thumbnail
thumbnail

Businessanalist BAG

Nassaulaan 12, 2514 JS Den Haag, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
90
16-24 Zuid-Holland

Begindatum:

1 jan 2023

Einddatum:

30 sept 2023

Uren per week:

16-24

Publicatiedatum:

25 mei 2023

Organisatie
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door het actief participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, daar samenwerking te stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die de dienstverlening van gemeenten verbeteren.

Zo draagt VNG Realisatie bij aan vier gemeentelijke speerpunten:

 • werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op sociaal, fysiek en veiligheidsdomein;

 • verbeteren van de dienstverlening;

 • een efficiënte en wendbare organisatie;

 • anticiperen op de toekomst.

Team Weten
De te werven senior business analist maakt onderdeel uit van het team GDI (Generieke Digitale Infrastructuur). Dit team is binnen VNG Realisatie onderdeel van het basisteam Weten. Het basisteam Weten vertaalt politieke, bestuurlijke en inhoudelijke beleidsontwikkelingen naar de dagelijkse praktijk van gemeenten. We stellen daarbij kennis beschikbaar rondom beleid, informatie, technologie, recht en geld die relevant zijn voor de maatschappelijke opgaven waar onze leden voor staan. Zo maken wij bijvoorbeeld analyses van nieuwe wet- en regelgeving en de bijbehorende consequenties en begeleiden we jonge innovaties naar een volgende fase. Het basisteam borgt daarnaast kennis van de uitvoeringspraktijk in de ketens Werk & Inkomen (W&I), de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) en andere overheidsbrede (nieuwe) voorzieningen, waardoor we deze ketens en voorzieningen goed kunnen laten aansluiten bij de behoeften vanuit de gemeentelijke uitvoeringspraktijk.

Omschrijving van de opdracht
Om overheidsorganisaties (en dus ook gemeenten) te ondersteunen bij hun primaire processen zijn overheidsbreed allerlei digitale producten, standaarden en voorzieningen ontwikkeld. Het gaat onder andere om verschillende losse componenten op het gebied van digitale identiteit, toegangsdiensten, basisregistraties en uitwisselingsstandaarden die gezamenlijk de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) vormen. Door het (al dan niet verplicht) gebruik van al deze componenten binnen werkprocessen worden gemeenten (en samenwerkingsverbanden) in toenemende mate afhankelijk van het goed functioneren ervan. Het is daarom essentieel dat gemeenten collectief regie voeren op de ontwikkeling, invoering en het gebruik van deze generieke componenten. Hieraan wordt door het team GDI-regie invulling gegeven.

Vanuit deze regierol wordt binnen het thema basisregistraties en geo-informatie onder meer gewerkt aan het ondersteunen van gemeenten bij de uitvoering en de verdere ontwikkeling van de gemeentelijke geo-informatievoorziening. De senior business analist BAG draagt bij aan de duiding van verschillende ontwikkelingen rondom de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) mede in relatie tot de beoogde doorontwikkeling hiervan tot een samenhangende objectenregistratie (SOR) als onderdeel van een geo-datafundament (Zicht op Nederland). Hiervoor wordt onder meer gewerkt aan de verdere gemeentelijke concretisering van het toekomstig integraal gebouwmodel. Verder worden bijdragen geleverd aan de nadere beeldvorming over de afstemming tussen de BAG en de WOZ en de BAG en de BGT.

Daarnaast verzorgt de senior business analist de projectleiding van verschillende projecten die worden uitgevoerd in het kader van het gemeentelijk BAM-traject. Dat is de naam van het traject dat gemeenten zijn gestart om de bijhouding van de geo- basisregistraties te vereenvoudigen. In afwachting van nieuwe afspraken over doorontwikkeling, werken gemeenten hierbij aan kostenverlaging, een meer bedrijfsmatige aanpak en een betere kwaliteit. Het gaat onder meer om projecten over de effecten van de Omgevingswet / Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) op de BAG en de vereenvoudiging van BAG-brondocumenten. In dat kader zal de senior business analist ook verantwoordelijk worden voor het opzetten van een structurele afstemming met gemeentelijke BAG-bronhouders in het kader van het versterken van de collectieve gemeentelijke sturing op de uitvoering van de BAG.

De projectleider legt verantwoording af aan de themacoördinator basisregistraties en geo-informatie.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

 • Het leiden van projecten gericht op het realiseren van met gemeenten afgesproken collectieve resultaten in het kader van het traject Beter, Anders, Minder (BAM) met een specifieke focus op projecten waar de BAG centraal staat;

 • Het leveren van zelfstandige inhoudelijke bijdragen aan de verdere gemeentelijke concretisering van het toekomstig integraal gebouwmodel dat zowel als basis fungeert voor de verdere doorontwikkeling van de bestaande bijhoudingspraktijk als wordt gebruikt als collectief gemeentelijke input voor de doorontwikkeling van het landelijk geo-datafundament (Zicht op Nederland) met daarin een SOR;

 • Het vanuit collectief gemeentelijk belang leveren van bijdragen aan gecoördineerde kwaliteitsverbeteracties (zoals in het kader van de BAG, BGT en de WOZ);

 • Het verder vormgeven van de collectief gemeentelijke afstemstructuur voor de bijhouding van de BAG door het inrichten van een een structurele afstemming met gemeentelijke BAG-bronhouders;

 • Deelnemen aan of ondersteunen van de gemeentelijke deelnemers aan relevante overlegstructuren zoals gebruikersoverleggen, leveranciersoverleggen en klankbordgroepen rondom onder meer de BAG;

 • Opstellen van voor de bovenstaande activiteiten noodzakelijke werkplannen, voortgangsanalyses, (uitleg)documenten en stappenplannen in afstemming met de themacoördinator basisregistraties en geo-informatie;

 • (Op expertniveau) leveren van adviezen en bijdragen aan werkoverleg en andere activiteiten die rondom basisregistraties en geo-informatie worden uitgevoerd.

Resultaat van de opdracht

 • Voorstel voor een efficiënte omgang met BAG-brondocumenten op de korte termijn (in het kader van een BAM-traject) en input voor gesprekken over de toekomst (doorotwikkeling naar een SOR);

 • Inhoudelijke bijdragen aan een gemeentelijk integraal gebouwmodel, met een focus op de beschrijving van de aansluiting hiervan op concrete praktijksituaties;

 • Eerste bijeenkomst van een structurele gemeentelijk collectieve klankbordgroep voor de bijhouding van de BAG.

Eisen

 • Beschikt over minimaal 5 jaar werkervaring op HBO-werk- en denkniveau

 • Beschikt over minimaal 8 jaar werkervaring als adviseur of senior business analist op het gebied van de bijhouding van de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG), opgedaan in de afgelopen 10 jaar (blijkend uit de CV)

 • We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

Competenties

 • Resultaatgerichtheid

 • Omgevingsbewustzijn

 • Samenwerkend

 • Integriteit

 • Besluitvaardigheid

 • Zelfstandig met oog voor wanneer afstemming nodig is

 • Analytische vaardigheden

 • Communicatief vaardig (mondeling en schriftelijk)

Wensen

 1. Recente werkervaring als (project)leider, adviseur of medewerker bijhouding van de BAG (hierbij wordt uitsluitend gekeken naar ervaringen opgedaan in de afgelopen 10 jaar.

 2. Aantoonbaar actuele kennis over de vraagstukken die er landelijk spelen rondom de bijhouding van de BAG (blijkend uit een toelichting in de motivatie)

 3. Aantoonbaar actuele kennis over de vraagstukken die er spelen binnen het WOZ-domein ten aanzien van de afbakening van objecten mede in relatie tot de BAG ((blijkend uit een toelichting in de motivatie)

 4. Aantoonbaar actueel netwerk binnen de bij de BAG betrokken departementen, uitvoeringsorganisaties en leveranciers en bij BAG- betrokkenen binnen gemeenten en samenwerkingsverbanden (blijkend uit een toelichting in de motivatie waarin het netwerk en de rol daarbinnen wordt geduid)

 5. Aantoonbaar actuele kennis van de ontwikkelingen op het terrein van (collectief) gemeentelijke geo- informatievoorziening zoals de ontwikkeling van een Samenhangende objectenregistratie (SOR) en Common Ground (blijkend uit een toelichting in de motivatie).

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Britt Emmen via 06 39 84 53 67 of per mail via britt.emmen@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Britt Emmen via 06 39 84 53 67 of per mail via britt.emmen@kbenp.nl.
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Help
Contact

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Businessanalist BAG die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.