thumbnail
thumbnail
Senior businesscontroller Maatschappelijk Domein

Bogaardplein 15, 2284 DP Rijswijk, Nederland

Overig
Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
36 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

23-11-2022

Sluitingsdatum:

28-11-2022

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

36

Organisatie
Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden als Den Haag en Delft, maar koestert zijn eigenheid. De stad is modern én historisch maar ook druk én rustig, grijs én groen. Rijswijk biedt een interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Rijswijk heeft een overzichtelijke schaal met veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven. Ideaal om je werkervaring te verdiepen én te verbreden.
In de gemeentelijke organisatie werken ongeveer 500 medewerkers in 4 domeinen. We werken op basis van eigen verantwoordelijkheid, vertrouwen en goed opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. Dit biedt de kans om in teams nauw samen te werken aan het realiseren van (maatschappelijke) doelen. Het gaat daarbij vooral om het behalen van resultaat, waarbij flexibiliteit en creativiteit belangrijke eigenschappen zijn.  Onze kernwaarden zijn ROTS wat staat voor Resultaatgericht, Ondernemend, Transparant en Samenwerken in teams.

Team
Als senior businesscontroller werk je vanuit het domein Maatschappelijke Ontwikkelingen. Dit domein bestaat uit de teams:
- Sport en Vastgoed
- Publieke Dienstverlening
- Jeugd en Onderwijs
- Economische Zaken
- Cultuur en Evenementen
- Veiligheid, Inspectie en Handhaving

Daarnaast worden de ontwikkelingen Huis van de Stad (investering ca. 40 mio) en de Energietransitie vanuit het domein Maatschappelijke Ontwikkelingen opgepakt.
De teams worden door de domeinmanager en vijf teammanagers aangestuurd. Je ondersteunt het management, waarbij deze functie rechtstreeks onder de domeinmanager valt.

Opdracht
Vanaf 1 november 2022 heeft het domein Maatschappelijke Ontwikkelingen een nieuwe, vaste businesscontroller. Deze nieuwe collega werkt als eenpitter binnen het domein, in samenhang en samenwerking met de controllers binnen de domeinen Ruimtelijke Ontwikkelingen, Bedrijfsvoering en Sociaal Domein. Hij brengt werkervaring in de financiele sector met zich mee, maar met deze functie doet hij zijn eerste werkervaring op bij een overheidsinstantie.

Eerste onderdeel van de opdracht bestaat uit het vanuit senioriteit / ervaring coachen on the job van onze nieuwe collega binnen zijn nieuwe context, als businesscontroller binnen een lokale overheid in een domein met veel bestuurlijke en politieke aandacht. 
Deze deelopdracht beslaat ca 12 uur per week.

Tweede onderdeel van de opdracht is het opnieuw neerzetten van de vastgoedorganisatie. Op dit moment is de vastgoedportefeuille op meerdere plekken binnen de organisatie belegd.
We onderscheiden daarbij nu:
- Maatschappelijk vastgoed: sport-, welzijn-, onderwijs- en cultuurgebouwen; 
Strategisch/commercieel vastgoed: vastgoed dat in het kader van toekomstige ontwikkelingen een rol kan spelen, bv mogelijke herontwikkelingslocaties en commercieel vastgoed in eigendom van de gemeente;
- Overig vastgoed: vastgoed dat niet als maatschappelijk of strategisch/ commercieel vastgoed wordt gekenmerkt, variërend van woningen tot (gemeentelijke) werklocaties en een veelheid van locaties die van invloed zijn op het voorzieningenniveau van de gemeente Rijswijk. Denk hierbij aan de kinderboerderij, fietsenstallingen, speeltuingebouwen etc.

Bij dit diverse vastgoed zijn vier teams betrokken. De wens is om dit te centraliseren en naar een professionele en adequate vastgoedorganisatie toe te werken.

Het heeft de voorkeur om te onderzoeken of alle taken in één team samengebracht kunnen worden. Dit team is, indien nodig, verantwoordelijk voor het betrekken van andere teams, zodat er wel integraal gewerkt wordt. Het beschrijven van nieuwe werkprocessen zal hiervoor noodzakelijk zijn. In het vervolg hierop worden de taken in beeld gebracht die vervolgens vertaald kunnen worden in fte en benodigde competenties binnen het team.

De specifieke opdracht luidt:

·         Breng de huidige formatie binnen de teams in beeld die gerelateerd zijn aan de vastgoedportefeuille;

·         Breng de werkprocessen m.b.t. vastgoed binnen de diverse teams in beeld

·         Vertaal deze processen in de functies (inclusief benodigde competenties voor deze functies) en de omvang van de formatie die nodig is voor de uitvoering van de werkprocessen;

·         Doe onderzoek naar en geef een advies over de wijze waarop de vastgoedportefeuille binnen de gemeentelijke organisatie georganiseerd en gepositioneerd moet worden;

·         Adviseer over de mogelijkheden van uitbesteden van (onderdelen van) het beheer/onderhoud van de vastgoedportefeuille en de verwachte personele, financiële en organisatorische gevolgen hiervan voor de organisatie.

·         Geef advies over het financieel beheer m.b.t. de vastgoedportefeuille

·         Geef advies over de rol en positie van facilitair en de relatie met vastgoed

Het beoogd resultaat:
In mei 2023 een advies aan het GMT voor te leggen hoe een professionele en adequate vastgoedorganisatie binnen de gemeente Rijswijk ingericht zou moeten worden, inclusief de personele, financiële en organisatorische gevolgen hiervan.

Deze deelopdracht beslaat ca 24 uur per week.

Taken (niet limitatief)

·         Coach en sparringspartner zijn voor de businesscontroller Maatschappelijke Ontwikkelingen

·         Met de businesscontroller Maatschappelijke Ontwikkelingen verder verbinding leggen met en gesprekspartner zijn voor het team Financiën binnen domein Bedrijfsvoering

·         In samenspraak met de businesscontroller adviseren over strategische dossiers in het domein, met prioriteit voor de Energietransitie en Vastgoed

·         Ondersteunen bij het verder brengen van de inhoudelijke positionering van de functie businesscontroller en de bijbehorende werkprocessen

·         Bijdragen aan doorontwikkeling van de structuur van bedrijfsvoering binnen het domein dashboard, risicomanagement), in samenwerking met team Concerncontrol

Vereisten / knock-outcriteria

  1.    Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding.
  2.    Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Businesscontroller in de afgelopen 7 jaar.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)

  1.   Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring binnen de lokale overheid in de afgelopen 8 jaar (30 punten).
  2.   Aantoonbare werkervaring als businesscontroller binnen een gemeente in de afgelopen 5 jaar (25 punten).
  3.   Aantoonbare werkervaring met de gemeentelijke P&C cyclus in de afgelopen 5 jaar (duidelijk weergegeven in het cv middels een toelichting) (20 punten).
  4.   Uiterlijk per 12 december 2022 beschikbaar voor minimaal 32 uren in de week (15 punten).
  5.   Een afgeronde wo bachelor opleiding (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

Vanuit de kernwaarden van onze organisatie:

- Resultaatgerichtheid;

- Ondernemerschap;

- Transparantie;

- Samenwerken.

Voor deze functie aangevuld met:

- Analytisch vermogen

- Coachen

- Sociabiliteit

- Organisatiesensitiviteit

- Probleemanalyse

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

1.       Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.

2.       Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze opdracht is ingedeeld in schaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: ma. – vr.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 30 november 2022 tussen 12.00 uur en 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 29 november bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 24 november 2022. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 25 november 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot maandag 28 november 2022: 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Senior businesscontroller Maatschappelijk Domein die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.