thumbnail
thumbnail
Adviseur Ruimte en Wonen

Brabantlaan 1, 5216 TV 's-Hertogenbosch, Nederland

Beleidsadvies
Sluit over 5 dagen
100
24 Noord-Brabant

Publicatiedatum:

25-11-2022

Sluitingsdatum:

06-12-2022

Begindatum:

02-01-2023

Einddatum:

01-07-2023

Uitdaging:


Een goed woon-, leef- en vestigingsklimaat is essentieel voor Brabant. Meer en meer speelt ‘het wonen’ hierbij een centrale rol. In Brabant ligt er nog een flinke woningbouwopgave. Alleen al de komende 10 jaar zullen ruim 130.000 woningen aan de voorraad moeten worden toegevoegd. Naast de benodigde versnelling van het bouwtempo is het hierbij van belang de woningbouw optimaal in te zetten voor versterking van de ruimtelijke kwaliteit in onze steden en dorpen en het herbestemmen van leegstaand vastgoed, soms ook in het buitengebied (duurzame verstedelijking). Maar óók om de bestaande woningvoorraad te verrijken met (nieuwe) woonvormen, waaraan – denk o.a. aan de vergrijzing – steeds meer behoefte zal zijn, maar waarin nog onvoldoende wordt voorzien. Een vierde focuspunt richt zich op het (beter) gebruik van de bestaande voorraad en de verduurzaming van de woningvoorraad en woningbouw.

Onze Brabantse Agenda Wonen is hierbij leidraad voor onze activiteiten, die wij veelal in nauwe samenhang met andere programma’s en tal van externe partners uitvoeren. Daarnaast is in 2020 het ‘Actieprogramma Nieuwe Woonvormen en Zelfbouw’ vastgesteld, met als doel dat deze woonvormen een plek krijgen ‘meer in het hart van de woon-opgaven’.

Niet alleen landelijk en gemeentelijk, ook provinciaal scoort ‘bouwen en wonen’ hoog op de politiek-bestuurlijke agenda (bestuursakkoord). Vanuit haar regierol wil de provincie de samenwerking tussen gemeenten versterken. De provincie heeft hierbij – m.n. op (sub)regionale schaal – een regisserende, agenderende en stimulerende rol. Kennis en onderzoek, monitoring en prognoses staan hierbij centraal, evenals het maken van (sub)regionale afspraken over de woningbouwplanning en –programmering; kwantitatief (hoeveel te bouwen), kwalitatief (voor wie en wat te bouwen) én ruimtelijk (waar te bouwen). Hierbij vormen de actielijnen en richtinggevende principes uit onze Brabantse Agenda Wonen de basis voor ons handelen.

Steeds vaker gaat het hierbij – naast de genoemde beleidsmatige aspecten rond ‘bouwen en wonen’ – ook om een (nieuwe) provinciale rol en werkwijze, waarbij we op diverse manieren, soms ook met inzet van financiële middelen, actief deelnemen aan (complexe) gebiedsontwikkelingen en -transformaties.


Wat ga je doen?

Als Adviseur Ruimte en Wonen initieer, stimuleer en faciliteer je het overleg met en tussen gemeenten over (plan)ontwikkelingen en initiatieven op het gebied van bouwen en wonen.

Onze provinciale inzet is hierbij gericht op de versnelling van het bouwtempo, met oog voor zorgvuldig ruimtegebruik én vanuit een vraaggericht, flexibel planaanbod, met aandacht voor de betaalbaarheid en volop ruimte voor nieuwe, soms tijdelijke woonvormen. Bovendien liggen er tal van verbindingen met andere thema’s als duurzaamheid en energie, mobiliteit en bereikbaarheid, klimaatadaptatie, leefbaarheid etc. Vanuit de provinciale regie- en kennisrol draag je, in overleg met onze partners, zorg voor het realiseren van deze ambities. Andere werkzaamheden in deze functie zijn onder andere:

 • Je levert – soms ook als projectleider – concrete bijdragen aan vervolgactiviteiten vanuit onze Brabantse Agenda Wonen en ons Actieprogramma Nieuwe Woonvormen en Zelfbouw, zoals bijvoorbeeld het (verder) in beeld brengen behoefte aan woonvormen voor bijzondere doelgroepen, de betaalbaarheid van het wonen, de betere benutting van de woningvoorraad of een regionale aanpak om te zorgen dat er meer collectieve woonvormen worden gerealiseerd.
 • Je initieert, stimuleert en faciliteert gemeenten en regio’s bij het opstellen van regionale woondeals en regionale perspectieven op bouwen en wonen.
 • Je begeleidt en beoordeelt gemeentelijke en regionale ontwikkelingen en initiatieven op het gebied van bouwen en wonen.
 • Je adviseert over gemeentelijke bestemmingsplannen en ontwikkelingen op de regionale woningmarkt.

Je denkt en doet in een vroegtijdig stadium (pro-actief en ‘aan de voorkant’) mee met diverse lokale en regionale gebiedsontwikkelingen, waarbij we geregeld ook als (financieel) partner deelnemen aan concrete locatieontwikkelingen en complexe transformatieprojecten (‘langszij komen’).
Bij dit alles zet je je kennis en kunde in, van het ruimtelijke ordeningsinstrumentarium tot aan de mogelijkheden die de (financiële) instrumenten van ons provinciale Ontwikkelbedrijf bieden.

Kandidaatomschrijving

Wij zijn op zoek naar een Adviseur Ruimte en Wonen met een brede blik en affiniteit met ruimtelijke planvormingsprocessen. Je weet wat er speelt op het vlak van ‘het wonen’ (trends en ontwikkelingen). Je werkt en denkt integraal, je hebt een pro-actieve houding en toont initiatief. Je kunt goed ‘schakelen tussen binnen en buiten’. Je begrijpt de belangen van gemeenten en initiatiefnemers en je kunt je goed verplaatsen in andere partijen zonder het provinciaal belang uit het oog te verliezen. Naast deze competenties beheers je de volgende kwaliteiten:

 • Een academisch werk- en denkniveau;
 • je toont initiatief, bent ondernemend en weet vertrouwen te wekken en draagvlak te realiseren;
 • je hebt kennis van en inzicht in monitorings- en onderzoekstechnieken;
 • je beschikt over onderzoeksvaardigheden en analytisch vermogen;
 • je bent communicatief ingesteld;
 • je bent flexibel en in staat om op verschillende dossiers tegelijk te opereren;
 • je beschikt over een goede antenne voor politiek-bestuurlijke processen en weet daarin het college adequaat te adviseren.

Interviewplanning

We streven ernaar om de gesprekken te houden op dinsdag 13 december as in de ochtend en zullen fysiek plaatsvinden. We vragen u bij het indienen van de offerte met deze data rekening te houden

Toelichting op rooster

De startdatum van de opdracht is zo snel als mogelijk. Op dit moment wordt er gedeeltelijk thuis en op kantoor gewerkt. De kantoordagen worden in het team Wonen onderling afgesproken. Voor de komende periode zijn dat de maandag en donderdag. Onregelmatige werktijden zijn alleen in uitzonderlijke situaties.

Dienstencategorie

Andere diensten

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Adviseur Ruimte en Wonen die deze organisatie zoekt?