thumbnail
thumbnail
Kwartiermaker/Operationsmanager TBO

Hofstraat 110, 7311 KZ Apeldoorn, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 126,00
36 Gelderland

Begindatum:

1 jan 2024

Einddatum:

30 jun 2024

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

17 nov 2023

Organisatie
*Locatie Apeldoorn is de 'hoofd locatie'. Om de week zal er gewerkt worden in Utrecht en overige locaties zijn incidenteel.

Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand.

Omschrijving project waarbinnen de inhuurkracht te werk wordt gesteld
Het team TBO is op zoek naar een Kwartiermaker/Operationsmanager TBO.

De Nederlandse wet- en regelgeving gericht op de leefomgeving bestaat uit talloze wetten en regels. Er is een ingewikkeld geheel ontstaan, waarin bijna niemand meer de weg kan vinden. Dat moet eenvoudiger en beter. Daarom is de Omgevingswet ontwikkeld: één wet die alle wetten en regels op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigt en bundelt. Hierdoor wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten, is er meer ruimte voor maatwerk en zijn er minder regels.

Met de Omgevingswet wil het kabinet beter aansluiten op:

 • De samenhang tussen verschillende plannen en activiteiten voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur;

 • Het stimuleren van duurzame ontwikkelingen;

 • De verschillen tussen regio’s.

De invoeringsdatum van de Omgevingswet is  1-1-2024. De bevoegd gezagen (gemeente, waterschap, provincie en het rijk) moeten dan in staat zijn sneller besluiten te nemen over voorgenomen ruimtelijke activiteiten en zullen onder de nieuwe wet nieuwe planvormen gebruiken. De wet biedt ook meer ruimte voor particuliere ideeën.

Digitaal Stelsel Omgevingswet
De uitvoering van Omgevingswetprocessen zal worden ondersteund door een verregaande digitalisering van werkprocessen en een daarbij behorende informatievoorziening. Relevante data en informatieproducten die noodzakelijk zijn voor planvorming en besluitvorming over de fysieke leefomgeving, zullen voor eenieder beschikbaar komen. Hiervoor wordt het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld, dat overheden, burgers en bedrijfsleven toegang zal geven tot deze data en informatieproducten.

DSO – van Programma aansturing naar beheerorganisaties
Binnen het DSO-programma (pDSO) is gewerkt aan het realiseren van het inwerkingtredingsniveau van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Met betrekking tot het digitaal stelsel wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de landelijke voorziening (aangeduid als DSO-LV) en anderzijds het geheel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (aangeduid als DSO) dat bestaat uit de DSO-LV én de systemen die op een of andere manier interactie hebben met de DSO-LV, zoals systemen van bevoegde gezagen, van leveranciers van omgevingsinformatie, van softwareleveranciers en van landelijke bouwstenen van de Nederlandse overheid.

Met het eindigen van het pDSO worden een aantal blijvende veranderingen doorgevoerd. De strategische besturing van het DSO komt bij de Strategische Beheer Organisatie (SBO) te liggen, een onderdeel binnen het ministerie van BZK. De SBO wordt eindverantwoordelijk voor een goed end-to-end werkend DSO-stelsel. In opdracht van de strategische beheerder zijn de tactische beheertaken m.b.t. het DSO-LV belegd bij de Tactische Beheer Organisatie (TBO) van het Kadaster. De TBO heeft daarmee de belangrijke taak van het tactisch aansturen en beheren van de samenhangende componenten die het DSO-LV vormen, als ook de verdere uitbouw en de doorontwikkeling ervan. De huidige ontwikkelpartners van de betreffende componenten worden operationeel beheerorganisaties. Daarnaast zal het jaar 2024 gekenmerkt worden door de omslag van de ontwikkeling en implementatie van de landelijke voorziening naar een werkend stelsel, doorontwikkeling en uitbouw van het DSO-LV.

Opdrachtomschrijving
Wij zoeken nog een Operationsmanager/Kwartiermaker TBO die ons team komt versterken om de transitie van het DSO programma naar de Tactische Beheer Organisatie soepel te laten verlopen. Gezien de complexiteit van het programma en de vele partijen die daarin een rol spelen zoeken wij een senior professional met zeer ruime werkervaring in het Informatie Voorzieningsdomein van grote organisaties in een complex stakeholdersveld.

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn
In deze opdracht ben je trekker van, of lever je een bijdrage aan, projecten en activiteiten die collega’s trekken, die leiden tot:

 • Ingerichte IT beheer en -regieprocessen, in lijn met gangbare modellen als ITIL, ASL, BiSL in een SAFe (Skilled Agile Framework) context, zodat deze optimaal aansluiten bij de werkwijzen en processen van de operationeel beheerders (OBO’s) en de strategisch beheerder (SBO);

 • Een inrichting van de TBO organisatie op basis van SCOPAFIJTH, voldoende wendbaar om mee te kunnen bewegen met de nog aan verandering onderhevig zijnde context van het DSO-LV;

 • Het objectiveren en borgen van een kwantitatieve en kwalitatieve juiste bezetting van het team, gedurende afronding van de transitie periode en de eerste fase nadat het DSO-LV in beheer is genomen.

De Operationsmanager/Kwartiermaker TBO zal ten behoeve van deze opdracht ook een intensieve samenwerking moeten vormgeven met de overige leden van het team. Vanuit een flexibele en proactieve houding moet hij in staat zijn een tandje bij te schakelen, en collega’s met raad en daad bij te staan. Er wordt daarbij waar nodig ook inzet verwacht voor onderwerpen die aanvankelijk niet in deze uitvraag zijn benoemd of niet op onze radar stonden.

Beschikbaarheid
De kandidaat is inzetbaar vanaf 1-1-2024 tot en met 30-06-2024 voor 36 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 1 x 6 maanden. De opdrachtgever kan de overeenkomst eenzijdig tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van één (1) maand.

De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Volgens Kadaster richtlijn dient iedere medewerker minimaal 2 dagen per week op kantoor aanwezig te zijn. Welke dagen dit zijn gaat in overleg met de manager en het team.

Eisen

 • Verplichte opgave van uw gewaarmerkte KVK-uittreksel. Hieruit moet de tekenbevoegdheid van de ondertekenaar van de onderhavige overeenkomst blijken.

 • U voegt slechts één Nederlandstalig curriculum vitae (cv) van maximaal 3 pagina's A4 toe. Uit dit cv dient te blijken dat u voldoet aan onderstaande eisen. Indien u naar oordeel van het Kadaster niet voldoet aan de gestelde eisen, of uw cv uit meer dan 3 pagina's bestaat, zal uw offerte terzijde worden gelegd en niet worden meegenomen in de beoordeling van de gunningscriteria.

 • Onderstaand de eisen waar de kandidaat aan moet voldoen. Per eis (kort) toelichten waarom de kandidaat in uw ogen aan de eis voldoet. Verwijzen naar het CV volstaat niet.

 • HBO+/WO werk- en denkniveau.

 • Minimaal 10 jaar ervaring met management of coördinatie van informatiseringprojecten, -programma’s, of afdelingen, in grote organisaties met een breed en divers stakeholderveld.

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met de aansturing van software ontwikkelprojecten en in beheer name van diensten.

 • Minimaal 5 jaar ervaring met het, als lijnmanager, inrichten en aansturen van IT beheerafdelingen of IT regieorganisaties.

 • Aantoonbare ervaring met het inrichten van ondersteunende processen o.b.v. SCOPAFIJTH, opgedaan in uitgevoerde projecten.

 • Aantoonbaar ervaring bij overheids- of uitvoeringsorganisaties, aangetoond door uitgevoerde opdracht(en.

 • Kent de context en het speelveld van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Kennis is opgedaan in minimaal één uitgevoerd project.

 • Minimaal 5 jaar ervaring met SAFe, aangetoond middels uitgevoerde opdrachten. Certificering is een pré.

 • Je beheerst gangbare IT beheer modellen als BiSL, ASL en/of ITiL.

 • Competenties: Zie PDF.

Gunningscriteria

 • Beschrijf uw ervaring met het inrichten van een IT-beheer en/of -regieorganisatie, bij voorkeur in een scaled agile context. Geef minimaal 2 voorbeelden die het beste aansluiten bij deze opdracht (max. 300 woorden).

  Beoordeling: De mate waarin de ervaring aansluit bij de wensen van het Kadaster.

 • Beschrijf, ondersteund met een voorbeeld, uw ervaring met het inrichten van ondersteunende processen o.b.v. SCOPAFIJTH. Geef een voorbeeld dat het beste aansluiten bij deze opdracht. (max. 300 woorden).

  Beoordeling: De mate waarin de ervaring aansluit bij de wensen van het Kadaster.

 • Bent u SAFe gecertificeerd.

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Kwartiermaker/Operationsmanager TBO die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.