thumbnail
thumbnail

Projectleider/adviseur Schiphol oost vergunningverlening geluid

OD NZKG

Ebbehout 31, 1507 EA Zaandam, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
8 Noord-Holland

Begindatum:

18 jul 2024

Einddatum:

1 feb 2025

Uren per week:

8

Publicatiedatum:

4 jul 2024

Organisatie
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) verleent vergunningen op het gebied van milieu, bodem en bouw. En we zien we erop toe dat alle partijen daarbij hun wettelijke verplichtingen nakomen. Waar nodig handhaven we. Ons doel: het waarborgen en beschermen van een schone, veilige, duurzame leefomgeving voor de inwoners van het Noordzeekanaalgebied.

We hebben gespecialiseerde kennis van bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen, en over geluid, luchtkwaliteit, duurzaamheid, energiebesparing, tunnelveiligheid en bouwkundige veiligheid. Daarom denken we vaak mee over ruimtelijke plannen in het gebied rondom Amsterdam en verduurzaming. Wat past er aan bedrijvigheid, infrastructuur en bouw? Welke gevolgen heeft dat voor de leefbaarheid? We adviseren overheden hierover bij het maken van beleid.

In het Noordzeekanaalgebied wordt de druk op de schaarse ruimte steeds groter: meer industrie, meer mobiliteit en een forse woningbouwopgave. Ontwikkelingen die impact hebben op de kwaliteit van de leefomgeving. Bewoners, werkgevers, werknemers en recreanten: iedereen heeft er baat bij dat de regio veilig en leefbaar is en blijft.

Daarin heeft ieder een eigen verantwoordelijkheid, ook de overheid. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft als belangrijkste taak het leefbaar houden van dit gebied. Dat is waar we ons dagelijks voor inzetten, namens acht gemeenten  en drie provincies.

Opdracht
In het kader van de Wet geluidhinder is in 1992 rond het industrieterrein Schiphol-Oost een geluidzone vastgesteld. In opdracht van de provincie Noord-Holland (PNH) is de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG ) beheerder van het zonebeheermodel. De wettelijke geluidzone van Schiphol-Oost zoals die nu bekend is komt na inwerkingtreden van de Omgevingswet (Ow) te vervallen. In plaats daarvan zullen rond de industrieterreinen Geluid Productie Plafonds Industrie Lawaai (GPPIL) worden vastgesteld en wordt een aandachtsgebied geïntroduceerd. De omvang van het aandachtsgebied is vergelijkbaar met die van de huidige geluidzone.

Het industrieterrein Schiphol-Oost is door Provincie Noord-Holland (PNH) in de Provinciale milieuverordening (PMV) en straks in de Omgevingsverordening (OV) aangewezen als terrein van regionaal belang. De OD beheert in opdracht van PNH het geluidbeheermodel (zaak zonebeheer). Met het geluidbeheermodel wordt inzichtelijk gemaakt of ruimtelijke ontwikkelingen rondom Schiphol inpasbaar zijn in relatie tot de geluidbelasting vanwege het industrieterrein Schiphol. Het vliegverkeer van Schiphol valt buiten dit kader.

Belangrijkste geluidbron op het industrieterrein Schiphol-Oost is het proefdraaien van vliegtuig motoren na onderhoud. Het proefdraaien gebeurt bij drie bedrijven Schiphol Nederland B.V. (SNBV), KLM en KLM cityhopper. Het proefdraaien is bepalend voor de omvang van de geluidzone die reikt tot ver in de Haarlemmermeer, Amsterdam en Aalsmeer.

De vigerende vergunningsvoorschriften waarin het geluid van proefdraaien wordt geregeld zijn gebaseerd op gegevens uit de jaren 80-90 van de vorige eeuw of ouder. De systematiek die bij het vaststellen van de geluidzone in 1992 is gekozen laat zich niet vertalen in één rekenmodel voor geluid. Een dergelijk rekenmodel is, gezien de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024, noodzakelijk voor een transparante beoordeling van ruimtelijke ontwikkelingen en vergunningverlening.

Doel van de opdracht
Het zonebeheer heeft betrekking op alle bedrijven die zijn gelegen op het industrieterrein en de OD is verantwoordelijk voor het geluidbeheer van het geluid gezoneerde industrieterrein. Op dit moment is de OD vooral dienstverlenend bezig en aanvragen worden per casus door de specialisten opgelost. De OD wil het initiatief ten aanzien van de actualisatie van het zonebeheer en de vergunningen naar zich toetrekken, zodat we meer grip op de situatie krijgen en we meer kunnen gaan sturen op processen en andere stakeholders kunnen gaan betrekken bij het proces, zoals PNH, omliggende gemeenten, SNBV, KLM en KLM Cityhopper.

De OD NZKG wil de werkzaamheden, om te komen tot het volgende resultaat, uitbesteden aan een extern adviesbureau:

- Geactualiseerde vergunningen van SNBV, KLM en KLM Cityhopper op basis van huidige bedrijfsvoering en vlootsamenstelling;
- Een actueel zonebeheermodel voor alle (proefdraai)activiteiten op industrieterrein Schiphol-Oost dat:
o Gebaseerd is op actuele vliegtuiggegevens en vergunningen;
o Voldoet aan de regelgeving uit de Omgevingswet en geschikt is voor het vaststellen van een GPPIL besluit;
o Beschikbaar gesteld kan worden als bronnenbestand in het DSO ten behoeve van de beoordeling van ruimtelijke plannen en vergunningaanvragen.

- Een vastgesteld GPPIL besluit voor industrieterrein Schiphol-Oost.

Opdrachtbeschrijving
De OD wil via een adviesbureau een projectleider inhuren met in de achterban expertise op het gebied van vergunningverlening en geluid. De projectleider is verantwoordelijk voor de actualisatie van het zonebeheer van het industrieterrein Schiphol-Oost. Hiervoor is het noodzakelijk dat het zonebeheer en de vergunningen van de relevante bedrijven (SNBV, KLM en KLM Cityhopper) wordt geactualiseerd. Daarbij zal de projectleider een verbindende rol hebben tussen de interne en externe partijen op ambtelijk en bestuurlijk niveau. In onderstaand stroomschema wordt het proces schematisch weergegeven.

De werkzaamheden van de projectleider bestaan uit:

 • Bewaken van de interne en externe voortgang en termijnen;
  • Aansturen interne werkzaamheden en externe partijen ten aanzien van het actualiseren van de vergunningen;
  • Het organiseren en voorzitten van overleggen met interne en externe partijen en het vastleggen van afspraken (verslaglegging);
  • Het verbinden van en het afstemmen met de verschillende belanghebbende partijen (gemeenten, bedrijven, PNH en OD NZKG) op ambtelijk en bestuurlijk niveau;
  • Het regelmatig opstellen van een voortgangsrapportage (afstemmen met opdrachtgever);
  • Regelmatig overleg met de opdrachtgever over de voortgang van het project;
  • Het opstellen van een eindrapportage met daarin een beschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden en het eindresultaat.

Actualisatie vergunningen
In 2020 is de OD gestart met de actualisatie van de vergunning van SNBV. Hiervoor hebben wij regelmatig overleg met SNBV en de externe akoestisch adviseur Peutz BV. Onlangs hebben wij van SNBV een concept aanvraag ontvangen en een concept akoestisch onderzoek met bijbehorend rekenmodel. De actualisatie van de vergunningen van KLM en KLM Cityhopper moet voor het aspect geluid nog worden gestart. Vanuit de directie van de OD NZKG is aangegeven dat er prioriteit gegeven moet worden aan de actualisatie van de vergunningen van deze bedrijven. De vergunningen voor SNBV, KLM en KLM Cityhopper worden door de OD NZKG zelf geactualiseerd en opgesteld. Het leveren van juridische ondersteuning voor het opstellen van de vergunningen wordt gedaan door de OD.

De vergunningverleners, specialisten en juristen bij de OD NZKG voor deze bedrijven zijn verdeeld over verschillende teams, te weten:

 • SNBV en KLM Cityhopper vallen onder team Milieu & Leefomgeving (B) (bevoegd gezag gemeente)
  • KLM valt onder het team R&E Milieu & Industrie (A) (bevoegd gezag Provincie Noord-Holland)
  • Specialisten geluid onder team Expertise Milieu & Duurzaamheid (B)
  • Juristen onder team Juridische Expertise (A)

De projectleider dient het interne proces aan te sturen en verbinding te leggen tussen de verschillende teams. Inhoudelijk worden er geen werkzaamheden verwacht van de opdrachtnemer.

Actualisatie zonebeheermodel industrieterrein Schiphol-Oost (Extern of intern)

Om het zonebeheer van industrieterrein Schiphol-Oost te actualiseren dienen de volgende werkzaamheden te worden uitgevoerd:

 • Actualiseren zonebeheermodel. Onderdeel hiervan is de actualisatie van de vergunningen van SNBV, KLM en KLM Cityhopper. Op dit moment is het zonebeheermodel redelijk actueel;

 • Een oplossing bieden voor het inpasbaar maken van het gelijktijdig proefdraaien op verschillende locaties binnen de geluidzone van industrieterrein Schiphol-Oost. Op dit moment bestaat het zonebeheer van Schiphol-Oost uit meerdere geluidmodellen. We willen naar één geluidmodel waarin alle bronnen en activiteiten zijn opgenomen en wat straks in het kader van de Omgevingswet via het DSO beschikbaar gesteld kan worden aan derden.

 • Het geactualiseerde zonebeheermodel aanpassen, zodat het aansluit op de regelgeving uit de Omgevingswet;

 • Het opstellen van een akoestische rapportage met daarin de uitgangspunten en berekeningsresultaten en een zonebeheerdocument. Het zonebeheerdocument zal worden gebruikt als uitvoeringsinstrument, zodat werkprocessen voor interne en externe gebruikers (Omgevingswet) zijn geborgd;

 • Het opstellen van een GPPIL besluit in het kader van de Omgevingswet zal worden gedaan door de Projectleider SWUNG II van de provincie Noord-Holland;

Het is op dit moment nog onduidelijk of de actualisatie van het zonebeheermodel door de geluidspecialisten van de OD wordt gedaan of dat dit onderdeel ook wordt uitbesteed.

Opdracht informatie
De opdracht loopt in eerste instantie tot 1 februari 2025 voor 8 uur per week. Het totaal aantal uren voor deze opdracht kan alleen wijzigen na schriftelijke toestemming van de OD NZKG. Aan het eind van de looptijd wordt bekeken of de opdracht wordt verlengd.

Wij vragen u een offerte uit te brengen waarin minimaal de volgende zaken worden beschreven.

- Uurtarief exclusief b.t.w. en inclusief alle overige kosten

- Indien de opdracht wordt verlengd is er dan een mogelijkheid dat het tarief vanaf het moment van verlenging wordt bijgesteld, dit gaat in gezamenlijk overleg.

- Plan van Aanpak van minimaal anderhalf A4 waarin u uw visie geeft inzake het project en de onderlinge noodzakelijke samenwerking en verbinding denkt te realiseren. Omschrijf hoe u de opdrachtgever kan ontzorgen.

- U geeft minimaal twee referenties waaruit blijkt dat de kandidaat ervaring en deskundigheid heeft met de opdracht, ervaring bij de overheid geniet de voorkeur.

- Bijlage: CV van de door u beoogde kandidaat.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring als projectleider/adviseur binnen de overheid op het gebied van milieu en of het ruimtelijk domein;
2. Aantoonbare werkervaring als adviseur/projectleider met projecten met verschillende stakeholders zoals bedrijven en overheden (noem hiervan minimaal een voorbeeld in het cv);  

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
3. Aantoonbare werkervaring als projectleider/adviseur op het gebied van vergunningverlening (30 punten);
4. Aantoonbare werkervaring met vergunningverlening op het gebied van milieu (30 punte);
5. Vermeld in het cv waarom jouw kandidaat/organisatie geschikt is voor deze opdracht (maximaal 0,5 pagina) (20 punten);
6. Een afgerond certificaat of werkervaring met Prince2 of gelijkwaardig zoals IPMA (10 punten)
7. Aantoonbare kennis/werkervaring op het gebied van geluid (10 punten).

Competenties

 • Bestuurlijksensitief;

 • Communciatief;

 • Analytisch;

 • Onderhandelingsvaardigheden.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11/12.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,75 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de omgevingsdienst zijn gepland op een nader te bepalen moment. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen zo spoedig mogelijk bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de marktplaatsopdracht.

Voor de zzp´er
De omgevingsdienst kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Hibo Abdi via 06 43 36 34 42 / hibo.abdi@kbenp.nl of met Sybren Hindriks via 06 43 53 65 77 / sybren.hindriks@kbenp.nl.
Help
Contact
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Wil je even sparren met een van onze adviseurs?
Neem contact op met onze opdracht adviseur over de opdracht. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen via de contact pagina.
Opdracht Adviseur Hibo Abdi
Hibo Abdi
Opdracht Adviseur
Opdracht Adviseur Sybren Hindriks
Sybren Hindriks
Opdracht Adviseur

Ben jij de Projectleider/adviseur Schiphol oost vergunningverlening geluid die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.