thumbnail
thumbnail

Secretaris team Kennis & Leren

Nassaulaan 12, 2514 JS Den Haag, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
100
24-32 Zuid-Holland

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

31 dec 2024

Uren per week:

24-32

Publicatiedatum:

28 mei 2024

Over VNG
Wij zijn de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De vereniging heeft als doel om de lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen bedienen. Dat dragen we in ons hart en daar werken we iedere dag met veel bevlogenheid aan. 342 gemeenten bepalen onze en dus ook jouw agenda. Vaak wordt die beïnvloed door de dagelijkse actualiteit, maar altijd vanuit het belang van onze leden. We zijn een lerende organisatie, we stellen ons continu de vraag waar we staan en wat we kunnen verbeteren.

Over het Platform Sociaal Domein
Rijk en gemeenten willen vraagstukken in het sociaal domein vanuit samenhang en gezamenlijkheid benaderen, zowel op lokaal, als op regionaal en nationaal niveau. Dit vraagt om een ander type en continue gesprek dat gericht is op wat nodig is voor inwoners (een sterkere uitvoeringspraktijk) en minder is opgezet vanuit het stelsel (van wetten, programma's en dossiers). Niet alleen binnen beleid of uitvoering, maar verbindend tussen alle facetten van het sociaal domein: van visie, beleid, inkoop tot en met de uitvoering en preventie. Niet alleen tussen gemeenten en rijk, maar met alle betrokken partners.

Om in deze behoefte te voorzien is in 2021 een traject gestart om te komen tot het Platform Sociaal Domein. Centraal in het Platform staan de regioadviseurs, die de verbinding leggen tussen de verschillende partners, tussen rijk, beleid en uitvoering. Zij ondersteunen op basis van de vragen uit de praktijk van beleid en uitvoering. Opdrachtgevers van het Platform Sociaal Domein zijn onder andere het ministerie van BZK, VWS en de VNG.

Het Platform werkt aan het versterken van de lokale uitvoeringskracht en het aanbrengen van meer samenhang in (landelijk) beleid op basis van drie rollen:

 1. Adviseren en ondersteunen: onafhankelijk inhoudelijk en/of procesmatig advies en ondersteuning aan samenwerkende overheden en partners;

 2. Kennis ophalen en delen: het ophalen en delen van kennis(producten) en creëren van een dekkend en breed expertisenetwerk; 3

 3. Systematisch leren: versterken van het leervermogen van samenwerkende overheden en partners.

Omschrijving van de opdracht
Als projectsecretaris van het team Leren en Ontwikkelen ben je de schakel tussen de coördinator Leren en Ontwikkelen, de adviseurs Leren, het programmateam van het Platform, en de regioadviseurs van het Platform. Je hebt een veelzijdige rol en bent de spin in het web. Dit betekent dat je bij alle trajecten rondom leren en kennis wordt betrokken om de trajecten in samenhang succesvol te laten verlopen en voltooien.

Samen met de coördinator Leren en Ontwikkelen werk je aan drie actielijnen, te weten:

 1. Actielijn 1: Versterken van kennisecosystemen i.s.m. (landelijke en regionale) kennisinstellingen. a. Hierin werk je samen met de coördinator Leren en Ontwikkelen en de regioadviseurs aan het versterken van het kennisecosysteem in het Sociaal, Zorgen Veiligheidsdomein. Hiervoor voer je samen met haar gesprekken met onder andere het rijk, de VNG, ZonMw en de kenniswerkplaatsen. We trekken samen op met landelijke kennispartners om inzichten verder te verspreiden. Daarnaast verbinden wij op regionaal niveau de verschillende kenniswerkplaatsen, gemeenten en partners door lessen te delen en – naar behoefte – regionale bijeenkomsten te organiseren.

 2. Actielijn 2: Versterken leervermogen professionals lokaal en regionaal. a. Hierin werk je samen met de coördinator Leren en Ontwikkelen en de verschillende Leren adviseurs. Je helpt bij het verder uitwerken van de verschillende methodieken, zodat deze methodisch sterker worden onderbouwd én beschikbaar kunnen worden gesteld aan professionals in de praktijk.

 3. Actielijn 3: Systematisch leren met het rijk
  Hierin werk je nauw samen met de coördinator Leren en Ontwikkelen en het programmateam van het Platform Sociaal Domein. Periodiek dient een managementrapportage te worden opgeleverd om de voortgang van het platform inzichtelijk te maken. Samen met de verschillende coördinatoren van de regioteams maak je inzichtelijk welke resultaten zijn behaald en werk je op een kwalitatieve manier enkele goede voorbeelden en lessen uit. Daarnaast help je bij het verder uitwerken/ uitdiepen van signalen, zodat deze met betrokkenen vanuit het rijk kunnen worden gedeeld. Je werkt daarbij nauw samen met de andere secretarissen, coördinatoren en de manager van het Platform. Samen met hen zorg je ervoor dat gemeenten, partners en het rijk leren van de lessen die het Platform ophaalt in de praktijk. Dat betekent dat je samen met de programmasecretaris en de manager van het Platform de gesprekken met opdrachtgevers inhoudelijk voorbereidt.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

 • Overkoepelend:

  • Organiseren, voorbereiden en afronden van gesprekken tussen het management van het Platform, diens partners en opdrachtgevers, samen met de programmasecretaris van het Platform;

  • Organiseren en voorbereiden intern teamoverleg Leren en ontwikkelen. Hieronder valt ook het vastleggen van de acties tijdens de overleggen, het bijhouden van de teamsomgeving het beheren van de agenda, actielijst en planning van team Leren en ontwikkelen en waar nodig het najagen van de acties;

  • Overzicht houden op de voortgang van de structuur voor kennisdeling, via de website van het Platform. Daaronder valt ook het in gang zetten of aanjagen van trajecten of processen;

  • Afstemming met ondersteuners en coördinatoren van andere platformteams en collega’s van aangrenzende programma’s (binnen of buiten de VNG) die zich bezighouden met leren en ontwikkelen;

  • Logistieke en inhoudelijke voorbereiding van bijeenkomsten voor of met het Platform (o.a. kwartaalbijeenkomsten voor het platform zelf).

 • Actielijn 1: Versterken van kennisecosystemen i.s.m. (landelijke en regionale) kennisinstellingen.

  • Ondersteunen bij het inzichtelijk maken en versterken van het kennisecosysteem in het sociaal domein (i.s.m. o.a. de VNG Kennishub, de Kenniswerkplaatsen, ZonMw en VWS), samen met coördinator Leren en Ontwikkelen van het Platform;

  • Hieronder valt ook het vertegenwoordigen van het Platform op (netwerk)bijeenkomsten met partners, zowel landelijk als in de regio.

 • Actielijn 2: Versterken leervermogen professionals lokaal en regionaal.

  • Ondersteuning bij methodisch werken. Door ontwikkelen van methodieken (patroondenken, casusevaluaties, morele gespreksvoering) van regioadviseurs én professionals in de praktijk samen met andere adviseurs leren;

  • Organiseren en faciliteren van verschillende lokale, regionale leerbijeenkomsten om deze methodieken uit te leren.

 • Actielijn 3: Systematisch leren met het rijk.

  • Verzamelen van input voor de managementrapportage van het Platform en het opmaken, visualiseren van data en opleveren van managementrapportage, waarin de lessen en signalen die het Platform ophaalt systematisch worden teruggelegd;

  • Het ophalen en verder uitwerken van signalen en lessen uit de regio, middels voorbereiden en gestructureerde gesprekken met de regioadviseurs van het Platform. Dit doe je samen met de andere secretarissen en coördinatoren.

Resultaat van de opdracht
De resultaten van deze opdracht als secretaris van het team Leren en Ontwikkelen zijn als volgt:

 • De gesprekken met VWS en ZonMw en de kenniswerkplaatsen zijn inhoudelijk en procesmatig voorbereid, de afspraken zijn genoteerd en de opvolging is concreet vormgegeven;

 • Gesprekken met partners en opdrachtgevers van het Platform zijn inhoudelijk en procesmatig voorbereid, de afspraken zijn genoteerd en de opvolging is concreet vormgegeven;

 • Voor de door jou ondersteunde regio(‘s) is een strak proces ingeregeld om de trajecten waaraan wordt gewerkt en de signalen en lessen die daarbij worden opgehaald structureel op te halen;

 • Er is – mede op basis van het bovenstaande – ieder half jaar een met de manager en coördinatoren afgestemde managementrapportage van het Platform;

 • De resultaten van de projecten en activiteiten binnen het team Leren en ontwikkelen worden geborgd op de daarvoor relevante pagina’s van de website van het Platform;

 • De samenhang tussen de verschillende projecten en activiteiten binnen het team Leren en ontwikkelen is geborgd op inhoud, proces en communicatie.

Eisen

 • Minimaal een afgeronde WO- opleiding

 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als project- of programmasecretaris bij gemeenten of andere overheidsorganisaties, in de afgelopen 4 jaar

 • Minimaal 2 jaar werkervaring in landelijke of gemeentelijke programma’s gericht op het Sociaal Domein of tussen het Sociaal domein en domeinen van zorg en/of veiligheid;

 • We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

Wensen

 • Aantoonbare werkervaring in de rol van project- of programmasecretaris in een omgeving waar meerdere stakeholders (bijv. gemeenten, ketenpartners, in publiekprivate samenwerkingen (blijkend uit CV) met verschillende belangen samen moeten werken.

 • Aantoonbare werkervaring in de rol van projectmedewerker, projectsecretaris of programmasecretaris met werken binnen een projectteam van adviseurs/projectleiders en experts (blijkend uit motivatiebrief en CV).

 • Aantoonbare werkervaring in het sociaal- en/of, zorg- en veiligheidsdomein (blijkend uit CV en motivatie).

 • Aantoonbare werkervaring met:

  • Organiseren en faciliteren van (leer)bijeenkomsten

  • Sturings- / verantwoording werkzaamheden. Zoals het opstellen van managementrapportages

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Sybren Hindriks via 06 43 53 65 77 of per mail via sybren.hindriks@kbenp.nl.
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Help
Contact

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Secretaris team Kennis & Leren die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.