van andere IPM-rolhouders. Dit wordt nader bepaald op basis van de voortgang en actualiteit van het project. In dergelijk geval(len) worden de aangepaste of aanvullende activiteiten in overleg vastgesteld en middels één of meerdere VTW’s opgedragen. Deze optie omvat een verhoging van het gemiddelde aantal uren per week tot maximaal 16 uur. Een VTW wordt uitsluitend schriftelijk en met goedkeuring van het waterschap overeengekomen.  De maximale opdrachtwaarde van deze opdracht inclusief verlengingen en opties bedraagt EUR 1.500.000,- exclusief omzetbelasting.

Randvoorwaarden:

 • Er dient gewerkt te worden volgens de processen en procedures van het waterschap;

 • Plaats van uitvoering is op afstand, Waterschap Aa en Maas ‘s-Hertogenbosch of een locatie nabij de dijkverbetering;

 • De kandidaat dient zelfstandig bovenstaande taken in te kunnen vullen;

 • De werkzaamheden mogen worden uitgevoerd door maximaal 1 persoon;

 • De kandidaat is minimaal 8 uur per week live aanwezig op de projectdagen donderdag en/of dinsdag, dit is nader in te vullen in afstemming met de contractmanager;

 • De kandidaat dient 7 dagen na definitieve gunning van de opdracht inzetbaar zijn;

 • Indien er sprake is van vervanging van de zijde van de inschrijver, dient dit vooraf ter goedkeuring aan het waterschap worden voorgelegd. Kosten voor het eventueel inwerken van een vervanger, komen voor rekening van de opdrachtnemer. Dit tot een maximum van 5 werkdagen. Het uurtarief van een vervanger mag niet hoger zijn dan overeengekomen met de opdrachtnemer;

 • Indien de adviseur gedurende de duur van de opdracht niet (meer) voldoet aan de gestelde competenties, de benodigde expertise ontbreekt, niet meer beschikbaar is of geen match heeft met het opdrachtgeversteam dient door Opdrachtnemer binnen 30 dagen een vervangende adviseur van minimaal gelijkwaardig niveau, zulks ter beoordeling van het waterschap, aangeboden worden. Na deze periode is het waterschap gerechtigd de opdracht ontbinden en aan een andere partij de opdracht verstrekken.

Interviewplanning
We nodigen maximaal 3 kandidaten uit voor een gesprek. Dit betreft de 3 hoogst scorende kandidaten op basis van gunningscriteria 1, 2, 3, 4 en prijs. Alleen kandidaten die naar aanleiding van de scores op de gunningscriteria 1, 2, 3, 4 en prijs, kans hebben om op de eerste plek te eindigen zullen worden uitgenodigd voor het interview. De gesprekken vinden plaats op het hoofdkantoor van het Waterschap Aa en Maas te ‘s-Hertogenbosch.

Toelichting op rooster
De kandidaat is minimaal 8 uur per week live aanwezig op de projectdagen donderdag en/of dinsdag indien geen gebruik wordt gemaakt van de omschreven optie. Dit is nader in te vullen in afstemming met de contractmanager. Het daadwerkelijke aantal uren per week kan verschillen. Er dient rekening mee gehouden te worden dat deze uren incidenteel ook ’s-avonds en in het weekend of op feestdagen kunnen vallen. Hier staat ook een hogere vergoeding tegenover. Daarnaast dient naar de aard van de functie rekening gehouden te worden met bereikbaarheid (telefoon, app, mail) die buiten de geplande werkdagen en-tijden valt. Er dient rekening gehouden te worden met een inzet die over beperkte periodes groter is dan 8 uur (tot maximaal 32 uur) per week.

Eisen

 • Eis 1: Opleidingsniveau
  De kandidaat beschikt over een afgeronde Nederlandstalige opleiding op HBO/WO-opleiding in technische richting.

 • Eis 2: Werkervaring Contractbeheersing
  De kandidaat beschikt over minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied contractbeheersing van minimaal 1 afgerond contract binnen de GWW sector met een opdrachtwaarde van minimaal €4.000.000,-.

 • Eis 3: Werkervaring met integrale dijkversterkingsprojecten
  De kandidaat beschikt over minimaal 3 jaar aantoonbare relevante werkervaring in de verkennings- planuitwerkings- en/of realisatiefase van dijkversterkingsprojecten. In minimaal één van dijkversterkingsprojecten dient de versterkingsopgave te zijn gecombineerd met meekoppelkansen van andere stakeholders (zoals gemeentes en provincie) en ruimtelijke gebiedsontwikkeling.

 • Eis 4: Systeemgerichte Contract Beheersing
  De kandidaat beschikt over minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met de principes van SCB (Systeemgerichte Contract Beheersing) bij infrastructurele projecten met een opdrachtwaarde van minimaal €4.000.000,-.

 • Eis 5: Systems engineering
  De kandidaat beschikt over minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met de principes van systems engineering, zowel bij dijkversterkingsprojecten als bij andere infraprojecten van beweeg- en/of bedienbare kunstwerken.

 • Eis 6: Kwaliteitsmanagement
  De kandidaat beschikt over minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met kwaliteitsborging binnen infrastructurele projecten met een opdrachtwaarde van minimaal €4.000.000,-.

 • Eis 7: CV
  Het aangeboden CV mag maximaal 3 A4 bevatten.

Gunningscriteria

 • Gunningscriteria 1: Onderhouden samenwerkingsrelatie (weging 15%)
  Kandidaat heeft aantoonbare kennis en ervaring met het managen van professionals en onderhouden van samenwerkingsrelaties met advies- en ingenieursbureaus, aannemers of leveranciers in een technische projectomgeving. Belangrijk aspect hierbij is niet alleen de contractuele samenwerkingsrelatie, maar de organisatorische, persoonlijke en inhoudelijke afstemming en de rol van kandidaat hierin. Beschrijf – in maximaal 400 woorden - in welke mate u voor de voorliggende opdracht beschikt over relevante kennis en ervaring ten aanzien van onderhavig gunningscriterium. Ga daarbij specifiek in op: - De projecten waaraan u gewerkt heeft; - Uw rol en bijdrage in het project; - De relevantie van uw kennis en ervaring voor de voorliggende opdracht.

 • Gunningscriteria 2: Organiseren en beheersen van informatiestromen en raakvlakken (weging 25%)
  Kandidaat heeft aantoonbare kennis en ervaring met het organiseren en beheersen van informatiestromen en raakvlakken in een technische projectomgeving. Belangrijk aspect hierbij is de informatieontsluiting via digitale kanalen zoals het Geografische informatie systeem en Bouwinformatie model en het kunnen toepassen van relevante principes zoals systems engineering, value engineering en configuratiemanagement. Beschrijf – in maximaal 400 woorden - in welke mate u voor de voorliggende opdracht beschikt over relevante kennis en ervaring ten aanzien van onderhavig gunningscriterium. Ga daarbij specifiek in op: - De projecten waaraan u gewerkt heeft; - Uw rol en bijdrage in het project; - De relevantie van uw kennis en ervaring voor de voorliggende opdracht.

 • Gunningscriteria 3: Werkervaring dijkversterking (weging 20%)
  De kandidaat beschikt over minimaal 3 jaar aantoonbare relevante werkervaring in de verkennings- planuitwerkings- en/of realisatiefase van dijkversterkingsprojecten. In minimaal één van dijkversterkingsprojecten dient de versterkingsopgave te zijn gecombineerd met meekoppelkansen van andere stakeholders (zoals gemeentes en provincie) en ruimtelijke gebiedsontwikkeling (knock-out eis 3). Beschrijf – in maximaal 400 woorden - in welke mate u voor de voorliggende opdracht beschikt over relevante kennis en ervaring ten aanzien van onderhavig knock-out eis 3. Ga daarbij specifiek in op: - De projecten waaraan u gewerkt heeft; - Uw rol en bijdrage in het project; - De relevantie van uw kennis en ervaring voor de voorliggende opdracht.

 • Gunningscriteria 4: Werkervaring met complexe projecten in het ruimtelijke domein (weging 15%)
  Aantoonbare ervaring met het werken aan complexe projecten in het fysiek ruimtelijk domein (zijnde waterveiligheid, wegen, spoor en/of kunstwerken). Onder ‘complexe' projecten wordt o.a. maar niet uitputtende verstaan: een project waarbij sprake is van een groot maatschappelijk belang, meerdere betrokken partijen en vraagstukken waarbij veel partijen met tegengestelde belangen betrokken zijn; Beschrijf – in maximaal 400 woorden - in welke mate u voor de voorliggende opdracht beschikt over relevante kennis en ervaring ten aanzien van onderhavig gunningscriterium. Ga daarbij specifiek in op de projecten waaraan u gewerkt heeft.

 • Interview
  Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

  We nodigen maximaal 3 kandidaten uit voor een gesprek. Dit betreft de 3 hoogst scorende kandidaten op basis van gunningscriteria 1, 2, 3, 4 en prijs. Alleen kandidaten die naar aanleiding van de scores op de gunningscriteria 1, 2, 3, 4 en prijs, kans hebben om op de eerste plek te eindigen zullen worden uitgenodigd voor het interview. De gesprekken vinden plaats op het hoofdkantoor van het Waterschap Aa en Maas te ‘s-Hertogenbosch.

  Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal kandidaten gesprekken afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling.

Opleiding
We bieden aanvullend op de functie van Adviseur contractbeheersing dijkverbetering Cuijk - Ravenstein een cursus Schrijven van doeltreffende rapporten, notities en adviezen, om je vaardigheden en expertise op dit gebied verder te ontwikkelen en te versterken. Bekijk voor meer informatie onze opleidingen pagina!

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Adviseur contractbeheersing dijkverbetering Cuijk - Ravenstein die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.