thumbnail
thumbnail

Sociaaleconomische verbinder Salland - 070953

Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 110,00
8 uur Overijssel

Begindatum:

1 sept 2024

Einddatum:

31 dec 2024

Uren per week:

8 uur

Publicatiedatum:

5 jun 2024

Optie tot verlenging
De opdracht kan na de initiële looptijd, in overleg tussen de Provincie Overijssel en de opdrachtnemer/kandidaat één of meerdere malen verlengd worden. De duur en de inzet worden in gezamenlijk overleg bepaald. De voorwaarden worden bij een eventuele verlenging niet aangepast en zijn niet onderhandelbaar. Het tarief kan wel op verzoek van leverancier aangepast worden (zie aanvullende informatie voor voorwaarden). De eventuele verlenging is altijd voor een bepaalde tijd en door de Provincie Overijssel schriftelijk kenbaar gemaakt aan de opdrachtnemer/kandidaat.

Organisatie
Binnen het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) zet de provincie Overijssel in op drie pijlers; de natuur versterken, een toekomstbestendige agrarische sector en een sterk sociaaleconomisch platteland.

Provincie Overijssel werkt vanuit een gebiedsgerichte aanpak in zes PPLG-gebieden. Voor het gebied Salland zoeken we nu een sociaaleconomische verbinder.

Elk gebied beschikt over een gebiedsteam met verschillende gebiedspartners met elk hun eigen specialiteit en/of expertise. De teams zijn het eerste aanspreekpunt voor het gebied en vormen de verbinding tussen het gebied en de provincie. Om aan het sociaaleconomisch perspectief van het gebied te werken, zoekt het gebiedsteam versterking: een verbinder met realisatiekracht die de taal van het platteland spreekt.

Project
Overijssel wil de sociaaleconomische kwaliteit in Overijssel behouden en versterken. Daarbij kijken we samen met de gemeenschap naar de brede welvaart in een gebied; hoe houden of versterken we een vitaal platteland ondanks (of misschien dankzij) de grote opgaven in het gebied. Samen met inwoners en gebiedspartijen werken we onder het PPLG aan:

Inzicht – Wat is de sociaaleconomische impact van het PPLG Overijssel (op de gebieden)? 

Uitzicht – Wat is het sociaaleconomisch perspectief gegeven de opgaven per gebied? 

Uitvoering – Welke acties voeren we uit in de gebieden om er het sociaaleconomisch perspectief te versterken?

De sociaaleconomische verbinder zal zich met name bezighouden met ‘Uitvoering’, het signaleren, koppelen en aanjagen van kansen en initiatieven.

Opdracht omschrijving
Versterken van activiteiten en initiatieven op sociaaleconomisch vlak in Salland.

Werkzaamheden die hierbij horen zijn:

 • Deelnemen aan het gebiedsteam

 • Verbinding leggen tussen netwerken in het gebied en het gebiedsteam

 • Verbinding leggen tussen projecten in het gebied (zoals met programma Leefbaar Platteland en LEADER)

 • Signaleren van bedreigingen en kansen in het gebied

 • Stimuleren van de dialoog rond brede welvaart, zoals met onze ontwikkelde gesprekstool Brede Welvaart

 • Kansen en bedreigingen omzetten in concrete activiteiten en projecten met betrokkenen in het gebied

 • Verbinden van initiatieven

 • Aanjagen van huidige en nieuwe initiatieven op het gebied van brede welvaart

 • Bij initiatieven rond andere thema’s zoals natuur en agrarische sector (andere PPLG-opgaven) het sociaaleconomische perspectief inbrengen en kijken naar koppelkansen.

 • Adviseren van provincie en andere partijen op het gebied van interventies, inzetten van versnellingsgeld en beleid rond sociaaleconomische perspectief en gebiedsprocessen

Hierbij is het belangrijk dat je beschikt over een groot en actief netwerk in het gebied, de ‘taal’ spreekt en beschikt over kennis en van brede welvaart (initiatieven), gebiedsprocessen en al doende ontwikkelen.

Voor dit project zijn er drie opdrachten beschikbaar voor drie verschillende gebieden. Mocht je interesse hebben en ervaring hebben in de overige gebieden, verzoeken we je om ook voor deze opdrachten een offerte in te dienen

Verantwoordelijkheden / Resultaten

 • Je bent het gezicht van het sociaaleconomisch perspectief onder het PPLG binnen het gebied, voor het gebied en voor de provincie.

 • Actief contact leggen met inwoners, ondernemers en bestaande netwerken in het gebied.

 • Signaleren van kansen en bedreigingen rond sociaaleconomisch perspectief

 • Aanjagen van activiteiten op sociaaleconomisch perspectief in het gebied.

 • Inbrengen van sociaaleconomisch perspectief in andere PPLG-initiatieven in het gebied.

Beschikbaarheid
De Kandidaat is inzetbaar vanaf 1 september 2024 tot en met 31 december 2024 voor 8 uur per week. Voor de mogelijkheid of de inhuuropdracht (Overeenkomst) kan worden verlengd wordt verwezen naar hetgeen hierover is opgenomen in het functieprofiel. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in deze offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Eisen

 • U voegt een CV van maximaal 3 pagina's A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe. Indien het CV (incl. figuren, tabellen, voorblad en inhoudsopgave) langer is dan het toegestane aantal A4's, wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4's beoordeeld, waarna de overige A4's buiten de beoordeling worden gehouden. Het CV is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. Waar van toepassing dient u bij alle eisen en wensen het veld "Toelichting" in de applicatie in te vullen. De provincie Overijssel beoordeelt uw offerte uitsluitend op de informatie die u bij deze toelichtingen invult. Als uit de toelichting bij een eis blijkt dat u niet voldoet aan de eis dan wordt u uitgesloten. Als uit de toelichting bij een wens niet blijkt dat u punten verdient voor deze wens dan ontvangt u geen punten. Wanneer u in deze toelichtingen alleen maar verwijst naar het CV en / of naar overige documenten, dan wordt u uitgesloten (eis) of ontvangt u geen punten (wens). Het ingediende CV en / of overige documenten dienen louter ter verificatie van hetgeen u in de toelichtingen heeft opgeschreven.

 • De aanbieder gaat zonder voorbehoud akkoord met de bepalingen in deze offerteaanvraag en verklaart dat alle aangeleverde gegevens en antwoorden juist en volledig zijn.

 • De kandidaat heeft de afgelopen twee jaar geen arbeidsovereenkomst of geen tijdelijke arbeidsovereenkomst bij de provincie Overijssel gehad.

 • De Aanbieder levert de onderstaande gegevens aan. 1. Naam aangeboden Kandidaat: Naam: ... 2. Naam, adres en woonplaats van de aanbiedende organisatie. Naam organisatie: ... Adres: ... Woonplaats: ... 3. Naam, e-mailadres en telefoonnummer van de contactpersoon bij Aanbieder voor deze offerteaanvraag. Naam: ... E-mailadres: ... Telefoonnummer: ... 4. Naam en functie van de handelingsbevoegde (blijkend uit de in te dienen KvK uittreksel) ondertekenaar van aanbieder ten behoeve van de eventuele overeenkomst. Naam: ... Functie: .. 5. Indien externe eerder een interim opdracht bij de provincie Overijssel heeft uitgevoerd vult u de gegevens hiervan dan hieronder in (bij meerdere opdrachten de onderstaande gegevens voor elke opdracht vermelden). Opdracht: ... Periode: ... Eenheid / team / contactpersoon: ...

 • Gezocht wordt naar een opdrachtnemer, niet zijnde een zzp'er

 • De kandidaat beschikt aantoonbaar over, minimaal 5 jaar, werkervaring in het landelijk gebied in een verbindende rol tussen verschillende stakeholders (inwoners, organisaties en overheid) in de periode 2016 - heden. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting hoe u aan deze gevraagde werkervaring voldoet.

 • De kandidaat beschikt aantoonbaar over werkervaring op brede welvaart in projecten in het landelijk gebied van Salland. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting hoe u aan deze gevraagde werkervaring voldoet.

Wensen

 • De kandidaat heeft ervaring in het gebiedsgericht werken in Salland en kan dit aantonen met een beschrijving van de resultaten van die ervaring. Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw antwoord met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens (25%)

 • De kandidaat beschikt naast aantoonbaar werkervaring in Salland op brede welvaart in projecten, ook in Vechtdal en/of Noordwest-Overijssel over aantoonbare werkervaring op brede welvaart. Als je in aanmerking wilt komen voor de opdrachten in de gebieden Vechtdal en/of Noordwest-Overijssel, dien dan een aanbieding in voor deze specifieke opdrachten (25%)

 • ERVARING Beschrijf in de toelichting beknopt 2 opdrachten die u eerder heeft uitgevoerd die vergelijkbaar zijn met deze opdracht. Beschrijf per genoemde opdracht op welke manier deze vergelijkbaar is met onze opdracht, uw verantwoordelijkheden, het door u behaalde resultaat en de door u verrichte werkzaamheden. Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw ervaring met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens (25%)

 • EXTRA'S Mogelijk beschikt u over aanvullende ‘toegevoegde waarde’ voor de opdracht. In dat geval kunt u die in de toelichting beknopt beschrijven. Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw kwaliteiten met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens (25%)

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Hibo Abdi via 06 43 36 34 42 / hibo.abdi@kbenp.nl.
Help
Contact
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Wil je even sparren met een van onze adviseurs?
Neem contact op met onze opdracht adviseur over de opdracht. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen via de contact pagina.
Opdracht Adviseur Hibo Abdi
Hibo Abdi
Opdracht Adviseur

Ben jij de Sociaaleconomische verbinder Salland - 070953 die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.