thumbnail
thumbnail

Geodetisch Expert

Hofstraat 110, 7311 KZ Apeldoorn, Nederland

Sluit over 6 dagen
€ 130,00
36 of 2 x 18 Gelderland

Begindatum:

11 mrt 2024

Einddatum:

10 mrt 2025

Uren per week:

36 of 2 x 18

Publicatiedatum:

13 feb 2024

Opdracht omschrijving

Het Kadaster
Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand.

Omschrijving programma Kadastrale Kaart Next (KKN)
Het programma KKN realiseert een geometrisch vernieuwde kadastrale kaart door met behulp van alle kadastrale meetgegevens van de laatste 150 jaar de kaart opnieuw uit te rekenen. Daartoe is er de laatste jaren veel ontwikkeld en uitgevonden. Momenteel start de productie van de kaart op waarbij twee bedrijven in India de automatisch extractie van gegevens uit oude documenten begeleiden en corrigeren. Alle relevante details die voor het eindproduct van belang zijn worden door de beide contractpartners verzameld met gebruikmaking van de door ons ontwikkelde Vectorsoftware en daarna aan het Kadaster geleverd. De door hen opgeleverde resultaten dienen op kwaliteit beoordeeld te worden.   

Omschrijving profiel en taken die van de inhuurkracht verwacht worden
Het Kadaster zoekt één fulltime (36u) of twee partime (18u) enthousiaste geodetisch ingenieur(s) , (academisch werk- en denkniveau) voor het controle- en validatieteam, die kan ondersteunen bij het controleren en verwerken van grootschalige vereffeningen en karteringen. Je krijgt de verantwoordelijkheid voor het beoordelen en terugkoppelen van door externe contractpartners aan elkaar gerekende meetconstructies en de doorgeleiding daarvan naar de nieuwe kadastrale kaart. Ook werk je mee aan het verfijnen en verder uitbouwen van de controles, controlemogelijkheden en -tools. Je werkt samen met andere geodetisch ingenieurs en deskundige collega’s van de landmeetkundige afdeling in een speciaal team. Om je taak uit te kunnen voeren verwachten wij van jou de volgende eigenschappen:

  • gedegen (praktische en theoretische) kennis van de geodetische vereffeningstheorie;

  • kunnen aansturen, enthousiasmeren, doceren en communiceren met controleurs;

  • in staat zijn om te overleggen met de afdeling ICT over de implementatie van specifieke tooling;

  • een goed begrip van de Engelse taal (lezen/schrijven/spreken);

  • goede rapportage-vaardigheden;

  • een kritische, analytische geest maar ook enig pragmatisme;

  • kunnen analyseren van landmeetkundige (bulk-)vereffeningen.

Verantwoordelijkheden

Zie opdrachtomschrijving.

De kandidaat is inzetbaar vanaf 11 maart 2024 tot en met 10 maart 2025 voor 18 of 36 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 2 x 1 jaar. De opdrachtgever kan de overeenkomst eenzijdig tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van één maand. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Volgens Kadaster richtlijn dient iedere medewerker minimaal 2 dagen per week op kantoor aanwezig te zijn. Welke dagen dit zijn gaat in overleg met de manager en het team. Vermeld hieronder het aantal beschikbare uren van kandidaat.

Verplichte opgave van uw gewaarmerkte KVK-uittreksel. Hieruit moet de tekenbevoegdheid van de ondertekenaar van de onderhavige overeenkomst blijken.

U voegt slechts één Nederlandstalig curriculum vitae (cv) toe. Uit dit cv dient te blijken dat u voldoet aan onderstaande eisen. Indien u naar oordeel van het Kadaster niet voldoet aan de gestelde eisen, zal uw offerte terzijde worden gelegd en niet worden meegenomen in de beoordeling van de gunningscriteria. Onderstaand de eisen waar de kandidaat aan moet voldoen. Per eis (kort) toelichten waarom de kandidaat in uw ogen aan de eis voldoet. Verwijzen naar het CV volstaat niet.

Afgeronde geodesie-opleiding (voorkeur academisch, eventueel HBO).

Aantoonbare ervaring in (geodetische controle)processen.

Ervaring met samenwerken in multidisciplinaire teams.

Taalvaardig in Nederlands en Engels.

Competenties waar de kandidaat over dient te beschikken: • Samenwerkingsgericht; • Contentieus; • Communicatief zowel schriftelijk als mondeling sterk; • Innovatief & conceptueel sterk; • Helicopterview; • Adviesvaardigheid.

40 %

Geef een beschrijving van uw aanpak (max. 400 woorden) voor de uit te voeren werkzaamheden gezien het specifieke vraagstuk van de Kadastrale kaart Next (zie opdrachtomschrijving). Omschrijf hoe u de meetgegevens aan de kaart zou verbinden. Beoordeling: De mate waarin de beschrijving van aanpak aansluit bij de wensen van het Kadaster.

30 %

U beschrijft 1 cruciaal knelpunten (max. 300 woorden) die zich vaak voor doen in dit soort processen en geeft hierbij aan hoe u deze oplost. Knelpunt 1: er ontstaat onenigheid over de aanpak in het team. Wat gaat u doen? Beoordeling: De mate waarin de knelpunten relevant zijn en de oplossingen aansluiten bij de wensen van het Kadaster.

30 %

U toont duidelijk aan (max. 300 woorden) welke wijze de door u geleverde geodetische expertise combineert met de kaart-kennis en competenties binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan te behalen resultaten. Beoordeling: Hoe beter de expertise en competenties aansluiten bij de wensen van het Kadaster en de geschetste situatie hoe hoger de score.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Geodetisch Expert die deze organisatie zoekt?